Årsrapport 2014 - Lynghaug skole

Comments

Transcription

Årsrapport 2014 - Lynghaug skole
Lynghaug skole
Årsrapport 2014
Side 1 av 2
Årsrapport 2014
VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV
Lynghaug skole
FAKTA OM
VIRKSOMHETEN:
Resultatenhetsleder:
Ivar Anton Eiken
Brutto utgifter i 2014:
kr. 40.640.000
Antall ansatte i 2014:
55
Antall årsverk i 2014:
47
Antall brukere i 2014:
384
Adresse til hjemmeside:
www.bergen.kommune.no
Søk på aktuell resultatenhet
Brukere: Utviklingstrekk innenfor
resultatenhetens tjenester i 2014
Gi en kort beskrivelse av enhetens tjenesteproduksjon og utvikling
gjennom 2014.
Vi har utdannet nye instruktører i «Samspillmetoden dialog». Disse
har begynt kursing av våre nyansatte.
Implementeringsfasen av Olweus-programmet er over, og vi er
kommet godt i gang med driftsfasen.
Å parallell-kjøre programmene har vært tidkrevende, men de har
utfylt hverandre på en god måte.
Vi jobber videre med vår strategiske plan. Også i 2014 hadde vi
spesielt fokus på regning i alle fag. Det var også tema på
kvalitetsoppfølgingen i januar 2015
Vi opplever at satsingsområdet kommunikasjon fungerer som en
fellesnevner for lesing og regning i alle fag. Vi har utviklet høy
bevissthet rundt sammenhengen mellom kommunikasjon høyt
læringsutbytte.
Innføringsklassen er kommet godt i gang. Vi opplever at den er
en berikelse for skolen.
Vi driver fortsatt Felt-skolen sammen med Ortun. Dette er et tilbud
til elever som profitterer på et alternativt opplegg én dag i uken.
Brukere: Resultatenhetens hovedmål /
satsingsområder i 2014 - måloppnåelse
List opp de 3-4 viktigste satsingsområdene enheten har arbeidet
med i 2014 og gi en vurdering av om målene er nådd.
1. Regning skal inngå som en naturlig del av alle fag.
2. Olweus-programmet skal implementeres på hele skolen.
3. Høy bevissthet rundt sammenhengen mellom kommunikasjon
og læring.
4. Innføringsklassen skal starte opp og integreres på skolen.
Vi opplever at det er utviklet en felles forståelse i personalet om at
regning er en naturlig del av alle fag. Det kom blant annet godt
frem gjennom flere konkrete eksempler på Kvalitetsoppfølgingen.
Vi har også tatt i bruk nyttige analyseverktøy som hjelper oss i
forhold til tilrettelegging på ulike nivåer.
Resultatene på nasjonale prøver viser et 8. trinn som scorer et
godt stykke under det vi skulle ønske. Hva 9. trinn angår, ser vi
også i år framgang. Fremgangen varierer noe mellom de ulike
gruppene. Vi prøver å analysere årsaksforholdene nærmere.
Lynghaug skole
Årsrapport 2014
Side 2 av 2
Olweus-programmet har utvilsomt bidratt positivt til vårt
systematiske arbeid rundt det psykososiale miljøet til elevene
våre.
Vi har «skjøvet» på satsingsområdet Kommunikasjon. Vi har følt at
vi har hatt hendene fulle med lesing, regning, Olweus, Dialog,
innføringsklasse, erstatningsskole, osv. Det vi har opplevd i 2014 er
at Kommunikasjon nærmest har falt på plass «av seg selv».
Gjennom vårt arbeid med de andre satsningsområdene, har
viktigheten av bevisst fokus på kommunikasjon blitt mer og mer
tydelig.
Innføringsklassen har vært i full drift fra høsten 2014. I oppstarten
var det 4 elever, men tallet steg raskt til 17. Elevgruppen er
naturlig nok svært sammensatt – på alle måter – men vi opplever
at den fungerer svært godt, ikke minst takket være erfarne og
dyktige lærerkrefter. Integreringen har gått fint så langt.
Medarbeidere: Tiltak for å bedre arbeidsmiljø,
bedre likestilling og gi lavere sykefravær
Også i år viser medarbeiderundersøkelsen og
medarbeidersamtalene (avholdes i disse dager)at det er en god
tone i personalet og at samarbeidsrutinene fungerer.
Dialogen mellom skolens ledelse og de ansattes representanter
er også meget god.
Det generelle sykefraværet vårt er lavt, men vi har hatt noen
ansatte som har vært sykmeldte over lengre tid. Dialogen med
disse er god.
Vi har mange medarbeidere som etterutdanner seg. Dette er
positivt på mange måter, samtidig ser vi at klasser og elever blir
sårbare ved stort fravær blant enkeltlærere.
Hva likestilling angår, ser vi at andelen kvinner er økende. Vi er
bevisste på at over tid er det gunstig med en viss kjønnsbalanse.
Miljøtiltak og
energiøkonomisering
Vi har et effektivt inneklimaanlegg som sikrer god
energiøkonomisering. Vi sorterer papir på hele skolen og plast i
noen rom.
Spesielle hendelser i 2014
– evt. organisatoriske endringer etc.
Som jeg har vært inne på, har vi hatt oppstart av
innføringsklassen. Vi har også begynt forberedelsene til å bli
baseskole for morsmålslærere/lærere i tospråklig fagopplæring.
Dessuten har vi brukt tid på erstatningsskolen som skal komme
ved siden av oss. I skrivende stund har gravemaskinene akkurat
begynt å markere seg.
Byggeier fortsetter å oppgradere bygget. I år har blant annet
lærernes arbeidsrom fått en kraftig oppgradering