3MFØ20 OFFENTLIG FINANS

Comments

Transcription

3MFØ20 OFFENTLIG FINANS
if f'
~,
,
_,
fin
IM:
.
å
Høgskolen i Hedmark
3MFØ20 OFFENTLIG FINANS- OG
FORMUESFORVALTNING
10 dager individuell hjemmeeksamen
Ordinaer eksamen
høsten 2014
Eksamenssted:
Rena
Eksamensdato:
5. - 15. desember
Eksamenstid:
utleveres/innleveres
Sensurfrist:
8. januar 2015
2014
kl. 16.00
Innleveringen gjøres i emnets fronterrom under ”innlevering eksamen høst 2014”. Besvarelsen skal leveres i formatet
doc/docx. Eksamensbesvarelser
skal alltid være originale,
selvstendige og individuelle arbeider, med mindre det framgår
av oppgaven at denne hovedregelen kan fravikes, jfr. forskrift
om eksamen ved Høgskolen i Hedmark § 12 nr. 4.
Kandidatnummer
skal framgå av topp- eller bunntekst. l tillegg
må også kandidatnummeret
framgå av filnavnet på det som
leveres, for eksempel slik: 3MFO20_kandnr_ditt
eget
kand.nr.doc
Kandidatnummer
finnes i StudentWeb
vurderingsmelding”.
Denne oppgaven
vedlegg
Kontroller
består av
at oppgavesettet
under ”innsyn -
2 sider inkludert denne forsiden og
er komplett før du starter.
Faglærer: Bjarne Jensen og Jan Petter Jørgensen
Sensor: Palle Mikkelsen
Omfang: inntil 10 sider. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.
Besvarelsen skrives i Times New Roman, font 11 og med 1,5 i Iinjeavstand.
OPPGAVE
1
Statens behov for lokaler har vanligvis vært ivaretatt ved at de statlige
virksomhetene eier sine bygg selv eller gjennom Statsbygg. Statsbygg er i dag
en statlig forvaltningsbedrift og har tidligere også vært organisert som et statlig
direktorat. I 2000 Vedtok Staten å skille ut deler av eiendommene fra
Statsbygg og legge dem i et eiendomsselskap organisert som heleid statlig
aksjeselskap; Entra AS. Hovedformålet for Entra ble formulert på følgende
måte: >>Selskapetshovedformål er å dekke statlige behov for lokaler. Selskapet
kan eie, kjøpe, selge, drive og forvalte fast eiendom og annen virksomhet som
har sammenheng med dette. Selskapet kan også eie aksjer eller andeler i, og
delta i andre selskaper som driver virksomhet som nevnt i forrige punktum.
Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper»
I 2014 valgte regjeringen å børsnotere Entra. Formålet var å privatisere Entra
og at Staten skulle selge sine aksjer i selskapet. Du får i oppgave å lage et
opplegg for et notat som skal drøfte om dette er en rasjonell måte å løse statens
behov for kontorlokaler på. Med rasjonell menes en organisering som bidrar til
at staten i et langsiktig perspektiv får ivaretatt sine behov for kontorlokaler på
den mest kostnadseffektive måte. Din oppgave er å skissere hvordan et slikt
notat bør utformes. Hvilke momenter og forhold bør trekkes inn i vurderingen
og peke på eventuelle ulemper og fordeler dette opplegget kan ha for Staten og
statlige leietakerne i Entra ASA .
OPPGAVE 2
Gjør en vurdering av kommunelovens § 50 og § 52 og betydningen av disse
paragrafene, både formelt og reelt, for en kommunes finansforvaltning.
Trekk spesielt fram sentrale elementer i § 52 og redegjør for hvorledes disse bør
angripes både finansfaglig og praktisk fra kommunens side.
Gjør deg til slutt noen tanker om kommunens
kommunens aktiviteter og forpliktelser
mulige
renterisiko
når alle
ses i sammenheng.
Begge oppgavene skal besvares. Ved fastsetting av karakter teller oppgavene likt.