Bemanningsbarometeret

Comments

Transcription

Bemanningsbarometeret
Bemanningsbarometeret
1. kvartal 2015
Foto: Jo Michael
Bemanningsbransjens utvikling
Et vanskeligere arbeidsmarked
preger bemanningsbransjen
Bemanningsbransjen ble i 1. kvartal preget av avkjølingen av norsk
økonomi og økt arbeidsledighet. Det ble solgt 8,2 færre arbeidstimer
enn i fjor. Denne nedgangen er den kraftigste vi har sett siden 2009.
Selv om nedgangen vi nå ser er kraftig, er den langt fra så dramatisk som vi
opplevde i 2009. Uansett regner vi med at 2015 vil bli et krevende år både for
bemanningsbransjen og for arbeidsmarkedet for øvrig. Den negative utviklingen er
forventet sett i lys av de kraftige nedskjæringer som har skjedd innen oljesektoren
og de ringvirkninger dette har. I Rogaland sank volumet på innleie f.eks. med hele
32% fra 1. kvartal i fjor til i år.
At bemanningsbransjen merker svingninger i norsk økonomi sterkere enn de fleste
andre bransjer er en konsekvens av bransjens rammevilkår. Hovedregel er at man
leverer til kundenes midlertidige arbeidskraftsbehov. Konjunktursvingninger og
variasjoner i etterspørselen etter arbeidskraft er selve grunnlaget for at
bemanningsbransjen er etterspurt.
Når vi ser på forholdet mellom utvikling i solgte timer (-8,2%) og utvikling i
omsetning (-6,8%), ser vi at det, er et kraftig press på marginene i bransjen.
Aktiviteten i bemanningsbransjen er tett knyttet til konjunkturutviklingen og det
kan se ut som prosentandelen av heltidsstillinger i Norge som ytes gjennom
bransjen synker noe fra 1,2 % i 4. kvartal 2014 til 1,0 i 1. kvartal. Dette er naturlig
sett i lys av økt arbeidsledighet i områder hvor bemanningsbransjen står sterkt.
Dette viser altså at bemanningsbransjen har mistet marginalt flere heltidsstillinger
enn gjennomsnittet for arbeidsmarkedet for øvrig.
I 1. kvartal var det nedgang i de fleste yrkesområder. Størst nedgang var det innen
området Kontor og administrasjon (-19,5%) og IT (-17,2%).
Oslo, den 21. mai 2015
Even Hagelien
Fagsjef Bemanningsbransjen
Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service
og Prognosesenteret når det gjelder innsamling og
databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og
analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål
angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien,
[email protected]
Bemanningsbransjen i Norge
Bemanningsbransjen utfakturerte 43 513 686 timer i 2014. Justert for økt antall
respondenter til statistikken var dette 2,1 % færre timer enn i 2013. Bransjen
hadde en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 15 823 536 664,-. Dette
var 0,8% høyere enn i 2013. For utleie av personell var veksten 0,1% siden året
før. På tross av vekst i omsetning var aktiviteten i bransjen på et lavere nivå enn
året før. Veksten er et resultat av inflasjon.
ÅRSOMSETNING (MILL.KR.)
20000
15000
10000
5000
0
Her er en oversikt over markedsandelene i 2014 målt etter omsetning:
21,57
22,21
1,05
1,17
1,17
1,23
1,25
1,27
19,59
1,41
1,45
1,49
1,95
2,65
3,43
4,25
5,92
6,94
Manpower Group AS
Adecco Norge AS
Jobzone AS
Proffice AS
Personalhuset Staffing Group
Centric AS
Kelly Services Norge AS
Top Temp
Rett Bemanning AS
Dedicare AS
Logent AS
Eterni Gruppen AS
Bemanningsbyraaet
People4you
Konstali Helsenor AS
Orange Helse AS
CBA Fagformidling AS
3
Andre 21.05.2015
Kvartalsvis utvikling – solgte timer
Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av
utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant
annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%.
Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var nedgang i 2013. I 2015 er
det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tydelig avkjøling i
norsk økonomi. Gjennom 2014 var det en for3. og 4. kvartal har utviklet seg som forventet
med marginal nedgang i forhold til året før. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 1.
kvartal 2015 var 9 201 404. Av dette sto nye medlemmer for 4,92%.
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 8,2% i forhold til i 4. kvartal 2013.
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
-10,0 %
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015
-20,0 %
-30,0 %
21.05.2015
4
Regionvis utvikling – solgte timer
Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for
bemanningsbransjen. Her er en oversikt over utviklingen blant medlemmene i
Bemanningsbransjen.
14000000
12000000
10000000
Øst
8000000
Vest
6000000
Sør
Nord
4000000
Midt
2000000
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
Det er stor variasjon i utviklingstakten blant landsdelene. Mens det er nedgang i de
fleste landsdeler er det fortsatt solid oppgang i Nord-Norge (+10%). På Østlandet er
det en marginal oppgang (+0,72%). I Midt-Norge er det en liten nedgang på 1,75%.
På Sørlandet og Vestlandet er det kraftig nedgang på henholdsvis 9,5 og 11,2%.
Utviklingen er ytterligere svak hvis man justerer for at det har kommet til noen nye
respondenter som ikke tidligere har inngitt rapport.
70%
60%
50%
40%
Midt
30%
Nord
20%
Sør
10%
Vest
0%
-10%
-20%
Øst
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
-30%
-40%
21.05.2015
5
Fylkesvis utvikling
Det er stor variasjon mellom størrelsen på markedet i det enkelte fylke og hvordan
markedet er sammensatt. De største markedene finner vi i Oslo, Akershus og
Hordaland. Fylkene med høyest prosentandel av personer som jobber via
bemanningsbransjen er Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag. Rogaland har tidligere
vært på nivå med Hordaland, men dette er endret i forbindelse med store
nedbemanninger i oljebransjen i løpet av de siste måneder.
Her er et duagram som viser prosentvis utvikling per fylke sammenliknet med
samme kvartal i fjor:
2015K1
80,0 %
60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %
-20,0 %
-40,0 %
21.05.2015
6
Penetrasjonsgrad - utvikling
Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes
gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den
klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom
bransjen på landsbasis sank fra 1,22% i 4. kvartal 2014 til 1,0% i 1. kvartal 2015,
sank penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,3 til 2,0%. Ser man utviklingen av
penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt
rundt 1 % siden 2004. Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske
proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes
på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen.
% av årsverk
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
2014K4
2014K2
2013K4
2013K2
2012K4
2012K2
2011K4
2011K2
2010K4
2010K2
2009K4
2009K2
2008K4
2008K2
2007K4
2007K2
2006K4
2006K2
2005K4
2005K1
2004K3
2004K1
0,00%
Fylkesmessig enetrasjonsgrad
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,0 %
7
Yrkesområder 2014
Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle
yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste
området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning.
I 2014 var forholdet mellom bransjene som følger:
Bygg og anlegg:
Lager/logistikk/transport:
Kontor/administrasjon:
Industri/produksjon:
Helse og omsorg:
Økonomi/regnskap:
Kundesenter/callsenter:
Oppvekst og utdanning:
HORECA:
IT:
Tekniske tjenester:
Handel:
Annet
27,32%
13,45%
10,86%
9,59%
6,64%
6,43%
5,41%
5,04%
4,26%
3,96%
3,87%
1,70%
1,47%
Handel
Kundesenter/callsenter
Kontor/administrasjon
Økonomi/regnskap
IT
Lager, logistikk og transport
Tekniske tjenester
Bygg og anlegg
Helse og omsorg
HORECA
Industri og produksjon
Oppvekst og utdanning
Annet
21.05.2015
8
Yrkesområder 1. kvartal 2015
Utfakturerte timer – utvikling fra året før.
60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %
-20,0 %
-40,0 %
-60,0 %
-80,0 %
Justert for nye respondenter er det en nedgang i bransjens utfakturerte timer på 8,2%.
På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 10 av 13 områder er det nedgang
i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i
yrkesområdene Kontor og administrasjon, IT og "HORECA" (hospitality). Samtidig er
utviklingen positiv innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon og Handel.
2015
Yrkesområde – fakturerte timer
Handel
Kundesenter/callsenter
Kontor/administrasjon
Økonomi/regnskap
IT
Lager, logistikk og transport
Tekniske tjenester
Bygg og anlegg
Helse og omsorg
HORECA
Industri og produksjon
Oppvekst og utdanning
Annet
Totalt
1. kvartal
215 263
576 754
976 345
677 352
388 766
1 181 373
397 670
2 271 153
589 311
341 237
863 958
625 484
96 738
9 201 404
Justert utvikling fra 1Q2014 til 1Q2015
Handel
Kundesenter/callsenter
Kontor/administrasjon
Økonomi/regnskap
IT
Lager, logistikk og transport
Tekniske tjenester
Bygg og anlegg
Helse og omsorg
HORECA
Industri og produksjon
Oppvekst og utdanning
Annet
41,3 %
-9,8 %
-19,5 %
-9,6 %
-17,2 %
-2,4 %
-11,9 %
-6,9 %
-4,6 %
-15,2 %
6,4 %
1,7 %
-61,0 %
9
Yrkesområder 1. kvartal 2015
Omsetning
1 200 000 000
Handel
1 000 000 000
Kundesenter/callsenter
Kontor/administrasjon
Økonomi /regnskap
800 000 000
IT
Lager, logistikk og transport
600 000 000
Tekniske tjenester
Bygg og anlegg
400 000 000
Helse og omsorg
HORECA
200 000 000
Industri og produksjon
Oppvekst og utdanning
1kv
2kv
3kv
4kv
1kv
2kv
3kv
4kv
1kv
2kv
3kv
4kv
1kv
2kv
3kv
4kv
1kv
2kv
3kv
4kv
1kv
3kv
4kv
1kv
2009
2010
2011
2012
2013
Annet
2014 2015
I 1. kvartal 2015 ble det innen personalutleie omsatt for kr 3 229 472 586,-. Av
dette sto nye medlemmer for 4,55%. Justert for nye respondenter var utviklingen
fra året før en nedgang på 6,8%.
TOTAL OMSETNING
4,5E+09
4E+09
3,5E+09
3E+09
2,5E+09
2E+09
1,5E+09
1E+09
500000000
0
1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv
2009
2010
2011
2012
2013
2014
21.05.2015
2015
10
Utvikling i antall timer sett i
forhold til omsetning
I forbindelse med innføring av nye regler for likebehandling av innleid personell var det
en viss interesse for i hvilken grad dette hadde innvirket på kostnadsbildet ved innleie
fra bemanningsbransjen. Justert for konsumprisindeksen var det vår beregning at de
nye reglene om innleie i 2013 påførte bedriftene en gjennomsnittlig kostnadsøkning på
ca. 5%. Dette var i overenstemmelse med prognosene og viste at det nye regelverket
ikke nødvendigvis innebar store endringer fra den praksis norske bemanningsbedrifter
fulgte tidligere. Avstanden mellom kurvene indikerer kostnadsutviklingen. Så lenge
omsetningskurven er øverst vil det være økning fra året før.
I 1. kvartal 2015 sank omsetningen med 6,8% mens antall timer sank med 8,2%.
Avstanden i utvikling er dermed nå så lav at det ikke er tale om reell prisvekst fra 1.
kvartal i 2014 til 1. kvartal i år. På flere områder er det nå prisnedgang.
Prosentvis utvikling timer og omsetning
Timer
Omsetning
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Q1
Q2
Q3
2010
Q4
Q1
Q2
Q3
2011
Q4
Q1
Q2
Q3
2012
Q4
Q1
Q2
Q3
2013
Q4
Q1
Q2
Q3
2014
Q4
Q1
2015
-5,00%
-10,00%
21.05.2015
11
Yrkesområder – utvikling
Bygg og anlegg
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
I 2014 utgjorde yrkesområdet bygg og anlegg mer enn 27% av alle solgte timer. Gjennom
2014 var det vekst i solgte timer som overgikk omsetningsutviklingen, noe som indikerer
kraftig press på marginene. I 1. kvartal ble det utfakturert 6,9% færre timer enn i samme
kvartal året før. Samtidig sank omsetningen med 9,7%. Dette viser fortsatt prisnedgang og
press på marginene. Press på allerede pressede marginer indikerer en lavere inntjening
per time og et mer fragmentert marked hvor hovedentreprenører har økt bruk av
underentreprenører som igjen leier inn personell. I fjor utgjorde yrkesområdet ca. 6800
heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i utfakturerte timer sett i
forhold til samme kvartal året før, justert for nye respondenter til ordningen:
120,0 %
100,0 %
80,0 %
60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %
-20,0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-40,0 %
-60,0 %
12
Yrkesområder – utvikling
Lager logistikk transport
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
I 2014 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 13,45% av bransjens solgte timer,
noe som innebærer at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes
med store sesongsvingninger. I 2013 og 2014 har markedet krympet, noe som man
regner med at skyldes usikkerhet i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen samt
større usikkerhet i norsk økonomi. I 1. kvartal 2015 sank antall solgte timer med 2,4%.
Samtidig økte omsetningen med 7,7%, noe som, når man tar hensyn til inflasjon, indikerer
at prisene stiger noe fra året før. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling,
justert for nye respondenter til ordningen:
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-10,0 %
-20,0 %
-30,0 %
-40,0 %
21.05.2015
13
Yrkesområder – utvikling
Kontor og administrasjon
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
I 2014 var området kontor og administrasjon det tredje største med ca. 11% av de
solgte timene i bransjen. Gjennom 2012, 2013 og 2014 har det vært en gradvis nedgang
og i 1. kvartal 2015 var nedgangen i solgte timer på hele 19,5%. Antall timer er nå på
det laveste nivået vi har sett siden statistikken ble etablert i 2006. Samtidig var
nedgangen i omsetning på 17,1%, noe som indikerer press på marginer. I 2014 utgjorde
yrkesområdet ca 2700 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca. 7000 arbeidet
innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis
utvikling sammenliknet med året før, justert for nye respondenter til ordningen:
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
-10,0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-20,0 %
-30,0 %
-40,0 %
21.05.2015
14
Yrkesområder – utvikling
Industri og produksjon
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av
næringslivskrisen i 2009, og på tross av at det har gått godt med Norge sett i forhold til
resten av Europa tok det tid før andel innleie fra norske bemanningsbedrifter kom opp
på nivået fra 2009. Etter en vekst på 8,3% i 4. kvartal 2014 var man for første gang
tilbake på nivået fra før 2009. I 1. kvartal 2015 var det fortsatt vekst fra året før (+6,4%).
Samtidig steg omsetningen bare med 1,7%. Her er altså prisnedgang. Vekst innen dette
området kan nok tilskrives lav kronekurs og økt konkurransekraft innen deler av
industrien. I 2014 utgjorde yrkesområdet ca 2400 heltidsstillinger. Nedenfor er et
diagram som viser justert prosentvis utvikling i timer sammenlignet med tilsvarende
kvartal året før.
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
-10,0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-20,0 %
-30,0 %
-40,0 %
-50,0 %
21.05.2015
15
Yrkesområder – utvikling
Helse og omsorg
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å
avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. Det store flertallet av arbeidstakerne
innen dette feltet kommer fra Sverige. I 2011 ble denne delen av bemanningsbransjens
virksomhet utsatt for stor turbulens, noe som førte til kraftig nedgang. I 2012 og 2013 var
det igjen vekst i solgte timer. Siden 2014 har det imidlertid vært nedgang. 1. kvartal 2015 var
4,6% svakere enn året før. Samtidig sank omsetningen med 2,5%. Her er et diagram som
viser justert prosentvis utvikling sammenliknet med tilsvarende kvartal året før:
80,0 %
60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-20,0 %
-40,0 %
16
Yrkesområder – utvikling
Økonomi & regnskap
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Innen økonomi og regnskap har utviklingen vært ganske stabil etter en kraftig nedtur i
forbindelse med finanskrisen i 2009. I 1. kvartal 2015 sank imidlertid antall solgte timer
innen dette segmentet med hele 9,6%. Samtidig har omsetningen bare sunket med
5,3%, noe som indikerer ganske flat prisutvikling innen yrkesområdet når man justerer
for inflasjon. I 2014 utgjorde økonomi ca 1600 heltidsstillinger. Her er diagram over
prosentvis årlig utvikling:
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-10,0 %
-20,0 %
-30,0 %
21.05.2015
17
Yrkesområder – utvikling
IT
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Innen IT har det siden midten av 2012 vært nedgang. I 2014 var nedgangen på mer enn
10% i alle kvartalene. I 1. kvartal 2015 var utfakturerte timer hele 17,2% lavere enn året
før. Samtidig sank omsetningen bare med 4,8%. Her skjer altså en prisvekst. Dette har
sammenheng med at nedgangen i timer først og fremst gjelder enkle og lavere lønnede
IT oppgaver som er outsourcet eller flyttet ut av landet. Denne utviklingen satte ekstra
fart i 2013 da likebehandlingsprinsippet ble tatt inn i arbeidsmiljøloven og kostnaden
ved innleie økte. I 2014 utgjorde IT ca 1000 heltidsstillinger. Her er diagram over
prosentvis årlig utvikling i forhold til samme kvartal året før:
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-10,0 %
-20,0 %
-30,0 %
21.05.2015
18
Yrkesområder – utvikling
HORECA/Hospitality
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
I 2013 var det, som en av de få yrkesområdene, vekst innen HORECA/hospitality. Dette
endret seg i 2014. I 1. kvartal 2015 sank antall solgte timer med 15,2% sammenliknet
med året før. Samtidig sank omsetningen innen yrkesområdet med 13,4%. Volumet på
utleie er dermed tilbake på 2006 nivå på tross av at betydelig flere leverer statistikk i
2015. Mye tyder på at HORECA er et område hvor det nå skjer økning i outsourcing på
bekostning av innleie. Her er diagram over justert prosentvis årlig utvikling:
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-10,0 %
-20,0 %
-30,0 %
21.05.2015
19
Yrkesområder – utvikling
Handel
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Etter en topp i 2007 har omsatte timer innen handel sunket. I 2013 og 2014 har det
skjedd en kraftig nedgang i omsatte timer. I 1. kvartal 2015 steg imidlertid antall
utfakturerte timer med hele 41,3% i forhold til samme kvartal året før. Samtidig steg
omsetningen i forhold til i fjor med 19,6%. Dette er et lite yrkesområde innen
bemanningsbransjen og når det skjer nedgang på andre områder er det en trend at det
blir satset litt ekstra på utleie til handel. Vi tror at dette er årsaken til det kraftige veksten
i et kvartal vor det på de klart fleste områder er nedgang. Her er diagram over justert
prosentvis årlig utvikling:
100,0 %
80,0 %
60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-20,0 %
-40,0 %
-60,0 %
21.05.2015
20
Yrkesområder – utvikling
Kundesenter / Callsenter
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det
har vært jevnt behov for personell siden 2006. I siste halvår av 2012 var det en moderat
nedgang i yrkesområdet sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Nedgangen
fortsatte gjennom 2013 og 2014. I 1. kvartal 2015 var nedgangen på hele 9,8%.
Samtidig sank omsetningen med 2,1%. Dette indikerer prisvekst. Ca1350 årsverk ble i
2014 levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis
utvikling i solgte timer sammenliknet med samme kvartal året før.
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
-5,0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-10,0 %
-15,0 %
-20,0 %
-25,0 %
21.05.2015
21
Yrkesområder – utvikling
Tekniske tjenester
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er
et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell,
og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft.
Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte
markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge,
men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det
vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og
flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten i 2012 og 2013, noe
som viser at yrkesområdet i liten grad ble preget av de nye rammevilkårene for
bemanningsbransjen. Fra 2014 har bransjen fått føle konsekvensene av innstramminger
i oljeindustrien og det ble i 1. kvartal 2015 en nedgang i solgte timer på 11,9%. Samtidig
sank omsetningen med hele 24,2%. Her er oversikt over justert årlig prosentvis utvikling
i forhold til året før:
140,0 %
120,0 %
100,0 %
80,0 %
60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %
-20,0 % 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
21.05.2015
22
-40,0 %
-60,0 %
Oppvekst og utdanning
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Oppvekst og utdanning er et område som innbefatter personell til barnehager og skoler.
Både barnehager og skoler har et stort behov for kompetente vikarer. Etterspørselen er
tett knyttet til skoleåret, og aktiviteten om sommeren er lav. Siden 2012 har det vært
vekst i utleie til oppvekst og utdanning og det 4. kvartalet 2014 var det beste hittil. I 1.
kvartal 2015 var det en veksst i forhold til samme kvartal året før på hele 1,7%. Samtidig
økte omsetningen med 4,4%. Dette betyr at prisutviklingen er stabil. I 2014 utgjorde
oppvekst og utdanning 1250 årsverk.
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-10,0 %
-20,0 %
21.05.2015
23
Rekruttering til faste stillinger
Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De
innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at
virksomheten ble preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et
fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at
utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene
rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant
bedrifter som driver utleie av personell.
Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før.
150,0 %
100,0 %
50,0 %
0,0 %
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
-50,0 %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-100,0 %
Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde
sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte.
Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at
utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte
arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten – uten at
det genererte tilsvarende mange flere jobber. Fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012
ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet før man opplevde nedgang fra vinteren
2012 til 2014. I 1. kvartal 2015 er det igjen vekst (12,8%) i antall rekrutteringer mens
omsetningen vokste med hele 36,7%.
Omsetning
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv
2010
2011
2012
2013
2014
2015
24
2015

Similar documents