Prosjektoppgave: MAN 24341 Prosjektledelse

Comments

Transcription

Prosjektoppgave: MAN 24341 Prosjektledelse
Prosjektoppgave:
MAN 24341
Prosjektledelse
Utleveringsdato:
09.02.2015
kl.
09.00
Innleveringsdato:
27.11.2015
kl.
12.00
Teller 100 % av MAN 2434
Totalt antall sider:
2
Ansvarlig institutt: Ledelse og
organisasjon
FORMELLE KRAV – LES DETTE NØYE
Oppgaven skal løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Samarbeid mellom flere studenter /
grupper om utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet som fusk eller forsøk på fusk og rammes av forskrift om
opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI, som det forutsettes at studentene er kjent med.
Gruppeinnlevering forutsetter eksamenspåmelding i identisk eksamenskode og ved samme eksamenssted.
Besvarelsen skal være på 30 sider. Figurer, tabeller, referanser og vedlegg kommer i tillegg. Den skal
innleveres forsvarlig stiftet eller innbundet (ikke limt sammen) i tre (3) eksemplarer. Unngå plastlommer,
plastmapper, permer og lignende.
Forsiden skal inneholde:
 ID-nummer (7 siffer – plasseres i øverste høyre hjørne). Studentenes navn skal ikke stå på forsiden av
besvarelsen.
 Eksamenskode (5 siffer), kursnavn og eventuelt tittel på oppgaven
 Ut- og innleveringsdato
 Eksamenssted
 Merkes eventuelt konfidensiell
Retningslinjer for layout:
 A4-format, med 5 cm venstremarg og 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg
 Skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1½ i 12 pkt skrift (300-350 ord pr side)
 Sidene skal nummereres
 Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse og et sammendrag først i besvarelsen og en litteraturliste
bakerst i besvarelsen. Disse sidene kommer i tillegg til selve eksamensbesvarelsen. En utførlig
forklaring om sitering og referanseteknikk, finner du på bibliotekets hjemmeside:
www.bi.no/biblioteket/referanseteknikk.
Innlevering:
Besvarelsen skal leveres innen fastsatt dato og klokkeslett ved studentens eksamenssted.
Unntatt fra dette er studenter ved studiestedene BI Nettstudier og BI Bank og Forsikring, som kan sende
besvarelsen til sitt eksamenssted. Den samme muligheten har studenter som følger Bachelor of Managementprogrammer, Master of Management-programmer eller bedriftsinterne kurs. Disse studentene kan sende
besvarelsen som ”Ekspress – Over natten kontant”. Minimumskrav til format på pakken er 23x13x1 cm. Fra
utlandet skal DHL, TNT e.l. benyttes. Forsendelsen må være registrert innlevert hos distributør innen fristen for
innlevering av eksamensbesvarelsen.
For nøyaktig postadresse til eksamensstedet, se www.bi.no.
Postadresse for eksamensstedene BI Oslo, BI Bank og Forsikring og BI Nettstudier er:
Handelshøyskolen BI i Oslo, Eksamenskontoret, 0442 Oslo.
NB! Innleveringsfristen er ufravikelig. For sent innleverte besvarelser blir ikke sensurert.
Husk å levere egenerklæring.
Lykke til!
Side 1 av 2
Prosjektoppgave
I denne prosjektoppgaven skal du/dere beskrive og vurdere et virkelig prosjekt i en bedrift,
en kommune, en organisasjon, eller en annen type virksomhet.
Prosjektet bør allerede være påbegynt, eller i oppstartsfasen, og vare det meste av
studietiden. Prosjektet behøver ikke å være avsluttet innen innleveringsfristen for
prosjektoppgaven.
Hensikten med oppgaven er at å vise at du/dere er i stand til å beskrive og kritisk
vurdere et prosjekt i aktiv virksomhet.
Oppgaven skal inneholde de fem momenter som beskrives nedenfor. Punkt nr. 4 og 5 bør
utgjøre
oppgavens hoveddeler, da disse vil bli sterkest vektlagt når oppgaven bedømmes.
Oppgavens momenter:
1. En introduksjon og begrunnelse for en selvvalgt problemstilling. Denne
problemstillingen bør gi mulighet for å vurdere hele eller deler av prosjektet.
2. En beskrivelse av metoder du/dere har benyttet for å samle inn informasjon om
prosjektet. Du/dere bør i hvert fall komme inn på følgende punkter:
• Hvilke aktiviteter du/dere har gjennomført for å samle informasjon
• Hvordan du/dere har gjennomført disse aktivitetene
• Hvorfor du/dere valgte disse aktivitetene
• Styrker og svakheter ved de aktivitetene du/dere valgte
3. En kortfattet beskrivelse av den virksomheten som prosjektet foregår i. Beskrivelsen bør ta
opp:
• Hvilken situasjon virksomheten er i (økonomisk og markedsmessig)
• Forhold som forklarer hvorfor prosjektet er aktuelt for virksomheten
• Graden av prosjektarbeidsformens utbredelse i den aktuelle virksomheten.
4. En beskrivelse av prosjektet. Du/dere må i hvert fall komme inn på:
• Mål
• Planer
• Organisering
• Oppfølging
• Klimaet i prosjektet
• Faktiske eller forventede resultater.
5. En analyse og vurdering av et tema som er relevant for dette prosjektet. Denne
vurderingen bør ta utgangspunkt i en spesifisert problemstilling og baseres på datamateriale
som du/dere samler inn. Du/dere bør gjøre følgende:
• Gi en kort oversikt over teorier som er relevante for å forstå selvvalgt problemstilling
• Presentere innsamlet datamateriale på en systematisk og oversiktlig måte
• Analysere og diskutere datamateriale
• Trekke konklusjoner om funn
Side 2 av 2

Similar documents