FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 10

Comments

Transcription

FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 10
FORELØPIG Møteprotokoll
Styre
Møtested
Dato
Tidspunkt
Til stede
Meldt forfall
Fra brukerutvalget
Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus Kristiansand, Undervisningssenteret
10. september 2015
Kl. 09.00 – 14.00
Styreleder
Camilla Dunsæd
Per Kristian Vareide
Nestleder
Anne Halvorsen
Susanne M Sørensen Hernes
Eldrid Rosvold Mathisen
vara Hans Thorwild Thomassen
Bjørg Synøve Nikolaisen
Lars E Hanssen
Tone Midttun
Hans Thorwild Thomassen
Ragnhild Thomassen
Åse Tønnessen Sæbø
Fra administrasjonen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør
Kåre Smith Heggland, styresekretær
Per Engstrand, fagdirektør (066)
Annlaug Øygarden Brekke, kst. økonomidirektør (067)
Nina Føreland, organisasjonsdirektør (066, 067)
Geir Bøhler, klinikksjef (067)
Konstituering
Ingen merknad til innkalling og agenda.
Saker som ble behandlet
064-2015
Godkjenning av protokoll fra styremøtene 18. juni 2015
Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning.
Vedtak
1. Protokoll fra styremøte 18. juni 2015 godkjennes.
Enstemmig
065-2015
SSHFs beredskapssystem
Beredskapsrådgiver Hans Kr. Solberg presenterte SSHFs beredskapssystem.
Vedtak
1. Styret tar saken til orientering.
Enstemmig
066-2015
Orientering ved administrerende direktør
Det var sendt ut skriftlig informasjon til møtet om følgende saker:
•
•
Pediatrien på Agder – rapport fra ekspertgruppe.
Enklere intravenøsbehandling utenfor sykehus.
I møtet ble det orientert om følgende saker:
•
•
•
Evaluering av ledelse og organisasjonsmodell.
Organisasjonsdirektør Nina Føreland presenterte temaet i møtet.
Utfordringen med akuttberedskap og rekruttering i SSA.
Siri Tønnesen er ansatt som ny klinikksjef i Medisinsk serviceklinikk.
Vedtak
1.
Saken tast til orientering.
Enstemmig
067-2015
Virksomhetsrapportene for juni og juli 2015
Virksomhetsrapportene for juni og juli ble lagt fram for styret. Disse inneholder
resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning,
både for SSHF samlet og for hver klinikk.
Økonomisk resultat pr juli er 33,4 mill kr, 36,6 mill kr svakere enn budsjett.
SSHF opprettholder budsjettert resultat på 120 mill kr i estimatet pr juli.
Klinikksjef Geir Bøhler presenterte status for prosjekt Operasjonspasienten.
Vedtak
1.
Styret tar virksomhetsrapportene for juni og juli 2015 til etterretning.
Enstemmig
Styret for Sørlandet sykehus HF
Side 2
Protokoll fra møte 10. september 2015
068-2015
Protokoll fra foretaksmøte 17.06.2015 og
tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2015
Protokollen var foretaksmøtet 17.06.2015 ble lagt fram for styret til formell
behandling. Vedtektene er endret for å ivareta reviderte i retningslinjer for
fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledere. Jf. egen styresak 070-2015.
Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 inneholder supplerende og nye
styringsbudskap fra Helse Sør-Øst RHF.
Vedtak
1.
2.
3.
Styret tar protokollen fra foretaksmøtet til etterretning.
Styret tar tilleggsdokumentet til oppdrag og bestilling til etterretning.
Styret ber administrerende direktør følge opp føringer og mål i
tilleggsdokumentet og delta i arbeidet som Helse Sør-Øst RHF
forutsetter.
Enstemmig
069-2015
Nye retningslinjer for lønn og andre godtgjørelser
I brev fra HOD gjøres Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
i foretak og selskap med statlig eierskap gjeldende fullt ut for RHF-ene og
helseforetakene.
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet retningslinjene i sitt styremøte 30.04.2015
(sak 027-2015) og styrene i helseforetakene ble pålagt å behandle retningslinjene.
Vedtak
1.
Retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende
ansatte vedtatt at styret i Helse Sør-Øst RHF (sak 027-2015) gjøres
gjeldende for SSHF.
Enstemmig
070-2015
Informasjon fra KLP
Natalia Ebbesen presenterte nøkkeltall og fortalte om samarbeidet med SSHF.
Vedtak
1.
Styret tar saken til orientering.
Enstemmig
071-2015
Tertialrapportering – risikovurdering 2. tertial
Risikovurdering pr. 2. tertial 2015 ble lagt fram for styret.
Vedtak
1.
Styret tar risikovurdering pr. 2. tertial 2015 til etterretning..
Enstemmig
Styret for Sørlandet sykehus HF
Side 3
Protokoll fra møte 10. september 2015
072-2015
Tertialrapportering – tilsyn og status avvik 2. tertial
Oversikt over tilsyn og status på arbeidet med å lukke avvik legges fram for styret.
Vedtak
1.
Styret tar saken til etterretning.
073-2015
Orientering fra brukerutvalget
Enstemmig
Åse Tønnessen Sæbø og Ragnhild Thomassen deltok på møtet.
Protokoll fra møtet 01.09.2015 var sendt ut.
Vedtak
1. Styret tar saken til orientering.
Enstemmig
074-2015
Orientering ved styreleder
Styreleder har deltatt styreledersamling der ØLP-prosessen var tema. Forventes at
helseforetakene kommer med konkrete tiltak og at det etableres et regime for å
følge med på effekter og resultater.
Nasjonal helse- og sykehusplan ventes i oktober.
Vedtak
1. Styret tar saken til orientering.
Enstemmig
075-2015
Møtedatoer 2016 for styret SSHF
Vedtak
1.
Styremøter planlegges til følgende datoer i 2016:
Torsdag 28. januar
Torsdag 25. februar
Torsdag 21. april
Torsdag 19. mai
Onsdag 15. juni
Torsdag 08. september
Torsdag 13. oktober
Torsdag 17. november
Torsdag 15. desember
Enstemmig
Styret for Sørlandet sykehus HF
Side 4
Protokoll fra møte 10. september 2015
076-2015
Årsplan for styresaker 2015 – status
Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert.
Vedtak
1. Styreseminar i. oktober flyttes til etter styremøtet 15. oktober.
2. Styret tar status for årsplan 2015 til orientering.
Enstemmig
Andre dokumenter sendt til styret
•
•
07.09.2015 Referat fra møtet i Ungdomsrådet.
09.09.2015 Protokoll fra HAMU
Møtet ble hevet kl. 13.30.
Møte med brukerutvalget kl 14-15
Åse Tønnessen Sæbø, Ragnhild Thomassen, Narve Somdal og Astrid Gustavsen
møtte fra brukerutvalget.
Tema som kom opp i møtet:
• Eksempler på håndtering av pasienter som kommer til Akuttmottaket.
• Fra Brukerutvalgets besøk hos Prehospitale tjenester i Lillesand.
• Behov for å utdanne geriatere og ortogeriatritilbudet i SSHF.
Styret for Sørlandet sykehus HF
Side 5
Protokoll fra møte 10. september 2015
Camilla Dunsæd, styreleder
Per Kristian Vareide, nestleder
Anne Halvorsen
Lars E Hanssen
Susanne M Sørensen Hernes
Tone Midttun
Bjørg Synøve Nikolaisen
Hans Thorwild Thomassen
Eldrid Rosvold Mathisen
Kåre Smith Heggland, sekretær
Styret for Sørlandet sykehus HF
Side 6
Protokoll fra møte 10. september 2015

Similar documents