Protokoll - Fredrikstad kommune

Comments

Transcription

Protokoll - Fredrikstad kommune
Møteprotokoll
Kontrollutvalget Fredrikstad
Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:
06.02.2015,
fra kl. 09:00 til kl. 14:45
Viuno AS Nedre Tomtegate 2 -4, 1651 Sellebakk,, kl. 09:00 -11:00
Unikom AS Råbekksvingen 9, 1617 Fredrikstad, kl. 11:30: 14:45 (ordinært møte fra 12:30)
15/1 - 15/6
Frammøteliste
Medlemmer
Lars Petter Kuran, leder
Ann-Cathrin Becken, nestleder
Vigdis Giltun
Arild Skau
Stian Bjerkebakke Westin
Møtt
x
x
x
x
x
Varamedlemmer
Merknader
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.
Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin F Pettersen
Møtende fra revisjonen: Laila Nagelhus (hele møtet), Anders Svarholt og Jolanta Betker fra kl.
12:45
Møtende fra administrasjonen: Ingen
Andre: Viuno AS, daglig leder Jan Håkon Tolfsen m.fl. (virksomhetsbesøk)
Unikom AS, direktør Fred Magne Jahnsen m.fl. (virksomhetsbesøk)
Varamedlem Ole Østrup (H) var til stede i begge virksomhetsbesøkene
Innkalling og dagsorden:
Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte
likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for
avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. § 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det,
skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent
møte (jf. Kl. § 31a)
Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking.
For åpne dører ble det vedtatt at muntlig orientering fra revisor under «Eventuelt» skulle
behandles for lukkede dører. (hjemmel: KL § 31 pkt. 5, Jf. Offl. § 24,1. og 2. ledd,)
…………………….
Lars Petter Kuran, leder
…………………….
Ann-Cathrin Becken, nestleder
…………………….
Arild Skau
Kontrollutvalget Fredrikstads møte 06.02.2015
Sakliste
PS 15/1
Virksomhetsbesøk: VIUNO AS og Unikom AS
PS 15/2
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014
Vedlegg u.off, offl. § 23 første ledd
PS 15/3
Inspiria science center AS - Oppfølging av tidligere gjennomført
selskapskontroll
PS 15/4
Kontrollutvalgets årsmelding for 2014
PS 15/5
Referater og meldinger
PS 15/6
Eventuelt
PS 15/1 Virksomhetsbesøk: VIUNO AS og Unikom AS
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Omvisning og informasjon om VIUNO AS og Unikom AS, tas til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 06.02.2015:
Vedtak ble som innstillingen
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 06.02.2015:
1. Omvisning og informasjon om VIUNO AS og Unikom AS, tas til orientering
PS 15/2 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014, tas til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 06.02.2015:
Vedtak ble som innstillingen
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 06.02.2015:
1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2014, tas til orientering
PS 15/3 Inspiria science center AS - Oppfølging av tidligere
gjennomført selskapskontroll
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Oppfølging av tidligere selskapskontroll av Inspiria science center AS, tas til orientering
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
Bystyret tar rapport om oppfølging av tidligere selskapskontroll av Inspiria science
center AS, til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 06.02.2015:
Vedtak ble som innstillingen
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 06.02.2015:
1. Oppfølging av tidligere selskapskontroll av Inspiria science center AS, tas til orientering
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
Bystyret tar rapport om oppfølging av tidligere selskapskontroll av Inspiria
science center AS, til orientering
PS 15/4 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2014, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 06.02.2015:
Et par korrigeringer ble gjort på s. 5 i rapporten.
Vedtak ble som innstillingen
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 06.02.2015:
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2014, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til orientering
PS 15/5 Referater og meldinger
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Referater og meldinger tas til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 06.02.2015:
Vedtak ble som innstillingen
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 06.02.2015:
1. Referater og meldinger tas til orientering
PS 15/6 Eventuelt
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 06.02.2015:
Revisjonen redegjorde for pågående undersøkelser i RTD. Møte var lukket under
orienteringen.