Diagnose veileder for fastleger

Comments

Transcription

Diagnose veileder for fastleger
Nyrebekkenbetennelse
(pyelonefritt)
Sykehistorie
Fra mild sykdom til sepsis. Ofte akutte symptomer
med frostrier og feber. Evt redusert allmenntilstand
med kvalme og brekninger, smerter i flanke, mage,
lunge. Bankeømhet i nyrelosjer evt smerter i
lumbalregionen. Eldre kan være uten feber.
Kliniske funn/symptomer
Pyuri og proteinuri. Feber, smerter og bankeømhet
over nyrelosjene.
Tilleggsundersøkelser i
allmennpraksis/legevakt
CRP er som regel forhøyet, kan være normal tidlig i
Medikamentell behandling utenfor
sykehus
To likeverdige alternativer:
Pivmecillinam (Selexid ) tbl: 400 mg x 3
eller
Trimetoprim-sulfametoksazol: Bactrim® tbl
4 tbl initialt, deretter 2 tbl x 2
®
Amoxicillin kan brukes dersom det er påvist sensitive
bakterier: Amoksicillin 500 mg x 3
®
Intravenøs behandling:
Mecillinam – Selexid injeksjonsvæske; 400 mg x 3-4
®
forløpet.
Urinstix: Leukocytturi, proteinuri og bakteriuri
Urin bør sendes til dyrkning. E. coli er den vanligste
patogene bakterien ved akutt nyrebekkenbetennelse
Kan henvises til Helsehuset
– øyeblikkelig hjelp døgnopphold i
Sarpsborg kommune
Til allment påvirket pasient, uten tegn til sepsis:
Mecillinam (Selexid ) 400 mg x 3 iv
®
- ved bruk av urinkateter:
Aminopenicillin (Pentrexyl ) 1g x 4
®
Til allment påvirket pasient med tegn til sepsis:
Cefotaxin (Claforan ) 2 g x 3 iv (ved alvorlig
®
Personer som ikke kan behandles i hjemmet, men
som trenger døgnomsorg, uten alvorlig komorbiditet
og med:
Tilfredsstillende allmenntilstand
Respirasjonsfrekvens < 25/min
Systolisk BT > 90
35 < Temp < 40
Puls < 120/min
nyresvikt reduseres dosen til 1 g x 3 iv)
Behandlingsvarighet 7-10 dager ved ukompliserte
infeksjoner, hos immunsupprimerte 14-21 dager.
Henvisning til sykehus bør vurderes når:
Pasienten virker medtatt
Sjekkliste ved henvisning til
Helsehuset
Henvisningen skal ha samme kvalitet som
henvisninger til sykehus – med tillegg av
behandlingsplan.
Pasienten må ha papirhenvisning i hånden ved
ankomst Helsehuset:
o
o
o
o
o
o
Diagnose
CAVE
Familie/sosialt
Tidligere sykdommer
Aktuelt – sykdomsforløp, lab, rtg
Behandlingsplan/observasjonsplan
Ring Helsehuset og konferer
pasientkoordinator: 474 57 414
Tidligere uvi som har ført til sykehusopphold
Funn som indikerer henvisning til
sykehus:
Redusert allmenntilstand
Respirasjonsfrekvens > 25/min
40 < Temp < 35
Systolisk BT < 90
Puls > 120/min