Delprosjekt 2 – Organisering

Comments

Transcription

Delprosjekt 2 – Organisering
Delprosjekt 2 – Organisering
Arbeidsgruppe 1: Studenthelse og rådgivning
Oppstart
Frist
1.11.2015
Primo 2016
Berører:




Studentrådgivning
Læringsmiljøtiltak
Studiemestrende kursvirksomhet
Karrieresenter (avventes, håndteres fra Vestfold/Buskerud)
Mandat:
Arbeidsgruppen skal beskrive grunnleggende trekk ved studenters helse og identifisere på hvilke
måter SSN kan svare opp studenters helseutfordringer, herunder også samordne
refusjonsordningene for studentenes helseutgifter.
Arbeidsgruppen skal peke på gode og gjennomførbare løsninger så studentene ved HSN har et godt
tilbud om studentrådgivning og studiemestrende tiltak ved alle campus.
Arbeidsgruppen skal identifisere samarbeidsområder i Høgskolen i Sørøst Norge og eksterne
samarbeidspartnere som kan bidra til bedre studenthelstilbudene ved campusene.
Arbeidsgruppen skal fremme og iverksette tiltak som gjør en forskjell for studentenes læringsmiljø i
studiehverdagen.
Gruppen skal finne løsninger som utnytter den komplementære kompetansen som finnes i og blant
studentrådgiverne/læringsmiljøkonsulentene innenfor virksomhetsområdet.
Det skal utarbeides forslag til budsjett for studenthelsesatsingen i Sørøst-Norge.
Det skal utarbeides en 2-årig handlingsplan for satsningsområdet studenthelse og læringsmiljø.
Sammensetning/bemanning:
Mette Cecilie Anker (leder), Roar Johansen, Toril Felberg, Eli Margareth Jensrud, Lisbeth Welta, Åse
Sageie.
Arbeidsgruppe 2: Mat og drikke/Spisesteder
Oppstart
Frist
1.11.2015
Primo 2016
Berører:

Ansatte i kafe
Mandat:
Arbeidet skal munne ut i en anbefaling av hvordan serveringstilbudet til studentene skal organiseres,
samt hvilke tiltak som er nødvendig å iverksette for å lage et mest mulig likeverdig serveringstilbud til
studentene ved de respektive Campus. Gruppa må også ta stilling til driftsmessig organisering av
serveringsvirksomheten. Arbeidsgruppa må også i tett samspill med administrasjonen beslutte hvilke
IT-systemer som skal benyttes i avdelingen.
Sammensetning/bemanning:
Birgitte Sten (leder), Anne Lene Lien, Simon Hogstad, Elisabeth Andersen og Kjersti Rokne Moen
Arbeidsgruppe 3: Studentbarnehager
Oppstart
Frist
1.11.2015
Juni 2016
Berører:

Ansatte i barnehagene
Mandat:
Sørge for at vedtekter og opptaksrutiner samkjøres for våre felles barnehager, med de lokale
tilpasninger som er nødvendig. Samkjøre og videreutvikle studentvelferdstilbud i barnehagene, for å
sikre lik rett til utdanning. Utrede muligheter som finnes innenfor pedagogisk samarbeid og
kompetanse utvikling i barnehagene. Legge til rette for prosesser som bidrar til en felles forståelse
hos ansatte for vårt oppdrag som studentbarnehager. Videreutvikle samarbeidet med de øvrige
virksomhetene i samskipnaden for å gi et best mulig totalt tilbud til studentene. Uavhengig av
organisering av studentbarnehagetilbud, må det sikres at barnehageledere deltar i fora der
studentvelferdsutvikling foregår. Se på muligheter for å samkjøre administrative systemer som for
eksempel HMS, internkontrollrutiner og instrukser.
Sammensetning/bemanning:
Astrid Hegna(leder), Inger Holmen, Gro Mette Boberg, Lina Holt, Kaja Ødegården
Arbeidsgruppe 4: Bolig- og eiendomsdrift/boligutvikling
Oppstart
Frist
1.11.2015
Primo 2016
Berører:




Ekspedisjon/kundeservice
Booking/utleie
Drift og vedlikehold
Utvikling
Mandat:
Det må umiddelbart startes et arbeid med å identifisere de endringene som må gjøres i alle systemer
SiTel Bolig benytter, for å konvertere alle kontrakter/avtaler i Telemark til nytt organisasjonsnummer.
Arbeidsgruppen må i nært samarbeid med delprosjekt 1, fremme forslag om hvilke(t)
boligadministrativt system som SSN skal benytte seg av i fremtiden. Det må imidlertid raskt avklares
hvorvidt det er mulig og praktisk gjennomførbart å kjøre to systemer i den fusjonerte organisasjonen
fra 01.01.2016, inntil felles system er på plass.
Gruppen skal fremme forslag til fremtidig organisering av bolig- og eiendomsdrift i SSN. Det må
samtidig gjøres en vurdering av hvorvidt det finnes muligheter for enda bedre ressursutnyttelse
mellom de respektive campus.
Gruppen bør også se på driftsrutiner i forbindelse med feil og mangler, samt vedlikehold- og
rehabiliteringsarbeid.
Det etableres en egen undergruppe som ser på, og kommer med innspill knyttet til de fra drifts- og
utviklingsrelaterte oppgavene til arbeidsgruppa.
Sammensetning/bemanning:
Ola Kristian Dille (leder), Christian Berg, Camilla Løver, Lisbeth Varpe, Ida Grotnæss Johansen, Gro
Gøytil Haugland
I tillegg er det utarbeidet en under gruppe. Undergruppen som skal se på de drifts- og
utviklingsrelaterte oppgavene vil bestå av Christian Berg, Robert Strøm, Lisbeth Varpe, Jan Kenneth
Tjønnås og Ola Kristian Dille.

Similar documents