Referat 15.10.2015

Comments

Transcription

Referat 15.10.2015
REFERAT-MØTE I FAU VED RÅDALSLIEN SKOLE - 2014/2015
MØTETIDSPUNKT
Torsdag 15 oktober 2015
MØTESTED
Rådalslien Skole, Grupperom (1 etg, vis a vis sløyd rommet)
REFERENT
Mariann Davidsen referent
Referent neste møte ikke avklart
DISTRIBUSJON
FAU-medlemmer via epost eller Dropbox
Foreldre ved Rådalslien skole via skolens nettsider
TILSTEDE
Fredrik Holm Nilsen (10-3), Nils Petter Hauan (9-1), Mona Nordanger (8-2), Torill G. Roll (10-1), Rita
Ullmann (8-4),Jonny Ahlstøm (vara 8-1), Birgitte Berstad (10-5), Annhild Fetveit (vara 9-3), MetteKristin Meland (9-2), Anne E. Fremstad (9-5), Mariann Davidsen (8-5)
AGENDA
nr. Sak
1
Velkommen:
2

Valg av referent & neste referent- ingen valgt

Godkjenning av møtereferat- hoppet over, det er så lenge siden det ble skrevet

Godkjenning av saksliste - Godkjent


Nye meldlemmer ble ønsket velkommen og informert om hvordan FAU jobber
Rektor informerte om FAUs hovedoppgave/mandat: skape et godt skolemiljø og medvirket til
at elever og foreldre tar aktivt del i dette arbeidet. At det er god kontakt med nærmiljøet og
da blant annet natteravnene. FAU skal fremme synspunktene og interessene til skolen. Det
er viktig at vi får til å skape et godt miljø.
Til neste møte sender Nils Petter nye medlemmer hefte ang det å være FAU representant
Det ble orienter om de ulike arbeidsgruppene i FAU:
Utegruppen: ansvarlig Mette K. Meland, gruppens oppgaver er utemiljøet, sikker skolevei,
samarbeid mot Apeltun skole, Rå skole. Jobber med muligheten å få laget til fotballbane
10 klasseball: ansvarlig (?) Birgitte Barstad
Sosiokulturell gruppe: digital mobbing
Skoledans gruppe: her finnes et erfaringsreferat
Natteravn gruppe: ansvarlig Fredrik Nilsen, de ulike FAU avdelingene på Skjold, Skeie,
Søråshøgda, Rå og Rådalslien driver Natteravnene.







3
FAU og skolestart.
I høst tok FAU en litt mer aktiv rolle. Det ble diskutert om hvordan dette hadde vært. Og det ble
konkludert med at det ikke hadde fungert så greit. Tiltak som kom inn var:
-
Lage en rutine for hvordan valg av FAU representanter og klassekontakter skal gjøres. Det viste
seg at det hadde vært veldig ulik praktis i de ulike klassene. En måte for hvordan kalle inn alle
nyvalgte til en sosial samling etter valget for å bli kjent ønskes også på plass. Det som var gjort i
høst fungerte ikke, mange nyvalgte hadde ikke hørt om en slik samling.
-
En må også få samlet inn alle adressene til foreldre i de ulike klassene. Dette blir FAU
representant i klassen sin oppgave. Liste sendes til [email protected] Lister fra fra
følgende klasser er på plass: 8-2, 9-5 og 10-1.
4
10 trinns ballet. Det ble diskutert om det skulle avholdes i år. Tema som kom opp var:
-
Skal det avlyses? Det har kun vært 2 ganger på Rådalslien og kan vel da ikke kalles en
tradisjon
-
Er alvoret rundt et slikt arrangemet godt nok kommunisert ut?
-
Kostnadene ved stadig dyrere kjoler og avanserte transportmidler til ballet ble diskutert. Mulig
det er bedre å kalle det noe annet enn ball
-
Det blir holdt veldig seint i skoleåret, nesten når elevene er ferdig, holde det tidligere?
-
2 gang ballet ble holdt tok 10 klasse foreldre ansvar.
Det var interesse for at det skulle holdes ball i år også og at dette skal administreses av FAU
representanter på 10 trinn.
5
6
Natteravner
-
Rådalslien skal stille i styret i Natteravnene med 3 representanter. Det måtte velges minimum 2
nye representanter til styret og det ble: Anne Framstad (9 trinn) og Mona Nordanger (8 trinn)
-
Foreldre ved Rådalslien skole skal stille på 8 ravninger i høst og 8 ravninger til våren. Det
ideelle er om skolen kan stille med 15 representanter på hver ravning. Det har ikke vært så bra
oppslutning med foreldre fra Rådalslien og her må det gjøres tiltak for å få flere foreldre til å
stille.
-
Behovet for å ha Natteravner i området ble diskutert og konkludert med at det er et stort behov.
Blant annet fordi By banen fører med seg uønskete hendelser til Lagune området og at det er
en del hjemme alene fester med både alkohol og narkotika i området.
Eventuelt
Det kom opp forslag om å lage en kommunikasjonsgruppe for FAU styret på feks. Facebook.

Rektor informerte om Heldagsmøte, Bergen kommunes kvalitetsoppfølging av skolene.
Kommunen ser på skolens resultater før møtet. Heldagsmøte i år: Rådalslien har meldt inn
områder på forhånd som kommunen skal sjekke. FAU skal også være med på disse møtene.
I forkant av heldagsmøtet vil det bli avholdt et infomøte torsdag 29.10.2015 kl. 18-20 på
Nøstet. Her stiller fra FAU: Nils Petter og Jonny.

Rektor etterlyste også saker hvor FAU jobber mot miljøet på skolen. Da gjerne saker som det
er viktig å informere foreldre om som rus, psykisk helse, søvnproblemer.

Nettvettmøter på 8 trinn etterlyses også. Kontakte Barnevakten?

Ha temamøter på hvert trinn?
Neste møte er torsdag 19.11.2015
X
X
8-2
X
X
X
8-3
8-4
X
X
X
X
X
Nina Theodorsen
Merete Villanger Nielsen
Torill Grung Roll
Ine Frøland
Stig Eide
Anina Mildestvedt
Fredrik Holm Nilsen
Kaathrine Myking
Anja Olsnes
X
X
Gila Furnes
Anne Skjold
Signe Birgitte Scheline
Gerd Våge Aasen
Eva Skogen
Rita Helland
Mette-Christin Bru
Ståle Hus
Tone Hermanrud
Wenche Husom
Morten Areklett
Janne Ingebrigtsen
Rektor, Eva Søfteland
Avd. leder 10 trinn, Merete
Erichsen
Gruppe
8-1
X
X
X
X
9-1
X
X
X
X
X
X
X
9-2
X
9-3
X
X
X
8-5
9-4
9-5
X
X
X
X
X
X
X
X
10.1
X
X
X
X
X
X
10-2
X
X
X
X
X
10-3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10-4
10-5
Skole
adm.
X
X
X
09.04.15
Møte
5505.02.
2014
19.03.15
Nils
Petter Hauan
VARA
Stig Bjarne Tungodden
Mette-Kristin Eimhjellen
Meland
Vibeke Ringen Asting
Nesset
Monika Solvig
Cecilie Jordal
Helga Anspach
Møte 211
2013
X
FAU-REPRESENTANT
møte 1
Møte
31104.120
13
Møte 411
.01.2014
FRAMMØTEPROTOKOLL