HANDLINGSPLAN HMS 2015

Comments

Transcription

HANDLINGSPLAN HMS 2015
HANDLINGSPLAN HMS 2015
Virksomhetens navn: Hattfjelldal kommune
Kontaktperson: Anne Haugberg
Epost:
Tlf: 75184807
Handlingsplanen er utarbeidet i tråd med krav fastsatt i Arbeidsmiljølovens § 3-1. Krav til
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid , og tilhørende forskrifter
(Internkontrollforskriften);
•
hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
•
hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver
innenfor HMS.
•
hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og
lignende)
•
hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet
(handlings-plan)
•
rutine for å håndtere feil og mangler
•
hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten
1. Mål for virksomheten:
____Se overordnende HMS mål____________
________________________________________________________________
2. Organisasjons- og ansvarsfordeling (følger vedlagt)
3. Risikovurdering;
Følgende kartlegging er utført/planlagt utført;
Kommunen utfører risikovurderinger fortløpende.
____________________________________________ Dato; _______________
Frisk3 BHT
4. Handlingsplan HMS 2015
Dette er en handlingsplan som skal være:
kjent for alle ansatte
involverer alle ansatte
setter opp konkrete tiltak
peker på hvem som er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres
har klare frister for evaluering
HANDLINGSPLAN HMS 2015
Nr
Aktivitets beskrivelse
Tidsrom
Ansvarlig
1)
Arbeidsmiljøkartlegging
Hattfjelldal barnehage
Vernerunder:
Sykehjem, oppvekstsentrene i
kommunen. «Bygg»(basseng lokale)
Vannverk(Hattfjelldal, Susendal og
Varntresk). Hattfjelldal barnehage.
BHT deltar på dialogmøte 1 ved
behov.
Feb/
mars
Innen
Mai
Anne/
BHT
Anne/
BHT
Ved
behov
hele året.
Ved
behov
hele året.
4 faste
møter
iløpet av
året.
januar
BHT
Okt/nov
BHT
2)
3)
4)
Arbeidsplasskartlegginger ved behov.
5)
BHT deltakelse AMU.
5)
Helseundersøkelser
vaktmestre/renholdere
6)
Helseundersøkelser
Brannmannskap
Annet
BHT
BHT
BHT
Tilbud om helseundersøkelser til
nattevakter.
•
rutine for å håndtere feil og mangler (følger vedlagt)
•
rutine for hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter
hensikten (følger vedlagt)
Frisk3 BHT
Sted/Dato: ___________________________
_______________________________
Virksomhetens leder
_____________________________
Verneombud
Utarbeidet i samarbeid med
Frisk3 Mosjøen AS, avd. Bedriftshelse
Frisk3 BHT