Fag: Samfunnsfag Faglærere: Torunn Torblå Stendal

Comments

Transcription

Fag: Samfunnsfag Faglærere: Torunn Torblå Stendal
Fag: Samfunnsfag
Faglærere: Torunn Torblå Stendal og Siri Torgersen
Trinn: 10. trinn
Skoleår: 2015/2016
Periode
Kompetansemål
Grunnleggende
ferdigheter
Læringsressurser
Arbeidsmåter og tilpasset opplæring
egnet til å nå kompetansemålene
Underveisvurdering
1.Valg
(uke 3439)
-gjere greie for korleis ulike politiske
parti fremjar ulike verdiar og interesser,
knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål
og argumentere for eige syn
I denne perioden vil vi ha
fokus på:
Samfunnskunnskap kap. 1
Debatt
Diskusjoner/samtaler
Forelesning
Individuell jobbing og pararbeid
Muntlig
vurdering med
karakter
-gjere greie for politiske institusjonar i
Noreg og deira rollefordeling og
samanlikne dei med institusjonar i andre
land
-gje døme på kva samarbeid, medverknad
og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i
organisasjonar og i skolen
-bruke samfunnsfaglege omgrep i
fagsamtalar og presentasjonar med ulike
digitale verktøy og byggje vidare på
bidrag frå andre
gjere greie for framveksten av
velferdsstaten og beskrive trekk ved
Noreg i dag
Å kunne uttrykke seg
muntlig:
-bygge opp en helhetlig
argumentasjon
-drøfte faglige emner med
fagterminologi
-forstå og vurdere
informasjon
Å kunne lese:
-velge relevante strategier
tilpasset teksten, og finne
detaljert og implisitt
informasjon i tekster med
ukjent form eller innhold
-kan forstå tvetydigheter og
oppfatte motsetninger
Å kunne regne:
-elevene kan lese og hente
ut informasjon fra tabeller
“Styre folket-eller
folkestyre?
Ulike demokratier
Demokratiske kjennetegn
diktatur
teokrati
Valgordninger
Partier
Partisystemer
Presidentvalget
Monarki vs. Republikk
Tverrfaglige
emner
2.
(uke 4146)
- samanlikne storleik, struktur og vekst i
befolkningar og analysere befolkningsutvikling,
urbanisering og flytting i nyare tid
- kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av
verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige
og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling
- gjere greie for kolonialisme og imperialisme og
gje døme på avkolonisering
- drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare
tid, og reflektere over korleis dagens samfunn
opnar for nye omveltingar
I denne perioden vil vi ha
fokus på:
Å kunne regne:
-elevene kan lese og hente
ut informasjon fra tabeller
-elev kan sammenligne
størrelser og uttrykker
sammenhengen mellom
dem
Å kunne bruke digitale
verktøy
-innhente og organisere
digital informasjon og
bruke avanserte
søkestrategier og kilder
Geografi kap.4
“Folk og flytting –
demografi”
Befolkningsvekst
Levealder og
befolkningsstruktur
Kina og ettbarnspolitikken
Migrasjon og ulike typer
flytting
Historie kap. 3
“Den tredje verden blir
skapt”
Imperialisme
Avkoloniseringen i SørøstAsia og Afrika
Religiøse og territoriale
konflikter
Apartheidpolitikken i Afrika
Hvordan imperialismen har
påvirket Kina
Debatt
Diskusjoner/samtaler
Forelesning
Individuell jobbing og pararbeid
Kartprøve
3.
(uke 4752)
-formulere spørsmål om forhold i
samfunnet, planleggje og gjennomføre ei
undersøking og drøfte funn og resultat
munnleg og skriftleg
-bruke statistiske kjelder til å berekne og
beskrive tendensar og variasjonar i
samfunnsfaglege drøftingar og vurdere
om statistikken gjev påliteleg informasjon
-reflektere over samfunnsfaglege
spørsmål ved hjelp av informasjon frå
ulike digitale og papirbaserte kjelder og
diskutere formål og relevans til kjeldene
-skrive samfunnsfaglege tekstar med
presis bruk av fagomgrep, grunngjevne
konklusjonar og kjeldetilvisingar
-lokalisere og dokumentere oversikt over
geografiske hovudtrekk i verda og
samanlikne ulike land og regionar
-gjere greie for hovudprinsippa i FNpakta, FNs menneskerettserklæring og
sentrale FN-konvensjonar, mellom anna
ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise
korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og
drøfte konsekvensar av brot på
menneskerettar
I denne perioden vil vi ha
fokus på:
Å kunne uttrykke seg
skriftlig:
-kunne skrive
argumenterende fagtekster
-å kunne bruke digitale
verktøy til å hente inn
informasjon
-kildehenvisninger
-kildekritikk
Geografi kap. 5
«Fattig og rik på samme
klode»
Forskjeller i levekår
Kolonihistorie
Teknologiutvikling
Verdenshandelen
Maktfordeling
Samfunnskunnskap kap. 3
«Likegyldigheten er vår
verste fiende»
FN
Menneskerettighetene
Verdenserklæringen
Brudd på
menneskerettighetene
Demokrati og
menneskerettigheterdødsstraff
Debatt
Diskusjoner/samtaler
Forelesning
Individuell jobbing og pararbeid
Skrive fagartikkel
Fagtekst
(innlevering av
utforskeroppgave)
Norsk og
samfunnsfag
4. (uke 28)
-drøfte årsaker til og verknader av
sentrale internasjonale konfliktar på
1900- og 2000-talet
-vise korleis hendingar kan framstillast
ulikt, og drøfte korleis interesser og
ideologi kan prege synet på kva som blir
opplevd som fakta og sanning
-lage spørsmål om sentrale internasjonale
konfliktar på 1900-talet og i vårt eige
hundreår, formulere årsaksforklaringar og
diskutere konsekvensar av konfliktane
5.
(uke 9-15)
- drøfte viktige omveltingar i samfunnet i
nyare tid, og reflektere over korleis
dagens samfunn opnar for nye
omveltingar
-lage spørsmål om sentrale internasjonale
konfliktar på 1900-talet og i vårt eige
hundreår, formulere årsaksforklaringar og
diskutere konsekvensar av konfliktane
-drøfte viktige omveltingar i samfunnet i
nyare tid, og reflektere over korleis
dagens samfunn opnar for nye
omveltingar
I denne perioden vil vi ha
fokus på:
Historie kap. 4
Å kunne lese:
-elevene kan velge
relevante strategier tilpasset
teksten, og finne detaljert
og implisitt informasjon i
tekster med ukjent form
eller innhold
-kan forstå tvetydigheter og
oppfatte motsetninger
- kan forklare
årsakssammenhenger
- kildekritikk
“Mistro og mistenksomhetda verden holdt pusten”
Å kunne uttrykke seg
muntlig:
-bygge opp en helhetlig
argumentasjon
-drøfte faglige emner med
fagterminologi
-forstå og vurdere
informasjon
Historie kap. 5
«Jugoslavia eksploderer»
Å kunne lese:
-elevene kan velge
relevante strategier tilpasset
teksten, og finne detaljert
og implisitt informasjon i
tekster med ukjent form
eller innhold
-kan forstå tvetydigheter og
oppfatte motsetninger
- kan forklare
årsakssammenhenger
- kildekritikk
Debatt
Diskusjoner/samtaler
Forelesning
Individuell jobbing og pararbeid
film
Skriftlig prøve
Debatt
Diskusjoner/samtaler
Forelesning
Individuell jobbing og pararbeid
Multiple choice
prøve
Den kalde krigen
Nato
Warzawapakten
Berlinmuren
Kald krig kriser
Jaltakonferansen
ideologier
Det flerkulturelle Balkan
Tito
Jugoslavia før oppløsningen
Jugoslavia går i oppløsning
Tito
Balkankrigen
Verdenssamfunnet prøver å
hjelpe
Historie kap. 7»
«Frykten er mitt våpen»
Terrorisme
Hva er en terrorist
Hvem kan være terrorister
IS
Krigen mot terror
6.
(uke 1621)
-presentere viktige utviklingstrekk i norsk
historie på 1800-talet og første halvdel av
1900-talet og beskrive korleis dei peikar
fram mot samfunnet i dag
-gjere greie for framveksten av
velferdsstaten og beskrive trekk ved
Noreg i dag
-beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og
korleis han heng samen med den globale
økonomien
6,5
(uke 2225)
Å kunne lese:
-elevene kan velge
relevante strategier tilpasset
teksten, og finne detaljert
og implisitt informasjon i
tekster med ukjent form
eller innhold
-kan forstå tvetydigheter og
oppfatte motsetninger
- kan forklare
årsakssammenhenger
- kildekritikk
Historie kap. 5
«Det moderne Norge»
Mellomkrigstid
Arbeiderbevegelsen
Etterkrigstid
Fremvekst av velferdsstaten
Norge inn i det nye årtusen
Samfunnnkunnskap kap. 5
«There is no such thing as a
free lunch»
Norge fra fattig til rik
Økonomisk politick
Statsbudsjett
Skatt
Oljefondet
Ideologi og økonomi
Den globale økonomien
EU og EØS
WTO
Repetisjon/forberedelse til
eksamen
Debatt
Diskusjoner/samtaler
Forelesning
Individuell jobbing og pararbeid
Nyhetssamling
identifisere samfunnsfaglege argument,
fakta og påstandar i samfunnsdebattar og
diskusjonar på Internett, vurdere dei
kritisk og vurdere rettar og konsekvensar
når ein offentleggjer noko på Internett
gje døme på korleis oppfatningar om
forholdet mellom kjærleik og seksualitet
kan variere i og mellom kulturar
analysere kjønnsroller i skildringar av
seksualitet og forklare skilnaden på ønskt
seksuell kontakt og seksuelle overgrep
undersøkje korleis menneske gjer seg
nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar
og teknologi i Noreg og i andre land i
verda og drøfte premissar for berekraftig
utvikling
beskrive utvikling og konsekvensar av
tobakks- og rusmiddelbruk i Noreg og
diskutere haldningar til rusmiddel
Læreverk: Makt og menneske