Anne-Guro Nøkleby- Kartverket

Comments

Transcription

Anne-Guro Nøkleby- Kartverket
Infrastruktur
for FKB-data
Oppstartsmøte/workshop – NGIS-API
Fremtidig
forvaltningsmodell
•
•
•
•
Dagens kopiregime – er ”gammeldags”…
Geosynkronisering fra lokale originaler til
nasjonal kopi er krevende og krever betydelig
manuelt tilleggsarbeid
En mer helhetlig – og fremtidsrettet modell er
diskutert i Geovekst-forum gjennom det siste
halvåret
Vi er enige om at følgende modell – er det vi
ønsker å gå for
FKB fremtidig forvaltningsmodell
Kommunen (og
andre parter)
Kartverket, SVV,
Skog og Landskap
Kontinuerlig
ajourhold
API
Bruk
Geosynkronisering
API
Sentral
Original
Geosynkronisering
Lokal
kopi
Geosynkronisering
Kontroll
Periodisk ajourhold
Andre
parter
Dist.
kopi
Dist.
kopi
FKB fremtidig forvaltningsmodell
Kommunen (og
andre parter)
Kontinuerlig
ajourhold
API
Bruk
Geosynkronisering
API
Sentral
QMS
3
Geosynkronisering
2
Kontroll
Periodisk ajourhold
Geosynkronisering
Lokal
kopi
Andre
parter
Kartverket
Dist.
kopi
Dist.
kopi
1
Utviklingsaktiviteter 2015:
1 – Oppdaterings-API, 2 – Geosynkronisering, 3- Utvikling på QMS
Aktiviteter som planlegges
i 2015
Del 1 –
•
Utvikling av første versjon i
fremtidig løsning
• Oppstart og tilrettelegging
startes umiddelbart
• Samarbeid med de viktigste
systemleverandørene
innenfor felles
oppdaterings-API og
Geosynkronisering
• Utvikling av nødvendig
tilleggsfunksjonalitet i QMS
Del 2 -
•
•
•
Utredning av krav til fremtidig
løsning – 2015-16
• Samspill mellom partene
• Utarbeidelse av
kravspesifikasjon og
konkurransegrunnlag for
sentral løsning,
finansiering(!)
Evt. kontrakt om kjøp, utvikling
etc. 2016/17
Utvikling, testing,
implementering 2018/19(???)
Ny forvaltningsmodell FKB –
prosjekt 2015 – 2019(?)
2016
2015
2017
2018
2019
Oppdaterings-API
Geosynkronisering
QMS-utvikling
Test/Pilotering
Prosjektledelse
Implementering av ny modell – 1.fase
Praktisk
implementering
Utredning, kravspesifikasjon,
konkurransegrunnlag, finansiering…
Tilbudskonkurranse
”Langsiktig løsning”
Utvikling ny løsning
Implementering
Forvaltningsmodell - første fase
•
•
•
•
•
•
NGIS-API benyttes uten større endringer som
oppdaterings-API for tilgang til sentral QMS-løsning.
Geodatamodellen beholdes uendret. (Ny datamodell
som samsvarer med GML er en del av den langsiktige
løsningen.)
Synkronisering basert på
Geosynkoniseringsstandarden benyttes til
distribusjon fra sentral base og til å holde lokal kopi i
kommunen oppdatert.
QMS må støtte Geosynkroniseringsstandarden som
tilbyder med både heleid og delt geometri.
Som klienter i kommunene benyttes løsninger fra
Winmap, GISLINE, ESRI og evt. andre direkte mot
sentral base gjennom NGIS-API.
Kartverket vil benytte Fysak for kontroller og periodisk
ajourhold.
Bakteppe for dagen…
•
•
•
Få klarhet i utfordringer og muligheter
ved bruk av NGIS-API’et mot dagens
løsning (QMS)
Hva er styrker og svakheter ved dagens
NGIS-API?
Hvordan påvirke den videre utviklingen av
oppdaterings-API’et?
- på kort sikt
- på lang sikt
•
Videre arbeid i gruppen
- utvikling
- uttesting
- pilotering

Similar documents