Referat FAU 21.5.2015

Comments

Transcription

Referat FAU 21.5.2015
REFERAT-MØTE I FAU VED RÅDALSLIEN SKOLE - 2014/2015
MØTETIDSPUNKT
Torsdag 21. mai kl 19-2030
MØTESTED
Rådalslien Skole, Grupperom (1 etg, vis a vis sløyd rommet)
REFERENT
Nina Theodorsen referent
Referent neste møte Nina Theodorsen
DISTRIBUSJON
FAU-medlemmer via epost eller Dropbox
Foreldre ved Rådalslien skole via skolens nettsider
TILSTEDE
Cecilie Jordal, Morten Areklett, Mette- Kristin Meland, Torill Roll, Signe Scheline, Birgitte Berstad
Eva Skogen, Vibeke Asting Nesset, Nils Petter Hauan, Nina Theodorsen, Kari Grønstøl sak 1.
AGENDA
nr. Sak
1
2
Velkommen:
•
Valg av referent & neste referent- Nina Theodorsen
•
Godkjenning av møtereferat- Godkjent
•
Godkjenning av saksliste - Godkjent
Orientering og prat med Kari Grønstøl, avdelingsleder 8 trinn om blant annet:
•
•
•
Litt om Olweus. Skolen er i implementeringsfasen, og har jobbet med dette antimobbeprogrammet i ca 20 mnd. Skolen vil gjennomføre trivselsundersøkelse nå i mai/juni.
Tidligere undersøkelser viser høy trivselsfaktor, men det er likevel ting å jobbe med og ting
som kan forbedres. Tiltak har vært kursing av lærere, innkjøp av spill, lek og aktivitetstilbud til
elevene. Skolen opptatt av å kartlegge og iverksette tiltak der mobbingen foregår. Mulig
mobilfri skole?
Her kom vi inn på den viktige rollen foreldrekontaktene har som bindeledd mellom elever,
lærere, foreldre og hjem. Viktig å få dette organisert slik at en sikrer like tilbud i alle klasser.
Forslag er å avholde møter med alle klassekontakter for å skape felles plattform og ideer.
Gjerne avklare rollen i et skriv til foreldre før første foreldremøte etter skolestart.
FAU representantene melder til FAU leder på mail til neste møte forslag til aktiviteter som
kan spilles inn til klassekontaktene.
Møte med Barnevakten. Det er viktig at FAU «framsnakker» slike arrangementer. Skolen
ønsket større deltagelse fra foreldre; dette er viktig i anti –mobbe arbeidet. Diskusjon på om
det bør være felles møte med elever og foreldre. Ingen avgjørelse tatt.
Klasseinndelingen og forklare tanken med det.- Det er 150 elever på hvert trinn, og skolen
strekker seg langt for å hensynta elevenes behov. Dette er en utfordrende oppgave da
lærere på barneskolene, elevene og foreldrene ofte har ulike ønsker. Skolen er fornøyd med
denne ordningen.
3
Saker fra/til rektor- FAU ønsker møte med rektor for å bl.a. å ta opp foreldrekontakt rollen og
maillister. Leder Nils Petter Hauan og Nina Theodorsen stiller fra FAU.
4
10. klassefesten- Komiteen har kontroll. Festen avholdes på Edvard Grieg, Sandsli 12.06.15. Pris for
fest, middag, velkomstdrink kr 495 pr elev. Foreldrekontaktene på 10 trinn skal stille som vakter; ca
8- 10 stk. Dersom de ikke kan stille må de selv skaffe erstatter. DJ, lys etc er også booket.
5
Natteravner
Ingen fra Natteravnerne var tilstede og FAU leder orienterte om at det er behov for 2 nye
representanter fra FAU som skal inn i Natteravner styret. FAU spiller tilbake om valg av nye
representanter kan vente til høsten og det nye FAU. Cecilie Jordal informerte om arbeidet i
Natteravn styret og informerte samtidig om at det er den enkelte klasse sin FAU representant som er
ansvarlig for at klassen stiller til ravning.
6
Eventuelt•
Utegruppen ved Mette- Kristin Meland fikk en mail vedr lys i Hollobakken. Hun skal svare på
denne og legge FAU leder inn på kopi.
•
Utegruppen informerer om at de planlegger å sende en mail til Fanaposten for å få litt info og
bistand i forbindelse med ballbingen. Fanaposten har skrevet en rekke artikler om ballbinger i
området. Morten Areklett informerte om at Hordaland Fotballkrets har en pott der de deler ut
bidrag til opprettelse av ballbinger.
Neste møte er torsdag 18.06.15 med tema Årshjulet 15/16.
Alle må huske følgende: FAU representantene melder til FAU leder på mail til neste møte
forslag til aktiviteter som kan spilles inn til klassekontaktene.
Nina Theodorsen
Merete Villanger Nielsen
Torill Grung Roll
Ine Frøland
Stig Eide
Anina Mildestvedt
Fredrik Holm Nilsen
Kaathrine Myking
Anja Olsnes
Gila Furnes
Anne Skjold
Signe Birgitte Scheline
Gerd Våge Aasen
Eva Skogen
Rita Helland
Mette-Christin Bru
Ståle Hus
Tone Hermanrud
Wenche Husom
Morten Areklett
Janne Ingebrigtsen
Rektor
X
X
8-2
X
X
X
8-3
8-4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9-1
X
X
X
X
X
X
X
9-2
X
9-3
X
X
X
8-5
9-4
9-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10.1
X
X
X
X
X
10-2
X
X
X
X
10-3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10-4
10-5
X
x
09.04.15
19.03.15
Møte 411 .
01.2014
Gruppe
8-1
2014 Møte
5505.02.
Nils Petter Hauan
Stig Bjarne Tungodden
Mette-Kristin Eimhjellen
Meland
Vibeke Ringen Asting
Nesset
Monika Solvig
Cecilie Jordal
Helga Anspach
31104.120 Møte
13
FAU-REPRESENTANT
Møte 211
2013
møte 1
FRAMMØTEPROTOKOLL