Mappeinnlevering: ENT 35011 Oppstart av bedrift

Comments

Transcription

Mappeinnlevering: ENT 35011 Oppstart av bedrift
Mappeinnlevering:
ENT 35011
Oppstart av bedrift
Utleveringsdato:
21.08.2015
kl.
09:00
Totalt antall sider:
2
Innleveringsdato:
07.12.2015
kl.
12:00
Antall vedlegg:
0
Del av
prosessvurdering:
Teller 70 % av ENT 35011
Elementene er vektet ulikt.
Ansvarlig institutt:
Institutt for innovasjon og øk
organisering
FORMELLE KRAV – LES DETTE NØYE
Mappen skal innleveres individuelt, men kan løses i grupper på inntil fem (5) personer. Samarbeid mellom
studenter utenfor oppsatt gruppe om utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet som fusk eller forsøk på fusk og
rammes av forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI, som det forutsettes at studentene
er kjent med.
Besvarelsen skal være på inntil 10 sider, eksklusiv eventuelle vedlegg, innholdsfortegnelse, litteraturliste og
forretningsplan. Den skal innleveres forsvarlig stiftet eller innbundet (ikke limt sammen) i tre (3) eksemplarer.
Unngå plastlommer, plastmapper, permer og lignende.
Forsiden skal inneholde:
 ID-nummer (7 siffer – plasseres i øverste høyre hjørne). Studentenes navn skal ikke stå på forsiden av
besvarelsen.
 Eksamenskode (5 siffer), kursnavn og eventuelt tittel på oppgaven
 Ut- og innleveringsdato
 Eksamenssted
 Merkes eventuelt konfidensiell
Retningslinjer for layout:
 A4-format, med 5 cm venstremarg og 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg
 Skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1½ i 12 pkt skrift (300-350 ord pr side)
 Sidene skal nummereres
 Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse fremst og en litteraturliste bakerst i besvarelsen. Disse
sidene kommer i tillegg til selve eksamensbesvarelsen. Husk at alle sidene skal ha løpende sidetall.
En utførlig forklaring om sitering og referanseteknikk, finner du på bibliotekets hjemmeside:
www.bi.no/biblioteket/referanseteknikk.
Innlevering:
Besvarelsen skal leveres innen fastsatt dato og klokkeslett ved studentens eksamenssted.
Unntatt fra dette er studenter ved studiestedene BI Nettstudier og BI Bank og Forsikring, som kan sende
besvarelsen til sitt eksamenssted. Den samme muligheten har studenter som følger Bachelor of Managementprogrammer, Master of Management-programmer eller bedriftsinterne kurs. Disse studentene kan sende
besvarelsen som ”Ekspress – Over natten kontant”. Minimumskrav til format på pakken er 23x13x1 cm. Fra
utlandet skal DHL, TNT e.l. benyttes. Forsendelsen må være registrert innlevert hos distributør innen fristen for
innlevering av eksamensbesvarelsen.
For nøyaktig postadresse til eksamensstedet, se www.bi.no.
Postadresse for eksamensstedene BI Oslo, BI Bank og Forsikring og BI Nettstudier er:
Handelshøyskolen BI i Oslo, Eksamenskontoret, 0442 Oslo.
NB! Innleveringsfristen er ufravikelig. For sent innleverte besvarelser blir ikke sensurert.
Husk å levere egenerklæring.
Lykke til!
Side 1 av 2
I kurset benyttes elektroniske mapper som en del av prosessevalueringen. En mappe er en
systematisk samling studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon
gjennom semesteret. Deler av oppgaven skrives i gruppe, avhengig av om du har startet
bedriften alene eller gjennom et gruppesamarbeid. Arbeidene i den elektroniske mappen på
It’s Learning skrives ut i 3 eksemplarer og leveres for sensur av hver student.
Endelig karakter i kurset fastsettes på bakgrunn av en prosess hvor følgende elementer inngår:
Mappen bygges opp av følgende elementer og teller 70% av karakteren:
I)
1. Problemnotat knyttet til en utfordring ved bedriften (Pr. bedrift: max. 3 sider). Identifiser
viktig kompentanse dere ikke har selv, men trenger for å realisere forretningsideen. Forklar
hvordan dere går frem for å knytte nødvendige andre til bedriften.
2. Essay knyttet til pensum (Pr. bedrift, max. 5 sider). Drøft en av påstandene nedenfor med
utgangspunkt i pensum:



Det er bedre å starte med det man har og la bedriften bli til underveis enn å starte med
midler fra profesjonelle investorer.
De som starter bedrifter har spesielle evner og egenskaper.
For å lykkes med bedriftsetablering er det viktigere med god administrasjon enn
kreativitet (“entreprenørånd”).
3. Essay med refleksjon over læring av egen bedriftsetablering (individuelt max. 2 sider).
Beskriv de mest kritiske hendelsene i prosessen med å starte studentbedrift. Forklar hva du
ville ha gjort likedan eller annerledes.
4. Forretningsplan (Pr. bedrift, bruk egen mal)
5. Dokument som bekrefter opprettelse av studentbedrift, evt. egen bedrift. (Pr. bedrift)
6. Dokument som bekrefter avvikling av studentbedrift, evt. egen bedrift eller at du driver
videre i egen regi. (Pr.bedrift).
II)
2 muntlige presentasjoner som teller 30% av totalkarakteren
Presentasjon av pensum og pitching. Notat/PP-versjon el. lastes opp på It’s Learning.
Nærmere informasjon om dette blir lagt ut på Its Learning.
Det er anledning til å forbedre elementene 1,2, 3 og 4 i mappen helt frem til endelig
innlevering.
Innleveringen er individuell og skal inneholde alle 6 elementene samlet i ett dokumment
innen 7.desember 2015 kl. 12.00 på It’s Learning (via @bi.no) og i 3 eksemplarer til
Studentservicesenteret.
Side 2 av 2

Similar documents