FAU referat 28 10 2015

Comments

Transcription

FAU referat 28 10 2015
INNKALLING TIL MØTE I FAU
28.oktober 2015
Klasse
PARADIS SKOLES PERSONAL ROM FRA KL. 19-21
Til
Meldt
Ikke
FAU representanter
Vara
stede fravær
x
Til stede
meldt
fravær
1A
Jostein Bakke
Majken Alsterberg Molland
1B
Marte-Helene Bjørk
1C
Bettina Smith
x
Anette Louise Bell
2A
Trine Celine Mortensen
x
2B
Vibeke Birkeland
x
Liv Åse Mortensen/Terje
Skulstad
Anders Didriksen
2C
Monica Madsen
x
Cecilie Sælen
3A
Cecilia Sandvik
x
Mari-Janne Boonstra
3B
Catharina Cecilie Sirnes
x
3C
Bergitte Bruarøy
x
Inga Solsvik Søreide/
Shabnam Lahooti-Carlsen
Marianne Booge
4A
Martine Feginn
x
Mari-Janne Boonstra
4B
Toril Røe Utvik
4C
Britt Dalland
x
Øystein Tveiten
5A
Anne Kristine Utne Palm
x
Vanessa Chapman
5B
Leslie Fjelltveit
x
Peder Karlsson
5C
Morten Fondenes
x
Christian Horn
6A
Kristin Myhre
6B
Lena Myklebust
x
Cesilie Tveit
6C
Sølvi Berge
x
?
7A
Laine Aadland
x
Nina Michelsen
7B
Berit Christine Nestås
x
Patrick O`Loughlin
7C
Mariann Høgestøl
x
Henrik Ivarsson
Rektor: Marianne
Herland
x
x
x
John-Arne Boge
Ole-Harald Utvik
x Laila Gangeskar
x
Sak
Ansvarlig
10/20152016
Leder, FAU
Saker
Kommentarer
Godkjenning av innkalling og saksliste 5 min
- Opprop utført. Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 11/
20152016
Marianne Herland
Info ved rektor
Maks 25 min, inkludert
debatt
Rektor innleder med å nevne at det eksisterer to fora for foreldrerepresentanter: FAU og SU
(SamarbeidsUtvalg) Det blir SU møte før årsslutt, hvor rektor, leder og nestleder fra FAU,
elevrådsrepr, lærer og politisk valgt representant møtes. Det tidligere Driftsstyret ble avviklet politisk
for få år siden.
Dialog med Paradislunden borettslag går fremover. Hvor tidligere Forbud skilt for gjennomgang ble
satt opp, er det nå enighet om de nye skiltene med teksten Vis hensyn. Beboerne ønsker ikke sykling
eller bruk av rullebrett. Fint om foreldre snakker med sine barn om hvordan fremvise god atferd når
de ferdes på privat eiendom. Beboerne ønsker ikke ansvar for brøyting, skader og uhell.
Rektor minner om at skolen oppfordrer til alene sykling først i 5. Klasse, etter sykkelprøven. Fint at
FAU har dette som egen sak.
Høst er tiden for utviklingssamtaler med elever og foreldre. Dette er en travel tid på skolen.
Derfor viktig med gode tilbakemeldinger til lærerne som gir så mye av seg selv i løpet av skoletiden.
At foreldre snakker fint om skolen og lærerne har en positiv effekt for barna.
Det er gjennomført Nasjonale prøver på 5 trinnet: Skolen har ikke fått resultat enda, men håper på
gode resultat som tidligere.
Neste uke er det Bokens uke, hvor fokus er på lesing. Uken åpnes med musikanter og fanfare. Skolen
oppfordrer elevene til å lese masse.
Denne uke har det vært Humanitær aksjon til inntekt for SOS Barnebyer.
FAU har en egen komité for kvalitetsoppfølging. I praksis har den komiteen kun arbeid annethvert år,
og ikke noe for inneværende skoleår. I år er det interne møter som ikke har fokus på læring, og derfor
ikke naturlig med involvering fra foreldre.
Skoleforestillingen Specter er utsatt til 27. og 28. Januar, 2016, grunnet intern forestilling.
Trivselslederne (TL) er i fint driv, godt skoleår så langt.
Rektor overrekker brev/nabovarsling hvor arkitekt har utformet ny parkeringsplan slik at bilene som
parkerer langs Statsminister Michelsensvei utenfor Rekstensamlingene fjernes, samt nytt
overgangsfelt planlegges.
Spørsmål fra FAU: Hvor trygg er Paradis skole med henblikk på angrep mot elever og ansatte? (med
henblikk på katastrofen i Trollhättan, Sverige). Rektor svarer at skolen er svært observante for
fremmede på skolen. Skolen har ikke egne vakter, men spesielt SFO har et spesielt vakthold for
”annerledes hentinger”. Det har ikke vært uvedkommende på skolen.
Sak 12/
20152016
Morten
Info fra økonomiansvarlig
maks 10 min, inkludert
debatt
 Behandle regnskapet revidert stand.
Morten informerer om regnskapet som skal godkjennes etter revisjon med merknad om mangler på
kr 270,- i kassen. Enstemmig godkjent.
Sak 13/
20152016



Trine Celine
Oppfølging av saker fra forrige møte
15 min
Konstituering av styret - Gir styret fullmakt til å signere vedtektene.
Fordeling av arbeidsoppgaver i FAU.
Rektors sykkeloppfordring.
Det nye styret i FAU godkjennes enstemmig og gis ansvar for signering av nye vedtekter. Navn på
ansvarspersoner:
Leder: Trine Celine Mortensen
Nestleder: Toril Røe Utvik
Referent: Berit Chr. Nestås
Økonomiansvarlig: Morten Fondenes
Informasjonsansvarlig/dropbox: John-Arne Boge
FAU støtter rektors oppfordring om at elever sykler alene til skolen etter sykkelprøven i 4. klasse.
Sak 14/
20152016

Trine Celine
Annet
10 min.
Bør vi opprette en facebook gruppe for Paradis FAU? Skal den i så fall være lukket kun for
FAU-representantene eller for alle foreldre ved skolen? Evt. begge deler.
Flere FAU ved ulike grunnskoler i Bergen er på Facebook. Dette kan være en god portal for å gi ut
informasjon, referat, påminnelser, oppfordringer, med mer. Videre kan siden fungere som en god
kanal for foreldre som ønsker å komme i dialog med FAU.
Viktig å være obs på at Facebook ”eier” all informasjon som legges ut, kan derfor være
hensiktsmessig å legge ut især kun link til referat fra FAU møter på Facebook. Via skolens hjemmeside
(referat skal ligge under fanen ”Råd og utvalg”) kan foreldre og andre finne utfyllende informasjon.
Viktig at Facebook fungerer som en informasjonskanal i tillegg til, ikke som erstatning for, skolens
hjemmeside.
Referat fra våre møter må ut på hjemmesiden til Paradis skole. Hvem sørger for dette? Leder sjekker
ut dette med rektor. Videre må vi undersøke om skolen kan fungere som administrator for
Facebookgruppen.
Sak 15/ De forskjellige
2015- komitelederne
2016










Informasjon fra de forskjellige
komiteene.
15 min.
TV aksjons komité: innsamlingsdagen søndag 18. oktober til inntekt for Regnskogfondet gikk
veldig fint. Noen nye bøssebærere meldte seg (4 FAU repr. gikk også). Komiteen hadde et
møte i forkant hvor arbeidsoppgavene ble fordelt.
Bakeverksted komité for 3. og 4. klasse: planlegger ”copy paste” fra forrige skoleår og tilbyr
elever baking i slutten av november måned. Medlemmer: Catharina C. Sirnes, Britt Dalland,
Sølvi Berge, Cecila Sandvik.
Juleverksted komité for 1. og 2. klasse: planlegger et tilbud i starten av desember.
Medlemmer: Vibeke Birkeland (leder), Lena Myklebust, Britt Dalland, Bergitte Bruarøy,
Disco komité: planlegges disco for mellomtrinnet i midten av desember. Medlemmer: Laine
Aadland(leder), Bettina Smith, Leslie Fjelltveit, Martine Feiginn.
Bytte- og sports komité: Medlemmer: Ole-Harald, Patrick, Vibeke,
17. mai komité: ingen har meldt seg.
Kvalitetsoppfølgings komité; behøves ikke for inneværende skoleår.
SFO komité: det er sendt ut skriv til foreldre om aktiviteter, i samarbeid med Veslemøy Fluge
Berg. Medlemmer: Martine; Majken, Marte Bjørk.
Kodeklubb komité: er sendt brev til rektor om Kodetimen 2015, samt egen lærerkonferanse 6.
november i Bergen. På sikt ønske fra Bystyret i Bergen om koding i SFO tiden. Medlemmer:
Berit, Annette Bell
Trafikk komité: ønsker ny ”Gå til skolen aksjon”, fokus på bruk refleks. Kan FAU lage premie til
beste klasse med refleks bruk? Ønskelig med ferdigstillelse av fortau i Stats. Michelsensvei.
Kan FAU sende brev om dette? Medlemmer: Morten, Majken, Britt, Bettina
Sak 16/
20152016
Trine Celine
Eventuelt
maks 10 min
Merknad: Planlagte FAU møter i januar og mars må endres grunnet skoleforestilling og påskeferie.
FAU leder sender nye datoer.
Informasjonsansvarlig orienterer: det er nå sendt ut informasjon til alle nye FAU medlemmer om bruk
av dropbox. Dropbox har vært i bruk i fire år nå og fungerer fint som informasjonsplattform. Hver
komite har sin egen mappe.
Morten stiller som vara for FAU i SU møter.
Vedlegg 1: Møteplan for FAU Paradis skole, skoleåret 2015 – 2016
1. møte: 16.09.2015 - ok
2. møte: 28.10.2015 - ok
3. møte: 25.11.2015
4. møte: 27.01.2016 – dato må flyttes grunnet skoleforestilling. Ny dato:
20.01.2016
5. møte: 23.03.2016 – dato må flyttes grunnet påskeferie: Ny dato: 16.03.2016
6. møte: 25.05.2016
Referent for skoleåret 2015/16: Berit Christine Nestås