EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

Comments

Transcription

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE
EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE
Emnekode: F45PD307/ FK45PD308/ FD45PD309
Emnenavn/Emnenamn: Barnehagen som lærende
organisasjon
Utdanning/kull/klasse: FØU, 3.år
Dato: 4.–8. mai 2015
Eksamensform: Hjemmeeksamen
Eksamenstid: 04. – 08. mai 2015
Antall eksamensoppgaver/ Tal på eksamensoppgåver: 2
Antall sider (inkludert denne)/ Tal på sider (medrekna denne): 4
Antall vedlegg/ Tal på vedlegg: 1 (retningslinjer)
Tillatte hjelpemidler/ Tekniske hjelpemiddel: Alle
Fagansvarlig/ Fagansvarleg: Johanna Birkeland
Merknader/ Merknad:
Bokmål
Du skal svare på en av de følgende oppgavene:
1. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver understreker at «Danning skjer i
samspill med omgivelsene og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.
Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet.» (Kunnskapsdepartementet, 2011,
s. 15).
Gjør rede for begrepet danning og for barnehagens verdigrunnlag. Drøft hvordan du, som
pedagogisk leder, kan arbeide for at sentrale verdier i formålsparagrafen kan skape rom for
barns læring og danning i barnehagehverdagen.
2. Barnehagepersonalets kompetanse er en av de viktigste faktorene for å utvikle et
barnehagetilbud med god kvalitet. (St.meld. 41. 2008 – 2009. Kvalitet i barnehagen).
Gjør rede for kompetansebegrepet i en barnehagekontekst. Drøft hvordan du, som
pedagogisk leder, gjennom veiledning kan utvikle kompetansen til alle ansatte i ditt team.
Nynorsk
Du skal svare på ei av dei følgjande oppgåvene:
1. Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen strekar under at «Danning skjer i
samspel med omgivnadene og med andre og er ein føresetnad for meiningsdanning, kritikk
og demokrati. Danning i barnehagen skal forankrast i verdiane i formålet.»
(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 15).
Gjer greie for omgrepet danning og for barnehagens verdigrunnlag. Drøft korleis du, som
pedagogisk leiar, kan arbeide for at sentrale verdiar i føremålsparagrafen kan skapa rom for
barns læring og danning i barnehagekvardagen.
2.
Kompetansen til barnehagepersonalet er ein av dei viktigaste faktorane for å utvikla eit
barnehagetilbod med god kvalitet. (St.meld. 41. 2008 – 2009. Kvalitet i barnehagen)
Gjer greie for kompetanseomgrepet i ein barnehagekontekst. Drøft korleis du, som
pedagogisk leiar, gjennom rettleiing kan utvikla kompetansen til alle tilsette i teamet ditt.
Retningslinjer for individuell skriftlig hjemmeeksamen i pedagogikk, emne 3 – 2014/15
I følge fagplanen for pedagogikk skal det i 3. klasse gjennomføres en individuell skriftlig
hjemmeeksamen.
Krav til individuell, skriftlig hjemmeeksamen
Studenten skal levere en skriftlig individuell eksamensoppgave, som det skal arbeides med i
5 - fem - dager.
Vurdering
Besvarelsen gis en gradert karakter (A-F), med høyeste karakter som A og laveste ståkarakter som E.
Besvarelsen vurderes av intern og ekstern sensor.
Omfang og form
Besvarelsen skal være maskinskrevet, med et omfang på inntil 3500 ord.
1 1/2 linjeavstand, skriftstørrelse 12 pkt. og standard venstre marg 2.5.
Besvarelsen skal leveres i 2 - to - eksemplarer.
Det er utarbeidet en standardisert forside til eksamensbesvarelsen, som skal fylles ut med følgende
informasjon:





Kandidatnummer (finnes på Studentweb)
Emnenavn
Utdanning/kull/klasse
Innleveringsdato/tidspunkt
Antall ord
Forsiden er lagt ut på avdelingens nettsider http://www.hib.no/forstudenter/vurdering/eksamen/eksamensforsider/ og i papirkopi på Servicesenteret.
Denne forsiden skal brukes som første side i besvarelsen.
Utlevering og innlevering


Oppgaveteksten publiseres på avdelingens nettsider eksamensdagen kl. 09.00
http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/eksamen/eksamensoppgaver/
Innleveringssted og -tidspunkt: Se eksamensplanen for hjemmeeksamen på
avdelingens nettsider http://student.hib.no/eksamen/al/dato/hjemmeeksamen.asp
Studenten har ansvar for


at innleveringen er komplett slik foreskrevet
å forevise gyldig ID-kort og for å kvittere ut sitt kandidatnummer når besvarelsen leveres.
Dette innebærer at studenten personlig må møte og levere inn sin besvarelse.
For fullstendig informasjon om eksamen fra studieseksjonen, se: http://www.hib.no/forstudenter/vurdering/eksamen/
Krav til oppgaven
Målet er at alt som står i oppgaven skal bidra til å besvare det som er oppgavetekstens
problemstilling(er).
Krav til utforming av besvarelsen
 I tillegg til forsiden som er lagt ut på avdelingens nettsider skal oppgaven ha en egen forside
og en innholdsfortegnelse med hoved- og underpunkter
 Kort innledning der du redegjør for din tolkning og presisering av oppgaveteksten. Du sier noe
om hvordan du vil gå fram for å besvare oppgaveteksten




Hoveddel der problemstillingen(e) blir drøftet
Kort avslutning med en sammenfatning eller konklusjon
Litteraturhenvisninger fortløpende i teksten (APA6th)
Alfabetisk litteraturliste til slutt (APA6th)