FOProtokoll 23.04.2015

Comments

Transcription

FOProtokoll 23.04.2015
Halden kommune
Møteprotokoll
Utvalg:
Formannskapet
Møtested:
Formannskapssalen, Halden rådhus
Dato:
23.04.2015
Tidspunkt: 16:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Thor Håkon Edquist
Else-Kathrine Hveding
Vibeke Julsrud
Geir Helge Sandsmark
Morten Christoffersen
Anne-Kari Holm
Per Kristian Dahl
Elisabeth Giske
John Østensvig
Svein Olaussen
Mona Irene Bråthen
Per-Egil Evensen
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Representerer
H
H
MDG
V
KRF
SP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ellen Simensen
MEDL
Jan-Erik Herft
MEDL
Lena Beate Karlsen
NESTL
Representerer
AP
H
H
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Terje Martin Lie
Jan-Erik Erichsen
Fridtjof Dahlen
Representerer
H
H
SV
Møtte for
Lena Beate Karlsen
Jan-Erik Herft
Ellen Simensen
Merknader:
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Gudrun Haabeth Grindaker
Stilling
Rådmann
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
Thor Håkon Edquist
Ordfører
Randi Sommerseth
Formannskapssekretær
Saksliste
Utvalgssaksnr
Innhold
U.off
Arkivsaksnr
PS 2015/24
Godkjenning av innkalling
PS 2015/25
Godkjenning av saksliste
PS 2015/26
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 2015/27
Referatsaker
RS 2015/9
Oversikt over helse-og helsetilstand i
befolkningen og påvirkningsfaktorer på denne.
RS 2015/10
Orientering v/rådmannen vedr. opprettelse av ny
"avdeling for samfunnsutvikling"
PS 2015/28
Økonomirapport pr. mars
2015/761
PS 2015/29
Høring - forslag om søndagsåpne butikker.
2014/7549
PS 2015/30
Kommunal planstrategi 2016 -2019
2015/1627
PS 2015/31
Fleridrettshall Remmen, Rådmannens
kvalitetssikring
2008/1402
PS 2015/32
Forespørsler
FO 2015/3
Forespørsel fra Fridtjof Dahlen (SV) vedr.
mottak av flere flyktninger i 2015 enn tidligere
vedtatt av Kommunestyret
FO 2015/4
Forespørsel fra Per-Egil Evensen (FrP) vedr.
initiativ til vurdering av at sykkeltrasé langs RV
21 kan benyttes av mopeder
2008/4168
Side
nr.
PS 2015/24 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2015
Behandling:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.
PS 2015/25 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2015
Behandling:
Ordfører foreslo en ny referatsak satt på sakskartet: Orientering v/rådmannen vedr. opprettelse
av ny «avdeling for samfunnsutvikling». Bifalt av formannskapet. Per Kristian Dahl (AP)
understreket viktigheten av å få tilsendt skriftlig versjon av orienteringen etter møtet – ordfører
bekreftet at dette ville bli utsendt.
Det ble meldt 1 forespørsel fra Fridtjof Dahlen (SV) og 2 forespørsler fra Per-Egil Evensen
(FrP).
Sakslisten enstemmig godkjent med ovennevnte endringer.
Vedtak:
Sakslisten godkjent med endringer.
PS 2015/26 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2015
Behandling:
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
Vedtak:
Protokollen fra forrige møte godkjent.
PS 2015/27 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2015
Behandling:
Referatsak RS 2015/10 ble behandlet før referatsak RS 2015/9.
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
RS 2015/9 Oversikt over helse- og helsetilstand i befolkningen og påvirkningsfaktorer på
denne.
RS 2015/10 Orientering v/rådmannen vedr. opprettelse av ny "avdeling for
samfunnsutvikling"
PS 2015/28 Økonomirapport pr. mars
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2015
Behandling:
Geir Helge Sandsmark (V) fremmet forslag til vedtak:
1. Økonomirapporten pr. mars tas til etterretning.
2. Tiltak iverksatt av rådmannen for å oppnå balanse tas til etterretning, men bes nærmere
konkretisert, samt tids- og tallfestet. Dette gjelder både rådmannens punkter 1 til 4 og
arbeidet med ytterligere nedbemanning.
Per Kristian Dahl (AP) fremmet forslag til vedtak:
Det vises til forslag til vedtak fremmet i Formannskapet i PS 2015/21 og kan ikke se at
dette vedtaket er fulgt opp nok.
Alle de forhold som i rapporten blir nevnt som usikre elementer, samt utviklingen når det
gjelder likviditetssituasjon er etter vår oppfatning noe som fortsatt gir stor grunn til
bekymring.
Det legges derfor inn en sikkerhetsmargin i neste rapportering i mai ved at det fremmes
konkrete ulike forslag til tiltak fra administrasjonen på minst 15-20mkr.
Det vises ikke minst til det som skjedde for budsjettåret 2014 hvor budsjettet ble "justert"
4 ganger i kommunestyret i løpet av året etter at det ble vedtatt i desember 2013.
Ved votering fikk forslaget fra Dahl 7 stemmer (AP, SV, FrP) og falt. Forslaget fra Sandsmark
vedtatt.
Vedtak:
1. Økonomirapporten pr. mars tas til etterretning.
2. Tiltak iverksatt av rådmannen for å oppnå balanse tas til etterretning, men bes nærmere
konkretisert, samt tids- og tallfestet. Dette gjelder både rådmannens punkter 1 til 4 og
arbeidet med ytterligere nedbemanning.
PS 2015/29 Høring - forslag om søndagsåpne butikker.
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2015
Behandling:
Fridtjof Dahlen (SV) fremmet forslag til vedtak:
Halden kommune ønsker ikke å gjøre søndag til hverdag og sier nei til forslag om
endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Forslaget til endringer i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker vil ramme arbeidsfolk og familieliv.
For mange er ikke nødvendigvis søndagen mer hellig enn andre dager, men om lag
370.000 ansatte i varehandelen og deres familier fortjener å ha felles fridager som har en
stor verdi i seg selv.
Noen må selvsagt jobbe på søndager, men det er begrenset til arbeid som er helt
nødvendig på søndager. Det står neppe om liv eller død at vi får kjøpe sko eller sminke
på søndager.
Morten Christoffersen (KrF) fremmet forslag til vedtak:
Kristelig Folkeparti i Halden er imot søndagsåpne butikker.
Geir Helge Sandsmark (V) fremmet forslag til vedtak:
Halden kommune svarer på høringsforslaget om søndagsåpne butikker med ønske om
lokalt fastsatte bestemmelser om åpningstider.
Else-Kathrine Hveding (H) fremmet forslag til vedtak:
Formannskapet ber administrasjonen utarbeide en høringsuttalelse som er positiv til å
tillate søndagsåpne butikker i Halden.
Ved votering ble det avgitt stemmer for forslagene som følger:
Forslaget fra Christoffersen: 1 stemme (KrF) – forslaget falt.
Forslaget fra Sandsmark: 1 stemme (V) – forslaget falt.
Forslaget fra Hveding: 4 stemmer (H) – forslaget falt.
Forslaget fra Dahlen: 9 stemmer (SV, AP, FrP, MDG, SP) – forslaget vedtatt.
Vedtak:
Halden kommune ønsker ikke å gjøre søndag til hverdag og sier nei til forslag om endringer i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Forslaget til endringer i helligdagsloven for
å tillate søndagsåpne butikker vil ramme arbeidsfolk og familieliv.
For mange er ikke nødvendigvis søndagen mer hellig enn andre dager, men om lag 370.000
ansatte i varehandelen og deres familier fortjener å ha felles fridager som har en stor verdi i seg
selv.
Noen må selvsagt jobbe på søndager, men det er begrenset til arbeid som er helt nødvendig på
søndager. Det står neppe om liv eller død at vi får kjøpe sko eller sminke på søndager.
PS 2015/30 Kommunal planstrategi 2016 -2019
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2015
Behandling:
Anne-Kari Holm (SP) fremmet forslag til vedtak:
Følgende personer oppnevnes til styringsgruppe for evaluering av gjeldende planstrategi:
Geir Helge Sandsmark, V (leder)
Else-Kathrine Hveding, H
Erlan Aastebøl, H
… (opposisjonen)
… (opposisjonen)
Vararepresentanter:
Anne-Kari Holm, SP
Terje Lie, H
Roar Lund, H
… (opposisjonen)
… (opposisjonen)
Overordnet plan ved enhet Økonomi og plan er sekretær for dette arbeidet.
Styringsgruppas leder i samarbeid med sekretær kaller inn til første møte.
Til første møte skal administrasjonen legge fram oversikt over status på
rullering/utarbeidelse av planer i henhold til gjeldende planstrategi.
Styringsgruppa detaljerer selv problemstilling for evaluering, men bes om å legge vekt
på momenter som bidrar til forbedring av planstrategiarbeidet. Evalueringen bør baseres
på tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra politisk og administrativt nivå.
Evalueringen skal ferdigstilles innen 30. juni og legges frem for politisk nivå i august
2015.
Per Kristian Dahl (AP) fremmet forslag til vedtak:
Fra opposisjonen deltar Svein Olaussen (AP) og Mona Bråthen (AP) som medlemmer.
Varamedlemmer er Henrik Rød (FrP) og Ellen Simensen (AP).
Forslagene fra Holm og Dahl ble begge enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende personer oppnevnes til styringsgruppe for evaluering av gjeldende planstrategi:
Geir Helge Sandsmark, V (leder)
Else-Kathrine Hveding, H
Erlan Aastebøl, H
Svein Olaussen, AP
Mona Bråthen, AP
Vararepresentanter:
Anne-Kari Holm, SP
Terje Lie, H
Roar Lund, H
Henrik Rød, FrP
Ellen Simensen, AP
Overordnet plan ved enhet Økonomi og plan er sekretær for dette arbeidet.
Styringsgruppas leder i samarbeid med sekretær kaller inn til første møte.
Til første møte skal administrasjonen legge fram oversikt over status på rullering/utarbeidelse av
planer i henhold til gjeldende planstrategi.
Styringsgruppa detaljerer selv problemstilling for evaluering, men bes om å legge vekt på
momenter som bidrar til forbedring av planstrategiarbeidet. Evalueringen bør baseres på
tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra politisk og administrativt nivå.
Evalueringen skal ferdigstilles innen 30. juni og legges frem for politisk nivå i august 2015.
PS 2015/31 Fleridrettshall Remmen, Rådmannens kvalitetssikring
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2015
Behandling:
Per Kristian Dahl (AP) ba om bekreftelse på at saken også ville bli behandlet i kommunestyret.
Dette ble bekreftet av ordfører.
Jan-Erik Erichsen (H) fremmet forslag til vedtak:
Rådmannens innstilling fremmes, med tillegg av:
Formannskapet ber om at saken behandles i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold
30.04 og at utvalgets behandling følger med saken til kommunestyret.
Per Kristian Dahl (AP) fremmet forslag til vedtak:
1. Arbeidsgruppen arbeider videre med organisering, selskapsform, tilskuddsforhold og
finansiering med sikte på å utarbeide konkrete forslag som reduserer kommunens
eksponering.
2. Administrasjonen i kommunen arbeider videre med tomtespørsmål – kjøp/leie,
kommunale avgifter – avklaring av fordeling, Statsbygg – frigjøring av
kapital/driftsutgifter, Statens vegvesen – fotgjenger-/undergang og reguleringen av
området.
3. Arbeidsgruppen arbeider videre med å få både høyskolen og fylkeskommunen til å
medvirke i prosjektet.
4. Arbeidsgruppen arbeider videre med svømmeanlegget – fase 2, slik at nødvendige
forhold blir avklart med offentlig myndighet.
5. Det foreslås at formannskapet tar en befaring til både Elverum og Hamar for å se på
idrettsanleggene der og får en innføring i finansiering og driftsavtalene – mellom
driftsselskap og kommune.
Ved votering ble det avgitt 8 stemmer for forslaget fra Erichsen (H, V, KrF, SP, MDG) mot 7
stemmer for forslaget fra Dahl (AP, SV, FrP). Forslaget fra Erichsen vedtatt.
Vibeke Julsrud (MDG) ba om protokolltilførsel:
Miljøpartiet støtter bygging av ny hall, men er uenig i plasseringen. Både miljømessig
og samfunnsøkonomisk er en plassering i sentrum mest hensiktsmessig, f.eks. på Os.
Vedtak:
Med bakgrunn i den økonomiske risikoen som påføres Halden kommune, foretas det ikke
utbygging av flerbrukshall m/turnhall på Remmen på nåværende tidspunkt.
Formannskapet ber om at saken behandles i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 30.04 og
at utvalgets behandling følger med saken til kommunestyret.
Protokolltilførsel fra Vibeke Julsrud (MDG):
Miljøpartiet støtter bygging av ny hall, men er uenig i plasseringen. Både miljømessig og
samfunnsøkonomisk er en plassering i sentrum mest hensiktsmessig, f.eks. på Os.
PS 2015/32 Forespørsler
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2015
Behandling:
Den ene forespørselen, som var varslet fra Per-Egil Evensen, ble trukket.
Ordfører besvarte de to forespørslene i møtet.
FO 2015/3 Forespørsel fra Fridtjof Dahlen (SV) vedr. mottak av flere flyktninger i 2015
enn tidligere vedtatt av Kommunestyret
FO 2015/4 Forespørsel fra Per-Egil Evensen (FrP) vedr. initiativ til vurdering av at
sykkeltrasé langs RV 21 kan benyttes av mopeder