Referat fra FAU Kronstad skole-11.05.2015

Comments

Transcription

Referat fra FAU Kronstad skole-11.05.2015
Kronstad skole FAU, referat fra møte 11. mai 2015
Tilstede : Yngve, Kristina, Charlotte, Marianne, Stian, Tonje, Bente, Dan Inge, Anne Cathrine, Barbro,
Ingvild, Janicke, Heidi (referent).
Fra administrasjonen: Rektor Bjørg Irene Hagen (t.o.m. sak 3, samt eventuelt)
Ikke tilstede: Jan Eirik, Jostein, Charlotte.
1. Godkjenning av referat
Referatet fra forrige møte er godkjent pr. e-post og publisert 21.4.15.
2. Presentasjon av ny rektor
Bjørg Irene Hagen deltok på første del av møtet, t.o.m. sak 3.
3. Informasjonssaker fra skolen
- Skoleruten for 2015/16 ligger på kommunens hjemmesider. Kronstad følger i all hovedsak
denne, men det er snakk om mulig flytting av en planleggingsdag.
- FAU tar stilling til en høring fra Udir om sykling til skolen, høringsfrist 17. juni. Flyttes til
neste møte – 15. juni.
4. Oppveksttun Kronstad/Hunstad
Saken skal opp i Byrådet 21. mai. Vedtak:
1. FAU støtter Byrådets forslag til vedtak i byrådssak 1160/15, og er glad for at en langsiktig løsning
på skolens kapasitetsproblemer og inneklimautfordring ser ut til å være innen rekkevidde. Det
foreslås å etablere et oppveksttun for 300 elever og 80 barnehagebarn ved Kronstad skole, etter kjøp
av Hunstad skole. De to skolebyggene skal sammenføyes til èn funksjonell skole basert på løsningen
som fremgår av fagnotat fra Etat for utbygging datert 12.1.2015.
2. FAU anmoder sterkt om at reguleringsprosessen gjennomføres parallelt med
prosjekteringsarbeidet slik det er foreslått fagnotat fra Etat for utbygging datert 12.1.2015. På denne
måten vil en kunne redusere gjennomføringstiden med to år.
3. FAU etterlyser Byrådets forslag til løsninger på kort og mellomlang sikt, fra og med høsten 2016. Vi
minner om at skolen mangler helseverngodkjenning, er fylt til randen og allerede i dag er avhengige
av en rekke midlertidige løsninger.
FAU mener skolen allerede har strukket seg svært langt i forhold til å utnytte skolens eksisterende
areal og at skolen er full (pt. er det 218 elever, hvorav 27 holder til på menighetssenteret).
FAU ønsker å ivareta de elevene som går på skolen, og sikre et godt lærings- og arbeidsmiljø for
lærere og elever, samt sikre det det psykososiale skolemiljøet, og sørge for et godkjent inneklima.
Kronstad skole må i prosjekterings- og byggefasen sikres friskt areal i umiddelbar nærhet av skolen.
En tilfredsstillende løsning vil kreve rask handling og en stor innsats fra kommunens side.
4. FAU vil ta initiativ til nytt møte med skolebyråden.
5. Aksjonsgruppen Sikker skolevei
Aksjonsgruppen Sikker skolevei på Kronstad arrangerte en vellykket aksjon for å trygge
skoleveien 16. april. Det er allerede bekreftet at Skyss vil legge om arbeidsrutene til HUS, slik
at Hunstadsvingen skjermes for busstrafikk. Tirsdag 12. mai arrangeres en befaring sammen
med Statens Vegvesen, Skyss, Trafikketaten/Bergen kommune. Aksjonsgruppen stiller med
Stian, Even, Kristina og Heidi.
6. 17. mai
Representanter for 17. maikomiteen ved skolen orienterte om at det mangler folk på de
forskjellige postene for å kunne gjennomføre et vellykket arrangement i år. FAU er positive til
å steppe inn dersom det blir kritisk. Janicke sjekker hvor flagget befinner seg, Kristina
undersøker om det finnes villige åreselgere blant 6. klassingene.
7. Eventuelt
a. Rektor meldte inn et ønske om ny høyttaler til gymsalen, da en er sprengt. FAU ønsker
skriftlig søknad om dette. FAU benytter seg av Stians gode kontakter og kjøper inn to
høyttalere til skolen.
b. Rektor meldte inn ønske om trekk til den nybygde sandkassen som FAU har bygget på
dugnad. FAU ønsker at skolen skal sjekke alternativ og kostnader, og komme med søknad til
FAU.
c. Yngve Træland fulgte opp spørsmål fra SU om overlevering av informasjon om Kronstads
elever til ungdomsskolene. Rektor orienterte om praksis i kommunen.
HTS, 110515