Ytrebygda. Gnr 30 bnr 287, Grimstadholmen. Klage over avslag på

Comments

Transcription

Ytrebygda. Gnr 30 bnr 287, Grimstadholmen. Klage over avslag på
Byrådssak
7/15
Ytrebygda. Gnr 30 bnr 287, Grimstadholmen. Klage over avslag på søknad om utlegging av
flytebrygge
IBLA
EBYGG-5210-201325127-21
Hva saken gjelder:
Saken gjelder klage over avslag på søknad om utlegging av flytebrygge, bredde 2.5 meter og lengde 10
meter. Det ble gitt avslag den 30.4.2014. Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver Kåre Bjørn Voldsund den
21.5.2014.
Eiendommen og sjøarealet utenfor er uregulert. I kommuneplanens arealdel er området på land definert
med formål «Bebyggelse og anlegg», mens sjøområdet utenfor eiendommen er definert med formål
«Bruk og vern av sjø og vassdrag».
Tiltaket krever dispensasjon fra punkt 1 plankrav, punkt 4.1 byggegrense langs sjø, punkt 26 bruk og vern
av sjø og vassdrag og punkt 27.1.4 sikringssone militær virksomhet(M1). Det er søkt om dispensasjon fra
punkt 27.1.4. Det er ikke søkt dispensasjon fra punkt 1 plankrav, punkt 4.1 byggegrense langs sjø, punkt
26 bruk og vern av sjø og vassdrag. Klager er i orienteringsbrev informert om mulighet til å søke om de
aktuelle dispensasjoner, men har ikke gjort dette.
Det er foretatt nabovarsling i henhold til pbl. § 21-3, og det er ikke registrert nabomerknader. Det er gitt
fritak for varsling til eierne av gnr 30 bnr 60 fordi eierne ikke er lokalisert.
Bergen og omland havnevesen (BOH) har i forhåndsuttale datert 3.1.2013 uttalt at de ikke ser at tiltaket
vil være problematisk i forhold til de hensyn som skal tas etter havne – og farvannsloven. Tiltaket anses
ikke å påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i området.
Det er mottatt uttalelse fra Grønn etat datert 26.9.2013. Grønn etat fraråder at det gis dispensasjon for det
omsøkte tiltaket.
Søknaden har vært sendt til høring til Fylkesmannen i Hordaland. Det er ikke mottatt uttalelse.
Klager gjør i hovedsak gjeldende at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene og at
søknaden derfor må innvilges. Det vises til at tiltaket vil gjøre det enklere for beboerne å anvende
strandlinjen til ferdsel og friluftsaktiviteter. Strandlinjen er et naturlig samlingspunkt, men er i dag ikke
tilrettelagt. Beboerne i området har ellers få tilbud, noe Bergen kommune selv har påpekt. Klager hevder
også at området har dårlig veiforbindelse til fritidstilbud på Søreide. Etter klagers oppfatning underbygger
tiltaket hovedformålet i KPA 2010 punkt 26 bruk og vern av sjø og vassdrag slik at det ikke er i strid med
den bestemmelsen.
Klager mener også at begrepet båthavn er misvisende for tiltaket. Det vises til at det er lite og vil gi
mange stor glede og trivsel. Vedrørende byggegrense mot sjø anføres det at dersom forankring i land er et
problem vil dette kunne løses på andre måter, og det bes i så tilfelle om at en tillatelse setter vilkår i
henhold til dette. Vedrørende KPA 2010 punkt 1 om plankrav anføres det at tiltaket er lite og har så
mange fordeler at en stor utredning via reguleringsplan ikke bør være aktuelt. Klager gjør også gjeldende
1
at tiltaket ikke er en kai og derfor ikke kommer i konflikt med KPA 2010 punkt 27.1.4 sikringssone,
militær virksomhet. Tiltaket truer ikke militær sikkerhet.
Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Fagetaten anbefaler etter vurdering av klagen at vedtak datert 30.4.2014 opprettholdes. Fagetaten påpeker
at omsøkte tiltak krever dispensasjon fra KPA 2010 punkt 1 plankrav, punkt 4.1 byggegrense langs sjø og
vassdrag, punkt 26 bruk og vern av sjø og vassdrag og punkt 27.1.4 sikringssone militær virksomhet. Det
er kun søkt om dispensasjon fra KPA 2010 punkt 27.1.4 sikringssone militær virksomhet. Det følger av
bestemmelsen at:
«Nye boenheter, nye kontor/næringsbygg og nye kaier og naust tillates ikke innenfor
hensynssone M1. Bruksendring/seksjonering på eksisterende eiendommer for omgjøring til bolig- eller
fritidsformål tillates heller ikke.
Det kan etter samtykke fra Forsvarsbygg gis unntak fra denne bestemmelsen for utbygging av tidligere
regulerte tomter samt tiltak, påbygg eller lignende på eksisterende eiendommer.»
Fagetaten påpeker at det må foreligge samtykke fra Forsvarsbygg for at vilkåret i punkt 27.1.4 skal anses
oppfylt. Uttalelsen fra BOH er ikke tilstrekkelig. Da det ikke foreligger samtykke fra Forsvarbygg er en
tillatelse til tiltaket avhengig av at det søkes om, og gis dispensasjon fra bestemmelsen, jf. pbl. § 19-2.
Fagetaten er av den oppfatning at det ikke foreligger rettslig grunnlag for å dispensere. Fagetaten mener
private fritidshensyn ikke kan gå foran hensynet til sikringssonen rundt Håkonsvern. Fordelene ved
tiltaket er heller ikke klart større enn ulempene. Mange av de andre flytebryggene i området er ikke
omsøkt og følgelig ikke godkjent av kommunen. Fagetaten kan dermed ikke se at disse skal kunne danne
presedens for å gi dispensasjon til omsøkte brygge.
Fagetaten kan for øvrig ikke vurdere om det skal gis dispensasjon fra de øvrige bestemmelsene, da
dispensasjon krever grunngitt søknad, jf. pbl. § 19-1.
Det vises for øvrig til fagnotat datert 8.7.2014 i sin helhet.
Byrådet har vurdert saken på nytt, på bakgrunn av mottatt klage og sakens dokumenter for øvrig, men kan
ikke se at det er grunnlag for å ta klagen til følge.
Byrådet bemerker at klager ikke har søkt om dispensasjon fra KPA 2010 punkt 1 plankrav, punkt 4.1
byggegrense langs sjø og punkt 26 bruk og vern av sjø og vassdrag. Byrådet viser til at det ikke kan
vurderes om det skal gis dispensasjon i saken uten at dette er omsøkt, da dispensasjon krever «grunngitt
søknad», jf. pbl. § 19-1. I tillegg til at det vil være i strid med plan- og bygningsloven og således en
saksbehandlingsfeil å gi dispensasjon uten at det er inngitt søknad om dette, vil kommunen heller ikke
kunne belaste tiltakshaver med gebyr for behandling av en dispensasjon som ikke formelt er omsøkt.
Byrådet kan for øvrig ikke se at denne saken skiller seg fra andre saker hvor det søkes om utlegging av
flytebrygger, og viser til at en tillatelse ville kunne fått negative presedensvirkninger for andre tilsvarende
strandtomter.
Vedtakskompetanse:
I henhold til bystyresak 296/13, jfr sak 294/13, er myndigheten til å behandle klagesaker etter plan- og
bygningsloven, med nærmere angitte unntak, delegert til Komite for miljø og byutvikling. Dersom klagen
ikke tas til følge skal saken sendes til Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.
2
Byrådet innstiller til komite for miljø og byutvikling å fatte følgende vedtak:
Fagetatens vedtak datert 30.4.2014 opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.
Dato:
13. januar 2015
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Martin Smith-Sivertsen
byrådsleder
Henning Warloe
byråd for byutvikling, klima og miljø
Vedlegg: Fagetatens notat av 8.7.2014 med følgende vedlegg:
1. Situasjonskart datert 08.07.2014
2. Flyfoto datert 08.07.2014
3. Situasjonsplan datert 24.06.2013
4. Skråfoto
5. Klage datert 21.05.2014
6. Avslag datert 30.04.2014
7. Uttalelse fra Grønn Etat datert 26.09.2013
8. E-postmelding datert 30.08.2013
9. Uttalelse fra BOH datert 03.01.2013
10. Søknad mottatt 30.07.2013
11. Vedleggfoto
3

Similar documents