Utredning Indre Agder kommunereform

Comments

Transcription

Utredning Indre Agder kommunereform
Utredning Indre Agder
kommunereform
Presentasjon til folkemøte og møte
med tilsette våren 2015
Innhold
Mandat
Organisering
Avgrensing
Framdrift
Avstand, arbeidsplasser, utvikling
Demokratiaspekt
Tenestetilbod
Økonomi
Moglegheiter og utfordringar Indre Agder
kommunereform
• Nullalternativ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Formål
• Formål med Indre Agder kommunereform er
ynskje om å vidareutvikle og oppretthalde
busetting i Indre Agder, samt vidare utvikle
Indre Agder som ein levande region.
Prosjektgruppas mandat
Å legge fram ei utredning som:
• Skal gi grunnlag for eit retningsval for dei tre kommunane
• skal gi mål og grunnlag for eit hovudprosjekt om å førebu skiping av ein ny
kommune frå 01.01.2020
• Utredninga vil vere med å danne grunnlag for søknad og vedtak om
kommunesamanslåing
• Prosjektgruppa skal levere ei utredning på enklast mogleg måte som
inneheld
–
–
–
–
–
Faktainformasjon om dei tre kommunane
Syner risiko og sårbarhet
Berekning av økonomiske effektar
Syner politiske/demokratiske konsekvensar
Syner moglege konsekvensar for tenestetilbodet
• Utredninga skal leggjas fram for politisk handsaming i kommunestyra i dei
tre kommunane i juni 2015
Organisering
• Prosjektansvarleg: leiar av styringsgruppa
Oddmund Ljosland, ordførar Åseral kommune
• Prosjektleiar: Jens Arild Johannessen,
rådmann Evje og Hornnes kommune
• Prosjektgruppe: rådmenn i dei 3 kommunane,
samt sekretær
• Styringsgruppe: formannskap i dei 3
kommunane, samt sekretær
Avgrensing
• Utredninga skal gi eit overordna bilete av, og
vise tenestetilbodet i dei tre kommunane,
ikkje omhandle strukturer og detaljer. Den skal
legge fram faktainformasjon om
tenestetilbodet i kommunane, men ikkje
analysere tilbodet. Dette vil ein sjå meir på i
eit hovudprosjekt, om det vert vedteke.
Nasjonal framdriftsplan
Lokal framdriftsplan
Faser
Tidspunkt
Møter
Omfang
Fase 1
Januar til
mai
Prosjektgruppemøter
3 timer hver 14.dag i
perioden januar til mai
Januar til
mai
Styringsgruppemøte
4 møter a 5 timer i
perioden
mars
Enhetsledermøte
Informasjon om status
mars
Kommunestyret
Informasjon om status
27.april
Folkemøte
7.mai
Felles kommunestyremøte
12.mai
Informasjonsmøte
tilsette
juni
Kommunestyret
Politisk behandling
Haust 2015
Hovudprosjekt
Basert på vedtak i
kommunestyret i juni
Fase 2
Avstand, arbeidsplassar utvikling
Avstand frå kommunehus til kommunehus:
• Åseral- Bygland = 80 km
• Evje – Bygland= 38 km
• Åseral- Evje = 44 km
• Kort avstand mellom kommunane gir gode
moglegheiter for felles bu- og arbeidsmarknad
Befolkning og demografi
Bygland
Innbyggjartal
Per 01.01.
1200
Åseral
923
Evje og
Hornnes
3549
Indre
Agder
5672
Framskriving innbyggjartal 2020
Bygland
Åseral
Låg
1202
928
Evje og
Hornnes
3756
Middels
Høg
1222
1255
942
965
3832
3908
Indre
Agder
5886
5996
6128
Aldersgrupper 2014
Basert på SSBs mellomalternativ
Bygland
Åseral
Evje og
Hornnes
Indre
Agder
0-5 år
56
60
283
6-19 år
216
211
650
399
1077
20-66 år
730
526
2053
67-79 år
137
80
389
3309
606
80 + år
61
56
174
281
Aldersgrupper 2020
Bygland
Åseral
Evje og
Hornnes
Indre
Agder
0-5 år
74
61
293
6-19 år
180
174
718
20-66år
703
571
2179
428
1070
3453
67-79 år
200
98
466
764
80 + år
65
40
176
281
Arbeidspendling ut SSB 2013
Kommune
Arbeidstakarar
pendlar 1.
ikkje
2.
Bygland
611
357
Åseral
488
343
E&H
1723
1170
159 123
Kr.sa Bygl
nd
and
Indre Agder
2822
1870
237 45
Kr.sa Ven
nd
nesl
a
107 47
E & H Kr.sa
nd
31
19
Kr.sa E &
nd
H
3.
4.
5.
20
10
10
Valle Oslo Aren
dal
17
15
12
Man Aud Hæg
dal ned ebos
al
tad
39
28
25
Ven Åser Aren
nesl al
dal
a
37
36
26
Aren Valle Oslo
dal
Andre
60
51
179
286
Arbeidspendling inn
Komm 1.
une
Bygland 123
E&H
2.
3.
4.
5.
14
10
7
6
Kr.sand Vennesla Iveland Valle
Andre
35
Åseral
33
28
Audned E&H
al
E&H
107
63
60
42
27
Bygland Kr.sand Vennesla Iveland Valle
205
Indre
Agder
97
Kr.sand
375
28
Farsund
83
53
Vennesl Iveland
a
20
20
153
Kr.sand Hægebost
ad
48
40
Audned Arendal
al
Demokratiaspekt
• Samansetting av kommunestyret
• Struktur for politisk samhandling og
organisering
• Møte i politiske organ
• Nærleiken til veljarane
• Besøk i kommunehuset
Tenestetilbod Kommunebarometer 2014
Kom komm total
mun grupp
e
B
H
G
Grun pleie/ Barne
Skule O
vern
M
S
ORG
H
E
L
S
E
økono eining
mi
Kostn
ad
G06 176 209 102 37
96
73
16
271
G06 381 141 364 19
21
2
62
356
98 329 278 44 101 142 142
69
B
Å
E
&
H
G01
Økonomi :
reformstøtte og eingongsstøtte
• Reformstøtte på kr 5 millionar: Kommunar som slår seg
saman vil få reformstøtte. Reformstøtta går til alle
kommunar som har slått seg saman med vedtak i
reformperioden, med eit minstebeløp på 5 mill. kroner
per samanslåing. Støtta er differensiert etter
innbyggjartal.
• Eingongsstøtte på kr 30 millionar: Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet vil dekke nødvendige
eingongskostnader ved samanslåing etter ein
standardisert modell. For 3 kommunar vil dette gi kr 30
millionar i støtte.
Eigedomsskatt
• Kommunane har vald same alternativ for
eigedomsskatt
• Det ligg tilrette for å auke inntektene frå
eigedomsskatt i ny kommune
• Framtidige vasskraftutbyggingar kan gi
kommunane meir eigedomsskatt
• Scheel- utvalets forslag om å gjere
eigedomsskatten statleg vil være negativt for
desse inntektene
Effektiviseringspotensialet
• Stordriftsfordelar i form av ei meir effektiv
drift, større og sterkare fagmiljø og betre
tenester
• Berekna effektiviseringspotensial 60 mill ved
at 3 blir 1.
– Administrasjon 29 mill
– Tenesteproduksjon opp til 33,2 mill med
utgangspunkt i gjennomsnittleg driftsutgifter for
kommunar med liknande inntekter og
utgiftsbehov
Tenesteyting
Indre Agder kommunereform
Kriteria
tenesteyting
Moglegheiter ved
Indre Agder
Utfordringar ved
Indre Agder
•
•
•
•
•
Større fagmiljø
Avstander
Kapasitet
Kompetanse
Valfridom
Effektivitet
Likebehandling/
økonomisk
soliditet
• Statleg styring
Meir effektivt
Spredning av
kompetanseMindre avhengig av arbeidsplasser
Interkommunalt
samarbeid
Ulike kulturer
Utøving av mynde i Indre Agder
Kriteria
utøving av
mynde
Moglegheiter ved
Indre Agder
Kapasitet
Fleire fagpersoner Samkjøre tenestenivå
mellom kommunane
Mindre sårbart
Kan bli betre i ein større
kommune
Kompetanse
Distanse
Utfordringar ved Indre
Agder
Samfunnsutvikling i Indre Agder
Kriteria
Funksjonell
Utvikling
Kapasitet
Kompetanse
Moglegheiter ved
Indre Agder
Meir mogleg å gjere
planarbeid sjølv med
meir slagkraft og
spisskompetanse i ein
stor kommune
Større fagmiljø, meir
like handsaming
Meir synleg, større
område som ein
markedsføre
Utfordringar ved
Indre Agder
Store geografiske
område
Mindre lokalkunnskap
Ulike standard
Konfliktar mellom
kommunane
Demokratisk arena i Indre Agder
Kriteria
Moglegheiter ved
Indre Agder
Utfordringar ved
Indre Agder
Deltaking
• Innbyggjarane får
fleire lister og parti
å velje mellom
• Styrking av
demokratiet med
tanke på habilitet
og avstand
• Større lokalområde
for det nye
kommunestyret
• Større avstand
• Sikre og
oppretthalde
politisk
engasjement
• Sikre valdeltaking i
heile kommunen
• Færre
lokalpolitikarar
• Mindre
lokalkunnskap
Lokal
styringsevne
Identitet
Nullalternativ
• Oppretthalde kommunane slik dei er i dag. I dei
tilfella der avstandsulempene er så store at
kommunane ikkje finn det tilrådeleg med
kommunesamanslåing, gjer ekspertutvalet
framlegg om pålagt interkommunalt samarbeid
som ei løysing. Pålegget om interkommunalt
samarbeid er for å sikre kvaliteten i
tenestetilbodet, og det vil være eit alternativ
dersom kommunen ikkje ønskjer å slå seg saman
med andre
• Moglege økonomiske konsekvensar
• Kommunens ulike roller