PEISKROKVEIEN 21 Prosjektnr. 201403

Comments

Transcription

PEISKROKVEIEN 21 Prosjektnr. 201403
Arkitekt Øyvind Poulsson
PEISKROKVEIEN 21
Prosjektnr. 201403
Peiskrokveien 21 - enebolig og garasje for
Kristin og Lars Gaustad
18.05.2015
BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE
Kristin og Lars Gaustad
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
Kapittel: 00 Generell del
Prosjektnr. 201403
Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER
:
Arkitekt Øyvind Poulsson
Dato: 18.05.2015
Side 00-2
Teknisk beskrivelse.
Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledninger. Kodene til de
spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte
delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store
bokstaver).Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der
disse er relevante.
Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen
fremfor tegninger
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-3
A0 Tilbudsinnbydelse
På vegne av Kristin og Lars Gaustad innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: PEISKROKVEIEN 21
Prosjektnr. 201403
Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i
prosjektbeskrivelsen.
Det vil bli avholdt tilbudsbefaring onsdag 20.05.2015 med fremmøte kl 14.00 i Peiskrokveien 21,
Nittedal
Avklaringer 17.06 - kl 08.00 - 11.00
For å være med i tilbudskonkurransen må tilbudet være ankommet innen fredag 12.06.2015 kl. 12.00
til:
STEMA Rådgivning AS,
v/ Lasse Wavik
Teiealleen 1
2030 Nannestad
Mobil: + (47) 970 64 044
E-mail: [email protected]
Tilbudet skal leveres både elektronisk og i papirversjon.
Det vil ikke bli holdt offisiell tilbudsåpning.
..................................... den ........................
______________________________________________________________________
Sign.
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-4
A0 Tilbudsinnbydelse
INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE
For tilbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder
bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.
Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 versjon
xxxx og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det
enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.
Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.
Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende
beskrivelse.
Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner,
m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i
enhetsprisene for de enkelte arbeider.
Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens
uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal
utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.
Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan
ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.
Entreprenøren er ansvarlig for kontroll og dokumentasjon av ytelser til alle konstruksjoner/installasjoner. Senest 2
måneder før bestilling skal layout og dokumentasjon på tekniske anlegg fremlegges for tiltakshaver og arkitekt.
Mengder er entreprenørens ansvar.
Alle postene i beskrivelsene skal være priset og mengder angis. Der det står 0,00 på mengder regner entreprenør ut
riktige mengder.
Det forutsettes at resentanter på byggeplass fra hvert enkelt foretak behersker norsk eller engelsk.
Det forutsettes at det ikke benyttes mer enn ett ledd underentreprenører.
Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring
byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som
hensyn til naboer.
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-5
A1 Dokumentliste
Dokumentliste

Denne beskrivelse

Beskrivelse VVS

Beskrivelse EL

SHA-plan

Arkitekttegninger i hht tegningsliste

Underlagstegninger (planer) for tekniske anlegg (kan leveres i DWG- eller PDF-format)

Rammetillatelser med søknadstegninger
A3 Orientering om prosjektet
Prosjektet omhandler:


Oppføring av ny enebolig med bruksaral 300 m2 og ny garasje med bruttoareal 49 m2.
Riving av eksisterende hytte og uthus.
A3.1 Arbeidenes art og omfang
Eneboligen er i 1 1/2 etasje + takstue og skal oppføres med bærende massivtrekonstruksjoner i
kombinasjon med bindingsverk, mur/betong. Flate tak med innvendige taknedløp.
Garasjen er uisolert med en liten isolert smørebod innerst. Utføres i bindingsverk. Flatt tak med utvendig
taknedløp.
Høydeplassering i terrenget i hht søknad. Garasjegulv senkes til nivå med 2. etasjegulv i huset.
Rundt huset skal det anlegges gangvei/plattinger, skjermvegg og baldakin i tre og trapper og
forstøtningsmurer i betong.
Det skal etableres fordrøyningsgrøft for innvendig nedløp/takvann.
Tilkoblingspunkt for vann og avløp blir i Skogveien og grøft må graves/sprenges over nabotomt på
østside. Det foreligger tinglyst rettighet til dette.
Tilkoblingspunkt for EL utredes av EL-entreprenør.
Grunnforhold og avstand til fjell er ikke registrert, men det er mye fjell i dagen. Grunnarbeider og
fundamentering er beskrevet med antatte utførelser og mengder. Endelig valg av utførelser må
bestemmes etter avdekking av fjell. Fast fjell som skal sprenges ut måles opp og beregnede mengder
fremlegges og legges til grunn for regulering av poster i forkant av arbeidene.
Tekniske hovedinstallasjoner:

Romoppvarming: EL- varmekabler i gulv. 3 lukkede ildsteder. Varmepumpe luft/luft.

Varmtvann: EL.

Ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

Det bes om alternativ pris på vannbåren gulvvarme (føres ikke til sum)
TEK10-krav legges til grunn for hele tiltaket. Hovedentreprenør har ansvaret for at TEK10-kravene
oppfylles. Dokumentasjoner/spesifikasjoner som viser ytelsene til alle de tekniske anleggene og hvordan
de samlet sett oppfyller TEK10 skal fremlegges for tiltakshaver innen 2 måneder etter oppstart.
Hytte og uthus som skal rives må tilbyder selv besiktige med formål å avdekke evntuelt risikoavfall.
Rivingsarbeidene forutsettes utført etter registrering av eventuelt farlig avfall. Hytta er ikke registrert som
bevaringsverdig. Hovedbyggematerialer er tre. Grunnmur i natursten/betong. BRA ca 75 m2. Uthuset er i
tre med BRA ca 20 m2.
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-6
A3 Orientering om prosjektet
A3.1 Byggetid
Oppdragsgiveren forventer en kontinuerlig byggeprosess med ønsket oppstart i løpet av august.
innsending av IG-søknad før fellesferien.
A3.2 Forbehold om tillatelser, finansiering mv.
Det foreligger rammetillatelse både for nytt hus og for riving av eksisterende. Hovedentreprenør skal
sørge for at vilkårene i rammetillatelsene følges.
A3.3 Entrepriseform og konkurransetype
Entrepriseform: Hovedentreprise etter NS 8406.
Tilbyder skal være hovedentreprenør og skal i tilbudet oppgi navn på alle underentreprenører han vil
benytte. Det skal være mulig å tiltransportere andre entrepriser.
Det er levert egne beskrivelser på VVS og EL, og hovedentreprenør skal innhente tilbud. Tilbudene skal
vedlegges og innkorporeres i prissammendraget.
Entreprenøren skal:

Opplyse om vederlagsberegning og oppgjørsformer

Ha ansvaret for koordinering og administrasjon på byggeplassen

Entreprenøren skal sørge for at underentreprenører ivaretar sine prosjekteringsansvar og sender
layout mm for tekniske anlegg til arkitekt innen 2 måneder etter oppstart.
A3.4 Oppdragsgivers organisering av HMS-arbeidet
Oppdragsiver vil på tilbudbefaring orientere om hvordan han organiser HMS-arbeidet slik at hans
forpliktelser i hht. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
(Byggherreforskriften) blir ivaretatt (HMS plan).
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-7
B0 Tilbud
I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr
undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:
............................................................................................................
til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på:
kr .
eks. mva
Forbehold
Lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden reguleres i henhold til totalindeks-metoden, NS 3405.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Byggetid
Arbeidene kan starte: ...............................
Arbeidene utføres i løpet av: ...............mnd ..................dager
Godkjenninger
Bedriften har følgende godkjenninger: .............................................................
Underentreprenører og samarbeidende firmaer
Opplysninger om underentreprenører og samarbeidende firmaer er gitt i skjema B.7.
Tilbud vedrørende påslagsprosenter ved endrings-/regningsarbeid er gitt i skjema B.6.
Øvrige opplysninger
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................ den ..................................
_________________________________________
Tilbyder stempel/signatur
_________________________________________
_________________________________________
Adresse
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
____________________________
Telefon
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
B1 Konkurranseregler
B1
Konkurranseregler
Oppdragsgiveren står fritt til å velge tilbud eller evnt. å forkaste alle tilbudene.
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Side 00-8
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-9
B2 Kapittelsammendrag bygningsmessige arbeider
Kapittel:
01
02
03
05
07
08
09
10
12
14
15
17
18
21
22
25
26
29
kr
Rigg og drift
Andre felleskostnader
Graving, Sprengning
Betongarbeid
Stålkonstruksjoner
Bærende konstruksjoner i andre materialer, Prefab
Murarbeid
Flisarbeid
Tømrerarbeid
Vinduer
Dører
Tekkearbeid
Blikkenslagerarbeid
Malerarbeid
Byggtapetsering
Bygningsm. arb. for VVS
Bygningsm. arb. fo Elektroinst.
Div. bygningsm. arb.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sum
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 25 % MVA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sum inkl. MVA
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-10
B6 Endrings og regningsarbeider
Arbeid - timepris
Timepris omfatter utbetalt arbeidslønn samt alle tillegg, variable og faste kostnader utover dette.
Grunnarbeider: svenn/fagarbeider
Betongarbeider: svenn/fagarbeider
Mur- og flisarbeider: svenn/fagarbeider
Tømrerarbeider: svenn/fagarbeider
Rørleggerarbeider: svenn/fagarbeider
Malerarbeider: svenn/fagarbeider
Blikkenslagerarbeider: svenn/fagarbeider
Elektroarbeider: svenn/fagarbeider
Gartnerarbeider: svenn/fagarbeider
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
kr/time
kr/time
kr/time
kr/time
kr/time
kr/time
kr/time
kr/time
kr/time
Timepris for Lærling: i.h.t gjeldende % i Fellesoverenskomsten for byggfag §3-2.
Timepris for Hjelpearbeider: 85% av svenn/fagarbeider.
Materiell og utstyr
For materiell og utstyr omfatter påslagsfaktoren fortjeneste, risiko samt alle utgifter som administrasjon,
frakt, assuranse, brekkasje, samt håndtering på byggeplassen etc.
Påslagsprosent materiell og utstyr: ............ %
Sideentrepriser
Eventuelle tiltransporterte sideentrepriser tillegges .......... % for administrasjon.
Generelt
Alle priser er eksklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt.
Beregninger av regulering av kontraktssum utføres etter totalindeks-metoden, NS 3405.
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
18.05.2015
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
Prosjektnr. 201403
Side 00-11
B7 Underentreprenører og samarbeidende firma
(Utfylles av anbyderen)
Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med
følgende firmaer, håndverkere eller leverandører:
1.Massivtreentreprenør:
Norsk Massivtre AS
Brevpost/Forretningsadresse: Tveterveien 51, 1344 Haslum
Telefon: 47933310
E-postadresse: [email protected]
2. ....................................................................................................................
........................................................................................................................
3. ....................................................................................................................
........................................................................................................................
4. ....................................................................................................................
........................................................................................................................
5. ....................................................................................................................
........................................................................................................................
6. ...................................................................................................................
.......................................................................................................................
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-12
B8 HMS - erklæring
HMS - erklæring
EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.
Undertegnet erklæring skal leveres sammen med tilbudet. Hovedentreprenøren plikter også å kreve
tilsvarende erklæring fra alle underentreprenører ved inngåelse av kontrakt som overstiger en verdi på
kr.200 000,- eksl. mva. Kfr. forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402
Denne bekreftelsen gjelder:
Firma
Adresse
Postnr./sted
Land
Det bekreftes med dette at denne virksomhet arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø og
sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. Res. 6. desember 1996 i medhold av
lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidsvern og arbeidsmiljø mv.
Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljø - regelverk når
det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.
Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av
virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.
Daglig leder sign.:
Dato:
Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø og
Sikkerhetslovgivningen.
Representant for de ansatte sign.:
Dato:
For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende:
Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø og
sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. Res. 6. desember 1996 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om
arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
Det aksepters at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av
virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.
Daglig leder sign.:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Dato:
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-13
B8 HMS - erklæring
Forpliktende underskrift
Undertegnede entreprenør erklærer å ha kontrollert at alle angitte sider og tegninger er med i det utleverte
tilbudsmaterialet, og har gjennomgått de vedheftede tilbudsdokumenter og de dokumenter det er henvist til i
disse.
Undertegnede entreprenør har satt seg inn i kommunens kontraktsbestemmelser i Bok 0 og erklærer ved sin
underskrift at kontraktørvirksomhet ikke skal komme til anvendelse.
Egne vedlegg som dokumenterer etablert evnt. lærlingeordning samt innført ordning for internkontroll,
bedriftshelsetjeneste og verneombud vedlegges tilbudet.
Tilbudet er basert på de spesielle opplysninger som er gjort kjent for denne byggeoppgaven, samt dagens nivå
for lønninger, priser, sosiale utgifter og alle andre relevante omkostninger for en komplett og i alle henseende
fullstendig gjennomføring av byggearbeidene.
Firma:
Adresse:
Telefon:
Sted:
Tilbyders stempel og underskrift
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Dato:
Arkitekt Øyvind Poulsson
18.05.2015
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
Prosjektnr. 201403
Side 00-14
C0 Liste over tegninger, skjema og tabeller
Tegn.nr.
Dato utarb.
Tekst
Dato endret Utarbeidet av
A1.010
A1.020
A1.030
A1.101
A2.010
A2.020
A2.030
A2.040
A2.050
A2.110
A2.120
A2.130
A2.140
A2.150
A2.160
A3.010
A3.020
A3.030
A3.040
A6.001
A7.001
A7.002
A7.003
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
PLAN 1. ETASJE
ARK
PLAN 2. ETASJE
ARK
PLAN 3. ETASJE
ARK
PLAN UTVENDIG BYGNING
ARK
SNITT 1
ARK
SNITT 2
ARK
SNITT 3
ARK
SNITT 4
ARK
PLAN OG SNITT GARASJE
ARK
SNITT A
ARK
SNITT B
ARK
SNITT C
ARK
SNITT D
ARK
SNITT E
ARK
SNITT F
ARK
FASADE MOT VEST
ARK
FASADE MOT ØST
ARK
FASADE MOT SYD
ARK
FASADE MOT NORD
ARK
HOR.SNITT - VINDU, SIDE - DETALJ
ARK
VERT.SNITT - VINDU, TOPP - DETALJ
ARK
VERT.SNITT - VINDU, BUNN - DETALJ
ARK
VERT.SNITT - UTV. HIMLING/DØR/VINDU - DETALJ ARK
Forslag til føringer for ventilasjonskanaler:
V1.010
V1.020
V1.030
16.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
VVS - PLAN 1. ETASJE
VVS - PLAN 2. ETASJE
VVS - PLAN 3. ETASJE
ARK
ARK
ARK
SITUASJONSPLAN
UTOMHUS- OG AVKJØRSELSPLAN
PLAN 1. ETASJE
PLAN 2. ETASJE
16.02.15
LOFT / TAKPLAN
FASADE SYD
FASADE VEST
FASADE NORD
FASADE ØST
SNITT AA
SNITT BB
SNITT CC
ARK
ARK
ARK
ARK
ARK
ARK
ARK
ARK
ARK
ARK
ARK
ARK
Søknadstegninger:
A-101
A-102
A-103
A-105
A-106
A-107
A-108
A-109
A-110
A-111
28.10.2014
28.10.2014
28.10.2014
28.10.2014
28.10.2014
28.10.2014
28.10.2014
28.10.2014
28.10.2014
28.10.2014
28.10.2014
28.10.2014
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
18.05.2015
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
Prosjektnr. 201403
Side 00-15
C3 Avtaledokument
FORSLAG TIL KONTRAKTSDOKUMENTER
Kontrakten består av følgende dokumenter:
Dette avtaledokumentet
Vedlegg A Kontraktsbestemmelser
Vedlegg B Arbeidsomfang
Vedlegg C Tidsplan
Vedlegg D Vederlag
Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner
Vedlegg F Tegninger
Vedlegg G Administrative bestemmelser
Ved motstrid mellom kontraktsdokumentene gjelder de i den rekkefølgen de er satt opp.
Dette avtaledokumentet med vedlegg er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver
av partene.
....................., den ...........................
.........................., den....................................
..........................................................
......................................................................
byggherre
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
entreprenør
Arkitekt Øyvind Poulsson
18.05.2015
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
Prosjektnr. 201403
Side 00-16
D0 Adresseliste
Arkitekt:
Sivilarkitekt mnal Øyvind Poulsson
Trosterudveien 18 G
0778 Oslo
Tlf.:
22 14 00 87
Mob.:
913 63 036
E-post:
[email protected]
Saksbehandler: Øyvind Poulsson
Rådgivende ingeniør byggeteknikk
Seim og Hultgreen AS
Pilestredet 75C
0354 Oslo
Saksbehandler:
Erik Hultgreen
Tlf:
22 06 85 13
Mob:
909 22 244
E-post:
[email protected]
Rådg. ing. oppmåling
Romerike Oppmåling AS
Inges gate 20 B
2004 Lillestrøm
Tlf.:
Mob.:
E-post::
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
63 81 02 42
901 87 576
[email protected]
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
D0 Adresseliste
BYGGHERRE
Kristin og Lars Gaustad
Utsiktsveien 62 B
1482 Nittedal
Kontaktperson:
Lars Gaustad
Mob.:
928 97 118
E-post:
[email protected]
Prosjektleder:
STEMA Rådgivning AS
Teiealléen 1, Pb. 1
2031 Nannestad
Kontaktperson:
Lasse Wavik
Mobil:
970 64 044
E-post:
[email protected]
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Side 00-17
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-18
D0 Adresseliste
PROSJEKTORGANISASJON
Byggherre og engasjerte rådgivere
Byggherre
Byggherre v/ prosjektleder
Ansvarlig søker
Arkitekt
Ansvarlig prosjekterende
Arkitekt
Ansvarlig prosjekterende
Konstruksjonssikkerhet
Seim & Hultgreen AS
Ansvarlig prosjekterende
VVS teknikk
Elektroteknikk
Rørlegger
Ansvarlig prosjekterende
Brannteknikk
Arkitekt
Ansvarlig prosjekterende
Riveteknikk
Entreprenør hvis påkrevet
Ansvarlig
Landskapsarkitekt
Ingen
Ansvarlig prosjekterende
Romerike Oppmåling AS
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-19
E3 Tilbudsskjema
E3.1
Prissammendrag
Kapittel:
01
02
03
05
07
08
09
10
12
14
15
17
18
21
22
25
26
29
kr
Rigg og drift
Andre felleskostnader
Graving, Sprengning
Betongarbeid
Stålkonstruksjoner
Bærende konstruksjoner i andre materialer, Prefab
Murarbeid
Flisarbeid
Tømrerarbeid
Vinduer
Dører
Tekkearbeid
Blikkenslagerarbeid
Malerarbeid
Byggtapetsering
Bygningsm. arb. for VVS
Bygningsm. arb. fo Elektroinst.
Div. bygningsm. arb.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sum eksklusive merverdiavgift
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 25 % merverdiavgift
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
18.05.2015
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
Prosjektnr. 201403
Side 00-20
E3 Tilbudsskjema
E3.2
Påslag og timepriser
Adminstrasjon av sideentrepriser (når det er aktuelt)
Administrasjon og fremdriftskontroll:
................................... % påslag
Tiltransport (når det er aktuelt)
Vårt påslag på tiltransportert kontrakter er ........................... % av det endelige og totale vederlaget
eksklusiv merverdiavgift til tiltransportert entreprenør.
Regningsarbeider
For eventuelle regningsarbeider og pålagt overtid gjelder følgende priserog påslag:
Normaltid
Overtid 50 %
Overtid 100%
Hovedentrepr:
Fagarbeider
Hjelparbeider
Lærling
Rørlegger:
Fagarbeider
Hjelparbeider
Lærling
Elektriker:
Fagarbeider
Hjelparbeider
Lærling
E3.3
Underskrift
Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................
.................................................... den......................................
................................................................................................
Underskrift og stempel
DIGITAL LEVERING AV TILBUDET
Prosjektdokumentet er sendt ut som NS 3459 fil med filformat .xml og ISY G-prog Linker anbudsfil
med filformatet .gab.
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 00-21
F1 Digital levering av anbudet
For å åpne NS 3459 fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette
filformatet.
For å åpne anbudsfil .gab må mottaker laste ned et gratis program, ISY G-prog Linker, fra
http:// www.nois.no/linker
Fyll inn postenes priser. Linker summer side- og kapittelsummer.
Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Fil->Anbudsbehandling->Lag prisfil
Prisfilen *.gap er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.
Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.
Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akseptert.
NS 3459 eksport/import fra ISY G-prog Linker
Linker anbudsfil kan eksportere til NS 3459 Prisforespørsel for import til et kalkyleprogram.
NS3459 Tilbudsfil med priser importeres til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) før utskrift av dokumentet
med priser.
Merk at poster i Linker anbudsfilen ( *.gab) ikke kan redigeres, derfor må eventuelle tilføyelser gjøres på
utskiften.
For support på ISY G-prog Linker kontakt: 820 83 530 eller [email protected]
Linker leveres også med supportavtale eller som Pluss versjon. Kontakt 67 57 15 30 eller
[email protected]
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 01-1
Kapittel: 01 Rigg og drift
Postnr
01
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Rigg og drift
Teknisk beskrivelse.
Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4
med veiledning. Kodene til de spesifiserende
tekstene viser til de bestemmelser i standardene
som gjelder for de enkelte delprodukter.
Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist
med versaler (store bokstaver).
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder
likevel standardens krav der disse er relevante.
Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger
01.19
Diverse
01.19.1
AV1.1
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
Lokalisering:
Andre krav: Nei
RS
AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
Lokalisering:
Andre krav:
RS
01.19.2
Skal inkludere HMS-oppfølging i hht SHA-plan
01.19.3
AV3.1
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum
Lokalisering:
Andre krav: Nei
RS
Sum denne side:
Sum Kapittel 01 Rigg og drift:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 02-1
Kapittel: 02 Andre felleskostnader
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
02
Andre felleskostnader
02.1
QT2A
Elementer av massivtre
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag:
Prosjektering og statiske beregninger av alle
massivtrekonstruksjoner.
02.20
Riving og forberedende arbeider
02.20.1
Riving av gammel hytte.
Se tegninger og situasjonskart.
Opplasting og transport medtas i kap 03.21.
02.20.1.1
CD4.14200A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall
Bygningsdel: Bygning, generelt
Lokalisering:
Tilgjengelighet: Valgfritt
Materialer:
Byggeår:
Dimensjon:
Konstruksjon/bæring:
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenværende deler:
Andre krav:
a)
b)
02.20.1.2
Enh.
Mengde
Pris
RS
RS
Omfang og prisgrunnlag: Gammel hytte som
vist på tegninger
Materialer: Diverse. Mest tre.
CD4.14210A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall
Bygningsdel: Grunn og fundamenter
Lokalisering:
Tilgjengelighet: Valgfritt
Materialer:
Byggeår:
Dimensjon:
Konstruksjon/bæring:
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenværende deler:
Andre krav:
RS
Fundamenter, trapper, forstøtningsmurer mm
etter gammel hytte og tilhørende uteplasser.
Materialer: Stein og betong
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 Andre felleskostnader:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 02-2
Kapittel: 02 Andre felleskostnader
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
02.20.2
Riving av gammelt uthus.
Se fotografier og situasjonskart.
Opplasting og transport medtas i kap 03.21.
02.20.2.1
CD4.14200A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall
Bygningsdel: Bygning, generelt
Lokalisering:
Tilgjengelighet:
Materialer:
Byggeår:
Dimensjon:
Konstruksjon/bæring:
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenværende deler:
Andre krav:
a)
b)
02.20.2.2
Mengde
Pris
RS
Omfang og prisgrunnlag: Gammelt uthus som
vist på tegninger
Materialer: Diverse. Mest tre.
CD4.14210A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall
Bygningsdel: Grunn og fundamenter
Lokalisering: Ikke relevant
Tilgjengelighet:
Materialer:
Byggeår:
Dimensjon:
Konstruksjon/bæring:
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenværende deler:
Andre krav:
RS
Fundamenter, trapper, forstøtningsmurer ol for
gammelt uthus.
Materialer: Stein og betong
Sum denne side:
Sum Kapittel 02 Andre felleskostnader:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 03-1
Kapittel: 03 Graving, Sprengning
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
03
Graving, Sprengning
03.20
Bygning, generelt
03.20.1
Grøfter for vann, avløp, el.
03.20.1.1
FV3.19000A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde
Omfang: Komplett
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: Fra bygning til påkoblingspunkter
Formål: For vann, avløp, strøm, data, tele
Grunnforhold: Mye fjell
Restriksjoner:
Bunnbredde:
Grøftedybde:
Krav til tilbakefylling:
Krav til komprimering: Valgfritt
Andre krav:
Enh.
Mengde
Pris
RS
Utførelse i hht gjeldende krav og pålegg.
03.21
Grunn og fundamenter
03.21.1
Vegetasjonsrydding
03.21.1.1
FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal
Område som skal ryddes:
Oppsamlingsplass:
Andre krav:
RS
Rydding av tomten etter utført felling av trær og
busker. Inkl. bortkjøring.
03.21.2
Byggegrop - enebolig og garasje
Overkant eksisterende terreng, basert på
situasjonskart, er vist på søknadstegningene.
Kontrollmåling er ikke utført.
Mye fjell i dagen. Dybde til fjell er ikke beregnet.
Entreprenør er ansvarlig for beregning av masser.
Fundamenteringshøyde og metode besluttes etter
avdekking av fjell.
Mengder lagt til grunn for tilbud oppgis.
Enhetspriser oppgis.
03.21.2.1
FB
Markrydding
Gjelder også gårdsplass
RS
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 03-2
Kapittel: 03 Graving, Sprengning
Postnr
03.21.2.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
FF5
Rensk av bergoverflate
Gjelder også gårdsplass
Enh.
m
2
Mengde
Pris
0,00
Andre krav: Nei
03.21.2.3
FH1A
Sprengningsarbeider
Andre krav:
Til minimum 100 mm under gulvisolasjon
03.21.2.4
FH2.2A
Pigging av berg
Andre krav:
Til minimum 100 mm under gulvisolasjon
03.21.2.5
03.21.2.6
03.21.2.7
RS
FV2.513--OPPLASTING OG TRANSPORT
FRA MARKRYDDING - VOLUM
Volum
Opplastingssted: Opplastingssted
Type masse: Type masse
Transportlengde: Total transportlengde
Lokalisering:
Tippsted:
Andre krav: Nei
FV2.52131--A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV BERG - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Opplastingssted
Transportlengde: Total transportlengde
Lokalisering:
Tippsted:
Andre krav:
FV2.52231-xOPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Opplastingssted
Type masse: Type masse/sortering
Transportlengde: Total transportlengde
Lokalisering:
Tippsted:
Andre krav: Nei
m3
0,00
m
3
0,00
m
3
0,00
m
3
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 03-3
Kapittel: 03 Graving, Sprengning
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
03.21.2.8
FS1.199999
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum
Type masse/sortering: Sprengsten
Levering: Fra tomt
Komprimering: Stabil forstøtning rundt forkant av
byggegrop. Ihht NBI 513.131
Kontroll av komprimering: Ihht NBI 513.131
Lokalisering:
Underlag:
Kote/nivå:
Tykkelse:
Krav til lagvis utlegging:
Andre krav: Nei
03.21.2.9
FS2.23099299
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: Egnet sprengstein.
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Ihht NBI 513.131
Kontroll av komprimering: Ihht NBI 513.131
Lokalisering: Kfr. tegninger.
Underlag: Rensket fjell
Tykkelse: Ihht NBI 513.131
Andre krav: Nei
03.21.2.12 GU6.21
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL
Areal
Anvendelsesområde: Grunnarbeider/
fundamentering/ støttekonstruksjon
Lokalisering:
Strekkfasthet:
Statisk gjennomhulling (CBR):
Bestandighet:
Utførelse:
Andre krav: Nei
03.21.2.13 FS2.23722099
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal
Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Valgfri
Komprimering: Ihht NBI 513.131
Kontroll av komprimering: Ihht NBI 513.131
Lokalisering: Underlag for gulv på grunn og
gangveier og trapper rundt huset.
Underlag: Sprengsten og fjell
Tykkelse: Min. 100 mm
Enh.
m
3
Mengde
Pris
0,00
RS
m
2
0,00
m
2
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 03-4
Kapittel: 03 Graving, Sprengning
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Andre krav: Nei
03.21.3
Gårdsplass/parkering/adkomst.
Kfr. søknadstegninger.
Kontrollmåling eksist. terreng er ikke utført.
Dybde til fjell er ikke beregnet.
Mengder lagt til grunn for tilbud oppgis.
Enhetspriser oppgis.
Markrydding og rensk og opplasting og transport
medtas i postene 03.21.2
Overkant eksisterende terreng, basert på
situasjonskart, er vist på søknadstegningene.
Kontrollmåling er ikke utført.
Mye fjell i dagen. Dybde til fjell er ikke beregnet.
Entreprenør er ansvarlig for beregning av masser.
Fundamenteringshøyde og metode besluttes etter
avdekking av fjell.
Mengder lagt til grunn for tilbud oppgis.
Enhetspriser oppgis.
03.21.3.1
FH1
Sprengningsarbeider
3
0,00
m3
0,00
2
0,00
m
Andre krav: Nei
03.21.3.2
03.21.3.3
FH2.2
Pigging av berg
Andre krav: Nei
FS2.299x000A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal
Type lag: 1. Evnt. komprimert knust sprengsten. 2.
Filterduk på sprengsten. 3. 100 mm. komprimert
subbus. 4. 40 mm grus 8-11.
Type masse/sortering: Type masse/sortering
Levering: Valgfri
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. tegninger.
Underlag: Fjell og drenerende masser
Tykkelse:
Andre krav:
m
Grus i lys farge, godkjennes av tiltakshaver
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 03-5
Kapittel: 03 Graving, Sprengning
Postnr
03.21.3.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
KD2.20000A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde
Type stein: Valgfri
Høyde: Uspesifisert
Fas/vis: Uspesifisert
Settelag: Valgfritt materiale
Lokalisering: Kfr. tegninger.
Underlag under settelag:
Bergart: Granitt
Type: Valgfritt - oppgis i tilbud
Tekniske krav:
Flater:
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Vishøyde:
Antall hjørner/avslutninger/overganger:
Linjeføring:
Tilsluttende belegg:
Fuger:
Andre krav:
Enh.
Mengde
m
0,00
tonn
0,00
Pris
Rundt gårdsplass.
03.21.4
Infiltrasjonsgrøft for takvann
Utføres som anvist i NBI 514.114.
På egen grunn.
Løsning forutsettes godkjent av kommunen
Prinsipp:
Sum denne side:
Sum Kapittel 03 Graving, Sprengning:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 05-1
Kapittel: 05 Betongarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
05
Betongarbeid
05.21
Grunn og fundamenter
05.21.1
LV1.1199999999A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT
Antall
Fasthetsklasse: Valgfri
Bestandighetsklasse: Valgfri
Kloridklasse: Valgfri
Armering: Valgfri
Utførelse og kontroll: Valgfri
Overflatebearbeiding: Valgfri
Herdetiltak: Valgfri
Lokalisering: Under grunnmur og forstøtningsmur
Tegningshenvisning:
Armeringsmengde:
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav:
Mengde
Pris
RS
Entreprenør medregner dette dersom det er
nødvendig. Mål oppgis.
05.23
Yttervegger
05.23.1
LV1.5A
Vegger og mindre støttemurer
Andre krav:
Tykkelse: 200 mm
Armering: Valgfri
Forskaling: Valgfri
På komprimert sprengstensfylling.
Tilbakefylling, kfr. tegninger.
Lokalisering:
Grunnmur under 1. etasje
Yttervegg/grunnmur under 2. etasje.
m2
05.23.2
0,00
LV1.5A
Vegger og mindre støttemurer
Andre krav:
Tykkelse: 200 mm
Armering:
Forskaling: Plater satt i system
Presise og porefrie eksponerte overflater uten
behov for utbedringer.
På komprimert sprengstensfylling.
Tilbakefylling, kfr. tegninger.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 05-2
Kapittel: 05 Betongarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Lokalisering:
Utvendig forstøtningsmur akse 1, F og G
Vegg mot terreng i akse E
05.23.3
05.23.4
05.23.5
SB5.129331A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: EPS 80
Montasje: Utvendig på yttervegg delvis under
terreng
Tykkelse: 75 mm
Lokalisering: Utside grunnmur fra nedkant betong
til 15 cm over underkant utvendig kledning.
Krav til fysiske egenskaper:
Krav til beskyttelse:
Andre krav:
SB5.129341A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: Jackopor Fasadeplate 100
el. tilsv. med cementbasert plate utside
Montasje: Utvendig på yttervegg delvis under
terreng
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Utside grunnmur. Ytre skikt, samme
høyde. Cementbasert plate bare ned til
grunnmurplate
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Krav til beskyttelse: Valgfritt
Andre krav:
SB5.121941A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: Innside grunnmur og forstøtningsmur og
utside grunnmur under terreng
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering:
Krav til fysiske egenskaper:
Krav til beskyttelse:
Andre krav:
m2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 05-3
Kapittel: 05 Betongarbeid
Postnr
05.23.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
SF1.432A
VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL
Areal
Lokalisering: Utside isolasjon
Type: Platon el. tilsv.
Bruksområde:
Funksjonskrav:
Andre krav:
Mengde
m
2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
Pris
Platonlist i topp 50 mm under grusoverkant.
05.23.7
05.23.8
SB5.121965A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: Vegg akse E
Tykkelse: 250 mm
Lokalisering:
Krav til fysiske egenskaper:
Krav til beskyttelse:
Andre krav:
SB5.1421141
ISOLERING UNDER LINJEFUNDAMENT I
GRUNNEN
Lengde
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Under grunnmur der denne er lav
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfast
Fundamentbredde:
Utstikk: Valgfritt
Andre krav: Nei
05.25
Dekker
05.25.1
Gulv på komprimert og avrettet sprengstensfylling.
Samlet omfordelt varmemotstand for alle utvendige
flater skal tilfredsstille TEK10.
05.25.1.1
SB5.141999A
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN
Areal
Materiale: EPS 80
Tykkelse: Min. 250 mm
Lokalisering: Kfr. tegninger
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 05-4
Kapittel: 05 Betongarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfast
Utstikk: Valgfritt
Andre krav:
2 lag krysslagt
05.25.1.2
05.25.1.3
05.25.1.4
05.25.1.5
SB1.422999
ISOLERING MED CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: På komprimert og avrettet grunn
Tykkelse: Min. 150 mm
Lokalisering: Under forsterkninger for bærevegger
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfast
Andre krav: Nei
SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal
Lokalisering: I gulv og ut på sidene.
Materiale: Radonduk
Tykkelse: Valgfritt
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Etter leverandørs anvisninger
Innfesting: Etter leverandørs anvisninger
Andre krav: Nei
SF1.315
GLIDE-/DRENERINGSSJIKT OVER MEMBRAN
Areal
Lokalisering: Hvis påkrevet
Type:
Andre krav: Nei
LV1.3---x---A
PLATER PÅ MARK
Areal
Fasthetsklasse: Fasthetsklasse
Bestandighetsklasse: Bestandighetsklasse
Kloridklasse: Kloridklasse
Armering: Armering
Utførelse og kontroll: Utførelse og kontroll
Overflatebearbeiding: Overflatebearbeding
Herdetiltak: Herdetiltak
Lokalisering: 1. og 2. etasje
Tykkelse: 120 mm + 100 mm forsterkninger under
bærevegger. Gjøres som bærende dekke over rom
109.
Armeringsmengde: Oppgis
Andre krav:
m
2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 05-5
Kapittel: 05 Betongarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Spesifikasjon og utførelse skal godkjennes av RIB.
05.25.1.6
05.25.1.7
05.25.1.8
SB1.21326
ISOLERING AV GULV
MED PLATER ELLER
RULLER AV MINERALULL
Isolert areal
Montasje: På dekke
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: 1. og 2. etasje. Ikke våtrom
Krav til fysiske egenskaper: Hard mineralull
Andre krav: Nei
SB1.221123
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: På undergulv
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: 1. og 2. etasje. Våtrom
Krav til fysiske egenskaper:
Dimensjonerende belastning:
Andre krav: Nei
2
0,00
m
2
0,00
SF1.31A
Forberedelser og etterarbeider i forbindelse
med membraner
Andre krav:
I rom 108, 203, 205, 212.
05.25.1.9
m
RS
SF1.33A
Membraner av plast-, gummi- eller
bitumenbasert belegg fra rull
Andre krav:
I rom 108, 203, 205, 212.
Type: Protan Wet Room G
På gulv under påstøp og oppbrett på vegger.
Sveises.
Utføres etter Protans anvisninger og
etter våtromsnormen.
m2
0,00
05.25.1.10 SF1.38A
Oppbretter, nedbretter, tilslutninger og
gjennomføringer i membran
Andre krav:
I rom 108, 203, 205, 212.
Utføres etter Protans anvisninger og
etter våtromsnormen.
.
RS
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
18.05.2015
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
Prosjektnr. 201403
Side 05-6
Kapittel: 05 Betongarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
05.25.1.11 LV1.4---x---A
PÅSTØP AV BETONG
Areal
Fasthetsklasse: Fasthetsklasse
Bestandighetsklasse: Bestandighetsklasse
Kloridklasse: Kloridklasse
Armering: Armering
Utførelse og kontroll: Utførelse og kontroll
Overflatebearbeiding: Overflatebearbeding
Herdetiltak: Herdetiltak
Lokalisering: 1. og 2. etasje
Tykkelse: 100 mm
Armeringsmengde: Oppgis i tilbud
Andre krav:






Mengde
m
2
0,00
m
2
0,00
Pris
Deles opp i felt med tilfarere, 73x148
mm, under vegger. Papp mellom
betong og tilfarer.
Plassering i overensstemmelse med
massivtre.
Minimale ekspansjonsfuger i
døråpninger.
Fall mot slukrenner ihht TEK10.
Skal slipes.
Utførelse og materialer i
overensstemmelse med spesifikasjoner
fra sliper.
05.25.1.12 LP1.142A
BEARBEIDING FOR OVERFLATESTRUKTUR
Areal
Flate: Gulvflate
Metode: Sliping + porefylling + finsliping
Lokalisering: 1. og 2. etasje. Alle gulv på grunn.
Krav til flaten: Tilsvarende Superfloor Bronze (fra
Betongservice AS)
Andre krav:
Krav til tildekkinger, beskyttelse ol medregnes i
riggkapittel.
Det ønskes tilbud fra CH Betongsliping
Skåtøyveien 180, N-3780 Skåtøy, el.
tilsvarende
05.25.2
Betongplater ved ildsteder. Kfr tegninger.
05.25.2.1
LV1.4A
Påstøp
Andre krav:
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 05-7
Kapittel: 05 Betongarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Betongplater med overflate i flukt med
tilstøtende gulv. Slipt som betonggulvene.
Valgfri utførelse. Samlet areal:
m2
05.28
Trapper, balkonger, m.m
05.28.1
Terrengtrapper
05.28.2
KF2.959A
TERRENGTRAPP
Lengde
Trappedel: Hel trapp med/uten repos
Materialtype: Betongprodukt
Settelag: Grus 8-11
Lokalisering: Nord og syd
Underlag under settelag: Sprengstensfylling/fjell/
geotekstil
Materialspesifikasjon:
Dimensjon trapp: Kfr. tegning A1.101, A3.030 og
A3.040
Dimensjon trappedel:
Fuger:
Andre krav:
0,00
RS
Stor trapp nordfasade
Liten trapp nordfasade
Liten trapp sydfasade
Sum denne side:
Sum Kapittel 05 Betongarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 07-1
Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
07
Stålkonstruksjoner
07.22
Bæresystemer
07.22.1
PB1.29-STÅLBJELKER
Profil: Diverse
Utførelsesklasse: Utførelsesklasse
Toleranser: Toleranser
Lokalisering:
Dimensjoner:
Materiale:
Antall:
Utførelseskrav:
Andre krav: Nei
07.22.1.1
IPE 200. Lengde ca 5,2 m.
Plassering: Rom 102
stk
1
IPE 220. Lengde ca 5,9 m.
Plassering: Rom 107-108
stk
1
HEA 260. Lengde ca 7,0 m.
Plassering: Garasjetak
stk
1
07.22.1.2
07.22.1.3
07.22.2
PB1.12-A
STÅLSØYLER
Masse
Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: Utførelsesklasse
Lokalisering: Altan 214 og utvendig akse A/2
Dimensjoner: 80 mm diam. (må kontrolleres)
Materiale: Valgfritt
Antall: 2
Utførelseskrav: Inkl. innfesting m/ tilbehør
Andre krav:
Pris
RS
Grunnes og lakkeres i farge RAL 7016
Sum denne side:
Sum Kapittel 07 Stålkonstruksjoner:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 08-1
Kapittel: 08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, Prefab
Postnr
08
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Bærende konstruksjoner i andre materialer,
Prefab
Massivtrekonstruksjoner - generelt:
Bygningens hovedkonstruksjon blir i massivtre.
Massivtreprodusenten skal være ansvarlig for
prosjektering, produksjon, transport og montering av
egne leveranser, og skal i sitt tilbud inkludere
komplett:

Planlegging/detaljprosjektering (etter
arkitekttegninger)

Levering og montering
Entreprenør er ansvarlig for statiske beregninger av
egne arbeider. Grensesnitt mot ansvarlig
prosjekterende av andre bærende konstruksjoner
må hensyntas.
Rigg og drift skal medregnes i rigg og drift, kap. 01.
Elementene skal ha en av sidene eksponert.
Ytterveggelementer eksponeres på innside,
dekkeelementer og takelementer på underside og
innervegger som anvist på arkitekttegninger.
Vertikal vedretning på eksponerte veggflater.
Eksponerte flater i gran for klar behandling med
pigmentert olje el. tilsv..
Leverandør skal angi krav til toleranser på
tilstøtende konstruksjoner og skal godta disse før
montering av massivtrekonstruksjonene.
Medregnet i massivtreleveransen skal være:

Fuktbrems på utvendig side

Hulltaking for dører og vinduer. I sideretning
skal hulltaking følge materialmodulen på
120 mm (er planlagt).

Dør- og vinduskasser med riktig
forskyvning.
Alle supplerende arbeider som er påkrevet for
utførelsen av massivtrekonstruksjonene skal være
med. Det skal gå klart frem om noen av disse ikke
er medregnet i leveransen.
Alle forbehold skal fremkomme.
08.23
Yttervegger
08.23.1
QT2.133A
VEGGELEMENT AV MASSIVTRE
Areal
Sammenføyningsmetode : Spikret/skrudd
RS
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, Prefab:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 08-2
Kapittel: 08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, Prefab
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Lokalisering: Yttervegger
Entreprenørens prosjekteringsgrunnlag:
Beskrivelse og tegninger
Vegghøyde: Variabel
Begrensninger for dimensjonsvalg:
Underlag: Dekke av slipt betong eller massivtre
Innfestingsmetode: Valgfritt på bunnsvill (medtatt i
post 12.23)
Krav til synlige flater: Pen innside
Andre krav:
Materialer: Gran.
Tykkelse: 88 mm
Lufttetting med tettebåd el. tilsv. i
elementskjøter og mot tilstøtende
konstruksjener.
Toleransekrav for underlag spesifisers av
massivtreleverandør.
08.24
Innervegger
08.24.1
QT2.133A
VEGGELEMENT AV MASSIVTRE
Areal
Sammenføyningsmetode : Spikret/skrudd
Lokalisering: Innervegger
Entreprenørens prosjekteringsgrunnlag:
Beskrivelse og tegninger
Vegghøyde: Variabel
Begrensninger for dimensjonsvalg:
Underlag: Dekke av slipt betong eller massivtre
Innfestingsmetode: Valgfritt på bunnsvill (medtatt i
post 12.23)
Krav til synlige flater: Pen side mot syd og øst
Andre krav:
RS
Materialer: Gran.
Tykkelse: 88 mm
Lufttetting med tettebåd el. tilsv. i
elementskjøter og mot tilstøtende
konstruksjener.
Toleransekrav underlag spesifisers av
massivtreleverandør.
08.25
Dekker
08.25.1
QT2.123A
DEKKEELEMENT AV MASSIVTRE
Areal
Sammenføyningsmetode : Spikret/skrudd
Lokalisering: Etasjeskillere
Entreprenørens prosjekteringsgrunnlag:
Beskrivelse og tegninger
RS
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, Prefab:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
18.05.2015
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
Prosjektnr. 201403
Side 08-3
Kapittel: 08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, Prefab
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Spennvidde: Variabel
Begrensninger for dimensjonsvalg: Beregnes av
leverandør
Underlag: Massivtre, lecamur
Innfestingsmetode: Valgfritt. Metode oppgis.
Krav til synlige flater: Synlig underside
Andre krav:
Toleranser: Høyde på opplegg: +/- 2 mm
08.26
Yttertak
08.26.1
QT2.143A
TAKELEMENT AV MASSIVTRE
Areal
Sammenføyningsmetode : Spikret/skrudd
Lokalisering: Over 2. og 3. etasje
Entreprenørens prosjekteringsgrunnlag:
Beskrivelse og tegninger
Spennvidde: Variabel
Begrensninger for dimensjonsvalg: Beregnes av
leverandør
Underlag: Massivtre, limtre, lecamur
Innfestingsmetode: Valgfritt metode oppgis.
Krav til synlige flater: Synlig underside
Andre krav:
RS
Lufttetting med tettebåd el. tilsv. i
elementskjøter og mot tilstøtende
konstruksjener.
Toleranser: +/- 2 mm
Sum denne side:
Sum Kapittel 08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, Prefab:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 09-1
Kapittel: 09 Murarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
09
Murarbeid
09.23
Yttervegger
09.23.1
Lettklinkervegg, t = 350 mm isoblokk. Utvendig puss
over terreng, slemming mot terreng. Innvendig puss
09.23.1.1
NB2.2303322A
MURT MASSIV VEGG
Areal
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: Valgfri
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: - Til slemming side 1 - Til
puss side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: 1. etasje og bak ovn i rom 208 i 2.
etasje
Veggtykkelse:
Stein/blokk: Leca Isoblokk 35 cm
Mørtel:
Fuge:
Andre krav:
a)
b)
c)
Mengde
2
0,00
m2
0,00
2
0,00
m
Pris
Omfang og prisgrunnlag. Kfr arkitekttegninger.
Utførelse i overensstemmelse med
produsentens veiledninger.
Toleranser overensstemmende med krav fra
massivtreleverandør.
Inkluderer åpninger og forsterkninger over
åpninger.
09.23.1.2
SF1.432
VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL
Lokalisering: Utside av Leca Isoblokk.
Type: Platon el. tilsv.
Andre krav: Avslutningslist i overkant - se
detaljtegning.
Areal
09.23.1.3
NE2.11330031319A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Lettklinkerbetong
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Slemming
Sluttpuss: Slemming
Pussoverflate: Valgfri
Lokalisering: Utside under og litt over terreng
m
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 09-2
Kapittel: 09 Murarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Underlaget:
Pusstykkelse:
Pussmørtel: STO grå slemming el. tilsv.
Armering:
Utførelse: Produsentens anvisning
Andre krav:
Weber startlist i topp.
09.23.1.4
NE2.11339999991A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Lettklinkerbetong
Grunningssjikt: Som anvisning
Mellomsjikt: Som anvisning
Sluttpuss: Som anvisning. Silikatpuss A 1,5 mm
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Utside over terreng
Underlaget:
Pusstykkelse:
Pussmørtel: STO fiberpussystem
Armering:
Utførelse: Etter produsentens/leverandørens
anvisninger
Andre krav:
m
2
0,00
m
2
0,00
Fra ok startlist.
Farge sluttpuss: Grå (farge som betong)
09.23.1.5
NE2.11930000001A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Mot tørre og våte rom.
Underlag: Lettklinkerbetong
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Valgfri
Sluttpuss: Valgfri
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Innside vegger
Underlaget:
Pusstykkelse:
Pussmørtel:
Armering:
Utførelse:
Andre krav:
STO. Farge og overflate i samråd med tiltakshaver.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 09-3
Kapittel: 09 Murarbeid
Postnr
09.23.1.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
NB7.1113
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall
Bygningsdel: Murt massiv vegg
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Lokalisering: Kfr. plantegning 1. etasje
Type åpning:
Dimensjon:
Falser:
Overdekning:
Festeanordninger:
Armering:
Andre krav: Nei
09.23.2
Lettklinkervegg, t= 250 mm.
Rom 109
09.23.2.1
NB2.2303322
MURT MASSIV VEGG
Areal
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: Valgfri
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: - Til slemming side 1 - Til
puss side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: Rom 109. Kfr. plantegning 1. etasje
Veggtykkelse: Valgfritt
Stein/blokk: 25 cm Leca (ikke iso-blokk)
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt
Andre krav: Nei
09.23.2.2
Enh.
stk
Mengde
0
2
0,00
m2
0,00
2
0,00
m
Pris
SF1.432
VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL
Lokalisering: Utside av Leca
Type: Platon el. tilsv.
Areal
09.23.2.3
NE2.11330031319
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Lettklinkerbetong
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Slemming
Sluttpuss: Slemming
Pussoverflate: Valgfri
Lokalisering: Utside mot terreng
Underlaget:
Pusstykkelse:
m
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 09-4
Kapittel: 09 Murarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Pussmørtel:
Armering:
Utførelse: Produsentens anvisning
Andre krav: Nei
09.23.2.4
NE2.11130000001A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX1
Underlag: Lettklinkerbetong
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Valgfri
Sluttpuss: Valgfri
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Innside vegger
Underlaget:
Pusstykkelse:
Pussmørtel:
Armering:
Utførelse:
Andre krav:
m
2
0,00
m
2
0,00
STO. Farge og overflate i samråd med tiltakshaver.
09.24
Innervegger
09.24.1
Lettklinkervegg, T= 200 mm.
09.24.1.1
NB2.2309002A
MURT MASSIV VEGG
Areal
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: Valgfri
Eksponering: valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: På side av Lecapipe i 1. og 2. etasje
Veggtykkelse: 200 mm
Stein/blokk: Leca 200 mm
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt
Andre krav:
Puss medregnes i pipepuss
09.27
Fast inventar
09.27.1
Murt pipe
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 09-5
Kapittel: 09 Murarbeid
Postnr
09.27.1.1
09.27.1.2
09.27.1.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
NB5.2330999A
MURT SKORSTEIN
Antall
Konstruksjonstype: Med isolasjon og foringsrør
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: Valgfri
Eksponering: Kfr. tegninger.
Overflatebehandling: Eksponerte flater pusses
Lokalisering: Ref. tegninger
Type: Leca Venti ett-løps eller tilsv.
Plassering: Ref. tegninger
Røyk- og luftløp: Tilluft gjennom pipe til ovn i 1.
etasje
Dimensjon: Tilpasset ildsteder
Stein/blokk: Valgfritt
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Valgfritt
Isolasjon: Valgfritt
Andre krav:
NE2.349390000531
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER
Antall
Bygningsdel: Skorstein
Eksponering: Inne og ute
Underlag: Lettklinkerbetong
Område: Eksponerte sider av pipe inkl. mur på side
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Valgfri
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering:
Underlaget:
Pusstykkelse:
Pussmørtel:
Armering:
Utførelse:
Andre krav: Nei
NE8.4649
LEVERING OG INNPUSSING AV ENHET ANTALL
Antall
Enhet: Feieluke komplett
Lokalisering: 1. etasje
Type: Leca el. tilsv.
Dimensjon, form:
Andre krav: Nei
Mengde
stk
1
stk
1
stk
1
Pris
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 09-6
Kapittel: 09 Murarbeid
Postnr
09.27.1.4
09.27.1.5
09.27.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
NE8.4649
LEVERING OG INNPUSSING AV ENHET ANTALL
Antall
Enhet: Pipehatt
Lokalisering: Tak
Type:
Dimensjon, form:
Andre krav: Nei
NE8.4649
LEVERING OG INNPUSSING AV ENHET ANTALL
Antall
Enhet: Røykrør mellom ildsteder og piper
Lokalisering:
Type:
Dimensjon, form:
Andre krav: Nei
YF3.1220A
SKORSTEIN AV METALL
Antall
Med ytterkappe av: Rustfritt stål
Med innerkappe av: Rustfritt stål
Toleranseklasse: Uspesifisert
Lokalisering:
Kapasitetsområde:
Skorsteinsdiameter utvendig/innvendig:
Skorsteinshøyde: Valgfritt
Røykgasstemperatur:
Varmeisolasjon:
Ytelsesegenskaper:
Dimensjoner:
Dokumentasjon:
Andre krav:
Enh.
Mengde
stk
1
stk
3
stk
1
stk
1
stk
1
Pris
Til peis med røykrøruttak i topp i 2. etasje.
09.27.3
NB5.43A
OVN
Antall
Lokalisering: 1. etasje
Type: Morsø 6190
Andre krav:
Vedovn
09.27.4
NB5.43A
OVN
Antall
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 09-7
Kapittel: 09 Murarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Lokalisering: 2. etasje
Type: Peisovn: Rais Pilar med dreiesokkel og
varmelagrende stein.
Andre krav:
Vedovn med røykrøruttak i topp.
Tilluftsystem
09.27.5
NB5.43A
OVN
Antall
Lokalisering: 2. etasje
Type: Contura i40
Andre krav:
stk
1
Komplett plassbygget peis med peisinnsats.
Kfr. tegning A1.020, A2.030 og A2.160.
Eksponerte flater av plater, type SkamoTec el.
tilsv.. Uten belistning. Overflatebehandles til
glatte flater i farge tatt ut av tiltakshaver.
Tilluftkanal fra utside med rustfri rist utvendig.
Valgfri oppbygging og brannsikring mot
tilstøtende konstruksjoner.
Leca pipe og bærende lecamur medtatt i andre
poster.
Sum denne side:
Sum Kapittel 09 Murarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 10-1
Kapittel: 10 Flisarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
10
Flisarbeid
10.24
Innervegger
10.24.1
Veggfliser i våtrom.
Utførende skal ha våtromssertifisering.
Utførelse ihht våtromsnormen.
På underlag av plater, Litex el. tilsv.
Farge på fuger skal godkjennes av tiltakshaver.
Bygningsmessige arbeider for VVS og EL er medtatt
i post 25.20 og 26.20
Mengde
Pris
Utførelse vegg som illustrert, men gulvpåstøp skal
slipes og blir uten fliser.
10.24.1.1
NV5.1212930A
SAMMENSATT FLISKONSTRUKSJON VERTIKAL FLATE
Areal
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Våtrom
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Valgfri
Lokalisering: Våtrom
Underlag: Litex plater el. tilsv.
Tykkelse, fliskonstruksjon:
Forarbeider: Valgfritt
Membran: Påstrykningsmembran med
forsterkningsbånd i skjøter
Flistype: Artikkelnr GA060CRO3500 fra Modena
fliser)
Festemasse:
Fugemasse:
Fugebredde: 2 mm
m
2
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 10-2
Kapittel: 10 Flisarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Overflatebehandling:
Andre krav:
Dimensjon: 600x300
Fra gulv til tak.
Farge tas ut på stedet.
Rom 212, nord, øst og sør. Dørsmyg.
10.24.1.2
0,00
NV5.1212930A
SAMMENSATT FLISKONSTRUKSJON VERTIKAL FLATE
Areal
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Våtrom
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Valgfri
Lokalisering: Våtrom
Underlag: Litex plater el. tilsv.
Tykkelse, fliskonstruksjon:
Forarbeider: Valgfritt
Membran: Påstrykningsmembran med
forsterkningsbånd i skjøter
Flistype: Marazzi Blend Brown 1200x300 (f.eks. fra
Modena fliser)
Festemasse:
Fugemasse:
Fugebredde: 2 mm
Overflatebehandling:
Andre krav:
m
2
0,00
m
2
0,00
Fra gulv til tak. Fratrekk for speil på vegg over
servanter - se egen post.
Rom 108. Alle 4 vegger. Vindus- og dørsmyg
Rom 205. Alle innervegger. Ikke yttervegg
10.24.1.3
0,00
0,00
NV5.1212930A
SAMMENSATT FLISKONSTRUKSJON VERTIKAL FLATE
Areal
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Våtrom
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Valgfri
Lokalisering: Våtrom
Underlag: Litex plater el. tilsv.
Tykkelse, fliskonstruksjon:
Forarbeider: Valgfritt
Membran: Påstrykningsmembran med
forsterkningsbånd i skjøter
Flistype: Höganes SAARISTO Light grey 200x400
mm (art. nr. P4519331)
Festemasse:
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 10-3
Kapittel: 10 Flisarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Fugemasse:
Fugebredde:
Overflatebehandling:
Andre krav:
Fra gulv til tak.
Rom 203. Alle vegger. Dørsmyg.
10.24.1.4
0,00
NV5.1212930A
SAMMENSATT FLISKONSTRUKSJON VERTIKAL FLATE
Areal
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Våtrom
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Valgfri
Lokalisering: Våtrom
Underlag: Litex plater el. tilsv.
Tykkelse, fliskonstruksjon:
Forarbeider: Valgfritt
Membran: Påstrykningsmembran med
forsterkningsbånd i skjøter
Flistype: GA505CRO350M, mosaikk 30x30.
Festemasse:
Fugemasse:
Fugebredde:
Overflatebehandling:
Andre krav:
m
2
0,00
På innbygget stativ for wc/sisterne. Også på
toppen.
Farge tas ut på stedet.
Rom 212. Mot vest.
10.24.1.5
0,00
RF7.321A
SPEIL PÅ VEGG
Antall
Lokalisering: Våtrom
Type speil: Valgfritt
Monteringsmåte: Valgfritt
Tilleggsbeskyttelse: Valgfritt
Dimensjon:
Andre krav:
stk
3
Monteres på plate av Litex el. tilsvarende.
Tilpasses flishøyder. Overflate i flukt med fliser.
Fuging mot fliser.
Rom 108. Over servant. BxH= ca 900x1200
Rom 212. Vestvegg. BxH= ca 1150x1500
Rom 205. Over servant. BxH= ca 1600x1200
1
1
1
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 Flisarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 10-4
Kapittel: 10 Flisarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
10.24.1.6
NV5.1299930A
SAMMENSATT FLISKONSTRUKSJON VERTIKAL FLATE
Areal
Bygningsdel: Såpehylle i vegg, alle flater
Eksponering: Våtrom
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Valgfri
Lokalisering: Våtrom
Underlag: Litex plater el. tilsv.
Tykkelse, fliskonstruksjon:
Forarbeider: Valgfritt
Membran: Påstrykningsmembran med
forsterkningsbånd i skjøter
Flistype: Marazzi Blend Brown 1200x300 (f.eks. fra
Modena fliser)
Festemasse:
Fugemasse:
Fugebredde:
Overflatebehandling:
Andre krav:
stk
Mengde
Pris
1
Mål, BxHxD = ca 300x300x100
Avstand gulv - u.k. = ca 900
Rom 205. I dusjnisje, vegg mot sjakt
1
Sum denne side:
Sum Kapittel 10 Flisarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-1
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12
Tømrerarbeid
12.22
Bæresystemer
12.22.1
QB8.719920A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE
Lengde
Treslag: Bunnsvill: Gran/furu. Gulvlist: Eik oljet
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Forbehandling : Valgfritt
Lokalisering: Underkant massivtrevegger
Type konstruksjon: Bunnsvill og gulvlist.
Utførelse: Plassering/utførelse/toleranse ihht krav
fra massivtreleverandør.
Dimensjoner: Bunnsvill: 46x46 mm
Andre krav:
Mengde
lm
0,00
stk
2
stk
1
Pris
Koordineres med massivtreleverandør.
Under yttervegger: Ytre skikt av massivtre ned
på sider som vender ut.
Under innervegger: Skikt av massivtre ned på
sider som vender nord eller vest.
Rektangulære gulvlister, som vil flukte med
massivtre, tilpasses i høyde.
12.22.2
QE4.10A
SØYLE AV LIMTRE
Antall
Fasthet : Valgfri
Lokalisering: I akse 3.
Dimensjoner (b x h x l): Ca. 120x120x2600 mm
Festemåte: Skjult montasje.
Andre krav:
Koordineres med massivtreleverandør.
Rom 208
12.22.3
2
QE4.20A
BJELKE AV LIMTRE
Antall
Fasthet : Valgfri
Lokalisering: Akse 3/D-H
Dimensjoner (b x h x l): 120 x 300 x ca 12000
Festemåte: Skjult
Andre krav:
Koordineres med massivtreleverandør.
Rom 208
1
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-2
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
12.22.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
QE4.20
BJELKE AV LIMTRE
Antall
Fasthet : Valgfri
Lokalisering: Over garasjeport
Dimensjoner (b x h x l): 150 x 310 x 5300 mm
Festemåte: Valgfritt
Andre krav: Nei
Rom 220
12.22.5
Enh.
stk
1
stk
1
Pris
1
QE4.20
BJELKE AV LIMTRE
Antall
Fasthet : Valgfri
Lokalisering: Over inngangsparti akse A
Dimensjoner (b x h x l): Dimensjoneres
Festemåte: Valgfritt
Andre krav: Nei
Akse A
Mengde
1
12.23
Yttervegger
12.23.1
Klimavegg.
Arbeider i forb. med massivtrevegger
(medregnet i post 08.23).
Massivtreleveransen inkluderer dampbrems og 148
mm dør- og vinduskasser på utside av
massivtreveggene.
Samlet omfordelt varmemotstand for alle utvendige
flater skal tilfredsstille TEK10.
Ferdig vegg skal tilfredsstille krav i TEK10.
U-verdi (W/(m2K)): < 0,13
Krav til lufttetthet (m³/m³h): ≤ 2,5
12.23.1.2
QB2.101149A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Valgfri
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 36 mm x 148 mm
Spikerslag : Horisontale spikerslag ved
plateskjøter
Lokalisering: Se tegninger
Feste bunnsvill: Valgfritt
Vegghøyde: Se tegninger.
Underlag: Valgfritt
Andre krav:
m
2
0,00
Avstand til massivtrevegg: 148 mm.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-3
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.23.1.3
QB2.81110
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Valgfri
Lokalisering: Se tegninger
Åpning for: Dører og vinduer
Mål på åpning: Utv. karmmål + 12 mm på alle sider
Dimensjon bindingsverk: 36x148 mm
Forsterkning: Valgfritt
Andre krav: Nei
12.23.1.4
12.23.1.5
12.23.1.6
Enh.
QK5.212929
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG
UTVENDIG
Areal
Materiale : Hunton asfalt vindtett 12 mm
Overflatebehandling : Fabrikkbehandlet
Utførelse : Alle skjøter klemmes med lekter.
Lokalisering: Se tegninger
Bygningsdel:
Andre krav: Nei
SF1.221
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Areal
Lokalisering: Over plateskjøter ol. Supplement til
plater
Materiale: Vindsperre på rull
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: Klemte skjøter/taping/liming etter
behov
Andre krav: Nei
QK1.111252
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal
Formål : Lufting
Forbehandling : Trykkimpregnert
Lokalisering:
Dimensjon lekter: Vertikale: 28x36(48) mm CC 600
Horisontale klemlister: 11x36 mm
Underlag: Asfaltimpr. plater
Senteravstand:
Andre krav: Nei
stk
Mengde
Pris
0
m
2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-4
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
12.23.1.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
QK2.219913899A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE
BORD
Areal
Treslag : Malmfuru
Profiltype : Dobbelfalset kledning med 60 grader
skrå (kort skrå)
Etterfølgende overflatebehandling : Ingen
Kvalitet : 90-100% kjernevirke.
Forbehandling : Ingen
Lokalisering: Se tegninger
Dimensjon: 21x148 mm
Andre krav:
m
2
Mengde
Pris
0,00
Monteres med A4 syrefaste skruer. Forbores på
ender.
12.23.1.8
SF6.51
TETTING MED FORMBARE PRODUKTER
Antall tettede utsparinger
Lokalisering:
Konstruksjon:
Funksjonskrav: Musesperre
Type gjennomføring:
Utsparingsmål:
Materiale:
Utførelsesmetode:
Fyllingsgrad:
Andre krav: Nei
12.23.2
Utvendig isolering betongvegg, Akse 6/A-E
Fra ok EPS-isolasjon (medtatt i post 05.23.4 og
05.23.5) til vegg etasje over.
Vindtetting, utlekting, kledning, musesperre
medregnes i post 12.23.1
05.23.4 og 05.23.5
12.23.2.1
QB8.710001
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE
Antall
Treslag: Valgfritt
Fasthet/sortering : Valgfri
Forbehandling : Ubehandlet
Lokalisering: Kfr. tegninger
Type konstruksjon: Utforing
Utførelse: Vertikal CC 600
Dimensjoner: Ca 200 mm. Tilpasses vegg over
Andre krav: Nei
lm
0,00
stk
0
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-5
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
12.23.2.2
SB1.11761
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal
Montasje: På vegg av betong
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Kfr. tegninger
Krav til fysiske egenskaper:
Andre krav: Nei
12.23.3
Enh.
m
2
Mengde
Pris
0,00
Parapet.
Kfr. snittegninger
Vindtetting, utlekting, kledning medregnes i
post 12.23.1
Beslag er medregnet i post 18.26.1
Utførelse ihht prinsippskisse fra NBI.
12.23.3.1
QB8.710001A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE
Antall
Treslag: Valgfritt
Fasthet/sortering : Valgfri
Forbehandling : Ubehandlet
stk
0
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-6
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Lokalisering: Kfr. snittegninger
Type konstruksjon: Parapet
Utførelse: Valgfritt
Dimensjoner: 148 + 148 mm
Andre krav:
Skrås i topp med hellning 1:5 som underlag for
beslag.
Utlufting fra fasade.
12.23.3.2
12.23.3.3
SB1.11071
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal
Montasje: Uspesifisert
Tykkelse: 300 mm
Lokalisering:
Krav til fysiske egenskaper:
Andre krav: Nei
QK5.22690
PLATEKLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE
UTVENDIG
Areal
Materiale : 2 lag gips el. tilsv.
Utførelse : Valgfri
Lokalisering: Innside
Dimensjon:
Bygningsdel:
Underlag:
Type flate:
Andre krav: Nei
12.23.4
Tett rekkverk altan 3. etasje.
Håndløper er medregnet i post 12.28.4
12.23.4.1
QK1.111252
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Areal
Formål : Lufting
Forbehandling : Trykkimpregnert
Lokalisering: Innside
Dimensjon lekter: 23x36 mm
Underlag: Valgfritt
Senteravstand: Valgfritt
Andre krav: Nei
m
2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-7
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
12.23.4.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
QK2.169913801
KLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG STÅENDE BORD
Areal
Treslag : Malmfuru som på fasader
Profiltype : Dobbelfalset kledning med 60 grader
skrå (kort skrå)
Etterfølgende overflatebehandling : Ingen
Kvalitet : Valgfri
Forbehandling : Ubehandlet
Lokalisering: Innside
Type flate:
Andre krav: Nei
12.23.6
Nedforet himling utvendig.
Kfr. tegn. A1.020, A2.010, A2.110, A2.150,
A2.160 og A7.003
Vindtetting, utlekting, kledning i front
medregnes i post 12.23.1
Tilpasses rundt utvendige innbygde persienner
Utvendig mot syd-øst og mot syd-vest
12.23.6.1
QB8.710001A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE
Antall
Treslag: Valgfritt
Fasthet/sortering : Valgfri
Forbehandling : Ubehandlet
Lokalisering:
Type konstruksjon: Skjørt/nedforing
Utførelse: Valgfritt
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav:
12.23.6.3
QK2.31991180A
KLEDNING I HIMLING UTVENDIG
Areal
Treslag : Malmfuru
Profiltype : Rektangulær kledning
Etterfølgende overflatebehandling : Ingen
Kvalitet : Valgfri
Lokalisering: Underside
Andre krav:
m
2
Mengde
Pris
0,00
RS
m
2
0,00
Dimensjon: 28x73 mm.
10 mm avstand.
Lengderetning øst-vest
12.24
Innervegger
12.24.1
Vegg type A.
Bærende og ikkebærende innervegger.
På dekke av slipt betong.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-8
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Lydkrav ihht TEK10.

98 mm bindingsverk. Dobbel bunnsvill.
Elastisk tettelist i topp og bunn.
Tettemateriale på sider

98 mm mineralull.

2 x 1 lag 13 mm fibergipsplater med
forsenkede kanter. Avsluttes i topp, sider og
mot dør-/vindusforinger uten belistning.
Avsluttes i nedkant mot inntrukket gulvlist
(medtatt i egen post).

Inkl. etablering av åpninger for dører.
Lokalisering: Se plan 1. og 2. etasje
12.24.2
0,00
m2
0,00
m2
0,00
Vegg type D.
Samme veggtype som type C, men med 148 mm
bindingsverk.
Lokalisering: Se plan 1. og 2. etasje
12.24.5
m2
Vegg type C.
Bærende og ikkebærende innervegger.
På dekke av slipt betong.
Lydkrav ihht TEK10.

98 mm bindingsverk. Dobbel bunnsvill.
Elastisk tettelist i topp og bunn.
Tettemateriale på sider

98 mm mineralull.

2 x 1 lag 13 mm gipsplater +

2 x 1 lag 13 mm fibergipsplater med
forsenkede kanter. Avsluttes i topp, sider og
mot dør-/vindusforinger uten belistning.
Avsluttes i nedkant mot inntrukket gulvlist
(medtatt i egen post).

Inkl. etablering av åpninger for dører
Lokalisering: Se plan 1. og 2. etasje
12.24.4
0,00
Vegg type B.
Samme veggtype som type A, men med 148 mm
bindingsverk.
Lokalisering: Se plan 1. og 2. etasje
12.24.3
m2
Vegg type E.
Bærende og ikkebærende innervegger mot våtrom.
På dekke av slipt betong.
Utførende skal ha våtromssertifisering.
Utførelse ihht våtromsnormen.
Utførelse vegg som illustrert, men mot underlag av
slipt gulvpåstøp uten fliser.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-9
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon





Enh.
m2
0,00
m2
0,00
Vegg type F.
Samme veggtype som type E, men med 148 mm
bindingsverk.
Lokalisering: Se plan 1. og 2. etasje
12.24.7
Pris
98 mm bindingsverk. Dobbel bunnsvill.
Elastisk tettelist i topp og bunn.
Tettemateriale på sider
98 mm mineralull.
Tørr side: 1 lag 13 mm fibergipsplater med
forsenkede kanter. Avsluttes i topp, sider og
mot dør-/vindusforinger uten belistning.
Avsluttes i nedkant mot inntrukket gulvlist
(medtatt i egen post).
Våt side: 18 mm kryssfiner eller rupanel
min. 15 mm + 12 mm Litex el. tilsv.og
nederst 9 mm GU-plate. Underlag for fliser.
Inkl. etablering av åpninger for dører
Lokalisering: Se plan 1. og 2. etasje
12.24.6
Mengde
Vegg type G. Utforing.
Ikkebærende utforing på innervegger av massivtre.
På dekke av slipt betong og på oppforet gulv (post
12.25.1).
Lydkrav hele veggen ihht TEK10 lydklasse B.

73 mm bindingsverk. Dobbel bunnsvill.
Plasseres 20 mm fra massivtre. Elastisk
tettelist i topp og bunn. Tettemateriale på
sider

73 mm mineralull.

1 x 1 lag 13 mm gipsplater +
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-10
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon


Enh.
Mengde
1 x 1 lag 13 mm fibergipsplater med
forsenkede kanter. Avsluttes i topp, sider og
mot dørforinger uten belistning. Avsluttes i
nedkant mot inntrukket gulvlist (medtatt i
egen post).
Inkl. etablering av åpninger for dører
Lokalisering: Se plan 1. og 2. etasje
m2
0,00
12.24.8
Panel på vegg innvendig.
Panel på vegger som kommer i tillegg til eller
erstatter annen veggkledning. Omfang og
lokalisering bestemmes senere. Alle mengder
reguleres.
Avsluttes i topp, sider og mot dør-/vindusforinger
uten belistning.
Avsluttes i nedkant mot inntrukket gulvlist.
12.24.8.1
Gran glattpanel, stående.
Dimensjon: 120x15 mm
Kvalitet: Uspesifisert.
Etterfølgende behandling: Klar
m2
20,00
Furu glattpanel, stående.
Dimensjon: 14 x (98, 123 og 148) mm
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1.
Etterfølgende behandling: Klar
m2
20,00
Furu panel, stående.
Type Bergene Holm strukturbørstet
Dimensjon: 14 x 145 mm
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1.
Etterfølgende behandling: Ferdig behandlet
m2
12,00
m
0,00
12.24.8.2
12.24.8.3
12.24.9
Pris
QM5.12399A
INNTRUKKET GULVLIST
Lengde
Materiale : Eik
Underlag : Bunnsvill
Overflatebehandling : Oljet
Lokalisering: For 2 sider av vegg type A, B, C, D.
For en side av vegg type E, F, G.
Type/profil: Rektangulær
Dimensjon: 12 x 45-70 mm. Justeres i høyde
Andre krav:
Lokalisering: Se plan 1. og 2. etasje
12.25
Dekker
12.25.1
Oppforet gulv på underlag av massivtre.
Utføres som lyddempende konstruksjon
tilfredsstillende TEK10.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-11
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Rom 206, 207 og 208 frem til akse E
12.25.1.1
Mengde
Pris
0,00
QJ1.199A
TILFARERE
Areal
Utførelse : Tilfarere på trinnlyddempende skikt
Dimensjon : Samlet høyde: 123 mm
Lokalisering:
Underlag: Massivtre
Andre krav:
m2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
Materialer: Tilfarere 48x98 mm og elastisk
polyuretan, 25 mm
CC 600 mm
Avsluttes med mineralullstrimmel mot
vegger/tilstøtende konstruksjoner.
12.25.1.2
12.25.1.3
SB1.21243
ISOLERING AV GULV
MED PLATER ELLER
RULLER AV MINERALULL
Isolert areal
Montasje: Mellom tilfarere
Tykkelse: 123 mm
Lokalisering:
Krav til fysiske egenskaper:
Andre krav: Nei
QJ2.22990A
BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER,
2 LAG KRYSSLAGT
Areal
Materiale øverste lag : Gulvgips, 13 mm
Materiale nederste lag : Sponplate, 22 mm
Utførelse : Valgfri
Lokalisering:
Type:
Tykkelse:
Underlag:
Andre krav:
Avsluttes med mineralullstrimmel mot
vegger/tilstøtende konstruksjoner.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-12
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
12.25.1.4
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
QJ3.11169A
TREGULV
Areal
Materiale : Massive bord
Treslag: Eik
Utførelse : Etter leggeanvisning fra produsent/
leverandør
Lokalisering: Rom 207 og 208
Type/sortering: 21x225 mm Slottsgulv el lign.
Tykkelse: 21 mm
Type underlag:
Andre krav:
Mengde
m
2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
Pris
Materialer:
Europeisk eik, rustikk oljet/lys hardvoks,
ferdigbehandlet.
Inkl. ullpap el. tilsv.
Avsluttes med elastisk fuge mot
vegger/tilstøtende konstruksjoner.
Gulvtype må tåle el-varmen i gulvet.
12.25.1.5
QJ3.11169A
TREGULV
Areal
Materiale : Massive bord
Treslag: Eik
Utførelse : Etter leggeanvisning fra produsent/
leverandør
Lokalisering: Rom nr 206
Type/sortering: Rustikk børstet 15x125 mm
Slottsgulv el lign.
Tykkelse: 15 mm
Type underlag: Oppforet undergulv og avrettet
betong
Andre krav:
Materialer:
Rustikk børset, ferdig behandlet.
Inkl. Hunton Cilencio 6 mm parkettunderlag
Avsluttes med elastisk fuge mot
vegger/tilstøtende konstruksjoner.
12.25.3
QJ3.11169A
TREGULV
Areal
Materiale : Massive bord
Treslag: Eik
Utførelse : Etter leggeanvisning fra produsent/
leverandør
Lokalisering: Rom nr 301, 302
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-13
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Type/sortering: 21x225 mm Slottsgulv el lign.
Tykkelse: 21 mm
Type underlag: Massivtre
Andre krav:
Materialer:
Europeisk eik, rustikk oljet/lys hardvoks,
ferdigbehandlet.
Inkl. Hunton Cilencio 6 mm
Avsluttes med elastisk fuge mot
vegger/tilstøtende konstruksjoner.
12.25.4
QJ3.11119A
TREGULV
Areal
Materiale : Massive bord
Treslag: Furu
Utførelse : Etter leggeanvisnining fra produsent/
leverandør
Lokalisering: Rom nr 103, 104
Type/sortering: Sødra Terre børstet, 27x136 mm
Tykkelse: 27 mm
Type underlag: Avrettet og uttørret betong
Andre krav:
m
2
0,00
Inkl. nødvendige tetteskikt under.
12.25.5
QB8.711201A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE
Kfr. tegninger
Treslag: Gran
Fasthet/sortering : Valgfri
Forbehandling : Ubehandlet
Lokalisering: Underside av massivtre i himling
Type konstruksjon: Yttertak og etasjeskille
Utførelse: kfr. tegninger
Dimensjoner:
Andre krav:
RS
Inklusiv kledning med 13 mm gipsplater
12.26
Yttertak
12.26.1
Yttertak/terrasse over uteplass mot vest mellom
aksene 2, 5, A og B.
Kfr. tegning A1.030, A2.010, A2.020, A2.030,
A2.110.
Tilpasses tilstøtende konstruksjoner.
Tekking medtatt i kap. 17.26
Kfr. post 12.22.5 Bæresystem
Kfr. post 17.26.3 Tekking
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-14
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
12.26.1.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
QB3.21024A
SPERRETAK AV HELTRE
Areal
Fasthet/sortering : Valgfri
Dimensjon : 48 mm x 148 mm
Lokalisering:
Andre krav:
Mengde
m
2
0,00
m
2
0,00
Pris
CC 600 mm
12.26.1.2
QL2.1112
TAKTRO AV PLATER
Areal
Materiale : Fuktbestandig sponplate
Utførelse : Skrudd
Lokalisering:
Underlag:
Type:
Dimensjon:
Andre krav: Nei
12.27
Fast inventar
12.27.1
RL1.9000A
INNREDNING
Antall
Type: Garderobeskap med hengsl. dører
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering:
Anvendelse: På soverom
Dimensjoner: BxDxH= 1500x600x2500
Underlag:
Festemåte: Valgfritt
Andre krav:
stk
2
stk
1
Solid kvalitet med glatte dører.
Standard garderobeskapinnredning.
Antall reguleres
Rom 103, 104
12.27.2
RL1.9000A
INNREDNING
Antall
Type: Garderobeskap med hengsl. dører
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering:
Anvendelse: På soverom
2
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-15
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Dimensjoner: BxDxH= 1000x600x2400
Underlag:
Festemåte: Valgfritt
Andre krav:
Solid kvalitet med glatte tette dører.
Standard garderobeskapinnredning.
Antall reguleres
Rom 204
12.27.3
1
RL1.9000A
INNREDNING
Antall
Type: Garderobeskap med hengsl. dører
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering:
Anvendelse: Treningstøy
Dimensjoner: BxDxH= ca 1200x600x2500
Underlag:
Festemåte: I nisje. Tilpasses romhøyde
Andre krav:
stk
1
stk
1
Solid kvalitet med glatte tette dører.
Standard garderobeskapinnredning.
Rom 213
12.27.4
1
RL1.9000A
INNREDNING
Antall
Type: Skyvedørsgarderobe
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering:
Anvendelse: Soverom
Dimensjoner: BxDxH = ca 3000x600x2700
Underlag: Mot vegg 2 sider.
Festemåte: Valgfritt. Tilpasning opp mot himling.
Andre krav:
Solid kvalitet med glatte tette dører.
Innredning: Standard for soverom.
Rom 206.
1
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-16
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
12.27.5
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RL1.9000A
INNREDNING
Antall
Type: Skyvedørsgarderobe
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering:
Anvendelse: Soverom
Dimensjoner: BxDxH = ca 1800x600x2900
Underlag: Frittstående.
Festemåte: Oppe og nede. Må kunne ta opp
nedsenkning av tak.
Andre krav:
Mengde
stk
1
stk
1
stk
2
Pris
Solid kvalitet med speildører.
Innredning: Standard for soverom.
Sider og bakside av glatte plater uten
belistning. Malt. Farge: NCS fritt valg.
Rom 206.
12.27.6
1
RL1.9000A
INNREDNING
Antall
Type: Garderobeskap
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering:
Anvendelse: Garderobeskap i entre
Dimensjoner: BxDxH = ca 2000x600x2400
Underlag:
Festemåte: I nisje
Andre krav:
Solid kvalitet med glatte dører.
Skyvedørsgarderobe
Standard innredning for entre.
Rom 202 mot rom 212.
12.27.7
RL1.1000A
INNREDNING
Antall
Type: Skap
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering:
Anvendelse: Lintøyskap
Dimensjoner: Bredde = 1,2 m. Høyde = 2,4 m
Underlag:
1
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-17
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Festemåte: Valgfritt
Andre krav:
Solid kvalitet med glatte dører.
2-fløyet dør
Trådskuffer
12.27.8
Kjøkkeninnredning leveres og monteres av
tiltakshaver/leverandør.
Tilkobling kum, blandebatteri, avtrekk medregnes av
respektive utførende for tekniske anlegg.
12.27.9
Baderomsinnredning er medregnet i VVSbeskrivelsen
12.28
Trapper, balkonger, m.m
12.28.1
Innvendige trapper og rekkverk.
Utførelse ihht TEK 10.
Mål må kontrolleres på stedet.
12.28.1.1
QW3.1129A
PREFABRIKKERT TRAPP AV TRE
Antall
Trappeutforming : Ett rett løp
Trappelengde : Hel etasje
Overflatebehandling : Trinn: Oljet eik
Lokalisering: 1. til 2. etasje
Bredde: Trinnbredde 900 mm
Etasjehøyde: 2880 mm
Antall trinn: Kfr. tegning
Opptrinn: 169,4 mm
Inntrinn: 280 mm
Detaljutforming: Leverandørs
Innfesting: Leverandørs
Andre krav:
stk
1
stk
1
Type: Gasell fra Trappekompaniet AS.
Vanger: Rustfritt stål
Trinn: Eik, oljet
Rekkverk en side: Rekkverk av glass som er
skrudd direkte i trinnet. Håndlist i rustfr. stål
Håndlist en side: Rustfr. stål
12.28.1.2
QW3.1129A
PREFABRIKKERT TRAPP AV TRE
Antall
Trappeutforming : Ett rett løp
Trappelengde : Hel etasje
Overflatebehandling : Trinn: Oljet eik
Lokalisering: 2. til 3. etasje
Bredde: Trinnbredde 800 mm
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-18
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Etasjehøyde: 2570 mm
Antall trinn: Kfr. tegning
Opptrinn: 183,6 mm
Inntrinn: 250 mm
Detaljutforming: Leverandørs
Innfesting: Leverandørs
Andre krav:
Type: Gasell fra Trappekompaniet AS.
Vanger: Rustfritt stål
Trinn: Eik, oljet
Rekkverk en side: Rekkverk av glass som er
skrudd direkte i trinnet. Håndlist i rustfr. stål
Håndlist en side: Rustfr. stål
12.28.1.3
QW3.1199A
PREFABRIKKERT TRAPP AV TRE
Antall
Trappeutforming : Ett rett løp
Trappelengde : 560 mm
Overflatebehandling : Oljet
Lokalisering: Innvendig til altan i 3. etasje
Bredde: 1600 mm
Etasjehøyde: Trappehøyde 340 mm
Antall trinn: 2
Opptrinn: Uten
Inntrinn: 2 inntrinn 280 mm
Detaljutforming: Vanger under
Innfesting: Stå på gulv
Andre krav:
stk
1
m
0,00
Materiale: Eik, oljet
12.28.1.4
12.28.2
PB3.2219
REKKVERK AV STÅL
Lengde
Utførelsesklasse: Leverandørs
Lokalisering: Mot trappeåpninger i 2. og 3. etasje
Type/utforming: Som på trapp
Materiale: Rekkverk av glass som er skrudd direkte
i siden. Håndlist i rustfr. stål.
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Utførelseskrav:
Andre krav: Nei
Treteplattinger på terreng.
Utførelse etter NBI 517.111
Kfr. tegning A1.101 og snitt.
På underlag av komprimert og avrettet grus
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-19
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
12.28.2.1
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
QJ1.149A
TILFARERE
Areal
Utførelse : Lagt løst på underlag med oppretting
Dimensjon : 48x173 mm
Lokalisering: Retning øst - vest
Underlag: Grus
Andre krav:
Mengde
m
2
0,00
m
2
0,00
m
2
0,00
Pris
Legges på høykant.
Impregnert.
Langs fasader fra avstand 30 cm fra ferdig
isolert grunnmur.
CC maks. 2,5 m.
12.28.2.2
QJ1.29A
OPPLEKTING AV GULV
Areal
Dimensjon : 48x98 mm CC maks 600
Lokalisering: Retning nord - syd
Underlag: 48x173 mm
Andre krav:
Impregnert.
Langs fasader i avstand 30 cm fra ferdig isolert
grunnmur.
12.28.2.3
QJ4.2A
TERRASSEGULV
Areal
Lokalisering: Retning øst-vest
Dimensjon bord: 28x120 mm
Bredde spalte: Minimum ihht leverandørs
spesifikasjon
Andre krav:
Materiale: Royalimpr. terrassebord
Skrus med syrefaste terrasseskruer
12.28.3
PB3.2219A
REKKVERK AV STÅL
Lengde
Utførelsesklasse: Valgfritt
Lokalisering: Altan 2. etasje
Type/utforming: PKS modell 9000 el. tilsv.
Materiale: Rustfri/glass
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Utførelseskrav:
Andre krav:
m
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-20
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Kfr. tegning A1.020 og A2.010
Utvendig glassrekkverk.
Innfesting på overside dekke.
Høyde 900
12.28.4
PB3.2219A
REKKVERK AV STÅL
Lengde
Utførelsesklasse: Valgfritt
Lokalisering: Altan 3. etasje
Type/utforming: PKS modell 9000 el. tilsv.
Materiale: Rustfri
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Utførelseskrav:
Andre krav:
m
0,00
m
0,00
Kfr. tegning A1.030 og A2.110
Kun håndløper festet til innside tett rekkverk.
12.28.5
PB3.2219A
REKKVERK AV STÅL
Lengde
Utførelsesklasse: Valgfritt
Lokalisering: Forstøtningsmur akse F
Type/utforming: PKS Easy Glass® glassrekkverk
Materiale: Rustfri/glass
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:
Utførelseskrav:
Andre krav:
Kfr. tegning A1.010 og A1.101
Utvendig glassrekkverk.
Innfesting på utside betongmur
Høyde 900
Håndløper: Rustfri
12.28.6
QB8.719991A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE
Treslag: Malmfuru
Fasthet/sortering : Beste
Forbehandling : Ubehandlet
Lokalisering:
Type konstruksjon: Frittstående baldakin, rekkverk/
skjermvegg akse 1.
Utførelse: Skjulte beslag
Dimensjoner:
Andre krav:
Kfr. tegning A1.101, A2.130, A2.140 og A2.150
RS
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-21
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
12.28.7
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
RJ2.1222342A
UTVENDIG PERSIENNE MED MOTORDRIFT
Antall
Føring: Styreskinner
Lameller: 80 mm lameller
Betjening: Motordrift med manuell styring
Montering: Vertikalt montert
Lokalisering: Foran V208-2, YD208-2, YD209/V209
Mål: Tas på stedet
Vegg som persienne skal festes til: Kfr. tegninger
Motor: Valgfri type
Brytere: Valgfritt
Automatikk: Uten
Overflatebehandling: Lakkert i farge RAL 7016
Hulltaking: Valgfritt
Andre krav:
stk
Mengde
Pris
3
Type: Warema
Underkant pakket persienne = underkant
utvendig skjørt/himling.
Kfr. tegning A1.020, A2.150 og A7.003
Mål er omtrentlige og må kontrolleres på stedet.
12.29
Andre bygningstekniske deler
12.29.1
Frittstående uisolert garasje med isolert bod.
Kfr. tegning A1.102, A2.050, A3.010 og A3.020.
Komplett garasje, poster som er tatt med andre
steder:

Vindu og dører

Limtre- og stålbjelker

Grunnarbeider

Betong-/murarbeider

Blikkenslagerarbeider

Taktekking
Pris eks. garasjeport
12.29.1.1
RS
QB2.111188A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Fasthet/sortering : Fasthets-/sorteringsklasse C18/
T1
Type bindingsverk : Enkelt
Dimensjon : 48 mm x 98 mm
Spikerslag : Uten
Lokalisering:
Feste bunnsvill:
Vegghøyde:
Underlag: Avrettet leca/betong
Andre krav:
Føres opp forbi tak på 3 sider til lik høyde med
skrå topp /1:5 med fall mot tak.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-22
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
12.29.1.2
QB2.81110
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Type bindingsverk : Enkelt
Fasthet/sortering : Valgfri
Lokalisering:
Åpning for: Port, dører og vindu
Mål på åpning:
Dimensjon bindingsverk:
Forsterkning:
Andre krav: Nei
12.29.1.3
QK2.219913891
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE
BORD
Treslag : Malmfuru
Profiltype : Dobbelfalset kledning med 60 grader
skrå (kort skrå)
Etterfølgende overflatebehandling : Ingen
Kvalitet : 90-100% kjernevirke.
Forbehandling : Ubehandlet
Lokalisering:
Dimensjon: 21x148 mm
Andre krav: Nei
12.29.1.4
QB3.21025
SPERRETAK AV HELTRE
Fasthet/sortering : Valgfri
Dimensjon : 48 mm x 198 mm
Lokalisering:
Andre krav: Nei
12.29.1.5
QL2.1112
TAKTRO AV PLATER
Materiale : Fuktbestandig sponplate
Utførelse : Skrudd
Lokalisering:
Underlag:
Type:
Dimensjon: 22 mm
Andre krav: Nei
12.29.1.6
RH3.1213000000A
PORT - UTEN GLASS
Antall
Formål: Garasjeport
Type: Leddheiseport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Valgfri
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Mot vei
Port nr:
Dimensjon: Bredde 5 m. Høyde 2,25 m
stk
Mengde
Pris
1
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 12-23
Kapittel: 12 Tømrerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Overflatebehandling: Farge RAL 7016
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Fjernstyrt
port
Fri innvendig høyde over åpning: Valgfritt
Fri innvendig sideplass: Sentrisk plassering
Åpningsfrekvens: Valgfritt
Andre krav:
Type: Crawford Smart 42. Modell: Style
Sum denne side:
Sum Kapittel 12 Tømrerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 14-1
Kapittel: 14 Vinduer
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
stk
21
V1
V108. Toppstyrt.
Utv. karmmål: 490 x 590 mm
stk
1
V2 a
V201, V212. Toppstyrt.
Utv. karmmål: 490 x 790 mm
stk
2
V2 b
V221. Toppstyrt. Velfac 200 (ikke Energy)
Utv. karmmål: 490 x 790 mm
stk
1
V3
V203, V205. Toppstyrt.
Utv. karmmål: 960 x 1190 mm
stk
2
V4
V103-2, V206-1. Toppstyrt. Godkjent som
rømningsvindu.
Utv. karmmål: 960 x 1190 mm
stk
2
14
Vinduer
14.1
RI2.113999228188000A
VINDU
Antall
Omfang: Levering og innsetting
Type: Diverse
Vindusbetegnelse: Diverse
Materiale: Aluminium med tre innvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Ikke relevant
Vindu type nr.:
Dimensjon:
Krav til glass:
Karm:
Andre krav:
Pris
Type: Velfac 200 Energy
Farge:
Granite 60 utv.
RAL7016 innv.
Hvis ikke annet oppgitt: Ett-fags
Montering ihht leverandørs anvisninger, NBI
523.701 og detaljtegninger A.6.001, A7.001,
A7.002.
Innv. foringer i samme farge som vindu.
Innv. foringer mot trevegger føres 5 mm forbi
innside vegg.
Utv. karmmål kontrolleres før
bestilling/produksjon. TEK10-krav til tetting.
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 14 Vinduer:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 14-2
Kapittel: 14 Vinduer
Postnr
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1.9
14.1.10
14.1.11
14.1.12
14.1.13
14.1.14
14.1.15
14.1.16
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
V5
V104, V206-2. 2-fags toppstyrte.
Utv. karmmål: 1440 x 1190 mm.
Vertikalt delt. Bredde: 990 + 450 (høyre felt sett
utenfra)
stk
2
V6
V204. 2-fags toppstyrte. Godkjent som
rømningsvindu.
Utv. karmmål: 1440 x 1190 mm.
Vertikalt delt. Bredde: 990 + 450 (høyre felt sett
utenfra)
stk
1
V7
V102-1, V207-2. Toppstyrt.
Utv. karmmål: 720 x 1390 mm
stk
2
V8
V210. Sideh.
Utv. karmmål: 490 x 1690 mm
stk
1
V9
V211, V302. Toppstyrt.
Utv. karmmål: 840 x 1690 mm
stk
2
V10
V301. 2-fags. Fast nede + toppstyrt oppe.
Utv. karmmål: 1580 x 1950 mm.
Horisontalt delt. Åpnefelt føyde 1200 mm
stk
1
V11
V103-1. Fast.
Utv. karmmål: 720 x 2520 mm
stk
1
V12
V208-1. Fast.
Utv. karmmål: 1550 x 2590 mm
stk
1
V13
V208-2. Fast. 3-fags. Selvrensende ytterglass.
Utv. karmmål: 3150 x 2590 mm
Vertikalt delt i 3 like deler.
stk
1
V14
V209. 2-fags. Fast nede. Sidehengslet oppe.
Utv. karmmål: 490 x 2590 mm.
Fast felt: Høyde = 900 mm.
stk
1
V15
V207-1. Fast. Selvrensende ytterglass.
Utv. karmmål: 720 x 2880 mm
stk
1
Pris
Sum denne side:
Sum Kapittel 14 Vinduer:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 15-1
Kapittel: 15 Dører
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
15
Dører
15.23
Yttervegger
15.23.1
Ytterdører - hengslet.
Montering ihht leverandørs anvisninger.
Innv. foringer i samme farge som dør.
Innv. foringer mot trevegger føres 5 mm forbi
innside vegg.
Utv. karmmål kontrolleres før
bestilling/produksjon. TEK10-krav til tetting.
Utførelse mot gulv/dekke i overensstemmelse
med NBI 523.721.
15.23.1.1
RH2.1121904900990900A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall
Omfang: Levering uten innsetting
Dørbetegnelse: YD102
Overflatemateriale: Valgfritt
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet med sidefelt SL0
Brannmotstand: Valgfri
Varmegjennomgang: Best mulig
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: FG-godkjent
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Kjellerstue
Dørtype: Swedoor, Advance Line, Orchid.
Sidefelt SL0
Dimensjon: Utvendig samlet karmmål: 1390x2090
mm . Dør 9x21M
Terskel: Normal
Overflatebehandling: Ferdig behandlet RAL 7016
Krav til glass: 3-lags energi
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:
Andre krav:
Enh.
Mengde
stk
1
stk
1
Pris
Biometrisk dørlås.
Norsk dør- og vinduskontroll - sertifisert
15.23.1.2
RH2.11139092889989A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD105
Overflatemateriale: Valgfritt
Slagretning: Utadslående venstrehengslet
gangdør. Høyrehengslet på skåter
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: 0,91 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: FG-godkjent
Lokalisering: Treningsrom
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dører:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 15-2
Kapittel: 15 Dører
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Dørtype: Swedoor, Advance Line, Orion
Dimensjon: Utvendig karmmål: 1440x2090
Terskel: Normal
Overflatebehandling: Ferdig behandlet RAL 7016
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:
Andre krav:
Biometrisk dørlås.
Norsk dør- og vinduskontroll - sertifisert
15.23.1.3
RH2.11139031889980A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD201, YD220, YD221
Overflatemateriale: Valgfritt
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: 0,91 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Boder og garasje
Dørtype: Swedoor, Advance Line, Orion
Dimensjon: Utvendig karmmål: 9x21M
Terskel: Normal
Overflatebehandling: Ferdig behandlet RAL 7016
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:
Andre krav:
stk
3
stk
1
Sylinderlås
Sparkeplate på innside.
Norsk dør- og vinduskontroll - sertifisert
15.23.1.4
RH2.1121909200210900A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall
Omfang: Levering uten innsetting
Dørbetegnelse: YD202
Overflatemateriale: Valgfritt
Slagretning: Utadslående mot høyre, gangdør.
Venstrehengslet på skåter
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Valgfri
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: FG-godkjent
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Entredør
Dørtype: Swedoor, Advance Line, Pixel, frostet
glass.
Dimensjon: Utvendig karmmål: 1890x2090 mm
Terskel: Rullestolterskel
Overflatebehandling: Ferdig behandlet RAL 7016
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dører:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 15-3
Kapittel: 15 Dører
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Krav til glass: Frostet
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:
Andre krav:
Biometrisk dørlås.
Norsk dør- og vinduskontroll - sertifisert
15.23.2
RH2.122300188118900A
YTTERDØR - SKYVEDØR - MED GLASSFELT
Antall
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Valgfritt
Type: Enfløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi = 0,08 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Låsbart grep
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Terrasse
Dørtype: Velfac type 200 heve-skyvedør
Dimensjon:
Terskel:
Overflatebehandling: Utvendig farge: Granite 60.
Innvendig farge: RAL 7016
Krav til glass:
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:
Andre krav:
stk
0
Montering ihht leverandørs anvisninger.
Innv. foringer i samme farge som vindu.
Innv. foringer mot trevegger føres 5 mm forbi
innside vegg.
Utv. karmmål kontrolleres før produksjon.
TEK10-krav til tetting.
Utførelse mot gulv/dekke i overensstemmelse
med NBI 523.721.
15.23.2.1
YD208-1. Utv. karmmål: 2790x2590 mm.
stk
1
15.23.2.2
YD208-2. Utv. karmmål: 2390x2590 mm.
stk
1
15.23.2.3
YD209. Utv. karmmål: 2390x2590 mm.
stk
1
15.23.2.4
YD-302. Utv. karmmål:3040x1950 mm.
stk
1
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dører:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 15-4
Kapittel: 15 Dører
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
15.24
Innervegger
15.24.1
RH2.2213002888888A
INNERDØR - SKYVEDØR - UTEN GLASS
Antall
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Valgfritt
Type: Enfløyet montert i vegg
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering:
Dørtype: Skyvedør i skyvedørskarm. Type
Swedoor Advance Line, Stable
Dimensjon: Dørbladmål: 830x2040 mm
Terskel: Uten.
Overflatebehandling: Ferdig behandlet RAL 7016
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:
Andre krav:
Mengde
stk
3
stk
12
Pris
Skyvedørsbeslag i krom. Skål i rustfritt
D102.
D205.
D301.
15.24.2
1
1
1
RH2.2113-0-1888808A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Dørbetegnelser
Overflatemateriale: Valgfritt
Slagretning: Slagretning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering:
Dørtype: Type Swedoor Advance Line, Stable
Dimensjon: Utvendig karmmål: 890x2090 mm
Terskel: Hvis ikke annet er angitt: Uten terskel
Overflatebehandling: Karm og dør ferdig behandlet
RAL 7016
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:
Andre krav:
Hengsler: Krom
Vrider: Modell 100
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 15 Dører:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 15-5
Kapittel: 15 Dører
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
D103. Høyreh.
D104. Høyreh.
D105 Høyreh.
D106. Venstreh. Eik
D107. Høyreh.
D108. Venstreh.
D203. Venstreh.
D204. Høyreh.
D206. Venstreh. Eik
D210. Høyreh.
D211. Venstreh.
D212. Høyreh. Gummiterskel og slepelist
15.24.3
Enh.
Mengde
Pris
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RH2.2123904188000800A
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D109
Overflatemateriale: Valgfritt
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Vinkjeller
Dørtype: Swedoor Advance Line, Square
Character
Dimensjon: Utv. karmmål: 790x2090 mm
Terskel: Normal
Overflatebehandling: Ferdig behandlet RAL 7016
Krav til glass:
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:
Andre krav:
stk
1
Vrider: Modell 100
D109.
1
Sum denne side:
Sum Kapittel 15 Dører:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 17-1
Kapittel: 17 Tekkearbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
17
Tekkearbeid
17.26
Yttertak
17.26.1
Kompakte flate tekket med sedumplanter.
På underlag av massivtre.
Kfr. tegninger.
Utførelse ihht NBI 544.823 og 525.207
Enh.
Mengde
Pris
På tak over 1. og 2. etasje.
17.26.1.1
SV1.2A
SAMMENSATT MEMBRAN
MED SPESIFISERT OPPBYGNING
Areal
Lokalisering:
Antall lag: 6
Materiale:
Kvalitet, type:
Tykkelse:
Underlag: Massivtre
Impregnering:
Andre krav:
m
2
0,00
Nedenfra, kfr. tegninger:
1. Diffusjonssperre. Polyetylenfolie, 0,2 mm.
Limt/sveiset
Isolasjon. Egen post.
2. Migreringssperre
3. Membran, type Protan Titanium +. Mekanisk
festet. Ført opp over parapet.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 17-2
Kapittel: 17 Tekkearbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Trykktestes for tetthet.
4. Beskyttelsesskikt.
5. Drensplate med separasjonsduk
6. Vekstlag av sedum. Elvesten langs kanter og
i renner.
17.26.1.2
SB1.321099A
ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: Uspesifisert
Tykkelse: Skråskåret. Kfr. tegninger.
Lokalisering: På diff.sperre på massivtre
Krav til fysiske egenskaper: Gjeldende krav i
TEK10. Samlet omfordelt varmemotstand for alle
utvendige flater skal tilfredsstille TEK10
Andre krav:
m
2
0,00
m
2
0,00
Fall 1:40 mot renne.
Nedsenket renne med fall 1:60 mot sluk.
17.26.2
Flatt uisolert med sedumplanter.
På underlag av vannfaste sponplater/finerplater
Kfr. tegninger.
Utførelse ihht NBI 544.823
Utførelse som
På garasjetak
17.26.2.1
SV1.2A
SAMMENSATT MEMBRAN
MED SPESIFISERT OPPBYGNING
Areal
Lokalisering:
Antall lag: 5
Materiale:
Kvalitet, type:
Tykkelse:
Underlag: Sponplater med ensidig fall 1:40
Impregnering:
Andre krav:
Nedenfra, kfr. tegninger:
1. Migreringssperre
2. Membran, type Protan Titanium +. Mekanisk
festet. Ført opp over parapet på 3 sider og ned i
takrenne.
3. Beskyttelsesskikt.
4. Drensplate med separasjonsduk
5. Vekstlag av sedum.
Isolasjon medtas om nødvendig.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 17-3
Kapittel: 17 Tekkearbeid
Postnr
17.26.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Kompakte altandekker. På underlag av massivtre og
vannfaste sponplater.
Kfr. tegninger.
Utførelse ihht NBI
Altan over 1. etasje og over 2. etasje
17.26.3.1
SV1.2A
SAMMENSATT MEMBRAN
MED SPESIFISERT OPPBYGNING
Areal
Lokalisering:
Antall lag: 6
Materiale:
Kvalitet, type:
Tykkelse:
Underlag: Massivtre, sponplater
Impregnering:
Andre krav:
m
2
0,00
m
2
0,00
Nedenfra, kfr. tegninger:
1. Diffusjonssperre. Polyetylenfolie, 0,2 mm.
Limt/sveiset
Isolasjon. Egen post.
2. Gipsplate el. tilsv. ikkebrennbar
3. Migreringssperre
4. Membran, type Protan. Ført opp på sider
Trykktestes for tetthet.
5. Beskyttelsesskikt.
Altan over 1. etasje
Altan over 2. etasje
17.26.3.2
0,00
0,00
SB1.321099A
ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER
Isolert areal
Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: Uspesifisert
Tykkelse: Skråskåret. Kfr. tegninger.
Lokalisering: På diff.sperre på massivtre/sponplate
Krav til fysiske egenskaper: Gjeldende krav i
TEK10. Samlet omfordelt varmemotstand for alle
utvendige flater skal tilfredsstille TEK10
Andre krav:
Fall 1:40 mot renne.
Nedsenket renne med fall 1:60 mot sluk.
Altan over 1. etasje
Altan over 2. etasje
0,00
0,00
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 17-4
Kapittel: 17 Tekkearbeid
Postnr
17.26.3.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
QJ1.109A
TILFARERE
Areal
Utførelse : Valgfri løsning
Dimensjon : 48x98 mm på høykant + skråskåret
Lokalisering:
Underlag:
Andre krav:
Mengde
m
2
0,00
m
2
0,00
Pris
Impr.
CC < 600
Horisontal overside
På altan over 1. etasje
På altan over 2. etasje
17.26.3.4
0,00
0,00
QJ4.2A
TERRASSEGULV
Areal
Lokalisering:
Dimensjon bord: 28x120 mm
Bredde spalte: Tettest mulig
Andre krav:
Kebony
På altan over 1. etasje
På altan over 2. etasje
0,00
0,00
Sum denne side:
Sum Kapittel 17 Tekkearbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 18-1
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
18
Blikkenslagerarbeid
18.20
Bygning, generelt
18.20.1
PN2.52109A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde
Plassering: På topp
Materiale: Valgfritt
Overflate: Lakkert i farge RAL 7042
Lokalisering: Tak over 2. og 3. etasje og garasjetak
Materialtykkelse:
Utfoldet bredde: Variabel. Kfr. arkitekttegninger.
Utføres med falser alle veier
Andre krav:
18.20.2
PN2.543207A
BORDTAKSBESLAG
Lengde
Materiale: Valgfritt
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Garasjetak
Materialtykkelse:
Dimensjon:
Andre krav:
Enh.
Mengde
m
0,00
m
0,00
Pris
Farge: RAL 7042 el. tilsv.
x)
Mengderegler
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 18-2
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid
Postnr
18.20.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PN2.6112107A
FOTTEKKING
Antall piper
Plassering: På piper med vannfals og innfuging
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Valgfritt
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Murt pipe
Materialtykkelse:
Dimensjon pipe/innkassing:
Andre krav:
a)
Enh.
stk
Mengde
Pris
1
Omfang og prisgrunnlag
Farge: RAL 7042 el. tilsv.
18.20.4
PN2.6111900A
FOTTEKKING
RS
Plassering: På piper
Type tekning: Valgfri
Materiale: Valgfritt
Overflate: Valgfri
Lokalisering: Stålpipe
Materialtykkelse:
Dimensjon pipe/innkassing:
Andre krav:
Farge: RAL 7042 el. tilsv.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 18-3
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid
Postnr
18.20.5
18.20.6
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PN2.613900
PIPETOPPBESLAG
Antall
Utforming: Tilpasset pipe type Venti el. tilsv.
Materiale: Valgfritt
Overflate: Valgfri
Lokalisering: Murt pipe
Materialtykkelse: Valgfritt
Dimensjon pipe/innkassing:
Dimensjon og antall rør: Valgfritt
Andre krav: Nei
PV4.21900A
HEL INNTEKKING AV INNKASSING
Antall innkassinger
Topp: Vanlig
Type tekning: Valgfritt
Materiale: Valgfritt
Overflate: Valgfri
Lokalisering: Takhatter, røroppstikk
Materialtykkelse:
Dimensjon:
Utforming:
Andre krav:
Enh.
Mengde
stk
1
stk
0
stk
22
Pris
Farge: RAL 7042 el. tilsv.
18.20.7
PN4.12207A
VANNBRETTBESLAG
Antall
Utforming: Med endelokk
Materiale: Valgfritt
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Under alle vinduer
Materialtykkelse:
Kvalitet/belegg:
Lengde:
Utfoldet bredde: Kfr. tegning A7.002
Andre krav:
Farge: RAL 7016
Falsede skjøter
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 18-4
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid
Postnr
18.20.8
18.20.9
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
PN4.1430
TERSKELBESLAG
Antall
Materiale: Rustfritt stål
Overflate: Valgfri
Lokalisering: Alle ytterdører
Materialtykkelse:
Kvalitet/belegg:
Lengde:
Utfoldet bredde:
Andre krav: Nei
PV3.130601A
SAMMENSATT TAKRENNESYSTEM
Lengde
Omfang: Inkl. Rennekroker
Materiale: Valgfritt
Overflate: Lakkert
Dimensjon: Valgfri
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Garasje
Innfesting:
Henvisning til tegning:
Andre krav:
Enh.
Mengde
stk
10
m
7,00
m
0,00
Pris
Farge: RAL 7042 el. tilsv.
18.20.10
PV3.220611A
SAMMENSATTE NEDLØPSSYSTEMER
Lengde
Fester: Inklusive
Materiale: Valgfritt
Overflate: Lakkert
Dimensjon: 75 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Garasje
Innfesting:
Antall nedløp:
Henvisning til tegning:
Andre krav:
Farge: RAL 7042 el. tilsv.
Sum denne side:
Sum Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 21-1
Kapittel: 21 Malerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
21
Malerarbeid
21.24
Innervegger
21.24.1
TB6.22241176A
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE
INNVENDIG - AREAL
Areal
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Gran
Behandling: 2 strøk olje
Lokalisering:
Underlag:
Materialer:
Farge:
Glanstall:
Emisjonskrav til toppstrøket:
Andre krav:
Enh.
Mengde
m
2
0,00
m
2
0,00
Pris
Pigmentert olje. Farge tas ut etter prøvestrøk.
På eksponerte sider av massivtre innervegger,
på innside av massivtre yttervegger og på
innvendig 120 mm glattpanel.
21.24.2
TB4.322410
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
MED FORSENKNING I SKJØTENE
Areal
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Valgfri
Lokalisering:
Underlag: 13 mm gipsplater og 13 mm
fibergipsplater
Materialer: Vaskbar
Farge: Begrenset til 2 forskjellige NCS-farger.
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket:
Andre krav: Nei
21.24.2.2
21.24.2.3
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 21-2
Kapittel: 21 Malerarbeid
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
21.25
Dekker
21.25.1
QB8.711201A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE
Kfr. tegninger
Treslag: Gran
Fasthet/sortering : Valgfri
Forbehandling : Ubehandlet
Lokalisering: Underside av massivtre i himling
Type konstruksjon: Yttertak og etasjeskille
Utførelse: kfr. tegninger
Dimensjoner:
Andre krav:
Enh.
Mengde
Pris
RS
Inklusiv kledning med 13 mm gipsplater
21.29
Andre bygningstekniske deler
21.29.1
TB4.322440
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
MED FORSENKNING I SKJØTENE
Areal
Konstruksjon: Skjørt
Behandling: Valgfri
Lokalisering: Innvendige skjørt og innkledning
kanaler .
Underlag: 13 mm gipsplater
Materialer: Vaskbar
Farge: Begrenset til 2 forskjellige NCS-farger.
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket:
Andre krav: Nei
21.29.2
TB4.322440
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING
MED FORSENKNING I SKJØTENE
Areal
Konstruksjon: Skjørt
Behandling: Valgfri
Lokalisering: Skjørt, innkledning kanaler under
himling
Underlag: 13 mm gipsplater
Materialer: Fuktbestandig med soppdreper
Farge: Begrenset til 2 forskjellige NCS-farger.
Glanstall: 20
Emisjonskrav til toppstrøket:
Andre krav: Nei
RS
m
2
0,00
Sum denne side:
Sum Kapittel 21 Malerarbeid:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 22-1
Kapittel: 22 Byggtapetsering
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
22
Byggtapetsering
22.24
Innervegger
22.24.1
TE4.2009A
VEGGBELEGG PÅ GIPSPLATEKLEDNING MED
FORSENKNING I LANGKANTSKJØTENE
Areal
Type: Valgfri
Behandling: Sparkling og oppliming
Lokalisering: Ikke relevant
Underlag: Gips- eller fibergipsplater
Veggbelegg: Tapet til kr 450 pr m2
Egenskaper ved brannpåvirkning:
Emisjonskrav til belegget:
Andre krav:
m
2
Mengde
Pris
15,00
Type tas ut av tiltakshaver og tapetpris og
mengde justeres
Sum denne side:
Sum Kapittel 22 Byggtapetsering:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 25-1
Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
25
Bygningsm. arb. for VVS
25.1
Komplett bygningsmessig for VVS. Inkl. sjakter,
skjørt, nedforinger for innbygging av kanaler og rør
som ikke er mulig å føre skjult i vegger og himlinger.
Enh.
Mengde
Pris
RS
Sum denne side:
Sum Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 26-1
Kapittel: 26 Bygningsm. arb. fo Elektroinst.
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
26
Bygningsm. arb. fo Elektroinst.
26.1
Komplett bygningsmessig for elektro
Enh.
Mengde
Pris
RS
Sum denne side:
Sum Kapittel 26 Bygningsm. arb. fo Elektroinst.:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side 29-1
Kapittel: 29 Div. bygningsm. arb.
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
29
Div. bygningsm. arb.
29.20
Bygning, generelt
29.20.1
Tetthetsprøver under veis og undertrykkstester
Mengde
Pris
RS
Sum denne side:
Sum Kapittel 29 Div. bygningsm. arb.:
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Sum
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side I-1
INNHOLDSFORTEGNELSE
00 Generell del ................................................................................................................................. 00-1
00 Forside ................................................................................................................................... 00-1
01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER .................................................................................... 00-2
A0 Tilbudsinnbydelse ................................................................................................................... 00-3
A1 Dokumentliste ........................................................................................................................ 00-4
A3 Orientering om prosjektet ....................................................................................................... 00-5
B0 Tilbud ..................................................................................................................................... 00-7
B1 Konkurranseregler .................................................................................................................. 00-8
B2 Kapittelsammendrag bygningsmessige arbeider ..................................................................... 00-9
B6 Endrings og regningsarbeider ................................................................................................. 00-10
B7 Underentreprenører og samarbeidende firma ......................................................................... 00-10
B8 HMS - erklæring ..................................................................................................................... 00-12
B9 Forpliktende underskrift .......................................................................................................... 00-13
C0 Liste over tegninger, skjema og tabeller ................................................................................. 00-14
C3 Avtaledokument ..................................................................................................................... 00-15
D0 Adresseliste ............................................................................................................................ 00-16
E3 Tilbudsskjema ........................................................................................................................ 00-19
F1 Digital levering av anbudet ..................................................................................................... 00-20
01 Rigg og drift ................................................................................................................................. 01-1
19 Diverse ................................................................................................................................... 01-1
02 Andre felleskostnader .................................................................................................................. 02-1
20 Riving og forberedende arbeider ............................................................................................. 02-1
03 Graving, Sprengning .................................................................................................................... 03-1
20 Bygning, generelt .................................................................................................................... 03-1
21 Grunn og fundamenter ............................................................................................................ 03-1
05 Betongarbeid ............................................................................................................................... 05-1
21 Grunn og fundamenter ............................................................................................................ 05-1
23 Yttervegger ............................................................................................................................. 05-1
25 Dekker .................................................................................................................................... 05-3
28 Trapper, balkonger, m.m ......................................................................................................... 05-7
07 Stålkonstruksjoner ........................................................................................................................ 07-1
22 Bæresystemer ........................................................................................................................ 07-1
08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, Prefab ...................................................................... 08-1
23 Yttervegger ............................................................................................................................. 08-1
24 Innervegger ............................................................................................................................ 08-2
25 Dekker .................................................................................................................................... 08-2
26 Yttertak ................................................................................................................................... 08-3
09 Murarbeid .................................................................................................................................... 09-1
23 Yttervegger ............................................................................................................................. 09-1
24 Innervegger ............................................................................................................................ 09-4
27 Fast inventar ........................................................................................................................... 09-4
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
Side I-2
INNHOLDSFORTEGNELSE
10 Flisarbeid ..................................................................................................................................... 10-1
24 Innervegger ............................................................................................................................ 10-1
12 Tømrerarbeid ............................................................................................................................... 12-1
22 Bæresystemer ........................................................................................................................ 12-1
23 Yttervegger ............................................................................................................................. 12-2
24 Innervegger ............................................................................................................................ 12-7
25 Dekker .................................................................................................................................... 12-10
26 Yttertak ................................................................................................................................... 12-13
27 Fast inventar ........................................................................................................................... 12-14
28 Trapper, balkonger, m.m ......................................................................................................... 12-17
29 Andre bygningstekniske deler ................................................................................................. 12-21
14 Vinduer ........................................................................................................................................ 14-1
15 Dører ........................................................................................................................................... 15-1
23 Yttervegger ............................................................................................................................. 15-1
24 Innervegger ............................................................................................................................ 15-4
17 Tekkearbeid ................................................................................................................................. 17-1
26 Yttertak ................................................................................................................................... 17-1
18 Blikkenslagerarbeid ...................................................................................................................... 18-1
20 Bygning, generelt .................................................................................................................... 18-1
21 Malerarbeid .................................................................................................................................. 21-1
24 Innervegger ............................................................................................................................ 21-1
25 Dekker .................................................................................................................................... 21-2
29 Andre bygningstekniske deler ................................................................................................. 21-2
22 Byggtapetsering ........................................................................................................................... 22-1
24 Innervegger ............................................................................................................................ 22-1
25 Bygningsm. arb. for VVS .............................................................................................................. 25-1
26 Bygningsm. arb. fo Elektroinst. ..................................................................................................... 26-1
29 Div. bygningsm. arb. .................................................................................................................... 29-1
20 Bygning, generelt .................................................................................................................... 29-1
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
ANBUDSSKJEMA
01.19
Diverse
01
Rigg og drift
02.20
Riving og forberedende arbeider
02
Andre felleskostnader
03.20
Bygning, generelt
03.21
Grunn og fundamenter
03
Graving, Sprengning
05.21
Grunn og fundamenter
05.23
Yttervegger
05.25
Dekker
05.28
Trapper, balkonger, m.m
05
Betongarbeid
07.22
Bæresystemer
07
Stålkonstruksjoner
08.23
Yttervegger
08.24
Innervegger
08.25
Dekker
08.26
Yttertak
08
Bærende konstruksjoner i andre materialer, Prefab
09.23
Yttervegger
09.24
Innervegger
09.27
Fast inventar
09
Murarbeid
10.24
Innervegger
10
Flisarbeid
12.22
Bæresystemer
12.23
Yttervegger
12.24
Innervegger
12.25
Dekker
12.26
Yttertak
12.27
Fast inventar
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Side A-1
Arkitekt Øyvind Poulsson
Prosjekt: PEISKROKVEIEN 21
18.05.2015
Prosjektnr. 201403
ANBUDSSKJEMA
12.28
Trapper, balkonger, m.m
12.29
Andre bygningstekniske deler
12
Tømrerarbeid
14
Vinduer
15.23
Yttervegger
15.24
Innervegger
15
Dører
17.26
Yttertak
17
Tekkearbeid
18.20
Bygning, generelt
18
Blikkenslagerarbeid
21.24
Innervegger
21.25
Dekker
21.29
Andre bygningstekniske deler
21
Malerarbeid
22.24
Innervegger
22
Byggtapetsering
25
Bygningsm. arb. for VVS
26
Bygningsm. arb. fo Elektroinst.
29.20
Bygning, generelt
29
Div. bygningsm. arb.
201403-PEISKROKVEIEN-BOLIG.ga1
Side A-2