Årsmelding 2014 Husflidskonsulenten i Sør

Comments

Transcription

Årsmelding 2014 Husflidskonsulenten i Sør
ÅRSMELDING 2014
Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag
Sverresborg Allé 33
7020 Trondheim
2
Norges Husflidslag er en kultur og interesseorganisasjon som arbeider for å opprettholde og styrke de
levende husflid- og håndverkstradisjonene i Norge. Vi har et landsdekkende nettverk av ansatte
konsulenter og 23.000 medlemmer. Vi er den største tilbyder av kurs i tradisjonelle håndverk, med 60.000
timer pr år.
Innhold:
Lokallag og organisasjonskart over Sør Trøndelag
Strategisk plan, kjerneverdier

Lokal og fylkeslag
o Møte med fylkeskommunen
o 3xf - Form og farge i lokallagene
o Regionsmøter
o Samarbeidsmøte
o Kurslærerkurs
o Kurs for instruktører – Gimber og katta slår til igjen

Bok ”Drikkestell i tre” på grunnlag av registreringen
ØL & ORNAMNETIKK
Samarbeid med andre organisasjoner
o Linprosjektet






Fagutvalet i vev
o Nye billedvevmønster
o Vãvmessan i Umeå
o
Planarbeid for NH
o Utstilling Landsmøtet i Harstad
Drift
Faglig utvikling
Veien videre
Husflidskonsulenten i Sør Trøndelag fylke har vært ansatt i Norges Husflidslag
siden 1. september 2003.
Sør Trøndelag Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.
Kontorstedet er Trondheim
Adresse:
Telefon:
E-post:
Sverresborg Allé 33
97 59 83 97
[email protected]
3
Antall medlemmer i lag og i Sør Trøndelag Fylkeslag pr 31.12.14
LOKALLAG
ANTALL MEDLEMMER
Budal
Buvik
Byneset
Byåsen
Heimdal
Hemne
Holtålen
Hovin
Hysnes
Hølonda
Innset
Malvik
Meldal
Melhus
Midtbyen
Oppdal
Orkdal
Rennebu
Røros
Soknedal
Stokkøy
Strinda
Støren
Ørland/Bjugn
Åfjord
5
26
30
40
94
40
23
25
52
16
21
30
22
40
88
99
68
28
149
25
22
117
20
61
38
Til sammen
1202
Barn og ungemedlemmer
30
Organisasjonskart i Sør Trøndelag fylke:
Norges Husflidslag
ca 23 000 medlemmer
Sør Trøndelag fylkeslag
1202 medlemmer
Lokale husflidslag
24 lokallag
Husflidsbutikker
3 butikker
Husflidshåndverkere
5 husflidshåndverkere
4
STRATEGISK PLAN:
Visjon
Vi former framtida
Virksomhetsidé
Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge
kulturelt, sosialt og økonomisk
Kjerneverdier
Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede
Kjerneaktivitet
Husflidsfag og næring
Arbeidsområde
Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon
Hovedmål
NH skal være ledende aktør i Norge innen:
Handlingsbåren kunnskap
Kulturvern
Næringshusflid
DETTE SKAL VI OPPNÅ GJENNOM:
Kjerneaktivitet:
Husflidsfag
Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene
innen tradisjonshåndverk.
Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og
unge.
Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk.
Ivareta det tradisjonelle formspråket.
Næring
Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene.
Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga.
Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til
produksjonen.
Økt verdiskaping i produksjon og salg.
5
Strategi:
Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlig
administrasjon i fylker og kommuner
Tiltak
Fylkeskommunen
Beskrivelse av tiltaket
Årlig møte med Sør Trøndelag Fylkeskommune og Sør Trøndelag Husflidslag
Mål
Holde Fylkeskommunen orientert om husflidkonsulentens arbeid i fylket og landet
RESULTAT
2. desember hadde fylkeslagsleder Ragnhild Dahl og jeg godt et møte med Sør Trøndelag
Fylkeskommune, ved fylkeskultursjef Astrid Fuglås og seniorkonsulent i kultur, Knut Wik, hvor
vi orienterte om fylkeslagets og husflidskonsulentens arbeid i 2014 og veien framover i 2015. Vi
overrakte boken Drikkestell hvor fylkeskommunen var med å gi midler til registreringen ”ØL &
ORNAMENTIKK” som la grunnlaget for boken.
Strategi
Sikre god kommunikasjonsflyt med enkeltmedlemmer, medlemsgrupper
mellom ulike nivå i organisasjonen og mellom tilsatte og frivillige
Tiltak /tiltakene
Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter, andre arrangement
Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
 Delta på fylkesårsmøte/fylkesstyremøter
 Medarbeiderkurs på årsmøte tema rødlista
 Enkelttiltak og samarbeidstiltak i fylkene
 Delta på arenaer i fylket og informere fylkene om konsulentens arbeid
Mål
 Informere om organisasjonen
 Formidle 3xf, form – farge – funksjon, for å styrke kunnskapen i lagene
RESULTAT
 22. mars deltok husflidskonsulenten på årsmøtet i Rennebu, Mjuklia. Det deltok til sammen
54 medlemmer, derav 46 delegater, 5 representanter fra STH uten stemmerett, Sonja
Skorheim fra styret i NH, Turid Sira Kotte fra valgkomiteen. Jeg informerte om Rødlista,
Ung Husflid og viste NHs nettsider. Årsmøtet var kun over en dag, så det ble ikke tid til å ha
større kurs.

11. mars var jeg i Melhus Husflidslag og kåserte om Weawing Cross the borders, om selve
turen, om samarbeidet mellom NH, Silkeveven på Skarnes og Silkeinstituttet i Nanjing.
6

20. oktober Malvik Husflidslag hold jeg foredrag om farger, og hvordan fargene påvirker
hverandre når de står side om side. Her gjorde vi øvelser med 5X5cm fargekartonger. Vi
brukte også fargede papirstrimler som deltagerne lagde små vevnader med, her en tydelig
så hvordan fargene forandret seg når de sto sammen med andre. Ideen til disse oppgavene
er hentet fra Edith Lundebrekkes kurs for håndverkere, Fortidas Former Framtidas Design.

17. november Malvik Husflidslag med form og funksjon. Deltagerne ble bedt om å ta med
seg en kopp, og en som ikke var så god å drikke av, og to par votter, et par med god
funksjon og et par som ikke var funksjonelle. Her tok vi for oss hver av gjenstandene,
vurderte de individuelt og kom med innspill ang bruk og funksjon, både når det gjaldt
materialvalg, farger og formens funksjonalitet. Ideen til disse øvelsene er hentet fra det
utarbeidede opplegget gruppen for 3xf laget.
Tiltak /tiltakene
Samarbeidsmøte
Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Samarbeidsmøte for å samarbeide om arrangement, øke forståelsen for hverandres profesjon
RESULTAT
Det ble beklageligvis ikke tid til samarbeidsmøte med butikker, fylkeslag og håndverkere i
2014.
Strategi
Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge
Tiltak
Arranger kurs for barneinstruktører
Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Husflidslagene i Midt - Norge har i flere år samarbeide om kurs for instruktører som formidler
husflid til barn og unge. Teknisk arrangør går på omgang mellom de tre fylkeslagene, mens det
er de tre husflidskonsulentene som er ansvarlig for det faglige innholdet.
Mål
Gi tilbud om opplæring til lag og medlemmer som ønsker å holde husflidkurs for barn og unge
RESULTAT
For 6. gang skulle det arrangeres kurs for barneinstruktører i Trøndlagsfylkene og Møre og
Romsdal. Det er ett og et halvt år mellom hvert kurs sist var det i Møre og Romsdal, nå var
stafettpinnen gitt til Sør Trøndelag for andre gang. Kurset som skulle holdes i 2013 ble avlyst
pga for få påmeldte.
26.- 27. april ble det imidlertid avholdt kurs for barneinstruktører på Bårdshaug Herregård med
7
19 deltagere¸ hvorav 12 fra Sør Trøndelag, 5 fra Nord Trøndelag og 4 fra Møre og Romsdal. Vi
har erfaring med at det melder seg på flest deltagere fra arrangørfylke. Om kvelden kåserte jeg
om brikkevev og hadde laget materialpakker med brikker av melkekartonger, som viste
muligheten for å lage egne brikker. Dette koster ikke noe, men det er en del forberedelser.
Brikkene er på 5x5 cm og utmerket for små barnehender å holde i.
KURS OPPDAL:
KURS BÅRDSHAUG:
Grindvev for barn/unge
Arbeid med sykkelslanger
Veving på suler
Grindvev fortsetter
Papirarbeid/stoff/origami
Tegne med tråd /geriljabroderi
Lærer Turid Bratt
Lærer: Randi Barstad
Lærer: Rønnaug Svenning
Lærer: Turid Bratt
Lærer: Ragnhild Dahl
Lærer: Rønnaug Svenning
Grindvev med plukk
Brikkevev
Lærer: Magnhill Odinsdott
Lærer: Sidsel Skjelfjor d
Planen var å etablere Ung
Husflidsgruppe i Sør Trøndelag,
hvilket min kollega i nordfylket har
god erfaring med. 25. oktober
avholdtes derfor kurs for Ung
Husflidsinstruktører på Oppdal med
7 deltagere, der også 3 deltagere fra
nabofylket i nord deltok.
Bilder ti høyre, foto Anne Ragnhild Rolvsjord
Strategi: Videreutvikle nye husflidsprodukt i dagens formspråk
Tiltak:
Beskrivelse og gjennomføring av tiltak
Fortidas Former Framtidas Design - oppfølgingskurs
Dette kurset med Patentstyret den 28. april med oppfølging av håndverkere fra Fortidas
Former, var en innføring i opphavsrett, design- og varemerkebeskyttelse, men Kaja von
Hedenberg, jurist / seniorrådgiver i design og varemerkeavdelingen hos Patentstyret . Kurset
hadde 10 deltagere, det var færre enn hva vi hadde budsjettert med. Men vi mente det var viktig
å gjennomføre kurset for de deltagerne som hadde meldt seg på, og besluttet å flytte kurset til
loftet i ”Gråbygget” det konsulenten har kontoret. Merk kreativ blending av vindu med filleryer,
som fungerte utmerket. Det ble et lite underskudd som ble delt likt mellom Birka og NH (ST og
NT). Vi har fått gode tilbakemeldinger på kurset fra Patentstyret, en har alt beskyttet et produkt
på bakgrunn av dette kurset.
Bilder av ivrige deltagere og Kaja von Hedenberg.
8
Foredrag og workshop i forbindelse med kurset fra Patentstyret
 Bedriftsgavemarkedet. Hvem er du som skaper produkter i Norge? ved
kunsthåndverker Mads Nilsen, Låvely Glass
 Hvordan definere essensen av deg og ditt produkt med Ragnhild Haugum v HPD Haugum Productdesign
IDENTITET - idé i tet
Også i år var jeg mentor for 4 håndverker i
konkurransen IDENTITET, gitt råd og veileding på
telefon og e-post. Tre av de jeg var mentor for kom
med på utstillingen IDENTITET. Hvorav den ene fikk
Diplom for godt håndverk under utstillingen. Vinner
av konkurransen var gullsmed Gry Marie
Grindbakken, med smykkeserien Akantus, som ble
til etter inspirasjon fra broderi på forkleet til
Telemarksbunaden. Totalt var det 28 som sendte inn
til konkurransen, hvorav 14 ble plukket ut til å delta
på utstillingen under Landsmøtet i Harstad.
Produktene ble fotografert av Fotograf Siri Berrefjord, fra Buskerud, og det ble laget katalog til
utstillingen. Utstillingen vises også under Vinterfestivalen på Hadeland Glassverk februar 2015.
Kriterier for konkurransen er at produktet skal være godt håndverksmessig utført - være
brukervennlig og ha god form - være mulig å produsere som en serie - være laget i Norge i
2013 – 2014 - ikke være vist offentlig tidligere, d.v.s. på utstillinger eller i salg - ha forankring i
norske tradisjoner, men designet skal være nyskapende - ha opplysninger om historikk, som
kan bidra til å gjøre produktet attraktivt.
Jeg var utstillingsarkitekt for utstillingen Identitet og for salgsarenaen
til håndverkerne under Landsmøtet i Harstad. Vi hadde et
planleggingsmøte og brainstorming med utstillingskomiteen.
Utstillingen ble en kombinasjon av den lokale ideen å bruke railer/
hesjestaurer, og min opprinnelige ide å bruke paller i kombinasjon med
pleksiglass og gråpapir. Utstillingen var en lavkostnadsutstilling.
Pleksiglasset skulle gjenbrukes i utstillingen ”Moteløver og
heimføingar” på Trondenes Historiske senter, et samarbeid med
Norges Husflidslag, Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Troms
fylkeskommune og Museum Nord i anledning Festspillene i NordNorges jubileum og Grunnlovsjubiléet 2014.
Jeg fikk i oppdrag å lage ny vervebrosjyre for håndverkerne som ble
ferdig til Landsmøtet.
Bilde øverst til venstre og høyre fra utstillingn. Bilde til venstre: Ivrige kollegaer i Næringssektor bygger palleutstilling.
9
PRODUKTUTVIKLINGSKURS LARGE
Jeg har gjennomgått og utarbeidet kursplaner for produktutviklingskurs LARGE, dvs. toårig
kurs på bakgrunn av Fortidas Former Framtidas Design. Se mer om dette under
Satsingsområde 2011 - 2014 i Norges Husflidslag sist i årsmeldingen.
BOKEN DRIKKESTELL
Sør og Nord Trøndelag Husflidslag engasjerte
Museumsforlaget AS til å gi ut boken. Forlaget tok seg også av
salg, markedsføring og distribusjon. Utgivelsen ble flyttet fra til
landsmøtet i Harstad i juni, men ble flyttet til november, da en
mente at boken egnet seg godt for salg fram mot jul. Bildene til
boken var i utgangspunktet ikke tenkt som bok. Min kollega
Randi Breiset og jeg innhentet derfor noen av gjenstandene,
og engasjerte Garberg Foto til fotograferingen. Det ble også
gjort et omfattende arbeid med å legge hvit bakgrunn på alle
bildene. Vi bisto forfatter Ola Grefstad med å føre inn det
håndskrevne manuset digitalt. Jeg laget layoutforslaget til
boken. Det gikk imidlertid med adskillig flere timer enn
budsjettert, hvilket har nok gått på bekostning av andre
oppgaver som ligger til stillingen.
Boken ble det praktverket som vi ønsket den skulle bli, og har
fått svært god kritikk av fagfolk. Den koster kr. 495.-.
Tiltak:
Beskrivelse
Linprosjekt initiert av NH og Linforeningen
Mål
Målet er å spinne og veve av linen, bevare teknikken for kommende generasjoner i laget og
regionen.
Framdriftsplan
Lingruppen i Orkdal Husflidslag legger opp plan for arbeidet
videre.
RESULTAT
En har i 2014 fortsatt arbeidet med bearbeiding, bråking,
klamring og hekling av resten av linen som ble dyrket i 2013, og
en har nå ca. 650gram ferdighekla lin, i tillegg er det noe stry
som kan spinnes.
Ytterligere to medlemmer ønsker å delta i lingruppen i Orkdal
Husflidslag, som skal spinne i det kommende året. Selv hadde
jeg ikke anledning til å delta på aktivitetene dette året.
10
Strategi
Ta vare på og utvikle kunnskapen om å ferdighetene innen tradisjonshåndverk
Tiltak /tiltakene
Weaving Across Borders
Nye billedvevmønster
Vãvmessan i Umeå
Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Fagutvalg i vev som jobber fram tiltak og aktiviteter som skal sikre formidlingen og utviklingen
av våre vevtradisjoner.
Mål
Presentasjonen i Kina vil skape en viktig kontakt på dette kulturområdet mellom de to landene.
En viktig målsetning i Ungdoms OL er å utvikle forståelse, kontakt og vennskap mellom
ungdom fra ulike kulturer. Prosjektet vil etablere et nettverk for videre kulturutveksling mellom
Norge og Kina. Dette kan følges opp under Ungdoms OL på Lillehammer i 2017.
RESULTAT
Fagutvalet i vev har hatt 4 møter dette året, to er holdt på HIO, et i NHs sekretariat og et i Umeå.
WEAVING ACROSS BORDERS
Prosjektet ble forandret i forhold til opprinnelige planer, da man
ikke fikk fullfinansiert disse.
Fire jenter som hadde lært spinning på håndtein fra Ung husflid
på Maihaugen på Lillehammer var tilstede i Nanjing sammen
med Norges Husflidslags konsulent fra Oppland, Silkeveven på
Skarnes og Spinnvilt fra Lillehammer. Verkstedet var en del av
prosjektet Craft as a common language, som er et pågående
samarbeid mellom de nevnte aktørene og Silkeinstituttet.
Forhåpentligvis vil besøket under ungdoms-OL være til inspirasjon til neste gang
arrangementet finner sted – hjemme i Lillehammer i 2016.
NYE BILLEDVEVMØNSTRE
KONGSHEST OG GLADE BLOMSTER
Prosessen med utformingen av disse vevnadene er behørig
skrevet om i foregående årsmelding. Grunnen til at jeg
fremdeles har de med, er at arbeidet med å vevingen ble
påbegynt sent i 2013 av Irene Elvrum. Meningen var at dette
skulle bli puter. Nå er resultatet blitt så flott, et nydelig utført
arbeid, så fagutvalget valgte å la vevnadene være som de er,
og å stille den om vever fritt til hva det skal kunne brukes til.
Vevnadene på bildene under er vevd etter kartong Irene Elvrum
med Holfeldt Lundgarn. Jeg har utarbeidet plakat og salgsark.
Den danske tekstilkunstner Gina Hedegaard Nielsen har
formgitt og vevd putene ”Glade blomster”.
Husfliden Holmestrand ved daglig leder Nora Marie Sogn Wik,
har utarbeidet materialpakker av disse mønstrene som nå er i
salg de fleste av våre husflidsbutikker.
11
VÃVMESSAN I UMEÅ
Vevmessen i Umeå 18. – 20. september 2014.
Messen arrangeres hvert 3 år, og er en av verdens største
vevmesser. Utstillerne kommer ikke bare fra Sverige, men fra
hele Europa. Mellom rundt 60 utstillere selger sin produkter
her, det er et stort spekter fra vevstoler, utstyr, garn, materialer
og til litteratur og dataprogram for vev med mer.
Stor utstilling med tradisjonsvev og eksperimentell vev i metall
kunne sees og en kunne velge mellom 13 forskjellige foredrag,
deriblant om Hannah Ryggen, med forfatter Inga Elisabeth
Næss, som også var engasjert på Vevsymposiet i Trondheim i
2013.
Alle skolene med vevlinjer hadde egne stands hvor de
presenterte seg. Både universitetet, folkehøyskoler og andre
frittstående skoler var representert.
Jeg har ikke vært på Vävmessan tidligere, og så at dette er et
viktig forum å delta på. Jeg deltok også på foredrag, så
utstillinger hvor en kunne hente inspirasjon, møtte kollegaer
fra Sverige, kjøpte garn og fikk beriket mitt nettverk ytterligere.
Ekskursjonen ble avsluttet med møte i Fagutvalget for vev.
FAGLIG ULLTUR TIL GOTLAND
Gotlandsfåret er vel kjent, og vi i Sektor for næring
ønsket å gjøre oss kjent med Gotlands
ullproduksjon og produkter knyttet til denne. En av
Gotlands husflidskonsulenter var til stor hjelp med å
anbefale bedrifter vi burde oppsøke.
Det viste seg at det var kjøttet man var mest opptatt
av. Vi besøkte imidlertid noen bedrifter som ivret for
ullen og skinnet av Gotlandsfårene.
SIGSARVE GÅRD
De første vi besøkte var Sigsarve gård hvor som
ekteparet Annika og Johan drev. De informerte om
bedriften, de fikk leiespunnet ullen hos Gotland
Spinneri som vi også besøkte. De hadde gårdssutsalg, med salg av garn, skinnfeller, mels
som de dyrket av en gammel sort, samtidig som de tok unn produkter fra håndverkere.
http://www.guteinfo.com/sigsarve/
GOTLAND SPINNERI
var et lite spinneri med to ansatte. Den ene hadde eget lite vaskeri på sin hjemgård og vurderte
å utvide vaskeriet. Spinnersken ønsket imidlertid snart å gå av med pensjon, men de hadde
ingen som kunne ta over. Gotland Spinneri spant fantastisk vakkert garn, i forskjellige
tykkelser alt etter hvor ullen kom fra på sauen. De hadde også utarbeidet fine mønsterdesign.
Det er vel ikke vanskelig å tenke seg at vi alle kjøpte av dette fantastiske garnet fra spinneriets
egen butikk.
http://www.gotlandsspinneri.se/
12
KÄLDER GÅRD
Elvy Johanssen har i over 30 år arbeidet nært med designere som har utarbeidet vakre
klesdesign for henne. Hun har hatt dyktige pelssyersker. Selv har hun vært tilskjærer og skåret
ut modellene av skinnene før de er levert til sying. Hun har egen gårdsbutikk hvor modellene
blir solgt, og hun har skrevet en instruktiv og vakker bok om pelssøm. Da hun startet for ca 30
år siden var de 3 som hadde gårdsutsalg. Nå var det gårdsutsalg på hver en gård. Elvy serverte
oss hjemmelaget saft og kaker.
http://www.kalderskinnbod.com/boken.html
MALLAS STENSTUGU
Info om vaskeriet og ”Nettverk ull på Gotland”.
Vaskeriet var under oppbygging. De hadde kjøpt en gammel landbruksskole, bygningene, men
ikke jorden. Bygningene bød på store muligheter.
Jenny Andersson og husbond Hans, hadde reist Europa rundt for å lete etter et vaskeri de
kunne kjøpe. De fant et i Spania, som b le fraktet til Gotland på trailere. Et av bygningene var
bygd om til å kunne huse vaskeriet. De tenkte stort, og ville kunne vaske ull i store mengde. De
tenkte alternativt, eksempelvis på ull som isolasjonsmateriale i hus. De samarbeidet med
Gotlandsfårsforeningen og andre, og var opptatt av å utnytte hverandres styrke.
http://www.mallas.se/Mallas_Stenstugu/Start.html
Gotlandsfårsforeningen
http://www.silverlock.se/
Graute gård var en velholdt går, med en fantastisk flott butikk og kafe. Eier og driver Kjell
Nilsson informerte, han hadde, 9 ansatte og 3 gårder og 570 vinterforet sau Gotlandsfår.
Han satset også på skinnene som han solgte mye av, og også høstet store priser for. Han
informerte om ”Skinnriket” og samarbeidet der….
http://graute.se/
Avsluttet hos kollega Frode Falkenberg på Gotland, som fortalte om
husflidsbevegelsen på Gotland, og problematikken om at den nye generasjonen ikke
tar over gården.
Han var ansatt hos det lokale laget, men flyttet nå over til Gotland Museum, hvor han
også ble ansatt. En lærerik og opplevelsestsrik tur!
Som en kuriositet kan nevnes at vi la på et samfunnshus og betalte 75 kr pr. pers for hele
overnattingen. Vi hadde storkjøkken og noen av oss lå på flatseng i festsalen
Bilder fra Kälder gård, skinnfell fra utstilling hod husflidskonsulenten, og panorama av gotøandsfår under åpen himmel og vindmøller
13
DRIFT:
Fellessamlinger:



12. - 14. februar:
22. - 23. september:
13. - 15. juni:
Konsulentsamling på Gardermoen
Personalsamling i Oslo
Landsmøte Harstad
Bilder over: trekanter satt i forskjellige systemer fra konsulentsamling i februar med Kunsthåndverker Edith Lundebrekke
Under: Stofftrykk med kollega Lill Heidi. M. Olsen
FAGLIG UTVIKLING:
Sektorarbeid/arbeid:
Næringssektor





22. januar
12. mars
7. - 9. mai
24. - 25. september
27. - 28. november
I 2014 har vi hatt 5 sektormøte, som alle ble holdt i Oslo.
Vi har takket av to av våre kollegaer i næringssektor som
begge gikk av med alderspensjon, Kari Skadsem i vår
og Tove Gulsvik nå ved årsskiftet. Sektoren har telefonmøter ca 2 gangar per måned og elles ved behov.
SATSINGSOMRÅDE 2011 - 2014 I NORGES HUSFLIDSLAG
Vi håper å ha nådd målet varsom var at:



I 2014 skal alle medlemmer i NH ha en tydelig bevisst
holdning til bruk av farge, form, funksjon i husflid og håndverks arbeid.
I 2014 skal alle ansatte i NH ha et bevisst forhold til hvordan NH kommuniseres og
presenteres utad.
Alle medlemsgrupper skal ha samme bevisstgjøring innen fagområdet.
Opplæringsmateriell på husflid.no
Det meste av opplæringsmateriellet 3xf er tilgjengelig for medlemmer i NH.
Bildeserier, kursopplegg, praktiske oppgaver i ulike materialer og teknikker, prissetting,
opphavsrett og patent, diskusjonsoppgaver, oppgaver både individuelt og i grupper,
litteraturlister og studieplaner.
Kursopplegg for håndverkere og ansatte i husflidsbutikker ligger tilgjengelig for ansatte i NH.
Her ligger et dagskurs på 8 timer, et samlingsbasert 52 timers kurs, og et lengre kurs for
håndverkere på 8 samlinger over 2 år. Kursene er kalt SMALL – MEDIUM – LARGE.
Åpent på www.husflid.no finnes smakebiter av fagstoffet, og innblikk i materiellet som ligger
tilgjengelig for medlemmer. http://www.husflid.no/prosjekter/form_farge_funksjon
VEIEN VIDERE
14
NYTT STATSINGSOMRÅDE 2015 – 2018
Norges Husflidslags satsing på ull som materiale.
I denne forbindelse ble det søkt Sparebankstiftelsen DNB Breddegave med tema ull
Barn arbeider med norsk ull.
NH fikk tildelt kr 2.8 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal gå til lokallagene og
brukes til aktiviteter for barn og unge i alderen 7-30 år. Breddegaven er direkte tilskudd til
utstyr, redskaper, materialer, litteratur til kurs og aktiviteter. Alle lag kan søke om 5.000 eller
10.000 kroner.
Målet med ullprosjektet er å lære hvor ulla kommer fra, hva den brukes til og teknikkene som
benyttes for å lage noe av ull. Opplevelse, prøve og ferdighetslæring i møte med klipping,
karding, spinning, toving … til tråd, tøffel, votter, etc.
Fremme fornyelse, kreativitet og skaperglede, i møte med materialet, teknikkene og
tradisjonen. Lære om ull som fornybar ressurs, kortreist ressurs og om gjenbruk av ull. Gi barn
og ungdom basiskunnskap, slik at de blir gode ullbrukere og bevisste forbrukere av norsk ull.
I forbindelsen ullsatsingen var jeg i desember, sammen med kunsthåndverker Anne Kirsti
Espenes i møte med Den Kulturelle Skolesekken i Trondheim, og presenterte et opplegg for
barn med spinning på håndtein. Et prøveprosjekt på seks skoler som blir gjennomført våren
2015.
Norges Husflidslag har besluttet at en ikke lenger skal arbeide i sektorer, men i team. Disse blir
satt opp i januar.
Jeg har imidlertid fått i oppgave å være koordinator for produktutviklings kurs for håndverkere,
og har inngått et samarbeid med Pål Isern om kurs. Pål er medeier og jobber i Bennett reklame
har bred og lang erfaring i markedsføring, har samarbeidet med Norsk Flid og kjenner vår
organisasjon godt. Han ser potensialet i våre håndverkere til å utvikle nye produkter, samt å bli
bedre kjent med digitale salgskanaler. Han tok kontakt med meg i høst ang dette.
Næringssektor var svært begeistret for initiativet. Det planlegges to kurs, ett i Hedmark (ØST)
og et i Sogn og Fjordane (VEST). En ønsker å gå ut bredt med tilbudet til fylkene som naturlig
grenser til disse. Hver av kursene vil gå over tre samlinger.
Fagutvalg vev er takket av og nytt utnevnes på nyåret.
Driftsrutine:
Husflidskonsulenten rapporterer om ressursbruk i kroner hver måned, ressursbruk i tid hvert
kvartal og statusrapport i forhold til arbeidsplan hvert halvår. Arbeidsplanen blir lagt på
bakgrunn av tiltak som er vedtatt i Strategisk plan på Landsmøtet.
Service:
Gjennom hele året får husflidskonsulenten mange telefoner og e - poster med spørsmål fra
medlemmer, lokallag, privatpersoner, andre organisasjoner og næringsdrivende. Etter beste
evne blir det gitt hjelp og svar på disse spørsmålene.
I Sør Trøndelag skal vi ha nytt møte med husflidsbutikkene, handverkere og STH i løpet av året.
Skal samarbeide med fylkeslaget generelt, om Rennebumartnan, Martnan i Trondheim, salg av
boken Drikkestell med mer.
Stor takk til Sør Trøndelag Fylkeskommune som bidrar med midler til stillingen! Og stor takk
også til alle samarbeidspartnere lokallag, fylkeslag mm som gjør det mulig å arrangere store
arrangement, og ha stor husflidsaktivitet i fylket.
Jeg ser tilbake på et godt og arbeidsomt år, og gleder meg til å ta fatt på det nye året med
spennende utfordringer og nye muligheter.
Med hilsen
Husflidskonsulent i Sør Trøndelag
Sidsel Skjelfjord