[DRUKNET

Comments

Transcription

[DRUKNET
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
fremtiden
Nn. 136 - M/l.NDAG 11. JUNI19ge
HAGLEBU: Han kjempet på
tysk side I Haglebuslaget
26. April 1945, og hans
versjon av hva som egenUig
skjedde er en helt annen
enn den offisielle. lørdag
var han tilbake på Haglebu
for åfortelle sin historie til
Interesserte.
.
[DRUKNET
: MARKER (NtB): Sverre
: SyverSen (44) fra Marker
l omkom I en drukningsulykke
I I østre Olteldvlka I Marker I
~ Østfold sent lørdag kveld.
.; Ulykken skjedde da en Jolle
.1 Sank som hari satt I sammen
: m'ed en venn. -Den andre
.
personen som var I jollen,
klarte A få kameraten sin Inn
til land. Hiln ble fraktet til
sykehUS. men livet til 44Arlngen sto Ikke til å redde.
SN
AV ANNE BERGSENGENE
r'44~ARING
O
HISKJEDDE
PA·HAGLEBU?
13
Av hensyn. til sin . familie,
ønsker han Ikke å bli identifisert
med navn og bUde, men han er
forundret over at Norge er det
eneste landet hvor man aldri kan
glemme krigen.
- I andre land møtes tidligere
fiender tU forsoning og feiles
minnestund over sine falne, sier
han.
Han kaller seg skijeger, og er
invitert til møtet av Rolv Olsen,
sønn aven som også kjempet på
tysk side.
- leg har tatt initiativ til dette
møtet for å forsøke å finne ut hva
faren min var med på, sier Olsen.
Han reagerer kraftig på at Rolf
Langum, I Fremtiden fredag.
beskylder ham for å være nyna,
zlst på grunn av denne saken.
- leg ønsker å få et Innblikk l
hvordan en ung skijeger opplevde situasjonen. men reaksjonene
som har kommet viser takhøyden, sier Olsen.
.
IKKE NOK
Sammen med hobbyhIstorIkerne Gunleik Gjerde og Arne
Hovde, var også historiker Kåre
Olav Solhjeil fra Gol til stede på
Haglebu. Han sier at det Ikke
lenger er nok å legge fram dokumentasJon.
- Det eksisterer to s~ forskjellige versjoner av hva som egentlig
skjedde her oppe, og begge sider
hevder å kunne dokumentere sin
versjon. Nå er det på tide å skrive
historien onl historien, mener
HER VAR DET: Rolv Olsen (til venstre), peker ut sentrale punkt for trefnIngene på Haglebu I april 1945, for Gunlelk Gjerde,
Kåre Olav Solhjell og Arne Hovde.
Salhjell ser I ettertid at det
konflikten mellom de to sidene.
Solhjell.
APN"'6
- Det er en mulighet for at det hadde vært lurt å først gå til de
- Det som er interessant er å
Solhjell tilbragte fredagen med
finne ut hvor uoverensstemmel- å gå Igjennom arkivet til skal gå an at alle som vet noe om som hadde et slags eierforhold til
den omsielle historien. før han
sene oppsto, først da kan vi finne museumsbestyrer
Håvard lIaglebuslaget kan samles rundt
nøkkelen som gir oss sannheten, Støvem I Prestfoss. Dette besøket et stort bord. og legge fram det vi gikk ut med sin versjon.
- Resultatet hadde hlitt det
sier Solhjell. lian mener at for å kom i stand eller at Støvem I har av dokumentasjon. Slik kan
komme fram til et riktig bilde. Fremtiden torsdetg inviterte vi kanskje finne årsakene til at samme, men vi hadde kanskje
unngått
at alt hadde I~st seg, der·
det
aldri
har
vært
mulig
å
bli
enimå det som skjedde granskes Solhjell til å komme dit. og
som jeg hadde gått til Rolf
ned til aller minste detalj.
Solhjell sier at det nå ser ut til å ge om de faktiske forhold, sier L.1ngum forst, sier SoihjelL
være rIl !lpning l dell ra.stl~stc Sol hjelL

Similar documents