Møteinnkalling og saksliste

Comments

Transcription

Møteinnkalling og saksliste
SØNDRE LAND KOMMUNE
Side 1
MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Formannskapet
Formannskapssalen, Rådhuset
24.06.2015
Tid: 08:30 NB! Mrk. tiden!
Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til
servicetorget, tlf: 611 26 410 snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere
innkalling.
Program for dagen:
08:30 – Formannskapsmøte
09:45 – Avreise til Sølve AS
10:00 – Generalforsamling Sølve AS
12:30 – Formannskapsmøte fortsetter
SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.
83/15
Arkivsaksnr.
Tittel
15/319
SØKNAD OM TILLEGGSAREAL TIL BOLIG GBNR 36/6
84/15
15/480
SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ TIDLIGERE
FRADELT EIENDOM - GBNR. 62/49
85/15
15/495
FRADELING AV TILLEGGSAREAL GBNR 86/2,30
86/15
15/972
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFOND HALVARD HAUGER
87/15
15/917
KJØP AV EIENDOM HOVSBAKKEN 38
Postadresse:
Hovsbakken 1
2860 HOV
Besøksadresse:
Hovsbakken 1
HOV
Telefon:
Telefaks:
61 12 64 10
61 12 64 20
88/15
15/791
FLUBERG NÆRINGSOMRÅDE OPPSTART AV UTBYGGING ; TRINN
TO
89/15
13/69
KOMMUNEPLANENS AREALDEL - DRØFTING AV
PLANBESTEMMELSER OG ENKELTOMRÅDER
90/15
15/968
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 24.06.15
Hov, 17.juni 2015
Terje Odden
Ordfører
Kjeld Dag Svendsen
formannskapssekretær
Sak 83/15
SØKNAD OM TILLEGGSAREAL TIL BOLIG GBNR 36/6
Saksbehandler:
Johan Slåtsveen
Arkivsaksnr.:
15/319
Saksnr.: Utvalg
83/15
Formannskapet
Arkiv: GBNR 36/6
Møtedato
24.06.2015
Innstilling:
Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 19-2 og 20-1 bokstav m, og
Lov om jord (jordlova) § 12 gir Søndre land kommune tillatelse til arealoverføring som vist på
situasjonskart i dette saksfremlegg. Eiendom med gbnr 36/36 skal sikres lovlig atkomst med
tinglyst vegrett.
Bakgrunn:
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 15 som omhandler fradeling i LNF område
til annet enn stedbunden næring.
Eiendom:
Avgiver gbnr 36/6 – mottager gbnr 36/36
Søker:
Bent Ivar Nicolaisen
Søker om:
Fradeling av tilleggsareal til boligtomt, dispensasjon LNF-område
Areal:
Ca. 1100 m2
Beliggenhet:
Lausgardsvegen 557
Planstatus:
LNF-område
Bent Ivar Nikolaisen søker om å fradele ca. 1100 m2 fra eiendom 36/6 som tilleggsareal til en
eksisterende, bebygd boligtomt. Tilleggsarealet ligger i LNF-område i arealdel av
kommuneplan. Det søkes derfor om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser.
Tilleggsarealet er i dag i bruk til atkomst og garasje til 36/36.
Side 3 av 34
Sak 83/15
Vurdering:
Kommunedelplanens bestemmelser sier at arbeid og tiltak nevnt i plan- og bygningslovens §§
81, 84, 86 a og 93 tillates kun i forbindelse med stedbunden næring i LNF-områder. Andre
arbeid og tiltak i henhold til de samme paragrafene, samt fradeling til slikt formål, er ikke i
tråd med kommuneplanens arealdel, og kan bare godkjennes ved dispensasjon eller endring av
planen.
Kommuneplanens bestemmelser peker på gamle §§, men det forutsettes at bestemmelsen er
gjeldende men da med henvisning til nye § 20-1 i gjeldende plan og bygningslov.
Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at arealet er i daglig bruk av 36/36 og søknaden er et
ledd i opprydding av eiendomsforhold.
Det foreligger ikke nabovarsling da det ikke er naboer som ansees å bli berørt av tiltaket.
Omsøkt areal grenser ikke til andre naboer og atkomst og garasje er opparbeidet og oppført
tidligere.
Boligtomten er i kommunens innsynskart oppgitt til 1000 m2. Dette arealet er oppgitt areal på
bakgrunn i tidligere skylddeling. Eiendommen er derimot tegnet til 751 m2 i innsynskartet.
Eiendommen ligger i dagens innsynskart med usikre grenser og det kan tyde på at det ikke er
samsvar mellom skylddelingsforretning av 08.03.1978 og dagens digitale kart.
Side 4 av 34
Sak 83/15
Dersom søknaden fører frem til et positivt vedtak vil det forutsettes gjennomført en
oppmålingsforretning som klarlegger grensene.
Dersom vi legger eiendommens inntegnede areal på 751 m2 og legger til de omsøkte 1100 m2
vil det bli en boligtomt på ca 1,8 daa.
Tomter over 1,5 dekar er ikke anbefalt med tanke på nøktern arealbruk og fare for presedens. I
dette tilfelle vil det bli liggende igjen et unaturlig areal mellom boligeiendom og
Lausgardsvegen. Dette arealet er veldig bratt og ikke egnet som dyrkbart areal eller utnyttbart
som jordbruksareal. Den største delen av arealet er båndlagt med byggegrense mot fylkesvei
og er derfor heller ikke utnyttbart som byggegrunn av boligeiendom. Derfor ansees det som
mest fordelaktig at arealet blir tillagt boligeiendommen for å sikre at arealet vil bli
vedlikeholdt.
Av jordlovens § 12 går det fram at den som vil dele en eiendom som er nyttet eller kan nyttes
til jordbruk eller skogbruk må ha delingssamtykke. Vilkårene for å gi samtykke til deling er
enten at samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller at deling er forsvarlig ut fra
hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Ved avgjørelse skal det også legges til
grunn en skjønnsmessig vurdering av tiltakets konsekvenser for drift og miljø, kulturlandskap
og plansituasjon.
Omsøkt tilleggstomt består av atkomstveg, parkering og garasje samt en bratt skråning ned
mot fylkesvei. Dette er definert som jorddekt fastmark og uegnet til dyrking.
I tillegg ønskes et lite areal sør og øst for eksisterende bolig, for å rydde i eiendomsgrenser slik
at eksisterende bygninger vil ligge innenfor egen grunn. Dette areal er i bruk som uteareal til
bolig. Dette areal er veldig begrenset og definert som skog av middels bonitet og
innmarksbeite.
Fordeler mot ulemper:
Fordeler:


Opprydding i eiendomsgrenser slik at bygg, i form av garasje og hushjørne ligger på
egen grunn.
Kartforretning vil klarlegge manglende samsvar mellom tidligere skylddeling og
digitalt kart.
Ulemper:

Boligtomt vil bli større enn 1,5 daa.
Side 5 av 34
Sak 83/15
Vurdering:
Søknaden vurderes til å ha en overvekt av fordeler mot ulemper.
Opprydding av eiendomsgrenser vil føre til at det blir samsvar mellom tidligere skylddeling og
digitale kart. Dette sees som en forutsetning for effektiv saksbehandling og forutsigbarhet til
allmennheten.
Det kan alltids være et spørsmål om hele arealet frem til avkjøring fra fylkesveien bør tillegges
36/36.
Arealet består av en bratt skråning og det vil derfor ikke ha noen verdi for 36/6. Det ansees
derfor som mest egnet ut ifra et vedlikeholdsperspektiv at arealet tillegges 36/36.
Naturmangfoldloven er ikke vurdert i dette tilfelle da omsøkt areal i all hovedsak tidligere er
bearbeidet.
Saken har vært på høring til regionale myndigheter og det er ikke registrert negative
merknader.
Regionale myndigheter peker på at eiendomsgrensen bør forsøkes å trekkes litt vekk fra
fylkesveien slik at totalt areal på boligtomt ikke overskrider 1,5 daa.
Dersom det vedtas et positivt vedtak i saken vil Statens vegvesen bli innkalt som part ved
kartforretningen. Det forutsettes derfor at Statens vegvesen ivaretar sine interesser i
forbindelse med for eksempel vanlig vedlikehold på kartforretningen.
Dette arealet nær fylkesvei er allerede båndlagt med byggegrense og rådmannen mener derfor
at det er liten fare for presedens med uheldig konsekvens selv om inntegnede grenser vedtas.
I henhold til plan og bygningsloven § 27-4 skal alle eiendommer sikres lovlig atkomst. Det
forutsettes derfor at eiendom med gbnr 36/36 sikres atkomst med tinglyst dokument da dette
blir en egen selvstendig grunneiendom som fritt kan omsettes.
Rådmannen vurderer saken til å ha en overvekt av fordeler mot ulemper som er lovens krav og
vil derfor gi en positiv innstilling.
Side 6 av 34
Sak 84/15
SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ TIDLIGERE FRADELT
EIENDOM - GBNR. 62/49
Saksbehandler:
Johan Slåtsveen
Arkivsaksnr.:
15/480
Saksnr.: Utvalg
84/15
Formannskapet
Arkiv: GBNR 62/49
Møtedato
24.06.2015
Innstilling:
Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 19-2 gir Søndre land kommune
dispensasjon fra arealdel av kommuneplan for oppføring av fritidsbebyggelse i laftet
tradisjonell byggeskikk på eiendom med gbnr 62/49.
Vedlegg:
Merknad fra Fylkesmann
Bakgrunn:
Eiendom:
Gbnr 62/49
Søker/hjemmelshaver:
Olaf Eide
Søker om:
Oppføring av fritidsbolig på fradelt tomt ut fra eldre
disposisjonsplan.
Beliggenhet:
Trevatn
Planstatus:
LNF nåværende, arealdel av kommuneplan.
Olaf eide ønsker å føre opp en fritidsbolig på ei fradelt tomt som ligger i LNF område.
Eiendommen ble fradelt den 17.10.1990 ut fra en eldre disposisjonsplan. Dette er den siste
tomta som ligger igjen ubebygd.
Eiendommen ble oppmålt på nytt i 2009 og ligger nå med koordinatfestede sikre grenser i
digitalt kart.
Side 7 av 34
Sak 84/15
Saken har vært sendt til regionale myndigheter. De har ingen merknader til kulturminner eller
andre spesielle hensyn de er satt til å ivareta.
Fylkesmannen påpeker at utredning har vært mangelfull ved oversendelse til høring. Det er tatt
til etteretning.
Eiendommen ligger ca 70 m fra nærmeste vassdrag, og oppføring av bygninger er dermed ikke
i konflikt med byggeforbudsonen på 50 m som er vedtatt i kommuneplan.
Vurdering:
Fylkesmannen poengterer at saksbehandler har gjort en svært mangelfull saksutredning i
oversendelse av saken. Derfor vil det bli utredet svar på alle punkter fra Fylkesmannen.
Fylkesmannen:
Utredning:
Det er fra utbygger mottatt bilder av laftede bygninger som skal føres opp på eiendommen.
Alle bygg er i en etasje og er tenkt oppført i en tunbebyggelse. Dette er etterligning av
byggeskikken her i kommunen fra tidligere tider. En tenkt utbygging av laftede bygninger vil
være med å vise tradisjonell byggeskikk for fremtiden.
Side 8 av 34
Sak 84/15
Utbygger har laftet bygningene som skal føres opp, og har brukt lokale råvarer som er
bearbeidet på Gotterud sag. Bygningene skal beises i naturlige jordfarger og tekkes med torv
på tak.
Dette er prosjektert ut fra studering av eldre bygninger og lokal byggeskikk.
Det er tenkt utbygd med flere mindre bygninger i tunbebyggelse som ikke gir et prangende
uttrykk for de som eventuelt passerer forbi.
Fylkesmannen:
Side 9 av 34
Sak 84/15
Utredning:
Naturmangfoldloven:
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget.
På kommunens arealressurskart ligger eiendommen i skogdekt areal uten registreringer av :
Naturvernområder, Inngrepsfri natur, verdifulle kulturlandskap, prioriterte naturtyper eller
registreringer av arter som bør vises aktsomhet ved.
Det er derfor ikke funnet indikasjoner på at saken må belyses bedre ut fra eiendommens
størrelse og det kunnskapsgrunnlaget som er undersøkt.
§ 9. Føre var prinsippet.
Det er ikke registrert arter eller naturmangfold ved høring av regionale myndigheter eller ved
undersøkelse av kommunens arealressurskart. Da tiltaket dreier seg om et enkelt tun med
trehusbebyggelse av lett karakter, og uten vegbygging, vurderes føre var prinsippet til å være
ivaretatt. Tiltaket er reversibelt med enkle midler da det dreier seg om laftede bygninger på
enkel tilrettelegging av grunnarbeider.
§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning.
Tltaket består av laftede bygninger uten massiv vegbygging og terrenginngrep. Eiendommen er
på 1,2 dekar og er derfor av minimal karakter sett ut fra området tiltaket befinner seg i. Den
samlede belastningen ansees defor som svært liten.
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Dette er et minimalt tiltak uten stor fare for miljøforringelse. Kostnadsspørsmål har derfor små
konsekvenser.
Side 10 av 34
Sak 84/15
§12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Eiendommen er tenkt bevart mest mulig ut fra tanken om flere mindre bygninger som
plasseres i tun. Flere små bygninger krever normalt mindre tilrettelegging enn store enheter.
Bygningene skal bestå av laftede bygninger med enkle grunnarbeider. Dette er tradisjonelt den
mest forsiktige byggemetoden som er og vil bli brukt.
Tiltaket vurderes til ikke å komme i konflikt med Naturmangfoldloven da det er et svært lite
tiltak på 1,2 dekar med den enkleste byggeformen som er kjent.
Fylkesmannen:
Utredning:
Eiendommen ligger ca 70 meter fra vassdrag. Dermed er den utenfor byggeforbudssonen på 50
meter som er angitt i arealdel av kommuneplan. Bygningene som fylkesmannen ser på flyfoto
er fritidsboliger som er oppført i samsvar med den gamle disposisjonsplanen som ikke er
gjeldende lenger.
Når det gjelder fylkesmannens syn på privatisering og vanskeliggjøring av tilgjengeligheten av
området, er rådmannen uenig. Eiendommen ligger i et skogsområde utenfor
byggeforbudssonen til vassdrag, og det er rikelig med plass rundt eiendommen. Det legges ved
et kart som viser det faktiske området.
Som kartet viser så er det ca 70 meter ned til vatnet, ca 160 meter til Trevassvegen, og ca 110
meter til nærmeste bygning på gardsbruk.
Side 11 av 34
Sak 84/15
Som kartet viser så er det relativt god plass rundt den omsøkte eiendommen. Eventuelle
turgåere, fiskere eller bærplukker vil ha god mulighet for å bevege seg i området uten å føle at
de forulemper fritidsboligene.
Fylkesmannen:
Utredning:
Side 12 av 34
Sak 84/15
Rådmannen i Søndre Land kommune er uenig med Fylkesmannen i at dette tiltaket fører til
stor fare for presedens.
Dette er en eiendom som er planlagt i en disposisjonsplan som er godkjent av både
Fylkesmann og kommune i sin tid.
Eiendommen er oppmålt og kartfestet så sent som i 2009. Dette er senere enn gjeldende
arealdel av kommuneplan ble vedtatt.
Omsøkt tiltak vil derfor kun føre presedens for lignende saker der eiendommene lovlig er
fradelt.
Fylkesmannens påminnelse:
Fordeler mot ulemper:
Fordeler:


Allmennhetens rettsoppfatning.
Tiltaket vil vise tradisjonell byggeskikk utført av lokale krefter av lokale råvarer.
Ulemper:

Bygging i strid med arealdel av kommuneplan.
I denne saken mener rådmannen at hjemmelshaver av grunneiendom og gammel
disposisjonsplan bør tilgodesees.
Søndre Land kommune har ingen rutine for å tilbakeføre tidligere fradelte eiendommer tilbake
til avgivereiendommer ved vedtak om nytt planverk. I dette tilfelle vil det da kunne bli et
Side 13 av 34
Sak 84/15
spørsmål om kommunens veiledningsplikt og forvaltningsskikk da eiere av eiendommen har
betalt pålagte gebyrer for fradeling og oppmåling.
I tillegg har kommunen vært på oppmåling for å kartfeste eiendommen i digitalt kart etter at
gjeldende planverk ble vedtatt.
Eiendommen er lovlig fradelt uten konflikter, klager eller en spesiell saksgang.
Bakgrunnen for dagens dispensasjonsbehandling er at salg av den siste tomta har dratt ut i tid.
Rådmannen er klar over at det er uheldig at ikke planlagte tiltak kan gjennomføres innenfor
den tid som er planlagt. Men er samtidig smertelig klar over at vi ikke lever i en ideell verden,
men alle er tvinget til å gjøre noen prioriteringer.
I nesten samtlige planlagte områder vil det bli liggende igjen ei tomt eller to som ikke blir
utnyttet som opprinnelig planlagt. Dette er realiteten for både kommunale og private planer.
Konklusjon:
Omsøkt tiltak vil få minimale eller ingen konsekvenser for naturmangfoldet i området.
Omsøkt tiltak vil i svært liten grad påvirke allmennhetens tilgang til utmark og vassdrag.
Omsøkt tiltak vil vise tradisjonell byggeskikk for de som ser tiltaket.
Allmennhetens rettsoppfatning vil veie tungt i denne saken da det dreier seg om lovlydige
borgere som eier en lovlig fradelt eiendom som er planlagt, og tenkt utbygd til
fritidsbebyggelse.
Rådmannen vurderer fordelene til å ha en vesentlig overvekt i denne saken og vil derfor sende
saken til behandling med positiv innstilling.
Side 14 av 34
Sak 85/15
FRADELING AV TILLEGGSAREAL GBNR 86/2,30
Saksbehandler:
Johan Slåtsveen
Arkivsaksnr.:
15/495
Saksnr.: Utvalg
85/15
Formannskapet
Arkiv: GBNR 86/2,30
Møtedato
24.06.2015
Innstilling:
Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 19-2 og 20-1 bokstav m, og
Lov om jord (jordlova) § 12 gir Søndre Land kommune tillatelse til arealoverføring som vist
på situasjonskart i dette saksfremlegg.
Bakgrunn:
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 15 som omhandler fradeling i L- område til
annet enn stedbunden næring.
Eiendom:
Avgiver gbnr 86/2 mfl. – mottager gbnr 86/33
Søker:
Anette Sand
Søker om:
Fradeling av tilleggsareal til boligtomt, dispensasjon L-område
Areal:
Ca. 650 m2
Beliggenhet:
Randsfjordvegen 1228, 2864 Fall
Planstatus:
Bolig ligger innenfor gult område som er boligområde, omsøkt areal
ligger i L-område (jord og skogbruk)
Anette Sand søker om å fradele ca. 650 m2 fra eiendom 86/2 m.fl. som tilleggsareal til en
eksisterende, bebygd boligtomt. Tilleggsarealet ligger i L-område i reguleringsplan for RV 34
Grime-vesle elva. Det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse
punkt 4.1. Tilleggsarealet er i dag i bruk til adkomst og garasje til 86/33.
Side 15 av 34
Sak 85/15
Ønsket fradeling:
Vurdering:
Reguleringsplanens bestemmelse sier følgende:
4 LANDBRUKSOMRÅDER
4.1 Områder merket L kan nyttes til jord- og skogbruksformål. Innenfor byggegrensene tillates
ikke etablering av nye boenheter eller ombygging med etablering av rom for varig
opphold, overnatting eller lignende.
Nybygging eller ombygging som medfører behov for støytiltak etter retningslinje T-1442
fra Miljøverndepartementet tillates ikke.
På nærmere angitte strekninger kan det anlegges traktorveg.
Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at arealet har vært, og er i daglig bruk som adkomst,
parkering og er bebygd med garasje av 86/33 og søknaden er et ledd i opprydding av
eiendomsforhold.
Det foreligger nabovarsling til berørt nabo. Omsøkt areal grenser ikke til andre naboer og
adkomst og garasje er opparbeidet og oppført tidligere.
Side 16 av 34
Sak 85/15
Det skal ikke opprettes ny boenhet, og det skal ikke bygges noe som krever støytiltak.
Tomter over 1,5 dekar er ikke anbefalt med tanke på nøktern arealbruk og fare for presedens.
Eksisterende eiendom er oppgitt til 1080 m2, og ønsket fradelt areal er 650 m2. Dette vil gi en
eiendom på ca 1730 m2. Dette er noe større enn anbefalt, men likevel mindre enn 2 daa som er
anbefalt i ny arealdel av kommuneplan. Dette er en eiendom som ikke kan sies å være
sentrumsnær og ligger derfor ikke i et pressområde.
Av jordlova § 12 går det fram at den som vil dele en eiendom som er nyttet eller kan nyttes til
jordbruk eller skogbruk må ha delingssamtykke. Vilkårene for å gi samtykke til deling er
enten at samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller at deling er forsvarlig ut fra
hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Ved avgjørelse skal det også legges til
grunn en skjønnsmessig vurdering av tiltakets konsekvenser for drift og miljø, kulturlandskap
og plansituasjon.
Omsøkt tilleggstomt består av adkomstveg, parkering og garasje og er uegnet til dyrking.
Søknaden er derfor vurdert til ikke å komme i konflikt med jordlova sine interesser.
Fordeler mot ulemper:
Fordeler:


Opprydding i eiendomsgrenser slik at adkomst, parkering og garasje ligger på egen
grunn.
Kartforretning vil gi ny eiendom koordinatfestede grenser i digitalt kart.
Ulemper:

Boligtomt vil bli større enn 1,5 daa.
Konklusjon:
Søknaden vurderes til å ha en overvekt av fordeler mot ulemper.
Opprydding av eiendomsgrenser vil føre til at det blir samsvar mellom faktisk bruk og digitalt
kart. Dette sees som en forutsetning for effektiv saksbehandling og forutsigbarhet til
allmennheten.
Naturmangfoldloven er ikke vurdert i dette tilfelle da omsøkt areal tidligere er bebygd og
bearbeidet.
Side 17 av 34
Sak 85/15
Saken har ikke vært på høring til regionale myndigheter da det nylig er gjennomført høring i en
tilsvarende sak. Der var regionale myndigheter enig i at opprydding i eiendomsgrenser var av
vesentlig betydning for allmennhetens interesser.
Et positivt vedtak i denne saken vil ikke endre arealets formål i planverket, og det vil derfor
ikke få noen negative konsekvenser for en eventuell konflikt mellom fremtidig bygging og
eventuelle kulturminner. Bygging i L-område til boligformål må omsøkes som dispensasjon.
Rådmannen vurderer opprydding i eiendomsforhold som et så tungt argument at lovens krav til
en overvekt av fordeler, mot ulemper er til stede. Saken sendes derfor til behandling med en
positiv innstilling.
Side 18 av 34
Sak 86/15
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFOND
HALVARD HAUGER
Saksbehandler:
Anette Sand
Arkivsaksnr.:
15/972
Saksnr.: Utvalg
86/15
Formannskapet
Arkiv: GBNR 50/9
Møtedato
24.06.2015
Innstilling:
Formannskapet vedtar:



Å bevilge 125 000 kroner til Halvard Hauger, som støtte fra næringsfond til
investering i fjøsbygning og kjøp av melkevote.
At bevilgningen belastes næringsfond 14703.11600.3250 og reduserer saldo
fra kr 831 615,73 til kr 736 615,73
For å få utbetalt tilskuddet kreves det rapport for utført tiltak, samt godkjent
prosjektregnskap undertegnet av søker. Hvis vilkårene faller bort, kreves
tilskuddet tilbakebetalt.
Vedlegg:
Ingen
Bakgrunn:
Halvard Hauger søker om støtte til to forhold.
1. Støtte til investering i melkefjøs:
Halvard Hauger holder til i Østbygda. Hauger har i to omganger søkt og fått BU
(Bygdeutvikling) – midler til investering i storfefjøs første gang og deretter påbygg
med melkestall.
Den første søknaden ble sendt i 2004, men pga samlivsbrudd ble byggingen av
storfefjøs utsatt og avsluttet med innredning først i 2009. Til dette fikk Hauger et
tilskudd på 180 000 kr av totalkostnad på 2,3 millioner.
Hauger søkte igjen i 2010 om tilskudd til å få på plass et tilbygg, slik at han kunne
bruke det nye påbygget til melkeku. Dette ble det gitt avslag på i 2010. Et nytt forsøk
i 2012 førte imidlertid frem, og Hauger fikk et tilskudd fra BU – midler på 487 000 av
totalkostnad på 3,4 millioner.
Side 19 av 34
Sak 86/15
Halvard Hauger har investert til sammen 5,7 millioner i et melkefjøs som betjener en
melkekvote på 390 000 liter, og fått 667 000 kroner i BU-tilskudd. Antall melkekyr er
økt fra 16 til 50 stk fra 2007 til 2013. Hauger sysselsetter fire personer i ca 2,5 full
stilling i dag. Han leier 190 000 liter og eier 200 000 liter, hovrav mye er melkekvoter
fra tidligere melkebønder i Søndre Land. Dette er første gang Hauger søker
kommunen om tilskudd til investering i melkefjøs.
2. Støtte til kjøp av melkevkote:
Halvard Hauger søker om støtte til kvotekjøp gjort i 2014. Det ble kjøpt 50 380 liter av
Bjerke på Vestre Toten til en pris av 5 kroner pr liter uten mva, til sammen 251 900
kroner. Denne investeringa kom på toppen av nettop ferdigstilt fjøs, men viste seg å
være lønnsom, da prisen på kvote steg med ny regjering.
Hauger har tidligere fått til sammen 40 000 kroner i tilskudd til melkekvotekjøp på til
sammen 45 952 liter og 206 784 kroner.
Vurdering:
Søknadene sees i sammenheng når tilskuddets størrelse vurderes, da tidligere støtte til
melkekjøp også er belastet næringsfond.
Søknad om støtte fra næringsfond til kjøp av melkekvote bygger på vedtak i sak 42/12 i
formannskapet 7.3.12 (12/52)
”Formannskapet vedtar at følgende prinsipp for tildeling av støtte til melkekvotekjøp fra
næringsfond gjøres gjeldende fra og med kvoteåret 2011 til og med kvoteåret 2014:
1. Det gis en årlig støtte på kr 1,50 pr liter til kjøp av statlig kvote fra SLF. Maksimalt
tilskudd settes til 10 000 kroner pr søker pr år. Søknaden som sendes til kommunen skal
ha påført antall liter som ønskes kjøpt, f eks ved en kopi av søknaden som sendes til SLF
hvert år. Støtten utbetales til den enkelte produsent når kommunen mottar melding om
tildeling av kvote fra SLF.
2. For kjøp av privat melkekvote vurderes støtte etter søknad fra hver enkelt. Maksimalt
tilskudd settes til 40 000 kroner pr søker pr år.
Søknaden vurderes fra næringsfond, bedriftsutviklingsstøtte. Søknaden behandles
politisk da søknadsbeløpet er over 100 000 kroner.
Søknaden kan gis offentlig støtte, da kriteriene i EØS – avtalen som regulerer dette
er imøtekommet.
Støtte fra næringsfond til bedriftsutvikling skal i henhold til «Retningslinjer for tildeling
av støtte fra kommunalt næringsfond, kraftfond og DA - midler 2014» prioriteres til
formål som skaper eller bevarer eksisterende arbeidsplasser.
Side 20 av 34
Sak 86/15
Søknadsgrunnlaget på investering fra næringsfond skal ha fratrekk for BU - tilskudd
Dette gir et søknadsgrunnlag på 5,1 million. Melkebruk som næringsveg har
konkurranse i Søndre Land kommune. Denne konkurransen består i fem andre
melkebruk, og er en ønsket konkurranse.
Det er ikke uvanlig at støttenivået har ligget på ca 50 000 kroner pr arbeidsplass. En
slik tilnærming i denne søknaden vil gi 125 000 kroner i støtte, som tilsvarer 2,5 %
støtte av investert beløp fratrukket BU – tilskudd. Siden Hauger har mottatt fult
tilskudd for kjøp av melkekvote tidligere, vil samlet støtte fra Søndre Land kommune
til nye og opprettholdelse av arbeidsplasser være på 165 000 kroner. Kommunen
foreslår derfor at det ikke gis ytterligere tilskudd til melkekvotekjøp gjort i 2014, men
at 125 000 kroner ansees som et samlet tilskudd til kjøp av melkekvote og investering
i nytt fjøs for å bevare og skape arbeidsplasser i Søndre Land kommune.
Side 21 av 34
Sak 87/15
KJØP AV EIENDOM
HOVSBAKKEN 38
Saksbehandler:
Morten Normann
Arkivsaksnr.:
15/917
Saksnr.: Utvalg
87/15
Formannskapet
Arkiv: 613
Møtedato
24.06.2015
Innstilling:
1. Formannskapet vedtar at eiendommen Hovsbakken 38, g.nr 60, bnr. 81 kjøpes for kr.
840 000,- + kr. 21 525,- i omkostninger.
2. Kjøpet finansieres ved økt låneopptak på 861 525,-.
Vedlegg:
Ingen
Bakgrunn:
I Formannskapet ble det i møte 25.03.15 vedtatt at det skal arbeides videre med bygging av
nytt Hovli sykehjem.
Vurdering:
I arbeidet med planlegging av nytt sykehjem på Hovli er arealet rundt dagens sykehjem viktig i
forhold til å kunne løse nybygging og drift på en god måte. Det er derfor viktig at dette arealet
er tilgjengelig for kommunen.
Eiendommen Hovsbakken 38 er lokalisert på området hvor kommunen i dag eier området på
begge sider. Se vedlagte kartutsnitt.
Side 22 av 34
Sak 87/15
Hovli Eldresenter skal bestå slik det er. Leilighetene i Hovlihagen og beboerne der har en
sterkt praktisk tilknytning til Hovli. Bygget som Hovli sykehjem benytter i dag skal vurderes i
forhold til alternativ bruk. I tillegg til sykehjem er det i dag lokalisert kjøkken, brannstasjon,
renhold og vaktmestertjeneste i tillegg til noen merkantile funksjoner.
Ved planlegging av nytt sykehjem er det viktig å ivareta muligheten til å se de forskejllige
funksjonene i forhold til hverandre og effektiv lokalisering. Dersom eiendommen ikke kjøpes
vil denne legge begrensninger for hvilke muligheter kommunen har til å organisere et nytt
sykehjem og de øvrige funksjonene. Dette kan sette føringer på hvordan et nytt sykehjem kan
Side 23 av 34
Sak 87/15
bygges og vil kunne begrense adkomstveier og parkeringsmuligheter. I dag er dette en stor
utfordring.
Eier av eiendommen har fått utarbeidet en takst og det er gjort avtale at kommunen kjøper
denne til takst. Det er tatt forbehold om formannskapets godkjenning.
Side 24 av 34
Sak 88/15
FLUBERG NÆRINGSOMRÅDE
OPPSTART AV UTBYGGING; TRINN TO
Saksbehandler:
Anette Sand
Arkivsaksnr.:
15/791
Saksnr.: Utvalg
88/15
Formannskapet
Arkiv: L82
Møtedato
24.06.2015
Innstilling:
Formannskapet vedtar at:

Tomt nr seks i Fluberg næringsområde søkes fradelt til festetomt og at det
opprettes festekontrakt med Myhrstuen Anleggsservice med de priser og vilkår
som fremgår av saksframlegget.

Kommunen for egen kostnad bygger en foreløpig atkomst til tomt seks, slik at
Myhrstuen Anleggsservice får atkomst til tomta av en slik kvalitet at tomta kan
bebygges og nyttes vinteren 2015. Byggekostnaden kan inndekkes ved å belaste
salgsinntekter - tomtesalg for 2015.

Komite for lokalsamfunn diskuterer profilen på utbyggingen av Fluberg
næringsområde sett i samenheng med satsing på nytt næringsområde i
Gladrusdalen.
Vedlegg:
Ingen
Bakgrunn:
Fluberg industriområde er utbygd med veg, vann og kloakk for trinn en.
Alle tomtene i trinn en er nå festet bort eller solgt (vises med rød strek rundt
tomtene). Søndre Land kommune har fått en henvendelse fra Myhrstuen
Anleggservice. Myhrstuen ønsker å feste en tomt i Fluberg industriområde, og han er
interessert i å få bygget en hall på tomta i løpet av sommeren 2015.
For å i møtekomme Myhrstuen ønsker rådmannen å gjøre følgende:

Bygge en foreløpig atkomst til tomta som Myhrstuen ønsker å feste sommeren
2015. Denne atkomsten må ikke ligge i vegen for videreførelsen av
veganlegget i industriområdet.

Videreføring av veganlegg og VA gjennomføres først i 2016, og legges inn i
TEK DRIFT sitt budsjett.
Side 25 av 34
Sak 88/15
Myhrstuen ønsker å feste den første tomta mot nordvest i trinn to, kalt tomt 6. (Trinn
to fortsetter etter snuplassen) Denne tomt er på ca 3000 kvm og gjenværende
regulert areal til industriformål er på ca 13 dekar.
Vurdering:
Søndre Land kommune må legge til rette for etablering av næring i trinn to av
Fluberg næringsområde når det nå melder seg en interessent. Pr dato er dette de
eneste næringstomtene vi har igjen, foruten en tomt i Fagerlund næringsområde.
Dersom vi åpner trinn to i Fluberg næringsområde må vi investere i veg inn i området,
som skissert i 2016.
Side 26 av 34
Sak 88/15
Rådmannen mener imidlertid at profilen på utbygging av trinn to i Fluberg
industriområde bør diskuteres. Hvor mye skal Søndre Land kommune investere i
Fluberg industriområde, når vi samtidig bør i gang med reguleringsplan og
grunnlagsinvesteringer i det planlagte industriområdet ved Glarusdalen.
En slik diskusjon med føringer for utbygging kan være en oppgave for Komite for
lokalsamfunn.
”Tomtepriser” vedtatt i KS 31.5.2010 gir retningslinjer for fastsetting av festeavgifter
som følger:
Årlig festeavgift ved fornying av kontrakt settes til 4 % av tomteverdien.
Tomteverdien på næringsareal i Fluberg er 55 kroner pr kvadratmeter. Tomta er ca
3000 kvadratmeter. 4 % av verdien på 165 000 utgjør 6 600 kroner.
Festekontrakt opprettes på samme vilkår som for Rune Lien, i korte trekk:
Kontrakten gjelder til den sies opp av fester med to års oppsigelsesfrist. Tomten må
ikke brukes til andre formål en industri, og gjeldende reguleringsbestemmelser skal
overholdes. Et eventuelt bygg skal tilknyttes kommunalt vann og avløp.
Det gis bruksrett på veg, men vedlikeholdskostnad på veg må festeren betale sin andel av.
Alle salgsomkostninger ved tinglysing, kart- og delingsforretning bæres av fester.
Side 27 av 34
Sak 89/15
KOMMUNEPLANENS AREALDEL - DRØFTING AV PLANBESTEMMELSER OG
ENKELTOMRÅDER
Saksbehandler:
Lars Harald Weydahl
Arkivsaksnr.:
13/69
Saksnr.: Utvalg
89/15
Formannskapet
Arkiv: 141
Møtedato
24.06.2015
Innstilling:
Formannskapet i Søndre Land tar saken til etterretning og gir under møtet eventuelle føringer
for det videre planarbeidet.
Vedlegg:
1. Planbestemmelser – foreløpig utkast
2. Plankart – foreløpig utkast
Bakgrunn:
Planbestemmelser:
Det er etter 1.høring i 2014 jobbet med planbestemmelsene, et foreløpig utkast foreligger nå.
Dette er ikke et ferdig forslag, men kan likevel være et godt diskusjonsgrunnlag.
Planbestemmelsene gås igjennom på møtet. Dokumentet har også retningslinjer innen ulike
tema. Retningslinjer vil være førende for kommunal saksbehandling og være viktig som
begrunnelse ved avslag på søknader om dispensasjon. Bestemmelser og retningslinjer er
verktøyet kommunen har for en ønsket utviklingsretning.
Retningslinjene ved bolig- og fritidsbebygglse er foreslått minst mulig restriktivt. Det er f.eks.
ikke i dette utkastet tatt med krav til takvinkler.
Det er ennå beholdt krav om felles brygger/moloer.
Side 28 av 34
Sak 89/15
Enkelt-områder som orienteres om:
Vedlagt plankart viser avgrensningen av de ulike byggeområder som nå tas med videre i
planprosessen, plankartet viser også fjordstien, ny parkeringsplass ved idrettsbanen og gangog sykkelveger.
Avklaringer rundt disse områdene kan etter ønske gjøres i møtet. Nedenfor er vist noen
områder og justeringer:
Friområde i Fluberg
Det er kommet ønske fra Fluberg Vel om å benytte området til aktiviteter, hinderløype,
parkaktig anlegg m.m. Ingen tyngre installasjoner. Nytt friområde ivaretar også krav fra
tidligere sak om grensetvist: at kommunen må finne erstatningsareal etter at eksisterende
friområdet rett sør-øst er blitt noe mindre. Området ligger i nærheten av prestegården med sin
prestegårdshage som gror igjen. Innenfor området er det et mindre tidligere jorde som er i ferd
med å gro igjen. Opplysningsvesenets Fond ønsker ny innkjøring til prestegården. Eier av
13/153 kjøper noe tilleggstomt fra kommunen. Om det er påkrevd kan også vegen merkes av i
kommuneplanen. Kommunen er grunneier i området. Kulturarvenheten ønsker befaring i
området for å vurdere om noe av arealet trenger nærmere undersøkelse. Det kan derfor bli noe
mindre enn foreslått.
Side 29 av 34
Sak 89/15
Tilbake noe av boligfeltet i Fluberg Øst
Området merket «6» vurderes lagt inn igjen som boligformål, dette var tatt ut sammen med noe
areal vestover ved 1.høring. Grunnen til dette er lite planreserve i dag i Fluberg (4 stk. igjen i
boligområdet), og det vil gå litt tid før nytt foreslått boligfelt er ferdig regulert og tilrettelagt.
Det foreligger godkjent reguleringsplan for området. Det tas ikke inn igjen den delen av
området som ligger innenfor sone kulturminnefelt.
Regionalt planforum var skeptisk til å ta inn igjen området siden vi går for et nytt område
ellers i Fluberg som bør dekke behovet for boligtomter, i tillegg er det stort potensial for
kulturminner.
Endring for fritidsboliger på Veståsen:
F1 fjernes siden eiendommen er under salg og ny eier bør på fritt grunnlag fremme eventuelt
ønske ved neste rullering. Det er tatt inn igjen to mindre felt av tre felt som ble tatt ut ved
1.høring lenger vest (se kartutsnitt), dette etter tilbakemelding fra eier.
Side 30 av 34
Sak 89/15
Hensynssone kulturminner for Husodden og Lyngstrand
Vi har nettopp fått tilbakemelding fra kulturarvenheten at det er ønskelig med hensynssoner
for disse to områdene uten at vi nærmere har fått spesifisert avrensningen ennå. Det vil bli
krevd en båndleggingssone rundt kulturminner, i tillegg ønsker fylkeskommunen at Søndre
Land skal foreslå en mildere hensynssone som omfatter hele Husodden. Så langt er
næring/friområde opprettholdt på Husodden siden både kommunen og grunneiere kan trenge
bedre tid før endringer er avklart. Men da med bestemmelse om plankrav før tiltak. Alternativt
vurderes også å tilbakeføre nærings- og friområdet til LNF-område grunnet kulturminner.
Lyngstrand har fått justert område for fritid/reiseliv ved å ta ut merket hjørne på kartutsnitt
nedenfor slik at hensyn til en gruppe kulturminner gjøres.
Side 31 av 34
Sak 89/15
Vurdering:
For Husodden har administrasjonen ønsket å avvente kulturminneplanen og nærmere ønsker
fra grunneierne før avgjørelse tas for bruken framover og eventuell hensynssone. Bl.a. i
regionalt planforum kommer det fram at fylkeskommunen forventer avklaringer nå siden saken
har ligget i mange år og siden området har store kulturminneverdier. Det vurderes derfor å
tilbakeføre friområdet til LNF og legge inn en hensynssone på hele husodden i tillegg til den
båndleggingssona som fylkeskommunen kommer med like rundt kulturminnene.
Side 32 av 34
Sak 90/15
REFERATSAKER
TIL FORMANNSKAPETS MØTE 24.06.15
Saksbehandler:
Kjeld Dag Svendsen
Arkivsaksnr.:
15/968
Arkiv: 033
Saksnr.: Utvalg
90/15
Formannskapet
Møtedato
24.06.2015
Innstilling:
Formannskapet tar referatsakene til etterretning.
Vedlegg:

Møteprotokoll fra møte i formannskapet 10.06.15 (finnes på iPad/nettsider fra før)
Bakgrunn:
Følgende referatsaker legges fram til behandling:
Ordinære saker:
1.
15/873-7
11.06.2015
Formannskapet
STB/FELLES/KDS
033
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.06.2015.
Delegerte saker:
15/714
05.06.2015
DS 75/15
LOKAL/AREAL/JSL
Søndre Land kommune v/ Anette Sand
GBNR 20/155
Søknad innvilget
TILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM – LAND SAG
GBNR 20/155 (gjelder våtmarkssenter)
15/14
08.06.2015
DS 76/15
Geir Aannerud
LOKAL//ANS
V13
Søknad innvilget
Side 33 av 34
Sak 90/15
PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET - SØKNADSFRIST 20. JANUAR
2015
15/936
10.06.2015
DS 77/15
LOKAL/AREAL/ANS
ETP A/S
SØKNAD OM STØTTE TIL MARKEDSFØRING
ELECTRIC TALE PRODUCTIONS A/S
Vurdering:
Rådmannen har ingen tilføyelser til referatsakene.
Side 34 av 34
242 U01
Søknad innvilget

Similar documents