Møtereferat April 03/2015

Comments

Transcription

Møtereferat April 03/2015
Side av sider: 1/3
MØTEREFERAT GU-D
NORGES RYTTERFORBUND
Fra
Nr/år.
3/2015
Den
14.04.2015
Medlemmer tilstede:
Stig Mellerud, Unni Henriksbø, Stian Aleksandersen, Karina Aas (på Skype)
Sekretær:
Turid Løken - NRYF
Andre til stede:
Mette Hansson og Cathrine Andersen under punkt 17/15
Forfall medlemmer:
Fraværende medlemmer:
Protokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:
NRYF’s sportssjef
Saksnr/år
Sakstittel/tekst.
MØTEREFERAT
16/15
Godkjenning av referat 02/15
Referatet godkjent uten kommentarer.
17/15
Unghester (med Mette Hansson (NVB) og Cathrine Andersen (Stall K)).
GU-D ønsker å styrke organisert trening og utdanning av Unghester. Det
ønskes derfor en åpen dialog med Unghest-aktører og Mette Hansson
(NVB) var invitert til møtet for å se på mulige samarbeidsformer. Cathrine
(Stall K) var også tilstede.
Visjoner:
 Unghest generelt
 Utdanning av unghesten
 Bedømming
 Stevner
 Dommerutdanning
Treningstilbud for unghester 2015
GU-D ønsker å etablere et treningsopplegg for unghester.
Falsterbo
NRYF vil sende de beste hestene uavhengig av avlsforbund til Falsterbo.
(Ellingsrud i mai er uttaksstevne for 5- og 6-åringer).
Norsk Breeders Open
GU-D ønsker at dette gjennomføres også for dressurhester inneværende
sesong sammen med Norsk Breeders Trophy. Jfr Sprang. Finalen i dressur
arrangeres i regi av Borge rideklubb 29. – 30. august.
Antall unghest-stevner
Det er inneværende sesong et stort stevnetilbud. Det ble foreslått å
redusere på antall stevner i 2016.
18/15
Oppsummering og evaluering av grenkonferansen 2015
Grenkonferansen ble gjennomført med mange engasjerte deltakere og
flotte foredragsholdere. Mange positive tilbakemeldinger.
Side av sider: 2/3
Fra
NORGES RYTTERFORBUND
Nr/år.
3/2015
Den
14.04.2015
Planlegging av neste års konferanse bør begynne allerede nå. Formen på
årets konferanse kan gjerne opprettholdes, men i tillegg sees behovet for
et faglig innslag.
19/15
Valgfri bisling i dressurklasser
GU-D ønsker å utrede muligheten for valgfri bisling i dressurklasser.
Sverige er et foregangsland i så måte og det vises til at også Danmark har
hatt valgfri bisling i mange år. Det innhentes informasjon om prosessen i
Sverige. I tillegg undersøkes om Hestevelferdsutvalget har hatt temaet
oppe til debatt.
20/15
Stevner
1. Oppstallings- og stevneavgifter
Stevnebokser er en økonomisk utfordring for arrangører. Dog oppleves
det som at arrangør aksepterer prisen som er satt til kr 1350,- for
2015. Når det gjelder flistilgang organiseres dette ulikt.
Viktig i fremtiden at alle direkte kostnader klubbene har i forbindelse
med avvikling av et stevne dekkes inn i stevneavgiften.
Dommerutgifter vil også med høy sannsynlighet øke de kommende
årene.
GU-D ser nødvendigheten av å øke startavgiften på de større stevnene
og at startavgiften differensieres.
GU-D vil jobbe med dette inneværende år. Det ble foreslått utarbeidet
et brev til arrangørklubbene for å få deres innspill i arbeidet med å
finne et fornuftig prisnivå for neste sesong.
2. Påmeldingsavgift stevner
Praksis for kommende år må diskuteres.
Forslag: «Ved avmelding senere enn 1- én uke før stevnets start , må
stevneavgiften betales uavhengig av grunn.»
Forslaget sendes inn som Reglementsendring for 2016. Planlagte
stevner i år går sin gang.
3. Klassetilbud/Godkjenning av stevneinvitasjoner
DDK evaluerer og eventuelt endrer arrangørklubbenes klassetilbud,
samt godkjenner stevneinvitasjoner på vegne av GU-D.
4. Kvalifisering
4.1. Informasjon til utøvere
Det bør informeres om rutiner for kvalifiseringssjekk på rytter.no.
Det er tidligere laget informasjonsskriv om temaet.
4.2. Kvalifiseringskontroll - rutiner
GU-D ønsker å være pådriver overfor Horsepro for å få til
April Møtereferat GUD 2015 Nettversjon.docx
2
Side av sider: 3/3
Fra
NORGES RYTTERFORBUND
Nr/år.
3/2015
Den
14.04.2015
elektronisk kvalifiseringssjekk. Det utarbeides et formelt brev til
NRYF.
5. Landsmesterskap i dressur
Det vurderes å sette opp Landsmesterskap i dressur (tilsvarende som i
sprang). Målgruppen for et landsmesterskap er utøvere som ikke er
kvalifisert til å ri Norgesmesterskap inneværende år. Det ble diskutert
hvorvidt man skal gjennomføre mesterskapet i 2015. GU-D stiller seg
positive til tiltaket, gitt at man får statuttene på plass.
21/15
Satsingsgrupper 2015 – status og videre arbeid
Samlingen på Tanum var svært vellykket både for utøvere og trener. Det
var noen utøvere med som ikke er en del av satsingsgruppen, men disse
hadde nødvendige resultatkvalifikasjoner for å kunne delta. Det planlegges
gjennomføring av temakvelder i NRYF’s lokaler på Ullevål i løpet av første
halvdel 2015 for de aldersbestemte grupper. Forslag til tema på disse
kveldene: stevneforberedelser, «mental trening»/stevnemodus, kosthold,
levesett/livsstil. Det ønskes tilbud om programtrening til høsten. Det er
lansert en ide fra enkelte foreldre om igangsetting av en fadderordning
(eldre utøvere som faddere for de yngre).
Det vil også bli arrangert en temakveld for seniorryttere som ikke er på
elite-/landslagsnivå høsten 2015.
22/15
Eventuelt
1. 4-årsprogram NRYF 2015
Programmet er besluttet publisert på vår hjemmeside.
2. Jakker GU-D
GU-D ønsker jakker til bruk i representasjonsøyemed. Følgende jakker
er valgt og vi har fått et godt pristilbud på disse:
Horze Crescendo Adalynn vattert jakke for damer
og
Horze Supreme Lino klubbjakke, unisex
GU-D ønsker brodering kun i front venstre side bryst: «Grenutvalg
Dressur».
April Møtereferat GUD 2015 Nettversjon.docx
3