Drammensbadet KF – 1. tertialrapport 2015

Comments

Transcription

Drammensbadet KF – 1. tertialrapport 2015
DRAMMENSBADET KF
Saksnr.
26/15
Møtedato
19.05.2015
RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015
Styrets vedtak:
Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett.
Dette skyldes i hovedsak 10 218 færre besøkende og endret kjøpsmønster for billettypene.
Trenden med svakere inntekter framkom tidlig i månedsrapporter, og styret påla administrasjonen å
iverksette en handlingsplan for å redusere kostnader, samt styrke synlighet i markedet. Analyser viser at en
stor del av kostnadsbasen er lite påvirkbare. Innen de påvirkbare kostnadene er personalkostnader det største
området. Iverksatte tiltak har så langt ikke gitt signifikante effekter, og styret pålegger administrasjonen å
intensivere tiltaksarbeidet. Dette omfatter reduksjon av personalkostnader på ca 10 % jfr budsjettet
framover, som skal realiseres i løpet av 2.tertial. Administrasjonen presenterer tiltakene på styremøte i juni.
Styret påpeker at sikkerheten skal ivaretas. Styret skal motta månedlige nøkkeltallsrapporter.
Administrasjonen har lagt frem en resultatprognose for hele 2015 som tilsier at budsjettresultat vil bli ca
minus kr 3 mill. Styret oppfatter at den framlagte prognosen ikke viser effekten av iverksatte og planlagte
tiltak. Styret pålegger administrasjonen å legge frem en realistisk prognose til styremøte i juni.
RAPPORT 1. TERTIAL 2015
DRAMMENSBADET KF
Nøkkeltall
Akkumulert antall besøkende per 1. tertial 2015 var 128 872 mot budsjett 139 000. Samme periode i 2014
hadde Drammensbadet KF 138 265 besøkende.
Det er negativt inntektsavvik grunnet færre besøkere og endret kjøpsmønster for billettyper.
Resultatavvik mot budsjett er negativt med kr 874 578 per 1. tertial 2015.
Visjon:
Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.
Mål
Drammensbadet skal besøkes av minst 365 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og
ønsker å komme tilbake.
Måloppnåelse:
Drammensbadet hadde per 1. tertial 128 872 besøkende, som er 10 128 færre enn budsjettert og
9393 færre enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på 1073 besøkende.
Inntektene er kr 1 184 714 svakere enn budsjett.
Inntekt kr
Besøk, antall kunder
Omsetning per
besøkende kr
Resultat 1.
Budsjett 1.
Avvik i tall
Avvik i
Budsjett
tertial
tertial
%
2015
14 259 643
15 444 357
- 1 184 714
- 7,67 %
42 185 000
128 872
139 000
- 10 128
- 7,3 %
365 000
110,654
111,11
- 0,46
- 0,4 %
115
Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og
omsetning per besøkende.
Våre verdier:
Vi har sammen med de ansatte definert våre fire verdier; respekt, åpenhet, ærlighet og humor.
Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service.
Fordelingen av billettyper viser at vi mister besøkende med kombinasjon trening/bad, samt enkeltbilletter
bad. Dette svekker inntekstfordelingen.
Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold.
Renholdet er alltid krevende ved anlegget. I perioder med mange kunder på kort tid er det utfordringer i dusj
og garderobe. Her har vi i 1.tertial tatt inn ekstra ressurser for å høyne kvaliteten. Det har vært meget positivt
tatt imot av våre kunder.
Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte.
Vi har ved utgangen av 1. tertial 54 ansatte og 1 vakant stilling fordelt på 35 årsverk.
Det er avholdt tre avdelings/personalmøter og et allmøte i 1 tertial 2015.
Ansatte har vært på Badeteknisk messe tre dager, et to dagers instruktørskurs i livredning/beredskap og et to
dagers kurs i vannrensing. Det er internt avholdt kurs i renhold og kjemikalier for renhold.
HMS
Det er registrert 12 småskader på kunder og 0 tilfeller av tyveri fra garderobene. Dette er på samme nivå
som tidligere år. Småskadene består i hovedsak av fallskader.
Det er registrert 0 skader på ansatte.
HMS-gruppen har hatt en vernerunde, en evakuering av hele huset og to møter så langt i 2015.
Sykefravær
Sykefraværet per 1. kvartal ble 8,5 %. Det er marginalt opp fra 8,37 i 3. kvartal 2014 og ned fra 10,16 %
samme periode i fjor, og består i stor grad av ikke-jobbrelaterte årsaker (medisinske årsaker). Oppfølging av
den enkelte skjer i tett samarbeid med BHT og HR – avdelingen.
Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet.
Svømmestevnet Marinelyst Open gikk av stabelen helgen 24-26 april – her ble det et flott arrangement med
over 1500 starter. Lokal mediedekning med gode ord om Drammensbadet og Drammen Svømmeklubb som
arrangør.
Vanndisco ble gjennomført fredag 20 februar – denne dagen ble det besøksrekord med 2211 besøkende!
Barnas lekedag ble arrangert lørdag 14 mars. Mange fornøyde barn og familier med fokus på lek i hele
svømmehallen.
Våre ukentlige svømmekurser er svært populære og her har det vært fulltegnede kurser i vinter.
Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i
Drammensregionen
Vi har vært godt synlige på Facebook og vi skal jobbe videre med sosiale media som
markeds/synlighetskanal, samt vår kundeklubb med ca 1700 medlemmer. Vi har i tillegg hatt kinoreklame
på Drammen Kino i januar-februar-mars.
Økonomi
Resultatet per 1. tertial er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett.
Inntekter
Inntektene for 1. tertial er kr 1 184 714 dårligere enn periodisert budsjett.
Det er størst svikt i inntektene på enkeltbilletter og årskort for trening/bad.
Innkjøp til videresalg
Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per 30.04.
Varelager er økt med kr 95 177 siden 1.1.
Varelageret består av kurante varer.
Personalkostnader
Vi har høyere personalkostnader i forhold til budsjett med kr 240 233. Det skyldes økt fokus på renhold (ca
100 000 som egentlig ligger budsjettert på kostnader lokal) og høyere bruk av ekstrahjelp/vikar.
Av- og nedskrivninger
Grunnet lavere investeringer er det et positivt avvik på kr 90 896 i forhold til budsjett.
Driftskostnader
Det er en innsparing på ca kr 215 370 i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak lavere
energikostnad enn budsjettert og renhold 100 000,- (belastet lønnskostnad)
Annen driftskostnad
Markedsføring har en besparelse på ca kr 14 094 i forhold til periodisert budsjett.
Driftsresultat
Regnskapsrapporten viser et negativt avvik i forhold til budsjett på kr – 874 578.
Hovedårsaken til det negative avviket er betydelig lavere inntekt enn budsjettert.
Investeringer
Det er ikke foretatt investeringer så langt i 2015.
RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF
1. tertial 2015
Regnskap
1. tertial 2014
3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT
30
Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè
Salgsinntekt badebutikk
31
Salgsinntekt billetter og kort
36
Kurs
Utleie basseng, treningssal etc
Vannbehandling Frydenhaug
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT
Tilskudd Drammen kommune
3991 Mva kompensasjon (nullspill kto 7791)
SUM INNTEKTER
Regnskap
1. tertial 2015
Budsjett
1. tertial 2015
Avvik
Budsjett
2015
-1 964 008
-746 586
-9 975 481
-1 083 384
-713 629
0
-14 483 088
-5 833 332
-1 914 258
-737 399
-9 804 260
-1 036 274
-681 692
-85 760
-14 259 643
-5 933 332
-2 104 456
-190 198 -5 900 000
-770 492
-33 093 -2 110 000
-10 739 602
-935 342 -29 410 521
-921 642
114 632 -2 387 000
-816 874
-135 182 -2 127 479
-91 291
-5 531
-250 000
-15 444 357 -1 184 714 -42 185 000
-5 933 332
0 -17 800 000
0
-21 377 689 -1 184 714 -59 985 000
-20 316 420
-20 192 975
986 689
482 934
-137 075
1 332 548
1 048 705
366 616
-95 177
1 320 143
1 125 261
385 247
0
1 510 508
76 556
18 631
95 177
190 365
3 150 000
1 055 000
0
4 205 000
5 759 752
0
1 575 866
-306 307
113 756
7 143 067
6 005 143
0
1 680 671
-388 107
82 327
7 380 034
5 745 794
0
1 520 007
-266 668
140 668
7 139 801
-259 349
0
-160 664
121 439
58 341
-240 233
17 474 800
270 000
4 981 200
-800 000
274 000
22 200 000
169 403
166 436
257 332
90 896
772 000
1 492 675
7 465 447
174 327
315 194
203 948
190 340
136 951
14 549
9 993 431
1 680 350
7 667 773
193 400
235 646
180 937
269 931
82 730
15 528
10 326 295
1 750 213
7 777 664
172 068
308 332
168 468
195 000
143 335
26 585
10 541 665
69 863
109 891
-21 332
72 686
-12 469
-74 931
60 605
11 057
215 370
5 360 000
23 333 000
516 200
925 000
525 000
665 000
430 000
105 000
31 859 200
14 315
10 355
219 886
1 830
15 471
56 184
318 041
25 980
2 102
159 174
1 680
2 053
55 213
246 202
21 664
10 000
173 268
1 668
20 000
75 000
301 600
-4 316
7 898
14 094
-12
17 947
19 787
55 398
4 VAREKOSTNAD
Innkjøp kafè
Innkjøp badeartikler
Beholdningsendring varetelling
SUM VAREKOSTNAD
5 LØNNSKOSTNAD
50
Lønn ansatte
53
Annen oppgavepliktig godtgjørelse
54
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad
58
Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft
59
Annen personalkostnad, yrkesskadefors
SUM LØNNSKOSTNAD
6 AV- OG NEDSKRIVNINGER
60
Av- og nedskrivninger
6 DRIFTSKOSTNADER
62
Energi, brensel og vann vedr produksjon
63
Kostnader lokaler
64
Leie driftsmateriale
65
Verktøy, inventar og driftsmateriale
66
Reparasjon og vedlikehold
67
Fremmed tjeneste
68
Kontorkostnad, trykksak o.l
69
Telefon, porto o.l
SUM DRIFTSKOSTNADER
7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD
70
Kostnad transportmidler
71
Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil o.l
73
Salgs-, reklame, og representasjon
74
Kontingent og gave
75
Forsikring skade, ansvar kunder
77
Annen kostnad
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD
7791 Mva kompensasjon (nullspill kto 3991)
SUM KOSTNADER
18 956 490
19 439 111
19 750 906
311 795
45 000
30 000
519 800
9 000
20 000
225 000
848 800
0
59 885 000
8 FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD
80
Finansinntekt
81
Finanskostnad
84
Ekstraordinær inntekt, salg treningsutstyr
RESULTAT
0
39 440
-35 000
-1 355 490
-23 419
58 411
0
-718 872
0
33 333
0
-1 593 450
23 419
-25 078
0
-874 578
0
100 000
0
0
Balanse pr. 30.04. - Drammensbadet KF
2015
2014
Eiendeler
Anleggsmidler
Inventar og driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
2 901 006
-159 939
2 741 067
2 913 688
-204 735
2 708 953
Omløpsmidler
Varelager
Kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalt kostnad
Kontanter/kasser
Bank
Sum Omløpsmidler
719 155
7 827 401
0
67 000
582 629
9 196 185
678 300
1 355 893
0
71 499
6 192 593
8 298 285
Sum Eiendeler
11 937 252
11 007 238
Gjeld og Egenkapital
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Annen egenkapital
Resultat for 1. tertial
Sum Egenkapital
-619 462
-37 054
-718 872
-1 375 388
-619 461
-920 058
-1 355 492
-2 895 011
Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser)
Sum Langsiktig gjeld
-3 096 761
-3 096 761
-3 072 854
-3 072 854
Kortsiktig gjeld
Skatter og avgifter
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld
-4 441 901
-2 120 758
-902 444
-7 465 103
-3 823 319
-626 415
-589 639
-5 039 373
-11 937 252
-11 007 238
Sum Egenkapital og gjeld