Interkommunal planleggingsdag på Haugalandet 26. januar 2015

Comments

Transcription

Interkommunal planleggingsdag på Haugalandet 26. januar 2015
Interkommunal planleggingsdag på Haugalandet
26. januar 2015
Tysværtunet, Nygaardssalen
Edda 1, Haugesund
09.00 – 15.00
Matematikk – praktisk og variert undervisning 5.- 10. trinn v/Svein Torkildsen
09.00- 15.00
Leselærer på tvers av fag v/ Kåre Kverndokken
Lesing er en grunnleggende ferdighet, og enhver lærer har leseansvar i sitt fag.
I kurset gis innspill på hvordan en kan utvikle en lesedidaktisk verktøykasse og
et profesjonsfellesskap på tvers av fag
NyGiv metodikk. Hovedfokus er tallforståelse og
regning. Kurset er en videreføring for de som deltok
i september
Edda 5, Haugesund
Uni-K Haugesund
09.00 – 15.00
09.00 – 14.30
Barn fra språklige minoriteter i barnehage
og skole v/ Kamil Øzerk
Skriving som grunnleggende ferdighet v/ Astrid Stenersen og
Maria Hole Forsmo
Språkutvikling og pedagogenes rolle
Minoritets-tospråklighet/flerspråklighet
Pedagogisk-metodiske ideer for barnas/elevenes
begrepsmessige utvikling
Pedagogisk-metodiske ideer for språklige
minoriteters innholdslæring og faglige utvikling i
Sandeid
samfunnshus, Vindafjord
skolen
09.00 – 15.0
En praktisk dag med eksempler som er nyttige i klasserommet. Sentralt i
kurset er hva som kjennetegner det å skrive på det enkelte fags premisser.
Alle eksempler knyttes til Kunnskapsløftet og skriving som grunnleggende
ferdighet. Tenkeskriving, veiledet skriving, skriving som grunnleggende
ferdighet og 5 prinsipper for god skriveopplæring.
Solstein, Vea på Karmøy
Storsalen, Tysværtunet
09.00–14.30
09.00 – 15.00
Psykisk utviklingshemming – læring, mestring og
relasjonens betydning v/ Sonja Christie
Relasjonens betydning - hvordan en best kan møte barn med psykisk
utviklingshemming.
Hvilke begrensninger og muligheter kan eleven og læreren ha?
Hvordan påvirker kognitiv svikt læring og utvikling?
Innspill på hvordan en kan tilrettelegge for god utvikling og mestring.
Sandeid samfunnshus, Sandeid
09.00 – 15.00
Kurs i lesekurs
v/Anne Kari Aschim
Dette er et lesekurs for enkeltelever, grupper eller hele klasser etter
Helhetsmetoden, utarbeidet av Jørgen Frost og Bredtvet
kompetansesenter i Oslo. Denne metoden tar utgangspunkt i elevenes
tekster, arbeider med detaljer i teksten og til slutt med helheten.
Metoden kan vise til gode resultater både med hensyn til avkoding og
leseflyt, samt bedring av leseforståelse.
Hemmingstad, Haugesund
09.00 – 15.00
IKT i Skolen
Muntlig eksamen v/ Grete Sevje
O9.00 – 11.30
Hvordan forberede elevene på muntlig eksamen? Kurset har fokus på
samtalekompetanse som handler om å trene elevenes muntlig
ferdighet i ulike fag. Hvordan stille gode spørsmål på ulike nivå?
Hvordan vurdere elevenes muntlige kompetanse? Tips til
undervisningen som kan gjøre elevene bedre i stand til å delta aktivt i
fagsamtaler
IKT i klasserommet v/ Erik Westrum
Fra plan til praksis, hvordan gjør vi det. Hva skal elever lære? Hvordan
jobbe systemisk med grunnleggende ferdigheter
12.30 – 15.00
Skolen i en digital fremtid v/ Sven Olaf Brekke
Klokt arbeid på dette feltet for å sikre innsats fra alle ansatte. Fokus på
spennende praktiske eksempler fra Odda ungdomsskole, 21st century
skills og digital 1:1 satsing.
Påmelding innen
19. desember 2014
via Tysvær kommune:
http://kurs.tysver.kommune.no/
Informasjon også på
www.haugalandsloftet.no
Det er helt nødvendig at alle
som skal på kurs, melder
seg på innen fristen. Informasjon om
evt. matallergi må legges i
kommentarfeltet
ved påmelding.
Svein Torkildsen: Har mange års erfaring fra matematikkundervisning i grunnskolen. Han arbeider nå ved Matematikksenteret som prosjektleder på
større etterutdanningsprosjekt og er faglig bidragsyter i NyGIV og regnesatsingen på ungdomstrinnet.
Tine Foss Pedersen Har mange års erfaring fra barneskole, er tilknyttet Matematikksenteret, bidrar som kursholder, prosjektleder og veileder for lærere,
har spesiell kompetanse innen begynneropplæring, matematisk samtale og matematisk kompetanse.
Anne Kari Aschim: Lærer og logoped med lang erfaring fra skoleverket. Hun har jobbet som prosjektleder av lese- og skriveopplæringsprosjekter i Ås og
på Hadeland. Hun har bl.a. utviklet ‘Jeg leser og skriver’, et opplegg for begynneropplæringen i lesing og skriving, knyttet til Damms Leseunivers.
Kamil Øzerk, institutt for pedagogikk, UiO. Øzerk er forfatter av flere bøker og er kjent som en engasjert foreleser på tema flerspråklige barn. Han har
særlig interesse for områdene skolebasert læring, tospråklighet, språkrevitalisering, language policy in education, mangfoldighet, læreplanstudier,
klasseromsforskning, lesing og autisme.
Grete Sevje har lang erfaring som lærer på ungdomstrinnet, har undervist i pedagogikk og fagdidaktikk ved Institutt for lærerutvikling og skoleutvikling
(ILS) ved Universitetet i Oslo, og har skrevet flere lærebøker.
Sven Olaf Brekke rektor ved Odda ungdomsskole. Skolen har vunnet flere nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeid med digital kompetanse.
Spennende bruk av facebook, spillkonsoller og GPS med kart i undervisningen er noen av områdene de har satset på.
Erik Westrum prosjektleder senter for IKT i utdanningen og med bred erfaring fra skolen, har fokus på hvordan implementere digitale ferdigheter i alle
fag.
Astrid Stenersen har i mange år arbeidet i barneskolen og har sin erfaring hovedsakelig fra undervisning på mellomtrinnet. Hun har blant annet arbeidet
med minoritetsspråklige elever og har i tillegg arbeidet mye med VFL. Hun har, som Hole-Forsmo, permisjon fra lærerjobben for å arbeide på Nasjonalt
senter for skriveopplæring og skriveforsking.
Maria Hole Forsmo har sin bakgrunn fra undervisning på barnetrinnet og har hovedsakelig arbeidet med begynneropplæringen. Hun har også arbeidet
som spesialpedagogisk koordinator i skolen. Hole-Forsmo har i år permisjon fra lærerjobben, for å arbeide på Nasjonalt senter for skriveopplæring og
skriveforsking.
Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Vestfold. Gjennom sine populære norsklæreverk – både lesebøker og språkbøker – har han
i en årrekke vært med på å prege norskfaget i skolen. Kverndokken driver flere videreutdanningskurs for lærere i lesing og skriving.

Similar documents