3BED300 Innovasjon og entreprenørskap H2014

Comments

Transcription

3BED300 Innovasjon og entreprenørskap H2014
Høgskolen i Hedmark
3BED300 INNOVASJON
ENTREPRENØRSKAP
2 dager individuell
hjemmeeksamen
Ordinær eksamen
høsten 2014
Eksamenssted:
Rena
Eksamensdato:
10. - 12. desember
Eksamenstid:
utleveres/innleveres
Sensurfrist:
6. januar 2015
lnnleveringen
OG
gjøres i emnets fronterrom
2014
kl. 10.00
under ”innlevering
-
eksamen
høst 2014”. Besvarelsen
skal leveres i formatet
doc/docx.
Eksamensbesvarelser
skal alltid være originale,
selvstendige
og individuelle
arbeider,
med mindre det framgår
av oppgaven
om eksamen
at denne hovedregelen
kan fravikes, jfr. forskrift
ved Høgskolen i Hedmark § 12 nr. 4.
Kandidatnummer
skal framgå av topp- eller bunntekst.
må også kandidatnummeret
leveres, for eksempel
kand.nr.doc
framgå av filnavnet på det som
slik: 3BED300_kandnr_ditt
Kandidatnummer
finnes i StudentWeb
vurderingsmelding".
Denne oppgaven
Kontroller
Faglærer: Peter de Souza
Sensor: Svein Frydenlund
er komplett
eget
under ”innsyn -
består av 2 sider inkludert
at oppgavesettet
I tillegg
denne forsiden
før du starter.
Oppgavesettet
skal omfatte
3-4 A4 sider
Evt figurer,
tabeller
Angi sidetall
Oppgaven
av 3 oppgaver.
består
med
matvarebutikker
max 1,5 radavstand
og illustrasjoner
kommer
skal besvares.
og 12 punkts
i tillegg
Hvert spørsmål
skriftstørrelse.
til det angitte
antall
sider.
og «side x av y».
tar utgangspunkt
kundehistorier.
Alle spørsmål
i et case hentet fra lnnovasj on Norge og beskrivelse
Her beskrives
konseptet
<<Kolonial.no>> som utfordrer
av
tradisjonelle
og måten vi handler på.
Ifølge caset <<Kolonial.no>> står 12 unge og ambisiøse
gründer med lidenskap
for innovasjon
og teknologi bak den aktuelle satsingen. Innovasjon Norge har vektlagt at de er et ungt team
med høy kompetanse
teknologiselskap
for å lykkes med prosjektet.
som driver med dagligvare,
uten å ha en butikk de før. Framtidens
nærmere
informasjon
og beskrivelse
De beskriver
seg selv nærmest
og som har bygd et nettkonsept
matbutikk
som et
fra starten av
er på nett, ifølge gründerteamet.
For
les her:
http://www.innovasionnorge.no/iio/grunder/Gmnderhistorier/utfordrer-tradisionellematbutikker/
Oppgavens
l.
spørsmål:
Beskriv
og drøft begrepene
innovasjon,
med caset som utgangspunkt.
innovasjonsprosess
Få frem begrepenes
innhold,
og innovasjonssystem
ulike aspekter
og
omfang.
2.
Med utgangspunkt
i teorier om kreativitet
vært viktige suksesskriterier
3.
°
Den kreative
-
Teamarbeidet
Drøft hvordan
prosessen
i "Osterwaldermetoden"
hva mener du har
for:
og utviklingen
og engasjement
gründeme
og innovasjonsarbeid
av forretningsideen
til «Kolonialno»
hos deltakeme.
bak kolonial.no
- kundesegmentet
har håndtert
de to viktige første punktene
og Verdiløftet-kundefordelene?
Sørg for at besvarelsen forankres i relevant pensum og at referanser håndteres korrekt
og i henhold
til høgskolens
angitte standarder.