Presentasjon av kandidater GF 2015 endelig

Comments

Transcription

Presentasjon av kandidater GF 2015 endelig
Presentasjon av kandidater til landsstyret 2015-2017 Valgkomiteens presentasjon av kandidater til GF 4.juni.
Unn Hammervold
Leder i valgkomiteen
Kandidat til leder: Kurt Lyngved, Bodø
Følgende kandidater stiller til valg i landsstyret, i alfabetisk rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Olav Bremnes, Namsos
Siw Elisabeth Helden, Bodø
Torfrid Johansen, Drammen
Espen Gade Rolland, Drammen
Bjarte Sælevik, Stavanger
Kjersti Øvernes, Tromsø
1
Kurt Lyngved Utdanning(utdrag):





Nansenskolens vinterkurs, Lillehammer
Nordland fylkes sykepleierskole, Bodø
Statens utdanningssenter for helsepersonell, psykiatrisk sykepleie,
Bygdøy, Oslo
Filosofi mellomfag, Universitet i Tromsø
Diplom i folkehelsevitenskap, Nordiska høgskolan for
folkehelsevitenskap, Gøteborg
Praksis:
Allsidig praksis fra helsetjenesten på alle nivå. Lengst erfaring med sykepleie innenfor psykisk
helsearbeid både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.
De siste årene har jeg jobbet i Kirkens bymisjon i Bodø, i en virksomhet som benevnes Batteriet NordNorge og som er en del av fattigdomsarbeidet i Norge.
Organisasjonsarbeid:
Har lang erfaring fra tillitsvalgtsarbeid i Norsk sykepleierforbund. Både på lokalt nivå og i
fylkessammenheng. Har vært med i faggruppen i 8 år. Fram til 2012 var det Landsgruppen for
psykiatriske sykepleiere. Nå er benevnelsen NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.
Fra 2010 har jeg vært leder av faggruppen.
Som leder vil jeg:









Arbeide for at SPOR blir en stadig tydeligere aktør i det psykiske helsefeltet gjennom å bidra til å
profilere det arbeidet vi faktisk gjør.
Arbeide for å utvikle sykepleie innenfor det psykiske helsefeltet.
Arbeide for at SPOR har fokus på å gjøre organisasjonen attraktiv for yngre sykepleiere som arbeider
innenfor psykisk helsearbeid.
Arbeide for kontinuerlig å styrke samarbeidet med bruker- og pårørende organisasjoner.
Arbeide for at folkehelseperspektivet innenfor psykisk helsearbeid styrkes, slik at folkehelse og
forebygging blir mer og mer fokusert.
Arbeide for å utvikle nære og gode samarbeidsrelasjoner med de organisasjoner det er naturlig å
samarbeide med.
Arbeide for at sykepleie innenfor det psykiske helsefeltet er en selvfølgelig del i alle sammenhenger
der psykisk helse vurderes og diskuteres.
Arbeide for at sykepleiere i fagfeltet som har forskning og fagutvikling som sitt hovedanliggende, får
den anerkjennelse og betydning de fortjener slik at forskningsresultater får betydning for utviklingen
av praksis.
Arbeide for at fremtidens spesialsykepleier innen psykisk helse og rus har en utdanning som er basert
på sykepleiens basiskunnskaper
2
Olav Bremnes Utdanning:





Diakonhjemmet sykepleierskole 1979-1982
Diakoniutdanning 1982-83
Videreutdanning i psykiatrisk sykepleier 1992-1993
Veiledningsmetodikk 2000
Master i kunnskapsledelse 2007
Praksis:





Diakonhjemmet Sykehus, medisinsk avdeling 1983-1985
Røsvik bo og behandlingssenter 1985-1990
Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos, psykiatrisk klinikk 1990 – DD (akuttenhet, rehabiliteringsenhet,
Forsknings- og fagutviklingsenhet, prosjektleder for samhandlingsprosjekt, implementering av
samhandlingsreformen)
Prosjektleder i 60% for et samhandlingsprosjekt mellom kommunene i Nord-Trøndelag og Helse NordTrøndelag i samarbeid med Mental Helse, og NAV, 2010 – 2014
Nå Samhandlingssjef i Helse Nord-Trøndelag.
Har vært med i styret i Nord-Trøndelag LPS i flere perioder, og som leder i 4 år. Sitter i Landsstyret (2010-2014).
Er opptatt av at SPoR skal fortsette å delta aktivt nasjonalt og lokalt på de arenaer som er med på å utvikle
psykisk helsearbeid og psykisk helsevern. SPoR representerer masse kunnskap og erfaring om hvordan
tjenestetilbudet fungerer, og vil være en viktig aktør i gjennomføringen av Samhandlingsreformen.
Andre saker som opptar meg:







Tilrettelegge for forskning og fagutvikling som er praksisnær, og hvor en kan samarbeide mellom 1.- og
2.linjetjensten og høyskolene for å utvikle robuste fagmiljøer.
Utvikle tilbudet innen alderspsykiatri i samarbeid med geriatri og kommunehelsetjenesten.
Større vektlegging av familieperspektivet i voksenpsykiatrien
Tettere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien mht tidligintervensjon og
overganger, for å gi et helhetlig tilbud både til barna og foreldre
Utvikle gode samarbeidsmodeller mellom 1.- og 2.linjetjenesten, hvor en har fokus på å avklare
forventninger til hverandre og ser helheten og sammenhengen i de tilbudene som gis på tvers av
forvaltningsnivåene.
Styrke erfaringskompetanse fra brukere og pårørende overfor ansatte i 1.- og 2.linjetjenesten.
Psykisk helsearbeid og psykisk helsevern må få større fokus og tilgang på virkemidler i gjennomføringen av
Samhandlingsreformen.
3
Siw Elisabeth Helden
Jeg gikk ut av Østfold sykepleieskole i 1989. Det var i
studiepraksis at jeg fattet interessen for psykisk helsefeltet, og
bestemte meg for at det var det jeg ønsket å arbeide med. Jeg
arbeidet innenfor geriatri og på kirurgisk avdeling før jeg i 1993
begynte ved psykiatrisk akuttavdeling på Nordlandssykehuset
hvor jeg arbeidet frem til 2000. I denne perioden tok jeg
videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, praksisveiledning innen
helse- og sosialfag og spesialutdanning i relasjons- og
nettverksarbeid. Fra 2003 -2011 arbeidet jeg ved Rehabiliteringsteamet, Salten DPS. Det var et
poliklinisk ambulant team som ga tjenester til mennesker med psykoseproblematikk. En stor
andel hadde også rusproblemer. I tillegg til behandlerrollen jobbet jeg mye med psykoedukasjon
og brukermedvirkning. Jeg tok da også et deltidsstudium i helsepedagogikk og godkjenning som
klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie.
I dag arbeider jeg i Psykiatrisk Innsatsteam på Nordlandssykehuset, hvor jeg også arbeidet fra
2000-2003. Dette er et regionalt team for Helse Nord som gir tjenester til mennesker med
kognitiv svikt/ alvorlige utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser.
Jeg er opptatt av hvordan en kan tilrettelegge slik at hver enkelt i størst mulig grad er deltaker i
eget liv, har selvbestemmelse og kontroll, har et eieforhold og er ekspert på eget liv på godt og
vondt. Jeg er her opptatt av holdninger, kommunikasjon og psykoedukasjon som viktige
faktorer. Sammen med en kollega og flere med erfaringskompetanse har jeg vært initiativtaker
til etablering av et årlig brukerseminar for personer med psykoseerfaring, et seminar som i fjor
hadde 10-årsjubileum. Jeg har også i samarbeid med mennesker med erfaringskompetanse
arrangert en rekke temakafeer. I disse sammenhengene har jeg lang erfaring med å jobbe
sammen med mennesker som har erfaringskompetanse. Jeg er en engasjert i faget og er opptatt
av at faget stadig skal være i utvikling.
Jeg har sittet i styret for SPOR Nordland i flere perioder. I juni 2014 ble jeg valgt inn i landsstyret
hvor jeg er styremedlem og blant annet jobber i forhold til fagbladet vårt.
4
Torfrid Johansen
Mitt navn er Torfrid Johansen. Jeg er 54 år gammel, bosatt i Drammen men
er fra Bodø.Jeg har vært medlem av LPS styret i Buskerud siden 1998, er
fortsatt aktiv der, men nå som styremedlem.
Jeg ønsker nå å stille til valg som styremedlem i landsstyret da jeg har lang
erfaring fra dette organisasjonsarbeidet og mener min erfaring kan komme
til nytte i landsstyret.
Utdannelse:





1987 Sykepleie
1995 Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie
2000 Seprep
2003 Helseledelse, Bi
2013 Veilederutdannelse, HiBu
Jeg har i hovedsak arbeidet innen fagfeltet, fra kommune, til psykiatrisk sykehus, og nå i DPS, der
jeg har arbeidet siden 2006. Fem år i ambulant rehabiliteringsteam, så i ambulant akutteam til i
dag da jeg arbeider i Drammen DPS akuttsekjson, som psykiatrisk sykepleier.
Jeg er opptatt av sykepleiefaget innen fagfeltet, det og være bevisst eget fag, og jeg har etter
hvert blitt mer og mer opptatt av brukermedvirkning og hva det egentlig betyr. Jeg har sett store
forandringer innen samfunnet når det gjelder psykisk helse, og er opptatt av at det er en
menneskerett og ha ett hjem. Jeg liker faglige diskusjoner, og jeg er opptatt av at ikke prosedyrer
og systemer tar fokus ifra brukerne våre, men at vi fortsatt våger og tale deres sak.
Jeg har sittet tre år i landstyret, det har vært givende og lærerikt. Jeg har vært medlemsansvarlig,
noe som jeg synes har vært spennende, og kreativ tenking kommer godt med.
5
Espen Gade Rolland



Nåværende arbeidssted: Vestre Viken HF, Drammen DPS, Akuttseksjon.
Nåværende stilling: Fagutviklingsansvarlig
Tillitsverv i NSF: Nestleder i SPoR de siste 2 årene, kasserer SPoR Buskerud
siden 2010,
Videreutdanning/ annen utdanning:


1997 – 2001 Bachelor i sykepleie, Hillerød sygeplejeskole, Danmark. 100 %
2004 – 2006 Master i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. 100 %
Tidligere yrkespraksis:





2001 – 2004 Sykepleier 100 % Post 12, Veum, Sykehuset Østfold, mottak og intensivpost.
2004 – 2006 Sykepleier 50 % natt, Josefinegate DPS, Pilestredet 77, døgnrehabilitering.
2006 – 2009 Leder for krisepost 100 %, Kongsberg DPS, Blefjell sykehus HF.
2009 – 2013 Fagutvikler 100 %, Akuttseksjon 3, Psykiatrisk avdeling Lier, Vestre Viken HF.
2013 – Fagutviklingsansvarlig 100 % ved Drammen DPS, Akuttseksjon, Vestre Viken HF.
Motivasjon for å stille til valg: Ser på det som en fortsatt stor mulighet for å gjøre en viktig jobb
for sykepleiere innen rus og psykisk helse. Har vært nestleder i SPoR de siste 2 årene, og
gjennom dette vervet har jeg kunnet bidra til å utvikle organisasjonen, spesielt med tanke på
inkludering av rusfeltet til SPoR og dreining fra psykiatri til psykisk helse. Ønsker å bidra til økt
fokus på viktigheten av sykepleie innen feltet og formidling av kunnskap.
I styret vil jeg bidra med egenskaper som: stort engasjement innen fagfeltet, opptatt av forskning
og utvikling, god oversikt over tilbud innen fagfeltet, erfaring fra ulike tjenester samt gode IKTferdigheter.
Personlige egenskaper som: strukturert og ryddighet, effektiv, humoristisk.
6
Bjarte Sælevik Utdanning:





Thisted sygeplejerskole 95-98
Etterutdanning «barn av psykisk syke» 1999-2000
Videreutdanning i rusproblematikk 2000-2002 ved Høgskolen i Stavanger
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 2003-2005 ved Universitetet i
Stavanger
Master of Business and Administration 2013-2016 ved Universitetet I
Stavanger
Arbeidspraksis:





Rogaland Psykiatriske Sykehus 1993-2001.
Jæren DPS 2001-2008. Jobbet i disse årene ved akutt-psykiatrisk sengepost først som assistent og
student, senere som sykepleier.
Som nattoversykepleier fra 01-04 og videre som ass. avdelingssykepleier og avdelingssykepleier
ved spesialavdeling for psykosebehandling fra 05-08. Var her sentral i utviklingen og
organiseringen av brukerstyrte senger. Dette fikk stor nasjonal oppmerksomhet og etter hvert er
det blitt etablert slike senger på de fleste av landets DPS’er.
Time kommune 08-DD. Har de siste syv årene vært Tjenesteleder for psykisk helse og rusarbeid i
Time kommune.
Har sittet i Landsstyret i 5 år fra 2010-2015, som kasserer.
Er spesielt opptatt av å bidra til fokus på helseperspektivet i forhold til oppfølging av mennesker med
psykisk lidelser, ROP-lidelser og rusmiddelavhengighet. Disse menneskene er ofte underforbrukere av
helsetjenestene og lever vesentlig kortere enn befolkningen ellers. Oftest dør de av «alminnelige»
sykdommer som hjerte/kar lidelser, kols og cancer etc., men på et tidligere tidspunkt og årsaken kan være
manglende oppdagelse, oppfølging og behandling.



Var med i arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som skrev «veileder i lokalt psykisk helsearbeid og
rusarbeid for voksne». Veilederen med tittelen: «Sammen om mestring» ble lansert i april 2014.
Var medlem av referansegruppe for implementering av ROP-retningslinjene, der mandatet blant
annet var å utvikle implementeringsverktøy.
Er medlem av Nasjonal kompetansetjeneste ROP’s Ekspertråd.
Har et spesielt engasjement for mennesker med rus og avhengighetsproblematikk og mennesker med
ROP-lidelser og hvilke holdninger vi har i møte med disse menneskene.
Var i mange år del av nasjonalt nettverk for dobbelt-diagnoser (nå ROP-lidelser) i regi av Korus-Øst.
Er opptatt av at SPoR skal ha stort fokus også på rusproblematikk og ROP-problematikken og fortsette
arbeidet med å «implementere» sykepleiere i rusfeltet som naturlige medlemmer av vår faggruppe.
7
Kjersti Øvernes
Nåværende arbeidssted: Tromsø Fengsel
Nåværende stilling: psykiatrisk sykepleier
Tidligere tillitsverv i NSF: i perioden 2012 -2014 styret i SPoR Troms og 2012 til
2014 i Landstyret til SPoR, med ansvar for fagbladet psykisk helse og rus
Videreutdanning/ annen utdanning:
•
Sykepleieutdanningen, Høgskolen i Tromsø, 2001-2004
•
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Finnmark 2006- 2008
•
Videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk, 2011- 2012
Motivasjon for å stille til valg:
Jeg anser det som en god mulighet at jeg sammen med styret i SPoR kan gjøre en viktig jobb for
sykepleiere innen psykisk helse og rus. Jeg har gjennom de siste årene opparbeidet meg erfaring
med organisert arbeid og også mye erfaring som ansvarlig redaktør for fagbladet Psykisk Helse og
Rus.
Jeg har et stort engasjement for faget, og er veldig interessert i psykiatrisk sykepleie. Jeg ønsker å
fortsette med jobben for at SPoR tydeliggjør sin profil, og på den måten bringer faggruppa inn i
framtiden som en sterk og vital faggruppe.
8

Similar documents