Om KIB - Universitetssykehuset Nord

Comments

Transcription

Om KIB - Universitetssykehuset Nord
Foto: Mona Stedenfeldt
Tjenesten ble etablert i 2006 som det første av sitt slag i Norge. Vi er
en tverrfaglig kompetansetjeneste innen urin - og
avføringsinkontinens, samt komplekse bekkenbunnsdiagnoser. Fra
2012 har senteret status som nasjonal kompetansetjeneste for
inkontinens og bekkenbunnsykdom.
Tjenesten er etablert for å;







Bygge opp og formidle kompetanse
Delta i forskning og etablering av forskernettverk
Bidra i relevant undervisning
Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning
til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
sikre likeverdig tilgang til nasjonale
kompetansetjenester
Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og
kunnskapsbasert praksis
Tverrfaglig team og samarbeid
KIB har tilknyttet en tverrfaglig sammensatt gruppe bestående
av legespesialister, sykepleiere, uroterapeuter og
fysioterapeuter fra avdelinger innen:







Avdeling for gynekologi, Kirurgi-, kreft- og
kvinnehelseklinikken
Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Kirurgi-, kreft- og
kvinnehelseklinikken
Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Kirurgi-, kreft- og
kvinnehelseklinikken
Nevrologisk avdeling, Nevro- OrtoRehabiliteringsklinikken
Fysioterapi avdelingen, Nevro- OrtoRehabilliteringsklinikken
Radiologisk avdeling, Diagnostisk klinikk
Lærings og mestringssenteret, Nevro- OrtoRehabiliteringsklinikken
Tjenesten samarbeider også med andre avdelinger der hvor det er
nødvendig, for eksempel Barneavdelingen. Det tverrfaglige
samarbeidet mellom avdelingene er en del av tjenestens
kjernevirksomhet.
Dedikerte spesialister innenfor disse avdelingene utgjør det
tverrfaglige teamet tilknyttet tjenesten. Teamet vurderer, utreder og
behandler pasienter som henvises for urin- og/eller analinkontinens og
bekkenbunnssmerter, i første rekke fra UNN's geografiske nedslagsfelt.
Henvisninger med særlig kompliserte og sammensatte
problemstillinger og second opinions blir vurdert av det tverrfaglige
teamet. Henvisninger med enklere problemstillinger blir vurdert av
legespesialister innenfor de ulike fagområdene. De fleste pasientene
som får tilbud om time kommer til Utredningspoliklinikken.
Det tverrfaglige teamet tilbyr hospitering for helsepersonell nasjonalt
og internasjonalt.
Tjenesten samarbeider forøvrig i stor grad med fagfeltet nasjonalt og
internasjonalt. Både når det gjelder kunnskapsutveksling,
kunnskapsutvikling, undervisning og etablering av kvalitetsregistre. For
andre institusjoner, hvor det også tilrettelegges for koordinert
spesialistutdanning for legespesialister og annet helsepersonell,
fungerer tjenesten som kompetanseressurs.
Kompetansespredning er et viktig område for tjenesten. Vi arrangerer
internasjonal konferanse annethvert år i samarbeid med
ressurspersoner/spesialister fra hele landet. Vi samarbeider også med
Bekkensenteret på AHUS og St. Olavs Hospital.
Vi arrangerer dessuten ulike kurs for helsepersonell og pasienter. I
tillegg har tjenesten utstrakt samarbeid med andre nasjonale og
internasjonale fagmiljø.
Utredning og behandling
Kompetansetjenesten og det tverrfaglige teamet har kontinuerlig fokus
på å gi pasienten det mest oppdaterte utrednings- og
behandlingstilbudet. Vårt mål er en sømløs og komplett
behandlingskjede, der samhandlingen mellom faggruppene er
forutsigbar og effektiv.
Det tverrfaglige teamet har kompetanse til å utrede et stort spekter av
patologiske tilstander i bekkenet, som for eksempel:
Urininkontinens
Nevrourologiske tilstander
Komplisert
bekkenbunnsprolaps og
descens
Spastisk bekkenbunn
Anorektal dysfunksjon
Komplekse
smertetilstander
Komplekse fistler
Blære/sfinkter
dysfunksjoner
Defekasjonsforstyrrelser
Interne- og eksterne
rektumprolaps
Analinkontinens
Et utvalg av utredninger- og behandlinger:
Urodynamisk utredning
Strukturert
miksjonsanamnese inkl.
stress/lekkasjetest
Anal manometri
Analfunksjonsundersøkelse
Anorektal ultralyd
Rektal compliance test
Defecografi
Dynamisk MR bekken
TVT/TVT-O/TVM
Kunstig
uretrasfinkterprotese
Transanal endoskopisk mikrokirurgi
Fremre- og bakre analplastikk
Romoppfyllende injeksjoner i anus
Sakral nervemodulering
Dynamisk gracilisplastikk
Kunstig analsfinkter
Tibialisstimulering/
Elektrostimulering
Bekkenbunnstrening
Biofeedback
Irrigasjon
Pasient og brukeropplæring
For pasienter og pårørende
Kompetansetjenesten arbeider pasientnært og gir tilbud om lærings og
mestringsveiledning for pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner.
Læring- og mestringskurs
Disse utarbeides tverrfaglig gjennom et aktivt samarbeid med brukere
og relevante fagpersoner. Tilbudene har som mål å gi brukere og
pårørende nyttig informasjon, personlig utvikling og bidrag til egen
mestring, samt gi en mulighet til å møte andre i samme situasjon.
PUST – et tverrfaglig behandlingstilbud i grupper for personer med
langvarige smerter relatert til underlivet som ledes av fysioterapeuter
fra KIB og Seksjon for fysioterapi. Behandlingen har en kroppslig
tilnærming og stort fokus på sammenhengen mellom mentale og
fysiske prosesser. Det legges vekt på økt livsglede gjennom
ivaretakelse av gode kroppslige funksjoner.
KOMPETANSEPORTALEN – webportal for ansatte i helsevesenet,
pasienter og publikum. Portalen gir faglig oppdatert kunnskap om
inkontinens og bekkenbunnssykdom, fog hvordan de kan behandles.
På disse sidene finner du informasjon om avføringslekkasje,
urinlekkasje og smerter i bekkenbunnen – særlig om symptomer,
utredning og behandling av slike plager. Her finnes også informasjon
om hvor i Norge de ulike tilstandene behandles.
For ytterligere informasjon:




Om tjenesten, gå inn på www.unn.no/inkontinens
Om tilstander (for helsepersonell og pasienter/publikum):
www.helsekompetanse.no/kib
Om norsk kvalitetsregister for kirurgisk behandling av
analinkontinens (NRA): www.unn.no/nra
Facebookside: www.facebook.com/unnkib
Kontaktinformasjon til ansatte:
Konstituert leder
Marianne Nicolaisen
Tlf. 77 62 83 93
e-post: [email protected]
Tverrfaglig koordinator
Kari Johannessen
Tlf. 77 62 60 32
e-post: [email protected]
Klinisk rådgiver
Torunn K. Pedersen
Tlf. 77 62 72 67
e-post: [email protected]
Kurs og informasjonsansvarlig
Hilde Tollefsen
Tlf. 77 66 96 92
e-post: [email protected]
Registerkoordinator NRA
Cathrine Stinessen
Tlf. 77 66 97 33
e-post: [email protected]
Fag- og forskningsansvarlig
Steen Buntzen
Tlf. 77 62 74 43
e-post: [email protected]
Kontaktinformasjon
For informasjon om venteliste og timer: Utredningspoliklinikken,
tlf: 77 62 66 63
For faglige henvendelser samt informasjon om kurs, hospitering,
undervisning, fagutveksling med mer:
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal Kompetansetjeneste for Inkontinens og Bekkenbunnsykdom
Postboks 96
9038 Tromsø.
E-post: [email protected]