SPHPRA321 - Sykepleierens funksjon og

Comments

Transcription

SPHPRA321 - Sykepleierens funksjon og
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Emnekode: SPHPR321
Emnenavn: Sykepleierens funksjon og oppgaver i sykehjem
Studieår: 2015
Kull: 2013
Semester: Høst 2015/Vår 2016
Studieprogram: Bachelorstudium i sykepleie - Kjeller
Institutt: Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
Fagansvarlig / emneansvarlig: Anne Reidun Dahl
Ajour: 2015-09-15 i APA 6th-stil v/biblioteket, Kjeller
Pensum
Aase, K. (2010). Pasientsikkerhet - hendelser, begreper og omfang IK. Aase (Red.),
Pasientsikkerhet : teori og praksis i helsevesenet (s. 15-29). Oslo: Universitetsforl.
Aase, K. & Testad, I. (2010). Første, annen, halvannen - hva med sikkerheten? . I K. Aase
(Red.), Pasientsikkerhet : teori og praksis i helsevesenet (s. 126-140). Oslo:
Universitetsforl.
Aase, K. & Wiig, S. (2010). Skape og opprettholde et lærende helsevesen. I K. Aase (Red.),
Pasientsikkerhet : teori og praksis i helsevesenet (s. 59-73). Oslo: Universitetsforl.
Andre, B. (2014). Positive arbeidslivserfaringer i kommunehelsetjenesten. I G. Haugan, & T.
Rannestad (Red.), Helsefremming i kommunehelsetjenesten (s. 216-224). Oslo:
Cappelen Damm.
Braut, S. & Holmboe, J. (2010). Den norske helsetjenesten - struktur og kultur i et
sikkerhetsperspektiv. I K. Aase (Red.), Pasientsikkerhet : teori og praksis i
helsevesenet (s. 30-43). Oslo: Universitetsforl.
Brodtkorb, K. & Ranhoff, A. H. (2014). Helsetjenester til eldre. I M. Kirkevold, K.
Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle
pasienten (2. utg., s. 197-208). Oslo: Gyldendal akademisk.
Førland, O. (2014). Fagutvikling og praksisutvikling i kommunale helse- og omsorgstjeneter.
I G. Haugan, & T. Rannestad (Red.), Helsefremming i kommunehelsetjenesten (s. 225241). Oslo: Cappelen Damm.
Haugan, G. (2014). Helsefremming blant mentalt klare langtidspasienter i sykehjem. I G.
Haugan, & T. Rannestad (Red.), Helsefremming i kommunehelsetjenesten (s. 101115). Oslo: Cappelen Damm.
Hauge, S. (2014). Å arbeide helsefremmande i møte med personer med demens. I G. Haugan,
& T. Rannestad (Red.), Helsefremming i kommunehelsetjenesten (s. 116-125). Oslo:
Cappelen Damm.
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
(helse- og omsorgstjenesteloven). Hentet fra https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30
Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Hentet fra
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64
Høst, T. (2014). Ledelse i helse- og sosialsektoren (3. utg.). Oslo: Universitetsforl.
[Kap.3]
Høyland, S. (2010). Rapportering av uønskede hendelse. I K. Aase (Red.), Pasientsikkerhet :
teori og praksis i helsevesenet (s. 99-111). Oslo: Universitetsforl.
Kirkevold, M. (2014). Den gamles integritet. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff
(Red.), Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten (2. utg., s. 94-104).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Kirkevold, M. (2014). Personsentrert og individualisert sykepleie. I M. Kirkevold, K.
Brodtkorb, & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle
pasienten (2. utg., s. 106-119). Oslo: Gyldendal akademisk.
Kristoffersen, N. J. (2011). Sykepleier i organisasjon og samfunn. I N. J. Kristofferesen, F.
Nortvedt, & E.-A. Skaug (Red.), Grunnleggende sykepleie (Vol. 1, s. 281-342).
Lindholm, C. & Thorbjørnsen, K. M. (2012). Sår (3. utg.). Oslo: Akribe.
[Kap. 2, 12-13 og 15]
Meling, M. & Bø, B. (2010). Pasientsikkerhet ved vaktskifte i sykepleietjenesten. I K. Aase
(Red.), Pasientsikkerhet : teori og praksis i helsevesenet (s. 141-152). Oslo:
Universitetsforl.
Molven, O. (2015). Helsepersonells rettigheter og plikter. I E. K. Grov, & I. M. Holter (Red.),
Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1 (5. utg., s. 339-359).
Oslo: Akribe.
Nordtug, B. (2014). Helsefremming blant pårørende med omsorgsbelastning. I G. Haugan, &
T. Rannestad (Red.), Helsefremming i kommunehelsetjenesten (s. 175-183). Oslo:
Cappelen Damm.
Pasientrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og
brukerrettighetsloven). Hentet fra https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63
[Med sentrale forskrifter hjemlet i Loven]
Pfeiffer, R. (2002). Sykepleier og leder: den administrative og den faglige sykepleielederens
funksjon. Bergen: Fagbokforl.
[Kap. 1 ]
PPS. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten Hentet fra ppsnett.no
[Stell og oppfølging av pasienter med kroniske sår]
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Ranhoff, A. H. (2014). Den akutt syke gamle. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, & A. H. Ranhoff
(Red.), Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten (2. utg., s. 225-236).
Oslo: Gyldendal akademisk.
Slettebø, Å. (2014). Juridiske rammer og etiske utfordringer. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb, &
A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten (2.
utg., s. 212-223). Oslo: Gyldendal akademisk.
Tveiten, S. (2008). Pedagogikk i sykepleiepraksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforl.
[Kap. 6,9 og 10]
Wiig, S. & Hansen, B. S. (2010). Risikopersepsjon på tvers. I K. Aase (Red.),
Pasientsikkerhet : teori og praksis i helsevesenet (s. 115-125). Oslo: Universitetsforl.