Protokoll

Comments

Transcription

Protokoll
Klæbu kommune
MØTEPROTOKOLL
UTVALG FOR HELSE OG OMSORG
Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen
Møtedato: 23.04.2015
Tid: 16:30
Slutt: 18:55
Til stede på møtet
Medlemmer:
Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum, May Aarø, Britt Hukkelås
(felleslisten AP/SV), Terje Ekle, Bjørn Lukkedal (felleslisten H/V),
Arne Jan Eggan (SP), Sverre Lillemo (FrP).
Forfall:
Geir Liang, Arild Kraft (felleslisten H/V), Frøy Torun Kvernrød
(FrP).
Terje Ekle, Bjørn Lukkedal (felleslisten H/V), Sverre Lillemo (FrP).
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre): Kst. rådmann Johnny Nilssen, kommuneoverlege Harald Torske,
enhetsleder Marit Wanvik, enhetsleder Terje Erlandsen, enhetsleder
Siri Ekle Skaanes, fagsjef Steinar Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:
Møteinnkalling av 16.4.2015
Ingen.
7/15 – 9/15.
I starten av møtet var det orientering om:
1. Status mht avvik i kommunens internkontroll i Klæbu kommune, ved hovedverneombud
Thor Eivik.
2. Presentasjon av kjøkkenet, ved enhetsleder Terje Erlandsen.
3. Oppfølging av brukerundersøkelsen i 2014 i hjemmetjenesten/hjemmesykepleien, ved
enhetsleder Marit Wanvik.
4. Tilbakemelding på kommunestyrevedtak om brukeres privatliv og alenetid. Orientering
ved enhetsleder Marit Wanvik.
Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.
Klæbu, 23.4.2015
Side 2 av 5
SAKSLISTE
Saksnr.
Arkivsaksnr.
Tittel
7/15
15/4
Referat og meldinger - Utvalg for helse og omsorg
8/15
11/2679
Folkehelsegruppe - Folkehelsekoordinator og Frisklivssentral
9/15
15/58
Åpen post - Utvalg for helse og omsorg
Side 3 av 5
Klæbu kommune
7/15
Referat og meldinger - Utvalg for helse og omsorg
Rådmannens innstilling
Utvalg for helse og omsorg tar refererte journalposter til orientering.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Utvalg for helse og omsorgs vedtak
Utvalg for helse og omsorg tar refererte journalposter til orientering.
8/15
Folkehelsegruppe - Folkehelsekoordinator og Frisklivssentral
Rådmannens innstilling
Utvalg for helse og omsorg har følgende innspill til folkehelsegruppas videre arbeid:
Behandling:
Omforent forslag:
Utvalg for helse og omsorg har følgende innspill til folkehelsegruppas videre arbeid:
- Kombinert stilling f.eks. 70/30 %, med hovedvekt på “folkehelsekoordinatorkompetanse”
- Stillingen bør ligge på mastergrads-nivå
- Vurdere hvilken rolle Selli Rehabiliteringssenter evt. kan spille i denne sammenhengen
Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt.
Utvalg for helse og omsorgs vedtak
Utvalg for helse og omsorg har følgende innspill til folkehelsegruppas videre arbeid:
- Kombinert stilling f.eks. 70/30 %, med hovedvekt på “folkehelsekoordinatorkompetanse”
- Stillingen bør ligge på mastergrads-nivå
-
Vurdere hvilken rolle Selli Rehabiliteringssenter evt. kan spille i denne sammenhengen
9/15
Åpen post - Utvalg for helse og omsorg
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Saker / Tema
1. Status mht avvik i kommunens internkontroll i Klæbu kommune.
2. Presentasjon av kjøkkenet.
3. Oppfølging av brukerundersøkelsen i 2014 i hjemmetjenesten/hjemmesykepleien.
4. Tilbakemelding på kommunestyrevedtak om brukeres privatliv og alenetid.
5. Startlån: Årsaka til at kommunen har mottatt bare 2 mill. for 2015 kan være at tildelt
beløp i 2014 ikke ble brukt fullt ut, fordi Husbankens krav for tilsagn er betydelig
skjerpa, og fordi det var relativt få boliger til salgs i fjor. Sammen med overført beløp fra
2014 disponerer kommunen i år mellom 5 og 6 millioner kr.
6. Fylkesmannens tilsyn ved legevakta for Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og
Trondheim kommune: Etter avisoppslagene har Klæbu kommune mottatt foreløpig
rapport fra Fylkesmannen, tilbakemelding fra vertskommunen Trondheim på foreløpig
rapport, og foreløpig orientering fra rådmannen til formannskapet i Trondheim
kommune. Rådmannen i Klæbu vil komme tilbake til utvalget når endelig rapport
foreligger, og deretter når plan for lukking av eventuelle avvik er lagt og oversendt
Fylkesmannen.
Punkt 1 – 4, se side 1.
Side 5 av 5