Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 12.05

Comments

Transcription

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 12.05
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Dato:
Sted:
Arkivsak:
12.05.2015
Møtende
Tor Oscar Magnussen
medlemmer:
Arvid Tandberg
kl. 17:00 —22:15
Kommunehuset
12/00631
(Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti),
(Nes Høyre), Kristian
(Nes Høyre), Ståle Skarsgård
Noreng (Nes Høyre), Ingolf Juven
Eggestøl (Nes Høyre), Endre Storhaug
(Nes Høyre), Knut Jakob Larsen (Nes Arbeiderparti),
Andersen
(Nes Arbeiderparti),
Hildegunn
Per Rune
Fossen Mikkelsplass
Senterparti),
Gerd Eli Berge (Nes Senterparti),
Senterparti),
Reidun Brusletten
(Nes
Gerd Jorde (Nes
(Nes Kristelig
Folkeparti),
Lars Olav
Renslo (Nes Fremskrittsparti),
Geir Olav Alu Brøto (Nes Bygdeliste),
Majormoen
Marius
(Nes Bygdeliste),
Bjørnsen
Alf
Garnås (Nes Bygdeliste),
Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste)
Møtende
Magne Fremo (Nes Arbeiderparti)
varamedlemmer:
(Nes Arbeiderparti)
Senterparti)
Forfall:
for Margit
for Geir Egil Sanden, Liv Toril V Ålien
Halvorsen,
for Reidun Jordheim
Garnås
Geir Egil Sanden (Nes Arbeiderparti),
Arbeiderparti),
Andre:
Reidun Jordheim
Gerd Eli Berge (Nes Senterparti)
35/15.
Torbjørn
Møtesekretær:
I hennes sted møtte
Helge Rustand (Nes
Margit
Halvorsen
(Nes
Garnås (Nes Senterparti)
ble erklært
inhabil
Gunn Sissel Storedal
i sak 34/15 og sak
(Nes Senterparti)
Hansen (rådmann)
Informasjon:
Hallingdal
Kraftnett
Sigurd R. Tunestveit
v/Gudbrand
orienterte
Gulsvik og Kåre Trillhus
om sin stilling
orienterte
som regional
om sin virksomhet
kulturkoordinator
Signering av protokoll:
Følgende
ble valgt til signere
protokollen:
Per Rune Andersen,
Eggestøl.
1
Alf Majormoen,
Ståle
Side
SAKSKART
Saker til behandling
28/15
15/00038-5
Økonomirapporter
29/15
15/00226-6
Søknad om tilskudd
30/15
15/00250-1
Opprettelse
31/15
15/00321-4
Nes Østmark
32/15
15/00379-2
Medlemsskap
33/15
15/00430-1
Kontrollutvalget
34/15
15/00369-2
35/15
15/00473-1
36/15
15/00483-1
Utvikling
fra kommunalt
næringsfond
- Cluda AS
7
- Søknad om tilskudd.
9
i Film & Kino
10
- valg av nytt varamedlem
av Nesbyen turist-
Erverv av eiendom
Kraftnett
4
6
av ny fastlegestilling
Nesbyen turistkontor
Hallingdal
3
2015, Nes kommune
og næringsservice
og gjenbruk
AS. Flytting
av
av dagens lokale
Rukkedalsvegen
47
11
13
15
AS - valg av repr. til styret
Referatsaker
20/15
12/00277-43
Møtebok
Hallingtinget
23.04.2015
16
21/15
12/00277-42
Møtebok
Regionrådet
27.03.2015
16
22/15
12/00640-37
Hallingdal
Kraftnett
- Årsmelding
23/15
12/00640-38
Hallingdal
Kraftnett
- Protokoll
24/15
12/02373-6
25/15
12/00506-46
Nesbyen,
Møteprotokoll
Møteprotokoll
fra møte i kontrollutvalget
ssen
nift4".
14. april 2015
for Vestviken
110 IKS
27.4.2015
er
ne
16
fra styremøte
representantskapsmøte
15.05.2015
Tor Magn
2014
Alf
ai
oen
2
Nes 21.04.15
16
16
16
Saker til behandling
28/15 økonomirapporter
Behandlet
2015, Nes kommune
Møtedato
av
Saknr
1 Formannskapet
22.04.2015
15/15
2 Kommunestyret
12.05.2015
28/15
Formannskapet har behandlet saken i møte 22.04.2015 sak 15/15
Vedtak
Månedsrapport
pr. 28.02.2015
tas til orientering.
Behandling
Votering
Enstemmig
vedtatt.
Vedtak
Månedsrapport
[Lagre]
pr. 28.02.2015
tas til orientering.
29/15 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Cluda AS
Behandlet
av
1 Kommunestyret
Møtedato
Saknr
12.05.2015
29/15
Rådmannens innstilling:
Nes kommune
AS. Tilskottet
innvilger
Asgeir Sognefest,
dekkes av næringsfondet,
et tilskudd
konto
på kr. 110.000,-,
for etablering
av Cluda
14700.100.3252.
Behandling
Nes Arbeiderparti
fremmer
Nes Kommunestyre
følgende:
tildeler
Dette skal fordeles
50/50
fem år, og det gjelder
Cluda AS et kombinert
på rentebærende
standard
Nes Kommunestyre
påpeker
lån og tilskudd.
rentebetingelser
felles forutsetning
at virksomheten
holdninger,
unngå å medvirke
til korrupsjon,
Dersom
dumping
det blir avdekket
tilskuddet/
Nes kommune
forbeholder
110.000 kr.
har en løpetid
på 5 —
næringslån.
innehar
fordrer
at det
skal være basert på høye krav til etiske
av menneskerettigheter,
for lokalsamfunnet
i strid med ovennevnte,
kreve dette tilbakebetalt,
Lånedelen
som kommunen
krenkelse
eller skadevirkninger
forhold
og lån på inntil
for kommunale
at det samfunnsansvar
er partenes
arbeidsforhold/sosial
tilskudd
dårlige
og miljø.
kan Nes kommune
trekke
tilbake
og kreve lån innfridd.
seg retten
til å føre kontroll
med at tilskuddet
nyttes etter
forutsetningene.
Nes Bygdeliste
Vil støtte
fremmer
følgende:
forslag fremmet
avdragsfritt
av Nes Arbeiderparti,
lån. Lånet avdras deretter
med følgende
tillegg;
Det gis 2 års rente- og
over 5 år.
Votering
Arbeiderpartiets
forslag
ble vedtatt
mot 8 stemmer.
Vedtak
Nes Kommunestyre
Dette skal fordeles
tildeler
50/50
Cluda AS et kombinert
på rentebærende
lån og tilskudd.
fem år, og det gjelder
standard
rente-
lån. Lånet avdras deretter
og avdragsfritt
Nes Kommunestyre
påpeker
rentebetingelser
felles forutsetning
at virksomheten
holdninger,
unngå å medvirke
til korrupsjon,
dumping
og lån på inntil
Lånedelen
for kommunale
110.000
har en løpetid
næringslån.
kr.
på 5 —
Det gis 2 års
over 5 år.
at det samfunnsansvar
er partenes
arbeidsforhold/sosial
tilskudd
som kommunen
innehar
fordrer
at det
skal være basert på høye krav til etiske
krenkelse
eller skadevirkninger
4
av menneskerettigheter,
for lokalsamfunnet
og miljø.
dårlige
Dersom
tilskuddet/
det blir avdekket
forhold
i strid med ovennevnte,
kreve dette tilbakebetalt,
Nes kommune
forbeholder
seg retten
kan Nes kommune
trekke
tilbake
og kreve lån innfridd.
til å føre kontroll
forutsetningene.
[Lagre]
5
med at tilskuddet
nyttes etter
30/15 Opprettelse av ny fastlegestilling
Møtedato
Saknr
1 Helse- og sosialutvalget
18.03.2015
4/15
2 Formannskapet
22.04.2015
16/15
3 Kommunestyret
12.05.2015
30/15
Behandlet
av
Formannskapet har behandlet saken i møte 22.04.2015 sak 16/15
Vedtak
Det opprettes
Stillingen
i Nes kommune
tilleggsfunksjon.
med 20 % offentlig
om drift og lokaler
sammen
med øvrige fastleger
legesenter.
ved Nesbyen
Utgiftene
en ny fastlegestilling
skal ha avtale med kommunen
i 2015 dekkes av overført
utviklingshemmede
til avdeling
86,4 % stillingshjemmel
fra avdeling
for
helse- og forebygging.
Behandling
Votering
vedtatt.
Enstemmig
Vedtak
Det opprettes
Stillingen
i Nes kommune
skal ha avtale med kommunen
ved Nesbyen
Utgiftene
en ny fastlegestilling
tilleggsfunksjon.
med 20 % offentlig
om drift og lokaler sammen
med øvrige fastleger
legesenter.
i 2015 dekkes av overført
utviklingshemmede
til avdeling
86,4 % stillingshjemmel
helse- og forebygging.
[Lagre]
6
fra avdeling
for
31/15 Nes østmark - Søknad om tilskudd.
Møtedato
Saknr
1 Formannskapet
22.04.2015
17/15
2 Kommunestyret
12.05.2015
31/15
Behandlet
av
Formannskapet har behandlet saken i møte 22.04.2015 sak 17/15
Vedtak
Formannskapet
ser positivt
grense til Flå grense.
Formannskapet
på at hytteforeninger
Formannskapet
i Nes Østmark
ser at kommunens
ønsker også velkommen
opparbeider
hyttefelt
traseer
fra Gol
vil øke i verdi.
en fremtidig
hytteetablering
av DNT, og kan være
skal fremme
reguleringsplan
for veier og
med på å avgi grunn til dette.
Formannskapet
infrastruktur
ønsker at Nes kommune
i kommunes
Det innvilges
kr. 75.000,-,
tilskudd
til de 4 hytteforeningene
til prosjekter
konto for renteinntekter
Rådmannen
hyttefelt.
med skilting
19003.190.8704
bes under utarbeidelse
2016-2019
søke å innarbeide
i Nes Østmark
og utbedring
av traseer.
Dekningen
gjøres ved å øke
med kr. 75.000,-.
av forslag til budsjett
tilskudd
for 2015 med til sammen
til videre
utvikling
for 2016, og i handlingsprogram
av hytteområder
i Nes kommune.
Behandling
Nes Høyre fremmet
forslag om endring
av formannskapets
innstilling
slik;
«Det innvilges tilskudd til de 4 hytteforeningene i Nes Østmark for 2015 med til
sammen kr. 75.000,-, til prosjekter med skilting og utbedring av traseer» endres til «Det
innvilges tilskudd til de 4 hytteforeningene i Nes Østmark for 2015 med til sammen
kr. 75.000,-, til prosjekter».
Setningen
Forslag fremmet
Saken utsettes
budsjettet
til budsjettbehandlingen
for 2016 må det vurderes
Nes. Søknaden
muligheten
av Nes Bygdeliste;
til Nes Østmark
for 2016. I forbindelse
med utarbeidelse
å bevilge et beløp til opprettelse
kan dekkes av denne posten samtidig
for andre lag og organisasjoner
i Nes til å søke om midler
og merking
av
av turstier
som man åpner
fra samme budsjetterte
post.
Forslag fremmet
av Gerd Jorde (Nes Senterparti)
/. Søknad om tilskudd til de 4 hytteforeningene i Nes Østmark for 2015 avslås.
2. Rådmannen bes under utarbeidelse av forslag til budsjett for 2016, og i handlingsprogram
2016 —2019 søke å innarbeide tilskudd for videre utvikling av løyper og stier i hele
kommunen som alle hytteforeninger(velforeninger)
og grunneierlag kan søke på. Rådmann
bes også legge fram forslag til retningslinjer for slike tilskudd.
7
i
Endre Storhaug
(Nes Høyre) trakk sitt første forslag.
Forslag fremmet
av Nes Høyre og Nes Arbeiderparti;
Kommunestyret
ser positivt
grense til Flå grense.
Kommunestyret
på at hytteforeninger
Kommunestyret
i Nes østmark
ser at kommunens
ønsker også velkommen
opparbeider
hyttefelt
traseer
fra Gol
vil øke i verdi.
en fremtidig
hytteetablering
av DNT, og kan være
skal fremme
reguleringsplan
for veier og
med på å avgi grunn til dette.
Kommunestyret
ønsker at Nes kommune
infrastruktur
i kommunes
Det innvilges
tilskudd
kr. 75.000,-,
til prosjekter.
19003.190.8704
Rådmannen
hyttefelt.
til de 4 hytteforeningene
Dekningen
for 2015 med til sammen
gjøres ved å øke konto for renteinntekter
med kr. 75.000,-.
bes under utarbeidelse
2016 —2019 søke å innarbeide
kommunen
i Nes østmark
av forslag til budsjett
tilskudd
for videre utvikling
som alle hytteforeninger(velforeninger)
bes også legge fram forslag til retningslinjer
for 2016, og i handlingsprogram
av løyper og stier i hele
og grunneierlag
kan søke på. Rådmann
for slike tilskudd.
Votering
Utsettelsesforslaget
Formannskapets
Senterpartiets
Forslaget
falt med 8 mot 13 stemmer.
innstilling
forslag
ble tatt opp til votering.
ble satt opp mot forslaget
fra Nes Høyre og Nes Arbeiderparti
Innstillingen
falt med 21 stemmer.
fra Nes Høyre og Nes Arbeiderparti.
ble vedtatt
med 12 mot 9 stemmer.
Vedtak
Kommunestyret
ser positivt
grense til Flå grense.
Kommunestyret
på at hytteforeninger
Kommunestyret
i Nes østmark
ser at kommunens
ønsker også velkommen
opparbeider
hyttefelt
traseer
fra Gol
vil øke i verdi.
en fremtidig
hytteetablering
av DNT, og kan være
skal fremme
reguleringsplan
for veier og
med på å avgi grunn til dette.
Kommunestyret
infrastruktur
Det innvilges
kr. 75.000,-,
ønsker at Nes kommune
i kommunes
tilskudd
Rådmannen
til de 4 hytteforeningene
til prosjekter.
19003.190.8704
hyttefelt.
Dekningen
for 2015 med til sammen
med kr. 75.000,-.
bes under utarbeidelse
2016 —2019 søke å innarbeide
kommunen
i Nes østmark
gjøres ved å øke konto for renteinntekter
av forslag til budsjett
tilskudd
for videre
som alle hytteforeninger(velforeninger)
bes også legge fram forslag til retningslinjer
utvikling
for 2016, og i handlingsprogram
av løyper og stier i hele
og grunneierlag
for slike tilskudd.
[Lagre]
8
kan søke på. Rådmann
32/15 Medlemsskap i Film & Kino
Behandlet
av
1 Oppvekst,
skole- og kulturutvalg
2 Kommunestyret
Møtedato
Saknr
21.04.2015
12/15
12.05.2015
32/15
Oppvekst, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte 21.04.2015 sak 12/15
Vedtak
Oppvekst-,
skole- og kulturutvalget
organisasjonen
anbefaler
at Nes kino, Nesbyen,
meldes inn i
anbefaler
at Nes kino, Nesbyen,
meldes inn i
Film og Kino.
Behandling
Votering
Enstemmig
vedtatt.
Vedtak
Oppvekst-,
skole- og kulturutvalget
organisasjonen
Film og Kino.
[Lagre]
9
33/15 Kontrollutvalget - valg av nytt varamedlem
Behandlet
av
1 Kommunestyret
Møtedato
Saknr
12.05.2015
33/15
Rådmannens innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Behandling
Nes Arbeiderparti
fremmet
forslag
på Torill Thømt som nytt varamedlem
Votering
Enstemmig
vedtatt.
Vedtak
Torill Thømt
ble valgt som nytt varamedlem
til kontrollutvalget.
[Lagre]
10
til kontrollutvalget.
34/15 Utvikling av Nesbyen turist- og næringsservice AS. Flytting av Nesbyen turistkontor
og gjenbruk av dagens lokale
Behandlet
Møtedato
av
Saknr
1 Formannskapet
22.04.2015
18/15
2 Formannskapet
12.05.2015
20/15
3 Kommunestyret
12.05.2015
34/15
Formannskapet har behandlet saken i møte 12.05.2015 sak 20/15
Vedtak
Kommunestyret
turister,
ser positivt
fastboende
og komme
og andre.
næringslivet
Det bevilges
er formalisert,
Det bevilges
konto
14700.100.3252.
Rådmannen
av tilskuddet
og forutsigbart
kr. 100.000,konto
til utvikling
av budsjett
Nes folkebiblioteks
av NTN til nye lokaler.
er at leieavtalen
i forhold
til fremtidige
av NTNs nettsider.
mellom
Tilskuddet
styret
i NTN og
husleiereguleringer.
Tilskuddet
dekkes av
14700.100.3252.
bes se på muligheten
utarbeidelsen
til gode.
og etablering
for utbetaling
næringsfondets
Dette vil kunne bidra til økt vekst innen turistnæringen
til flytting
dekkes av næringsfondets
gårdeier
NTN til et lokale som er mer synlig ut mot
i Nes kommune
kr. 75.000,-
En forutsetning
på å flytte
for å øke driftstøtten
til NTN i forbindelse
med
for 2016.
eventuelle
etablering
i NTNs tidligere
lokaler,
fremmes
som egen
sak.
Behandling
Votering
Enstemmig
vedtatt.
Vedtak
1.
Kommunestyret
turister,
ser positivt
fastboende
og komme
Det bevilges
på å flytte
og andre.
næringsliyet
kr. 75.000,-
dekkes av næringsfondets
NTN til et lokale som er mer synlig ut mot
Dette vil kunne bidra til økt vekst innen turistnæringen
i Nes kommune
til gode.
til flytting
og etablering
konto
14700.100.3252.
11
av NTN til nye lokaler.
Tilskuddet
En forutsetning
for utbetaling av tilskuddet er at leieavtalen mellom styret i NTN og
gårdeier er formalisert,
og forutsigbart
i forhold til fremtidige husleiereguleringer.
Det bevilges kr. 100.000,- til utvikling av NTNs nettsider. Tilskuddet dekkes av
næringsfondets konto 14700.100.3252.
Rådmannen bes se på muligheten for å øke driftstøtten
til NTN i forbindelse med
utarbeidelsen av budsjett for 2016.
Nes folkebiblioteks
sak
eventuelle etablering i NTNs tidligere lokaler, fremmes som egen
[Lagre]
12
35/15 Erverv av eiendom Rukkedalsvegen 47
Møtedato
Saknr
1 Formannskapet
12.05.2015
21/15
2 Kommunestyret
12.05.2015
35/15
Behandlet
av
Formannskapet har behandlet saken i møte 12.05.2015 sak 21/15
Vedtak
Det inngås forhandlinger
erverv av eiendom
gnr. 76/bnr.126
kjøp av eiendommen
Kommunestyret
rehabilitering
med eier av Rukkedalsvegen
og bnr. 178.
på inntil 6,5 mill, kroner
vedtar
låneopptak
av Rukkedalsvegen
med bestemmelsene
47, Ivar Haraldseth,
Kommunestyret
med tillegg
for finansiering
vedtar
med tanke på
en ramme
for
av omkostninger.
av erverv og ombygging/
47 med inntil kr. 7,1 mill. kroner.
Lånet avdras i tråd
om minimumsavdrag.
Behandling
Gerd Eli Berge, Nes Senterparti
inhabil.
ba sin habilitet
Gunn Sissel Storedal
Reidun Brusletten
vurdert
i saken.
tok plass under behandlingen
(Nes KrF) fremmet
følgende
Gerd Eli Berge ble vurdert
av saken.
tillegg som punkt 3 til formannskapets
innstilling;
I den videre
planprosess
må NTN, kirkens ansatte
og menighetsrådet
tas med det videre
arbeid.
Helge Rustand
(Nes Senterparti)
fremmet
Saken utsettes.
Det utarbeides
forprosjekt
leietakeres
behov for økonomiske
Reidun Brusletten
videre vurdering
forslag;
for avklaring
av ombyggingskostnader
og aktuelle
rammer.
trakk under debatten
av bruken
følgende
sitt forslag, og ba om at dette
ble tatt med i den
av lokalene.
Votering
Utsettelsesforslaget
Formannskapets
falt mot 17 stemmer.
innstilling
enstemmig
vedtatt.
Vedtak
1.
Det inngås forhandlinger
erverv
av eiendom
kjøp av eiendommen
med eier av Rukkedalsvegen
gnr. 76/bnr.126
og bnr. 178.
på inntil 6,5 mill, kroner
13
47, Ivar Haraldseth,
Kommunestyret
med tillegg
vedtar
av omkostninger.
med tanke på
en ramme
for
2.
Kommunestyret
rehabilitering
vedtar
låneopptak
av Rukkedalsvegen
med bestemmelsene
for finansiering
av erverv og ombygging/
47 med inntil kr. 7,1 mill. kroner.
om minimumsavdrag.
[Lagre]
14
Lånet avdras i tråd
36/15 Hallingdal Kraftnett AS - valg av repr. til styret
Behandlet
av
1 Kommunestyret
Møtedato
Saknr
12.05.2015
36/15
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling
Gerd Eli Berge (Nes Senterparti)
fremmet
forslag om gjenvalg
av Gudbrand
Gulsvik som
styremedlem.
Knut Jakob Larsen (Nes Arbeiderparti)
fremmet
forslag på Anne Marie Kollhus som
vararepresentant.
Votering
Gudbrand
Anne Marie
Gulsvik ble enstemmig
valgt som styremedlem.
Kollhus ble enstemmig
valgt til vararepresentant.
Vedtak
Gudbrand
Gulsvik er Nes kommunes
vararepresentant
til styret
i Hallingdal
styremedlem
Kraftnett
[Lagre]
15
og Anne Marie Kollhus er Nes kommunes
AS.
Referatsaker
Saknr
Arkivsak
20/15
12/00277-43
Tittel
Møtebok Hallingtinget 23.04.2015
21/15
12/00277-42
Møtebok Regionådet 27.03.2015
22/15
12/00640-37
Årsberetning 2014 for Hallingdal Kraftnett
23/15
12/00640-38
Hallingdal Kraftnett - Protokoll fra styremøte 14. april
2015
24/15
12/02373-6
Møteprotokoll representantskapsmøte
110 IKS 27.4.2015
25/15
12/00506-46
Møteprotokoll
fra møte i kontrollutvalget
16
for Vestviken
Nes 21.04.15