handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med

Comments

Transcription

handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med
FLÅ KOMMUNE
HANDLINGSPROGRAM OG
ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED
ÅRSBUDSJETT FOR 2016
FORMANNSKAPETS INNSTILLING
SAK 10/15
1
INNHOLD:
SAKSFREMSTILLING ...................................................................................................................3
KUTTLISTE FLÅ KOMMUNE – RÅDMANNENS INNSTILLING .......................................14
FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN.............................................................15
POLITISK ORGANISERING.......................................................................................................17
STRATEGISKE UTFORDRINGER ............................................................................................17
UTVIKLING AV FLÅ KOMMUNE SOM ORGANISASJON .................................................18
UTVIKLING AV SUNN KOMMUNEØKONOMI .....................................................................18
RESULTATENHET BARNEHAGE ............................................................................................19
RESULTATENHET FOR SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING .....................................21
RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG OG FYSIOTERAPI ............................................27
RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER .........................................................................30
RESULTATENHET NAV .............................................................................................................35
RESULTATENHET HELSE .........................................................................................................37
RESULTATENHET ØKONOMI, PERSONAL OG FELLES FUNKSJONER ......................42
SERVICEKONTORET ..................................................................................................................48
PLAN, BYGG OG NÆRING ........................................................................................................49
INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BRANN/FEIETJENESTER .....................................52
INTERKOMMUNALT SAMARBEID - IKT-TJENESTER ...................................................57
INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BARNEVERNSTJENESTE ...................................60
BETALINGSSATSER FOR TJENESTER, AVGIFTER OG GEBYRER LAGT TIL GRUNN FOR
BUDSJETTARBEIDET .................................................................................................................61
DRIFTSBUDSJETT 2016-2019 .....................................................................................................76
BUDSJETTSKJEMA 1 A ..............................................................................................................76
BUDSJETTSKJEMA 1B – FORDELING ANSVARSOMRÅDE .............................................77
NOTER TIL BUDSJETTET FOR 2016-2019 ..............................................................................78
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016-2019 ...........................................................................79
ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER ..................................................................81
RENTEUTGIFTER 2016-2019 ......................................................................................................82
AVDRAGSUTGIFTER 2016-2019 ................................................................................................84
BRUK AV FOND 2016-2019 ..........................................................................................................86
KOSTRA - TALL FOR 2014 .........................................................................................................87
INVESTERINGSBUDSJETT 2016-2019 .....................................................................................89
BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGSBUDSJETT ........................................................89
BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGSBUDSJETTET ...................................................90
ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING 2016-2019 ........................................................91
2
SAKSFREMSTILLING
Saksgang
1 Formannskapet
2 Formannskapet
3 Formannskapet
Møtedato
28.10.2015
05.11.2015
12.11.2015
Saknr
8/15
9/15
10/15
FLÅ KOMMUNE – HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED
ÅRSBUDSJETT FOR 2016
Saken avgjøres av:
Kommunestyret.
Vedlegg:
Rådmannens innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016.
Brev av 12.10.15 fra Flå kirkelige fellesråd. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016–2019.
Saksopplysninger:
Innen årets utgang skal kommunestyret etter kommunelovens § 45 vedta budsjett for kommende
kalenderår.
Handlingsprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-1. Det utgjør den kortsiktige delen av
kommuneplanen og viser et samordnet program for kommunen sin virksomhet de nærmeste årene
framover.
I følge kommunelovens § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den
legges til grunn ved budsjettarbeidet i kommunen og øvrig planleggingsvirksomhet. Økonomisk
planlegging skal samordnes med annen planleggingsvirksomhet og handlingsprogrammet slik at vedtak
som fattes i kommunen er vurdert økonomisk sett i sammenheng med kommunens vedtatte prioriteringer
og totaløkonomi. De prioriteringer som ligger til grunn i handlingsprogrammet og økonomiplanen kan
ikke fravikes i andre underordnede planer uten at konsekvensene er vurdert i forhold til føringer i disse
dokumentene.
Resultatenhetslederne har i samarbeid med respektive resultatenheter, økonomisjefen og rådmannen
utarbeidet forslag til økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016. Rådmannens innstilling ble lagt
fram i formannskapets møte 28.10.2015.
Behandling av saken:
05.11.15
12.11.15
03.12.15
Formannskapet drøfter økonomiplan 2016-2019
Formannskapet legger fram innstilling
Kommunestyret vedtar handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for
2016
Utvalgene og rådene behandler handlingsprogrammet og økonomiplanen 2016-2019 med årsbudsjett for
2016 slik:
10.11.15
10.11.15
10.11.15
Arbeidsmiljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Eldrerådet
3
10.11.15
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Formålet med å sende saken til ovennevnte utvalg og råd er å gi de muligheter til å komme med innspill
og råd i saken før formannskapet som økonomiutvalg legger fram sin innstilling i saken.
Rådmannens innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 ble
sendt fra det politiske sekretariatet (servicekontoret) direkte til følgende adressater 29.11.15: Medlemmer
i kommunestyret, leder i eldrerådet, hovedtillitsvalgte, medlemmer i administrasjonsutvalget, medlemmer
i AMU, medlemmer i kontrollutvalget, Flå menighetsråd ved kirkevergen, Samarbeidslista for
Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Bygdelista, Fremskrittspartiet og råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne.
Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. kroner.
Inntektsveksten legger til rette for at kommunene og fylkeskommunene kan tilby flere og bedre tjenester.
Av den samlede inntektsveksten er 4,7 mrd. kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med
4,2 mrd. kroner på kommunene og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunene.
Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økte bevilgninger til flere tiltak innen helse og
omsorg, barn og unge og samferdsel.
Det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og kommunenes skatteinntekter. Anslaget for
skatteinngangen i kommunesektoren i 2016 bygger på en samlet vurdering av utviklingen i norsk
økonomi. Regjeringen følger nøye med på den økonomiske utviklingen og vil foreta en ny vurdering av
kommuneøkonomien og skatteinngangen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016.
Regjeringen styrker det sosiale sikkerhetsnettet gjennom å sette av 400 mill. kroner av veksten i frie
inntekter til en bedre rusomsorg (fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen) og 200 mill. kroner til helsestasjonsog skolehelsetjenesten (særskilt fordeling).
Videre er 400 mill. kroner av veksten i frie inntekter knyttet til mer fleksibelt barnehageopptak.
Veksten i frie inntekter gir kommunesektoren et handlingsrom i 2016 til å bygge ut tjenestene eller bedre
kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale behov. Bindingene på de frie inntektene i form av økte
demografikostander og pensjonskostnader utgjør i alt 2,6 mrd. kroner. I tillegg kommer Regjeringens
satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene på i alt 1,2 mrd. kroner. Innenfor den samlede
veksten i frie inntekter innebærer dette et handlingsrom for kommunesektoren samlet sett på 0,9 mrd.
kroner.
Deflator 2016
Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2016 er anslått til 2,7 %. Påregnet lønnsvekst inngår i
denne med 2,7 %.
Deflator har to funksjoner:
• Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator)
• Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator)
Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet (FIN) i forbindelse med
statsbudsjettet. Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og
tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflatoren. Andelen har vært stabil over tid.
4
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:
• Rentekostnader
• Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten.
Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av
budsjettdeflatoren.
• Demografikostnader
Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter.
Skattøren 2016
Den kommunale skattøren for personlige skattytere foreslås økt med 0,45 prosentpoeng til 11,8 pst.
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner.
Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og
fylkeskommuner.
Tiltakspakke for økt sysselsetting
Som ledd i tiltakspakken foreslår Regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold
og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Midlene vil bli fordelt med likt kronebeløp per
innbygger uten søknad. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunenes inntekter. Flå kommunes
andel er kr 103.000,-.
Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp
Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter
med somatiske sykdommer. Det foreslås å overføre 1 206,6 millioner kroner fra Helse- og
omsorgsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene.
Det blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorgstjenester.
Småkommunetilskudd
Småkommunetilskuddet holdes nominelt uendret i 2016. Småkommunetilskuddet blir gitt til kommuner
som har færre enn 3 200 innbyggere og som har en gjennomsnittlig skatteinntekt de tre siste år som er
lavere enn 120 % av landsgjennomsnittet. Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i folketallet per 1.
januar 2015.
Følgende kommuner i Buskerud mottar småkommunetilskudd:
Kommune
0615 Flå
0618 Hemsedal
0622 Krødsherad
0631 Flesberg
0632 Rollag
0633 Nore og Uvdal
Buskerud
Småkommunetilskudd
(1 000 kr)
4
5 475
5 475
5 475
5 475
5 475
5 475
32 850
5
Kommunene i Buskerud
Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra
anslag på regnskap/anslag RNB for 2015). Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell
vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent.
I Buskerud har 10 av 21 kommuner en vekst som er høyere eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst
har Hole med 5,9 %, lavest har Flå med 2,5 %.
Med en deflator for 2016 beregnet til 2,7 % har alle kommunene, med unntak av Flå og Hemsedal, en
realvekst.
Dagtilbud til demente
Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene fra 1.
januar 2020 får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges
opp til en utbygging av tilbudet fram mot 2020. Det bevilges 71,3 mill. kroner på øremerket post på
HODs budsjett i 2016. Dette vil legge til rette for 1 200 nye plasser.
Skole
Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime på 5.-7.
trinn fra høsten 2016. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 77,6 mill.
kroner.
Flyktninger og integrering
I budsjettet for 2016 vil regjeringen:
Styrke integreringstilskuddet med 50 mill. kroner til et ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av
flyktninger. Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn de ble anmodet om i
2015. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kroner for hver person kommunen bosetter utover dette i 2016.
Styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 mill. kroner.
Særskilt tilskudd blir utbetalt til kommunene når enslige, mindreårige flyktninger blir bosatt. Satsen
foreslås økt fra 191 300 kroner i 2015 til 207 000 kroner i 2016.
Kommunereformen
Bred enighet på Stortinget om behovet for en kommunereform.
•
•
•
•
De nyvalgte kommunestyrene har frist til 1. juli 2016 med å gjøre vedtak
Fylkesmennene skal oppsummere og gi tilråding om kommunestrukturen høsten 2016
Regjeringen fremmer proposisjon om ny kommunestruktur våren 2017
En samlet lovproposisjon om nye oppgaver til større kommuner legges fram for Stortinget våren
2017
Regjeringen har også satt i gang et arbeid med en generell gjennomgang av den statlige styringen av
kommunene, med sikte på å redusere detaljstyringen. Resultatet av gjennomgangen vil bli presentert for
Stortinget våren 2017.
6
Fylkesmannens anbefalinger
Fylkesmannen anbefaler at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet:
•
Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige
avsetninger og investeringer. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både
inntekts- og utgiftssiden.
•
I vurdering av økonomisk handlefrihet i relasjon til gjeldsbelastning er det i tillegg til
handlefriheten i driftsøkonomien også viktig at kommunene har oppsparte reserver for å kunne
møte svingninger. Fylkesmannen anbefaler kommunene å bygge opp disposisjonsfond over 5 %
av driftsinntektene.
•
Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en
forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld.
Flå kommunes handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016
Driftsbudsjettet:
Generelt:
HOVEDTALLENE
(hele 1000)
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finansutgifter
Regnskap
2013
Regnskap
2014
Budsjett
2015
Budsjett
2016
Økonomiplan 2017
Økonomiplan 2018
-112.923
Økonomiplan 2019
-109.773
-112.627
-107.955
-113.436
-113.070
-112.777
109.377
113.531
104.406
109.080
109.083
109.082
109.083
-396
904
-3.549
-4.356
-3.987
-3.841
-3.694
2.169
2.019
3.217
3.139
2.920
2.774
2.627
-4.413
-4.357
0
0
0
0
0
-2.740
-1.434
-332
-1.217
-1.067
-1.067
-1.067
-8.368
-6.569
-6.358
-3.531
-3.631
-3.031
-3.031
8.112
8.003
6.690
4.748
4.698
4.098
4.098
-2.996
0
0
0
0
0
0
Motpost
avskrivning
Netto driftsresultat
Bruk av
avsetninger
Sum
avsetninger
Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk
7
Veksten i frie inntekter for Flå kommune har vært lav de siste årene. Veksten var 1,6% i 2012, 1,7% i
2013, for 2014 var den 2,7%, 2,8% i 2015 og 2,5% i 2016. Veksten i frie inntekter har ikke kompensert
for lønns- og prisvekst.
Det har vært utfordrende å få lagt frem økonomiplan 2016-2019 i balanse. I forhold til innkomne tall fra
resultatenhetene hadde Flå kommune et merforbruk (underskudd) for hele planperioden. I rådmannens
innstilling er utgiftene i økonomiplanen blitt redusert betydelig. Reduksjonen er foretatt av rådmannen for
å få balanse i budsjettet for det enkelte år. Reduksjonen som er blitt foretatt er kr 4.576.600,- for 2016 2019. Merforbruket er diskutert i møte med resultatenhetslederne og de har laget forslag på hvordan
kostnader kan reduseres eventuelt øke inntekter. Forslagene er forelagt kommunestyrets medlemmer i
møte den 05.11.15.
Samlede driftsinntekter i planperioden 2016-2019 er i størrelsesorden kr 112.777.000,- - kr 113.436.000,mens driftsutgiftene er i størrelsesorden kr 109.080.000,- - kr 109.083.000,-. Netto driftsresultat er i
størrelsesorden kr 1.067.000,- - kr 1.217.000,- i planperioden og regnskapsmessig mindreforbruk er kr 0,-.
Netto driftsresultat i planperioden er på 0,80-1,07% av driftsinntektene.
Det driftsmessige positive avviket (overskuddet) burde ideelt sett ha ligget i størrelsesorden
1,75-3 % av driftsinntektene. Dette hadde gitt større rom for investeringer og oppbygging av fond.
Pr 01.07.2015 var folketallet 1.068 personer. Ved at det blir skapt mange nye arbeidsplasser i Flå
forventes det vekst i folketallet de kommende år. Ved befolkningsvekst vil rammetilskudd og
skatteinntekter øke. Økningen er hensyntatt i beregning av rammetilskudd og skatteinntekter for 20172019
Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen vil bli beregnet ved hjelp av befolkningstall pr. 1. juli året før
budsjettåret.
Befolkning pr 01.01:
År
Folketall
År
Folketall
2000
1.102
2001
1.066
2002
1.065
2003
1.049
2004
1.030
2011
1.000
2012
1.034
2013
1.043
2014
1.033
2015
1.033
2005
1.014
2006
998
2007
989
2008
974
2009
1.011
2010
998
Renteinntekter og renteutgifter
LÅNEGJELD,
RENTE OG
AVDRAGSUTVIKLING
(hele 1000)
Lånegjeld
31.12
Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag
Sum
finansutgifter
Regnskap
2013
Regnskap
2014
Budsjett Årsbudsjett Økonomi- Økonomi- Økonomi2015
2016
plan
plan
plan
2017
2018
2019
40.498
54.510
80.945
66.625
64.239
51.862
49.481
-1.104
1.213
2.071
-796
1.205
2.058
-700
1.430
2.160
-476
1.285
15.757
-476
1.337
2.386
-476
1.191
12.377
-476
1.044
2.380
2.180
2.467
2.890
16.566
3.247
13.092
2.948
8
Det er forutsatt at gjennomsnittlig rentesats i planperioden er 2,00% på lånegjelden. Flå kommune har all
lånegjeld på flytende rente. Ved beregningen av renteinntekter er det tatt utgangspunkt i at Flå kommune
har gjennomsnittlige bankinnskudd på kr 27.000.000,-. Innskuddsrenten er beregnet til 1,75%.
I 2016 blir det innbetalt et ekstra ordinært avdrag på kr 13.100.000. Flå kommune vil motta
investeringstilskudd vedrørende utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter på Flåheimen med
kr 10.100.000,- i tillegg vil kommunen motta momskompensasjon for utbyggingen kr 3.000.000,-.
Beløpene vil bli brukt til nedbetaling av gjeld.
I 2018 antas det at Flå kommune vil motta spillemidler kr 10.000.000,- for byggingen av Thonhallen.
Beløpet vil bli brukt til nedbetaling av gjeld. Ekstra ordinære avdrag blir belastet investeringsregnskapet.
Skatt på formue og inntekt
Frie
inntekter
(hele
1000)
Skatt
Regnskap
2013
Regnskap
2014
25.043
Budsjett
2015
24.901
26.535
Årsbudsjett Økonomi- Økonomi- Økonomi2016
plan
plan
plan
2017
2018
2019
27.661
27.698
27.795
27.893
Skatteinngangen for 2016-2019 er budsjettert til kr 27.661.000,-. Skatteanslaget må sees i sammenheng
med rammetilskuddet.
Den kommunale skattøren for personlige skattytere er satt 11,8% i 2016. Det er en økning på 0,45% i
forhold til 2015.
Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) og KS prognosemodell er brukt ved
fastsetting av skatteinntekter i 2016.
Eiendomsskatt
Frie inntekter
(hele 1000)
Eiendomsskatt
Regnskap Regnskap Budsjett Årsbudsjett Økonomi- Økonomi- Økonomi2013
2014
2015
2016
plan
plan
plan
2017
2018
2019
2.917
2.927
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
Eiendomsskatt for 2016-2019 er budsjettert med kr 2.900.000,-. Det er foretatt taksering av kraftlinjer,
overføringsanlegg og teleinstallasjoner i desember 2011 og februar 2012. Taksering av de andre verk og
bruk skjedde i august og september 2012.
Rammetilskudd
Frie inntekter
(hele 1000)
Rammetilskudd
Regnskap Regnskap Budsjett Årsbudsjett Økonomi- Økonomi- Økonomi2013
2014
2015
2016
plan
plan
plan
2017
2018
2019
43.505
44.588
43.521
44.030
43.624
43.380
43.136
Gjennom inntektssystemet skal Flå kommune i planperioden motta rammetilskudd i størrelsesorden
kr 42.789.000,- - kr 44.030.000,-. Dette er beregnet på bakgrunn av et skatteanslag på kr 27.661.000,-.
9
Rammetilskuddet gjennom inntektssystemet bygger på diverse objektive kostnadsnøkler.
Overgangsordningen i inntektssystemet blir redusert i hvert år i planperioden.
Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) og KS prognosemodell er brukt ved
fastsetting av rammetilskudd i 2016.
Pensjonskostnader Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse
Arbeidsgivers andel av utgifter til premie Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er beregnet til 19,47%
av enhetene
Kommunens andel av utgifter til Statens Pensjonskasse er beregnet til 11,55%.
Premieavvik og amortisering
Flå kommune har fra 2015 vedtatt å føre amortisert av premieavviket over 7 år. Samlet inntektsføring for
2016 blir kr 2.562.900,-. Beløpet fremkommer på følgende måte:
Inntektsføring av premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift for 2016
kr 2.935.500,Utgiftsføring av tidligere amortisert premieavvik (7 år) inkl. arbeidsgiveravgift for 2016 kr 372.600,Samlet inntektsføring for 2016
kr 2.562.900,-.
Avsetning til forventet lønnsvekst
Det er avsatt kr 1.900.000,- til forventet lønnsvekst inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader.
Kraftinntekter
I følge prognose fra Ustekveikja Energi AS vil Flå kommunes kraftinntekter bli kr 4.885.200,- for 2016.
Samme beløp er brukt i perioden 2017-2019
Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slamtømming
Det er i budsjettet lagt opp til 100% dekningsgrad på disse tjenestene.
Bruk av konsesjonsavgiftsfondet til betaling av avdrag
I 2016-2019 er det brukt av konsesjonsavgiftsfondet kr 500.000,- årlig til å finansiere avdragsutgifter på
innlån. Bruken av fondet gjør at kommunen holder seg innenfor kravet om minste tillate avdrag på lån
årlig.
Den Norske kirke, Flå kirkelige Fellesråd
Den norske kirke, Flå kirkelige Fellesråd har søkt om tilskudd til basisdrift på kr 1.284.700,-.
I tillegg er det fremmet søknad om midler til nytt gjerde rundt kirkegården kr 20.000, i 2016, kr 10.000,til minnelund i 2017. Videre er det foreslått sprinklingsanlegg i Flå kirke kr 3.000.000,-.
I rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og seinere år i planperioden er det innarbeidet kr 1.285.000,- i
tilskudd til drift for Flå kirkelige Fellesråd.
Det er ikke innarbeidet midler til nytt gjerde, minnelund og sprinklingsanlegg. Tiltakene vil bli vurdert på
nytt ved neste rullering av økonomiplanen.
10
Likviditet:
Under forutsetning av at de foreslåtte rammer ikke endres vesentlig, vil kommunen fortsatt ha en god
likviditet.
Rammejusteringer
I kommunestyresak 88/14 ble Flå kommunes årsbudsjett for 2015 vedtatt. I vedtaket fremgår
budsjettrammene for det enkelte ansvarsområdet.
Justering av rammene for den enkelte resultatenhet i planperioden 2016-2019 vil skje i samråd med
kommunestyrets medlemmer.
Budsjetteringsmåte
Økonomiplanen 2016-2019 er framlagt og foreslått vedtatt på rammenivå for resultatenhetene.
Flå kommune har ikke budsjettert noe på lånefondet for 2016-2019. På grunn av dette er Vedlegg – 5,
Lånefondets bevilgningsbudsjett, ikke utfylt.
Investeringsbudsjettet
Investeringsbudsjettet:
I rådmannens innstilling er følgende prosjekter foreslått i økonomiplan 2016-2019:
I 2016 er følgende foreslått:
IKT – tjeneste
Bygdebok gårds- og slektshistorie
Oppgradering kommunal vei
Ledningsnett
Ekstra ordinært avdrag Flåheimen og avdrag startlån
kr 200.000,kr 140.000,kr 340.000,kr 1.000.000,kr 13.277.800,-
I rådmannens innstilling er følgende prosjekter foreslått i 2017:
IKT – tjeneste
Bygdebok gårds- og slektshistorie
Oppgradering kommunal vei
Oppgradering ledningsnett
Traktor
Forprosjekt renseanlegg
Avdrag startlån
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
200.000,140.000,340.000,500.000,400.000,200.000,177.500,-
I 2018 er følgende foreslått:
IKT – tjeneste
Oppgradering kommunal vei
Oppgradering ledningsnett vann
Ekstra ordinært avdrag Thonhallen og avdrag startlån
kr 200.000,kr 340.000,kr 500.000,kr 10.168.800,-
11
I 2019 er følgende foreslått:
IKT – tjeneste
Oppgradering kommunal vei
Oppgradering ledningsnett vann
Avdrag startlån
kr
kr
kr
kr
200.000,340.000,500.000,-.
171.700,-
Investeringene er på kr 29.335.800,- i planperioden. Finansiering av investeringsprosjektene i perioden
2016 – 2019 er foreslått ved bruk av fond og tilskudd.
Fylkesmannen i Buskerud viser i skriv av 01.03.06 til økonomireglene der det er gitt minimumskrav for
størrelsen på årlige avdrag. Etter kommunelovens § 50,7 kan gjenværende løpetid for kommunens
samlede gjeldsbyrde ikke overstige levetiden for kommunens anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Som
en forenkling anbefaler Fylkesmannen å bruke 4,0 % av netto lånegjeld som et minimumskrav for årlige
avdrag. Flå kommune vil klare dette kravet.
Rådmannens innstilling:
Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 legges fram til behandling.
Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte 10.11.2015, sak 9/15
Administrasjonsutvalgets uttalelse:
Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan med årsbudsjett
2016 til orientering.
Administrasjonsutvalget har gjennomgått rådmannen sitt forslag til innsparinger.
Administrasjonsutvalget forutsetter at nedbemanninger i henhold til rådmannen sin kuttliste skjer, så langt
det er mulig, ved naturlig avgang.
Enstemmig vedtatt.
Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 10.11.2015, sak 6/15
Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse:
Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med
årsbudsjett 2016 til orientering.
Administrasjonsutvalget forutsetter at nedbemanninger i henhold til rådmannen sin kuttliste skjer, så langt
det er mulig, ved naturlig avgang.
Enstemmig vedtatt.
Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i fellesmøte
10.11.2015
Eldrerådets uttalelse:
Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 tas til
orientering.
Enstemmig vedtatt.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – uttalelse:
Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 tas til
orientering.
Enstemmig vedtatt.
12
Formannskapet har behandlet saken i møte 28.10.2015 sak 8/15
Formannskapets vedtak:
Formannskapet arbeider videre med budsjett i møte 5. november 2015.
Enstemmig vedtatt.
Formannskapet har behandlet saken i møte 05.11.2015 sak 9/15
Formannskapets vedtak:
Det arbeides videre med handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 i møte
12. november 2015.
Enstemmig vedtatt.
Formannskapet har behandlet saken i møte 12.11.2015 sak 10/15
Formannskapets innstilling:
1. Kommuneskatten på inntekt og formue blir å utlikne i samsvar med Stortingets maksimalsatser for
2016
2. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf eigedomsskattelova
(esktl.) § 3 første ledd bokstav c med 7 promille av takseringsgrunnlagene.
3. Rådmannens forslag til Flå kommunes drifts- og investeringsbudsjett og betalingssatser for tjenester,
avgifter og gebyrer for 2016-2019 vedtas med følgende endringer:
Reduksjon som er gjort i budsjettet for 2016 kr 4.727.000,- fordeles på følgende enheter:
- Reduksjon i nettorammen til tekniske tjenester med kr 430.000,- Reduksjon i nettorammen til skole og SFO med kr 1.600.000,- Reduksjon i nettorammen til barnehage med kr 430.000,- Reduksjon i nettorammen til PLO med kr 1.500.000,- Reduksjon i nettorammen til helse med kr 110.000,- Reduksjon i nettorammen til personal/ økonomi/ fellestjenester med kr 580.000,- Reduksjon i nettorammen til NAV med kr 60.000,- Reduksjon på tjenestene 3011 og 3021 med kr 17.000,- Avsetning til disposisjonsfond kr 150.400,Reduksjonene blir foretatt på tjenestene som er foreslått i rådmannens kuttliste.
4. Feriestengning i uke 28, 29 og 30 i barnehage og SFO
5. Reduksjonen i nettorammene som blir gjennomført i 2016 videreføres til resterende år i
økonomiplanperioden.
Enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT
DATO 12.november.2015
13
Kuttliste Flå kommune – Rådmannens innstilling
Teknisk:
- Fjerne vakant 60% stilling på plan og miljø
- Diverse innsparing
Sum 430.000
Skole:
- Redusere rammetimetall
- Organisering
- Ta bort ordning med gratis skolefrukt
Sum. 1.600.000
Barnehage:
- Reduksjon i vikarbudsjett
- Økning i antall ansatte i 2016 reduseres med 0,65 stilling
- Feriestenging i uke 28,29 og 30
Sum: 430.000
Pleie og omsorg:
- Omorganisering drift
- Omorganisering kjøkkendrift
- Tenke nytt på oppgaveløsning /velferdsteknologi
- Tilskudd
Sum 1.500.000
Helse:
- Organisering av legetjeneste
Sum 110.000
Personal / Økonomi /Fellestjenester
- Reduksjon ved vakant stilling renhold 0,2 årsverk
- Reduksjon vikarbudsjett fellestjenester
- Reduksjon 0,5 årsverk økonomifunksjon
- Redusere antall avtalebaserte timer bedriftshelsetjeneste
- Reduksjon bibliotek 0,2 årsverk
- Felles kulturkoordinator Hallingdal
Sum 580.000
NAV
- Reduksjon vikarbudsjett, andre diverse kostnader
Sum 60.000
Tjeneste 3011 og 3021
- Reduksjon diverse poster
Sum kr 17.000
Sum reduksjon kostnadsnivå 4.727.000
Årsvirkningen for 2016 blir mindre enn 4.727.000. Dersom dette vedtas er det en risiko for at man
må dekke litt av driften for 2016 av fond.
14
FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN
Kommunen sitt hovedformål er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt styre, for en
rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale
fellesskapet og med sikte på en bærekraftig utvikling (§ 1 i kommuneloven).
ADMINISTRATIV ORGANISERING
Rådmann
Rådgivere:
Plan/tekniske saker
Helse
Personal
NAV
sosiale
tjenester
Tekniske
tjenester
Pleie og
omsorg fysioterap
i
Skole SFO
Barnehage
Personal
Økonomi
Fellesfunksjoner
Økonomi
Skolefaglig ansvarlig
Tjenesteområde:
Servicekontor,
politisk sekretariat,
Brukere / Innbyggere
Rådmann:
Nærmeste leder for enhetsledere og rådgivere (10),
administrativ og politisk sekretariat og leder servicekontor.
Saksbehandling/samhandling/samarbeid/utvikling/næring/lokalt og regionalt.
Resultatenhet helse:
Legetjeneste, helsestasjon, psykiatri, rus, dagsenter og folkehelse
Resultatenhet NAV og sosiale tjenester:
Inkludert kommunale sosiale tjenester
Resultatenhet tekniske tjenester:
Vaktmester, geo-data, VAR, byggsak, vei, kommunale bygg, skog, landbruk og miljø.
Resultatenhet pleie og omsorg, fysioterapi:
Institusjon, hjemmetjenester, fysioterapi og kjøkken
Resultatenhet skole og SFO:
Grunnskole inkludert skolefritidsordning (SFO)
Resultatenhet barnehage:
3 avdelings barnehage
Resultatenhet – Personal, økonomi og felles funksjoner:
Personal, lønn, fakturering, økonomi, kultur, renhold og flykningtjenesten.
15
Rådgivere/støttefunksjoner i forhold til rådmann/enhetsledere innen:
- Plan/Eiendom:
Planlegging/utarbeidelse av kommune – og reguleringsplaner, matrikkelføring, oppmåling,
ajourføring kart, prosjektarbeid.
- Personal:
Organisasjonsutvikling, planer/reglement, strategi, avtaleverk, forhandlinger, forsikring, pensjoner,
lønn, HMS.
- Økonomi:
Årsbudsjett, handlingsprogram og økonomiplan, tertialrapporter, regnskap, årsmeldinger, legater.
- Skolefaglig ansvarlig:
Planer, utviklingsarbeid, kartlegging/analyser, rapporteringer (GSI, tilstandsrapporter o.l), koordinere
spesialundervisning/spesialpedagogisk, samarbeid regionalt/fylkesmannen
16
POLITISK ORGANISERING
Etter valget i 2007 ble det innført politisk arbeidsdag i Flå kommune. Dette er en modell hvor nesten alle
saker som ikke er delegert til Rådmann skal behandles av kommunestyret. Formannskapet skal kun
behandle saker som er bestemt i kommunelovens § 8. Det er derfor færre saker som nå blir behandlet i
formannskapet i forhold til tidligere. I tillegg er det oppnevnt et eget utvalg for plansaker. Planutvalget
behandler plansaker og innstiller til kommunestyret i slike saker.
KOMMUNESTYRET
(13)
Administrasjons
utvalg
(7)
Planutvalg
(5)
Formannskap
(5)
STRATEGISKE UTFORDRINGER
Hovedmål:
Det er et overordnet mål at kommunens innbyggertall skal økes og at alder- og kjønnssammensetningen
bedres ved å få flere til å bosette seg i kommunen. I 2023 skal Flå være et livskraftig samfunn med minst
1250 stolte innbyggere. Målet kan virke ambisiøst ut fra SSB sin prognose, men målet tilsvarer et
folketall på samme nivå som i 1986.
Delmål:
For å nå målet om et økt folketall må kommunen lykkes på en rekke arenaer. Arbeidet er
sektorovergripende og omfatter tiltak i mange enheter med sikte på å:
• Arbeide for at de som bor og vokser opp i kommunen skal oppleve sterk bolyst, og på den måten
utvikle sterk identitet og lojalitetsbånd til kommunen.
• De som flytter til kommunen må ofte ha en jobb å gå til. Spesielt næringslivet blir utfordret til å
synliggjøre hva de kan tilby elever/ungdom og nyutdannede.
• Arbeide aktivt opp mot egen ungdom, både de som fortsatt går på skole og de som har flyttet ut og
utvikle et nettverk for å nå utflytta Flåværinger spesielt og Hallinger generelt.
• Arbeide for en mer aktiv integrering av innflyttere og ”tilbakeflyttere”, der introduksjonsprogram,
velkomstbrev og andre liknende ordninger må vurderes.
17
UTVIKLING AV FLÅ KOMMUNE SOM ORGANISASJON
Hovedmål:
-
En organisasjon som setter brukerne og innbyggerne i fokus i sitt utviklingsarbeid.
En utviklingsorientert organisasjon som er i stand til å prioritere innsats etter mål.
En effektiv organisasjon
En bedrift med målrettet personalpolitikk og godt arbeidsmiljø.
Delmål:
-
Gi de ansatte muligheter for kompetansebygging.
Utarbeide helhetlige planer for kompetanseutvikling med utgangspunkt i arbeidsgivers behov.
Vurdere den politiske organiseringen.
Fortløpende vurdere organisasjonsmessige endringer.
Samarbeid med andre kommuner:
-
Utvide det interkommunale samarbeidet på stadig flere områder for å skape robuste kommuner.
Gjennomføre konkrete tiltak i samsvar med viljeserklæring om samarbeid mellom Flå og Nes
kommuner inngått mellom formannskapene.
Videreutvikle det administrative samarbeidet ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
(IKT).
UTVIKLING AV SUNN KOMMUNEØKONOMI
Hovedmål:
1. Netto driftsresultat bør utgjøre 1,75-3 % av driftsinntektene.
2. Kommunens arbeidskapital holdes på et nivå som gjør at kommunen til enhver tid kan oppfylle sine
betalingsforpliktelser uten å måtte lånefinansiere drift ved kassakreditter.
Delmål:
-
Tilstrebe å oppnå positive netto driftsresultat som kan brukes til investeringer eller reserver mot
uforutsette svingninger.
Salgsinntekter fra kommunal eiendom bør brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.
Investering i drift av vannforsyning og avløp dekkes 100% gjennom vann- og kloakkavgifter.
Inntekter fra andre avgifter eller egenbetalinger skal utgjøre maksimalt 100% av kostnadene.
18
RESULTATENHET BARNEHAGE
Handlingsprogram
Flå kommunale barnehage er en 3-avdelings-barnehage. Barnehagen har de siste årene har store
variasjoner i barnetallene, men har høsten-15 40 barn fordelt på 46,2 hele plasser.
Barnehagen er bemannet med 10,0 årsverk. Det er 9,8 faste stillinger i barnehagen, men flere er for tiden
ute i ulike permisjoner. I tillegg har barnehagen for tiden lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Gjennomsnittsalderen blant personalet er i dag på 38,8 år (fordelt på 11 personer).
Fra 01.01.09 ble barnehagen organisert med 3 avdelinger; Bjørnehiet avdeling, Ekornstubben avdeling og
Revehiet avdeling. Barna deles på avdelingene ut fra alder, men det vil variere hvilken avdeling som
arealmessig passer best for de ulike aldersgruppene.
Barnehagen har tidligere kunnet benytte ledige rom til barnegrupper, personalrom, lagerplass o.l, men i
dag er alt tilgjengelig areal utnyttet for å tilby flest mulig plasser.
Flå kommunale barnehage ble ferdigstilt i 1980, og påbygget i 1991. Barnehagens beliggenhet, som
nærmeste nabo til stadion og skogen, og med gangavstand til Flå sentrum, er flott. Barnehagen forsøker å
nytte det nærmiljøet har å tilby, og har alle forutsetninger for å kunne gi barna rike naturopplevelser og
gode læringssituasjoner.
Barnehagens viktigste styringsverktøy er Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver 2006 (revidert 2011). Rammeplanen gir barnehagen klare føringer for innholdet i barnehagen,
samtidig som den legger vekt på 7 fagområder som barnehagen skal arbeide ut fra. Det er en liten, men
svært innholdsrik plan. Arbeidet med å bli kjent med innholdet i planen, og bruke det som et nyttig
verktøy i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter, er et kontinuerlig arbeid som prioriteres i det
daglige.
Store endringer er skjedd innen barnehagefeltet de siste årene. Det har vært stor satsing på barnehager
sentralt – som at barnehagen ble lagt inn under Kunnskapsdepartementet og lovbestemt rett til
barnehageplass, og dette har gitt barnehagene muligheter til kompetanseløft og vekst, samtidig som det
stilles større krav til innholdssiden av tilbudet. Fra 2015 er det kommet nytt betalingsreglement som gir
muligheter for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.
Flå barnehage arbeider etter sin formåls- og innholdsparagraf i vedtektene, § 3:
Barnehagen i Flå skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna
skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i
lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
Barnehagen er en naturlig del av lokalsamfunnet. Lokalt språk og kultur må få sette sitt preg på virksomheten.
Barnehagen skal sikre at innholdet i Rammeplan for barnehager blir ivaretatt og satt inn i en lokal ramme.
Barnehagen skal ha et nært samarbeid med skole og SFO.
Mål.
1.
2.
3.
Barna i Flå barnehage skal få gode og tilrettelagte aktiviteter i tråd med statlige føringer.
La barna få mer innflytelse over egen barnehagedag, ved å legge stor vekt på barnas
medvirkning.
Organisere dagene slik at barn og voksne opplever mindre stress gjennom barnehagedagen.
19
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Det skal legges til rette for minst 2 utedager hver uke.
Vi skal gjennom regelmessige MOT-samlinger legge vekt på barnas psykososiale miljø.
Barnehagen skal kjøpe inn interaktiv tavle og ipader til bruk i det daglige arbeidet. Barna skal
få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av
kunnskap.
Følge opp KUPP-samlingene gjennom mål i lokale handlingsplaner
(tema 2015/2016: psykisk helse).
Oppgradere barnehagens inne- og utearealer, og skape spennende lekemiljøer. Barnehagen
skal ha fokus på lekens betydning for barns læring.
Implementere ny plan for overgang barnehage – skole og bruke denne aktivt for å skape trygge
rammer for barna når de skal begynne på skolen.
Sykefraværet skal ikke overstige 7 %.
Tiltak.
Fag:
• Rammeplanen skal benyttes i all planlegging.
• Vi skal ha aktive voksne som legger til rette for fysisk aktivitet, både ute og inne.
• Foreldresamarbeid skal vektlegges i det daglige arbeidet og prioriteres i hverdagen.
• Det skal gjennomføres brukerundersøkelse hvert annet år for å kartlegge brukertilfredshet og for å
sikre kvaliteten på barnehagetilbudet.
• Naturen i barnehagens nærmiljø skal besøkes jevnlig, og minst 1-2 ganger pr. uke.
• Skape spennende lekemiljøer gjennom å bruke fantasien aktivt og legge til rette for å skape god
rollelek.
• Etablere faste møtepunkt mellom barnehage og skole for å sikre samarbeid og dele kunnskap og
erfaringer.
Personal:
• Ansatte skal jevnlig reflektere og arbeide med temaet «voksenrollen».
• Alle ansatte har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø ved å kjenne til Flå kommunes visjon og
verdiord, og bruke dette i det daglige arbeidet.
• De ansatte skal gis muligheter til kompetanseheving.
• Flå kommunale barnehage skal være en spennende arbeidsplass som gir rom for personlig vekst
og faglige utfordringer.
• Ha fokus på tilstedeværelse.
Økonomi:
• Barnehagen skal ha god økonomistyring.
20
RESULTATENHET FOR SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING
Innledning:
Tjenesteområdet skole har gjennom delegasjon fra rådmannen det overordnede ansvar for alle
kommunens tjenester innenfor områdene skole og skolefritidsordningen.
Tjenesteområdets hovedmål er å medvirke til at alle barn og unge i kommunen kan oppleve en trygg,
utviklings- og læringsfremmende oppvekst. Grunnskolen og SFO er sammen med barnehagen er de
viktigste kommunale oppvekst- og læringsarenaene.
De viktigste ansvars- og arbeidsområdene er:
• Planarbeid, koordinering og gjennomføring/oppfølging av all løpende virksomhet innenfor
tjenesteområdet.
• Arbeidsgiveroppgaver for medarbeidere innenfor tjenesteområdet.
• Saksforberedelse til kommunestyret samt iverksetting av tiltak.
• Rekruttering av personale og kompetansehevingstiltak innenfor tjenesteområdet.
• Samarbeid med PP-tjenesten i nedre Hallingdal.
• Regionalt nettverkssamarbeid mellom de seks Hallingdalskommunene.
• Rapporteringsansvar til øverste ledelse i Flå kommune, Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet.
Status – elever og ansatte:
Skolen har i dag 105 elever, en oppgang på snaut 3 %. Størrelsen på trinnene er; 11, 8, 7, 16, 10, 12, 12,
11, 10 og 8.
I nybygget er det 42 elever i 1.etasje,(1.-4. trinn) og 22 elever i underetasjen,(5.og 6.trinn).
7. trinn med 12 elever er plassert i det eldste bygget siden det er upraktisk med flere elever i nybyggets
underetasje. Ungdomsskolen (8.-10. trinn) består av totalt 29 elever.
Årsverk til disposisjon/fordeling/funksjoner
Detaljert oversikt 2015-2016
Skolefaglig ansvarlig
Rektor
Assisterende rektor
Skolesekretær
Lærere (Inkl. en ansatt m/20 % SU)
Lærer (praktisk rettet undervisning)
Fagarbeider
IKT-ansvarlig
Sosiallærer/Rådgiver
Planlegger
Seniortiltak
Tillitsvalgt
Elevråd
Teamledere
SUM
0,4
0,6
0,6
0,6
12,26
0,4
4,77
0,2
0,34
0,3
0,075
0,32
0,025
0,3
21,19
Lærer (praktisk rettet undervisning) er tidligere kommet inn som erstatning for «Inn på tunet».
21
Skolen har 12,26 lærerstillinger inkl. nedskrivning som skal dekke all undervisning i tillegg til
spesialundervisning. Lærerne har i snitt ca. 24 timer undervisning i uka mens elevene er på skolen 30
timer i samme perioden.
Hovedutfordringer for Flå skole
• Elevtallet er gledelig nok noe økende, og grunnen til dette er mottak av flyktninger i kommunen.
Skolen må snarest finne en løsning på undervisningssituasjonen til nyankomne fremmedspråklige
elever, og den største utfordringen er selvsagt språket.
• Prioritere ressursinnsats i forhold til de satsingsområdene skolen satser spesielt på, som tidlig
innsats, klasseledelse og forebygging.
• Redusere fraværet blant personalet ytterligere. Noe av dette kan påvirkes av at skolen arbeider mer
intensivt med arbeidsmiljøet.
• Sørge for at enkeltelevers lovfestede rettigheter til spesialundervisning blir ivaretatt.
Spesialundervisningen skjer nå i større grad i grupper og som stasjonsundervisning. Denne
dreiningen av spesialundervisningen viser seg for mange elever å være gunstigere enn å bli tatt ut
enkeltvis. Felles Løft i barnehage og barnetrinn på skolen vil tidligere kunne avdekke elevenes
behov for hjelp. På sikt vil dette føre til at behovet for spesialundervisning i ungdomsskolen blir
redusert, noe som også er skolens mål.
• Sikre at alle elever får et fysisk og psykisk opplæringsmiljø som fremmer læring, helse og trivsel.
• Gi alle elever et godt tilbud om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Sørge for at
ressursene er til stede for å gi et pedagogisk tilbud av god kvalitet.
• Fortsatt gi et trygt og godt tilbud for barna i SFO.
• Bidra til å sørge for at vi har et godt kulturskoletilbud i kommunen.
• Påse i samarbeid med Læringssenteret på Gol at kommunens voksenopplæringstilbud er
forsvarlig.
I årene framover skal følgende hovedoppgaver og strategiske mål ha høy prioritet:
Tidlig innsats gjennom bl. a. strategisk planlegging, prioritering av ressurser, bruk av kompetanse
og faglig utvikling.
Økt fokus på helhet og sammenheng gjennom blant annet satsing på god klasseledelse, felles
visjon og strategier for skoleutviklingen og en rød tråd gjennom opplæringsløpet i grunnskolen.
Videreføre en systematisk satsing på kvalitets- og kompetanseutvikling – gjennom tiltak for å
rekruttere og holde på et kompetent personale.
Kontinuerlig vurdering av ressursfordeling og prioritering – med sikte på å bruke den kompetanse
og de totale ressursene som er til disposisjon på måter som samlet sett gir best mulig kvalitet for
hver krone.
Elevundersøkelse 2014-2015
7. trinn
Indikator og nøkkeltall
Flå skole
Buskerud
fylke
Nasjonalt
Trivsel
3,6
4,4
4,4
Støtte fra lærerne
4,1
4,5
4,4
Støtte hjemmefra
4,2
4,4
4,4
Faglig utfordring
3,8
4,1
4,0
Vurdering for læring
2,8
4,0
4,0
Læringskultur
3,6
4,1
4,1
Mestring
3,4
4,1
4,1
Motivasjon
3,4
4,1
4,0
22
Elevdemokrati og medvirkning
2,7
3,9
3,8
Felles regler
3,9
4,3
4,3
Mobbing på skolen
1,2
1,2
1,2
0
4,5
4,7
Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere
(prosent)
10. trinn
Indikator og nøkkeltall
Flå skole Buskerud
fylke
Nasjonalt
Trivsel
3,8
4,2
4,2
Støtte fra lærerne
4,0
4,0
4,0
Støtte hjemmefra
3,7
4,0
3,9
Faglig utfordring
4,4
4,2
4,2
Vurdering for læring
3,2
3,3
3,2
Læringskultur
3,5
3,8
3,7
Mestring
3,9
4
4
Motivasjon
3,3
3,6
3,5
Elevdemokrati og medvirkning
2,9
3,3
3,2
Felles regler
3,8
3,9
3,8
Mobbing på skolen
1,2
1,2
1,2
0
4,4
4,7
4,4
3,7
3,8
Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere
(prosent)
Utdanning og yrkesveiledning
Tabellen fra 7. trinn viser generelt et negativt resultat. Det gledelige unntaket er at hyppig mobbing ikke
forekommer ved skolen. Mangelen på trivsel kan skyldes mye lediggang i friminuttene, men tiltak for å
endre dette er nå i gang. De uvanlig negative resultatene ellers gjør at vi kan stille et spørsmål om elevene
har fått god nok veiledning for utfylling av skjema. Dette vil bli sjekket ut til neste elevundersøkelse.
10. trinn har generelt et bra resultat på undersøkelsen, og i lys av dette er resultatet fra 7. trinn enda
merkeligere.
Når det gjelder lite mobbing ligger Flå skole nå likt med fylke/nasjon, og det er verd å merke seg at det
også i 10. trinn er ingen som føler at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden.
Prøveresultater 2014/2015
Nasjonale prøver:
• Dette året ble resultatene for Flå skole noe skuffende. Dette gjelder både 5., 8. og 9. trinn. Her blir
resultatene analysert, og nødvendige tiltak vil bli truffet.
Standpunktkarakterer:
• Her er Flå skole marginalt under fylkes- og landsgjennomsnittet, og dermed også marginalt under
når det gjelder grunnskolepoeng.
Eksamenskarakterer:
• Snittet for Flå skole er nær likt med fylke/nasjon i både norsk skriftlig og sidemål, godt over i
norsk muntlig og godt under i samfunnsfag.
23
Mål:
LÆRINGSUTBYTTE:
Overordnede mål :
1. Opplæringen skal legge et godt grunnlag for kvalifisering til videre utdanning og yrkesliv.
2. Opplæringen skal sikre alle elever gode basisferdigheter som grunnlag for videre utvikling og
læring.
3. Opplæringen skal sikre at elevene blir kompetente brukere av digitale verktøy.
4. Gjennom allsidig fysisk aktivitet skal skolen bidra til at elevene føler glede ved å være i god
form og ta vare på egen helse.
5. Opplæringen skal utvikle gode og reflekterte holdninger til miljø og bærekraftig utvikling
lokalt og globalt.
6. Gjennom skolens daglige arbeid skal skolen medvirke til sosial utvikling og demokratisk
forståelse.
Arbeidsmål:
• Redusere antall elever med lav læring ved å bruke nasjonale prøver og andre
prøveresultater som verktøy i arbeidet. Ha mer fokus på underveis- vurdering som
motivasjonsfaktor. (Etter forskrift om vurdering). Ved nasjonale prøver i lesing,
regning og engelsk skal elevene i Flå minimum ligge likt med fylkes- og
landsgjennomsnittet. For å oppnå dette vil bearbeiding av resultatene være vesentlige.
Slik vil skolen også lettere kunne sette inn tiltak der det er nødvendig for den enkelte.
Her blir innføringen av VOKAL og PULS være til god hjelp ved kartlegging og
analyser. VOKAL blir tatt i bruk ultimo 2015 og PULS i løpet av 2016.
• Ved skriftlig avgangseksamen skal elevene i Flå minimum ligge likt med fylkes- og
landsgjennomsnittet. Elevene i avgangsklasser skal trene på eksempeloppgaver i de
aktuelle fagene minst 4 ganger i året. Det settes også inn tiltak foran muntlig eksamen
ved at det avholdes «prøvemuntlig» i forkant av eksamen.
• Ved kartleggingsprøver i lesing og matematikk er målet at flest mulig av elevene skal
prestere over ”kritisk” grense. Disse resultatene vil vise «hvor skoen trykker» og gir
grunnlag for hva som skal prioriteres framover.
• Grunnopplæringa skal gi elevene et godt utgangspunkt og medvirke til at andelen av
elever fra Flå som fullfører videregående opplæring eller lærekontrakt, blir minst like
høy som ellers i Hallingdal.
Konsentrert arbeid rundt de resultatene som kommer fram av forskjellig kartlegging i
løpet av grunnskolen skal ligge som et grunnlag for undervisningen, og være
retningsgivende for satsingsområdene i fagene.
• Bli enda bedre på individuell opplæring i klasserommet, og bruke stasjonsundervisning
i stedet for undervisning av elever enkeltvis så mye som mulig. Slik kan også antall
barn med spesialundervisning kunne reduseres.
LÆRINGSSTRATEGIER
Overordnede mål:
1. Alle elever ved Flå skole skal gjøres kjent med og forstå målene for opplæringen.
2. Alle elever skal bli bevisst på egen læring og få hjelp til å utvikle gode læringsstrategier.
3. Skolen fører en aktiv dialog med foreldrene slik at foreldregruppa blir kjent med og delaktig i
skolens samlede målsetting og kompetansemålene i de enkelte fag.
4. Skolen organiserer læringsarbeidet og skoledagen slik at en oppnår økt læringstrykk og
læringsutbytte.
24
Arbeidsmål:
•
•
•
Mappevurdering skal være viktige elementer i elevvurderingen. For å oppøve
motivasjon, skal det etterstrebes underveisvurdering i større grad enn før.
Bevisstgjøre elevene i forhold til egen læring gjennom større elevmedvirkning i
planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Elevene skal kunne være
med på å utarbeide egne arbeidsplaner for å kunne få tilpasset opplæring.
Skolen skal formidle nok og relevant informasjon til foreldrene om mål og innhold i
undervisningen, og om sitt barns utvikling i forhold til kompetansemålene. Hjem og
skole skal samarbeide tett, ved hjelp av tydelig informasjon. Her skal det også komme
fram hva de enkelte kompetansemålene innebærer.
LÆRINGSMILJØ
Overordnede mål :
1. Å skape et inkluderende, kreativt og lærende skolemiljø med barn som har lyst til å lære mer.
2. Å utvikle skolen slik at barn, unge og deres foreldre har reell medvirkning og medansvar.
3. Å øke kompetansen hos lærere og skoleledere for å oppnå en best mulig læringsarena for barna.
4. Læringsmiljøet organiseres slik at hver elev skal oppleve at han mestrer noe hver dag.
5. Timeressursen må være stor nok til å sikre et godt forsvarlig pedagogisk tilbud til alle elever.
6. Alle ansatte skal være kompetente og myndiggjorte.
7. Det skal være god tilgang på aktuelle læremidler.
8. Sikre elever og ansatte en miljømessig god arbeidsplass gjennom godt vedlikehold av ute- og
innearealene.
9. Skolen skal ha ”nulltoleranse” med hensyn til mobbing
Arbeidsmål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skolen skal ha ledere og lærere med relevant og høy kompetanse, og som er engasjerte,
motiverte og utviklingsorienterte. Det skal prioriteres god nok tid til utviklingsarbeid
innenfor den bundne arbeidstiden til lærerne.
Gi skoleledere og lærere gode etterutdanningstilbud for å dekke skolens utviklings- og
kompetansebehov. Det vil foreligge tilbud om videreutdanning i ulike fag i flere år
framover. Disse er delvis finansiert av staten. Skoleledere vil kunne få tilbud om
ytterligere utdanning i kommunikasjon og ledelse.
Skolen skal møte elevene med klare forventninger om god atferd både overfor medelever
og tilsatte. Ordensreglene skal repeteres minst fire ganger i året.
Skolen skal følge opp prosedyrene for håndtering av problematferd.
Skolens handlingsplan mot mobbing skal brukes aktivt. I tillegg skal det fokuseres på
holdningsskapende arbeid i elevrådstimene og i elevrådet.
Læringsarealene skal være pedagogisk tilrettelagt og ha god orden. Elevene skal trene hver
dag på å ha orden rundt egen pult. Kun nødvendig utstyr skal være framme i timen.
Skolen skal ha tilgang på nok ressurser slik at elever med spesielle behov får et likeverdig
opplæringstilbud. Spesialpedagogene skal holde seg oppdatert om materiell som finnes på
markedet.
Skolen deltar i tverrfaglig samarbeid med barnehage, PPT, barnevern, helsestasjon og
psykisk helsevern. Organisering og struktur skal følges tettere opp gjennom møter og
observasjoner. Ansatte skal arbeide med problemstillingene rundt dette kontinuerlig.
Lokalsamfunnet skal nyttes aktivt i forhold til næringsliv, kultur, tradisjon og
fritidsaktiviteter. Flere prosjektarbeid som elever har jobbet med, skal vises på ulike
arenaer i kommunen. Det skal være tett samarbeid mellom skole og barnehage. (Egen
plan)
25
Tiltak for å oppnå målene - begrunnelse:
- Det er mulig for den enkelte lærer å søke om videreutdanning. Denne er delvis finansiert av staten. For å
øke kompetansenivået blant lærerne, vil de oppfordres til å søke for å dekke kompetansebehovene ved Flå
skole. I skoleåret 2015/2016 har vi to lærere som benytter seg av dette, begge i matematikk.
- Kartleggingen av IKT-ferdighetene blant lærerne ved Flå skole har vist at det er nødvendig med en
kursing/opplæring og oppfølging for å øke kompetansen. Det er helt nødvendig at denne følges opp slik at
elevene kan nå målene i kunnskapsløftet. Skolen har nå en 50 % stilling som et øremerket dette.
- Samarbeid mellom hjem og skole må ytterligere forsterkes. De foresatte må få bedre kunnskaper om
kompetansemålene og vurderingskriteriene som skolen følger etter kunnskapsløftet. Dette for å bidra til
motivasjon for læring på skolen.
- Det vil være nødvendig å videreføre og intensivere arbeidet rundt atferdsproblematikken for å minske
atferdsproblemene i skolen ytterligere.
- Tre lærere og en fagarbeider er sertifisert som trener i ART – Agression Replacement Training, på norsk
Aggresjonserstatningstrening, og dette kan være et bidrag til å lære opp og støtte elever med særlig store
atferdsvansker. I ART-grupper blandes gjerne elever med adferdsproblemer med elever uten disse
problemene. I inneværende år har vi ikke kapasitet til å benytte oss av denne metoden.
- Underveisvurdering er en naturlig del i arbeidet med faget, og samtidig må fagsamtalen få høyere
prioritet.(Jfr. Forskrift til opplæringsloven fra 01.08.09) Motivasjonen for læring vil da øke og vi oppnår
et høyere læringstrykk. Eventuelle ”hull” i faget kan tettes gjennom hyppig oppfølging i fagsamtalene.
Mestringsfølelse er helt nødvendig for at motivasjon for å lære er tilstede.
-Det må jobbes med holdningsskapende arbeid på alle plan slik at mobbing reduseres til et null-nivå.
Mobbeplanen må være kjent og brukes i de tilfellene det er nødvendig. Eksterne foredragsholdere er de
siste årene tatt inn i skolen for å belyse alvorligheten ved mobbing.
-Samarbeidspartnere som helse, barnevern, barne- og ungdomspsykiatri, pedagogisk- psykologisk tjeneste
og kompetansesentra må fortsette sitt arbeid for at elever med særskilte behov skal få tilpasset
undervisning på lik linje med andre. Dette krever ressurser som kan ta seg av effektive rutiner i arbeidet.
Overordnede mål for SFO ved Flå skole:
• SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen.
• SFO skal gi barna muligheter for allsidig lek og varierte aktivitetsformer.
• SFO skal stimulere til sosiale aktiviteter.
• SFO og skolen skal møte barna med samme verdi- og menneskesyn.
• SFO skal være delaktig i den helhetlige planleggingen ved skolen.
• De ansatte i skolen og SFO skal samarbeide om det enkelte barn.
• Det skal være samsvar mellom reglene på skolen og i SFO.
Skolefritidsordningen ved Flå skole er lokalisert ved klasserommene til 1.-4. trinn ii «nybygget».
Formålet med SFO går fram av opplæringsloven § 13 – 7. SFO skal være et godt og trygt sted å være, der
de ansatte ser de enkelte barn.
Det skal gis mulighet til allsidig lek og varierte aktivitetsformer. Det er viktig at barna
blir stimulert til sosiale aktiviteter og at de tar ansvar for sine handlinger og valg.
26
RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG OG FYSIOTERAPI
Handlingsprogram
Status
Fordeling innen de ulike tjenester fremgår av tabell
OMFATTER FØLGENDE TJENESTER:
Hjemmetjenester 14,1 årsverk:
Fysioterapitjenester 1,9 årsverk:
• Hjemmesykepleie
• Poliklinisk behandling
• Hjelpemiddelformidling
• Praktisk bistand
• Friskliv
• Trygghetsalarmer
• Arbeidsplassveiledning
• Omsorgsboliger
• Omsorgslønn
• Matombringing
Fellesfunksjoner 1,7 årsverk:
• Hjelpemiddelformidling
• Kjøkken
• Ambulerende vaktmester
• Vaskeri
• Avlastning
• BPA
• (Saksbehandling)
Annet:
• Støttekontakt
• Tildeling Transporttjenste
• Koordinerende enhet
• Sysselsettingstiltak 1 bruker
• Tildeling trygdeleiligheter
Aktivisering 1,1 årsverk:
• Støttekontakt
• Dagtilbud (eldresenter)
•
Transport (eldresenter)
Institusjonstjenester 14,1 årsverk:
• Langtidsopphold
• Korttidsopphold
Adm/ledelse 0 årsverk (fordelt på
tjenestene):
• Enhetsleder
• Sekretær
Status:
Fordeling innen de ulike tjenester fremgår av tabell 1. Stillingen som saksbehandler har stått ubesatt
siden 2009. Pr. i dag er det seksjonslederne for hjemmetjenesten og institusjon som fordeler
saksbehandlingen seg imellom. Etter den nye helse og omsorgsloven fra 2012 ble pleie og omsorg tillagt
flere arbeidsoppgaver. Arbeidsmengden er derfor stor og det er et økende antall av krevende saker å
saksbehandle. De ansatte i helse- og omsorgssektoren er den viktigste ressursen og det å sikre tilstrekkelig
tilgang på personell med nødvendig kompetanse må være et viktig satsingsområde fremover.
Demensplanen 2015 er videreført til 2020. Det er nødvendig å opprette et demensteam for å sikre
oppfølging både av demensplanen og kontinuiteten av tjenestetilbudet til pasientgruppen. Det er opprettet
interkommunalt og kommunalt demensteam og dette arbeidet fortsetter videre.
Det er et nasjonalt mål at helse og omsorgstjenestene utvikles slik at befolkningen opplever flest mulig
gode levekår og tilbys tjenester som er effektive, trygge og tilgjengelige. Brukere og pårørende skal møtes
med respekt og omsorg, og de skal ha større innflytelse over utformingen av tjenestetilbudet. Flere
nasjonale styringsdokumenter peker på nødvendigheten av kapasitetsøkning, tidlig innsats,
27
kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og økt satsning på forskning og innovasjon. Sentrale
dokumentene som regulerer dette arbeidet.
Meld. St. 16 (2011-2015) Nasjonal helse og omsorgsplan
NOU2011:11 Innovasjon i omsorg
Meld. St. 25 (2005-2006): Mestring, mulighet og mening. Fremtidas omsorgutfordringer.
Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg
Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester
St.meld 47 (2005-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid.
Verdighetsgarantien
Institusjonsomsorg
Institusjonsomsorgen har 10 sykehjemsplasser, der 5 av disse er satt av til demente. Det er
venteliste/overbelegg (korridor) på sykehjemsplass. Behov for korttidsplasser kan være vanskelig å
imøtekomme. Plassene avsatt til demente kunne vært bedre tilrettelagt bygningsmessig og det mangler
tilrettelagt uteareal. Utbygging av Flåheimen er i gang og vil gi bedre tilpasset tilbud til demente i
kommunen.
Hjemmetjenester
Hjemmetjenesten har ansvar for tjenester til hjemmeboende. Beboere i omsorgsboligene er å betrakte som
hjemmeboende. På Flåheimen er det 15 omsorgsboliger som det tidvis er venteliste på. I tillegg til
omsorgsboligene tildeler enheten 8 boliger beliggende på Tunellen og på Voldsjordet.
Aktivisering
Eldresenter (dagsenter) er åpent på dagtid mandag – fredag, og er åpent for alle som ønsker det. Transport
for hjemmeboende som ønsker å benytte senteret foregår 1 dag pr. uke med kommunens minibuss.
Senteret tilbyr sosialt samvær, mulighet for å kjøpe middag, trimgruppe ledet av fysioterapeut og diverse
håndarbeid. Dagsenteret arrangerer med jevne mellomrom kvelder med kulturelle innslag og turer. Det er
ikke tilrettelagt dagtilbud i kommunen for demente, men dette er under planlegging. Det er orientert om
utbyggingen i kommunestyret. Det er vedtatt utbygging av dagaktivitetstilbud for demente.
Fysioterapitjenester
Flå kommune har 2 fast ansatte fysioterapeuter i 1,9% stilling.20% av den ene stillingen er avsatt til
friskliv.
I Flå driver fysioterapeutene diagnostisering og behandling i kommunale lokaler på Flå Fysioterapi på
Flåheimen. Fysioterapeutene har ansvar for fysioterapi fra nyfødte til de eldste eldre. Virksomheten
foregår på ulike arenaer. Flå Fysioterapi, sykehjem, skole, barnehage, helsestasjon, pasientens hjem og
på arbeidsplasser. Fysioterapeutene har også ansvar for formidling av tekniske hjelpemidler, utlånt fra
NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud.
Flå fysioterapi har stor pasienttilgang, og inntak av pasienter gjøres etter prioritert rekkefølge. 1.
prioritet: Nyopererte og barn, slagpasienter, nye skader, sykmeldte.
Hver enkelt pasient blir likevel vurdert ut fra diagnose, funksjon og smertetilstand.
Vurdering gjøres også i noen tilfeller i samarbeid med lege, eller andre fagprofesjoner.
Fysioterapitjenestene i Flå kommune har som overordna mål å følge sentral lovgivning og lokale føringer
som er beskrevet i kommuneplanen for Flå kommune.
Fysioterapitjenesten skal i størst mulig grad:
. Fremme god helse
. Forebygge sykdom
28
. Utjevne helseforskjeller
. Sikre nødvendig kompetanse innenfor tjenesten
. Ha et velfungerende internkontrollsystem.
Tiltak
Fysioterapeuter tar relevant videreutdanning i 2016
Revisjon kvalitetssystem fysioterapi i 2016
Fellestjenester
Enheten har eget produksjonskjøkken som produserer middagsmat for institusjon og matombringing til
hjemmeboende.
Det er også eget vaskeri som sørger for vask av arbeidstøy, tøy til beboere i institusjon og hjemmeboende.
Ansatte ved Flåheimen tar seg av vaskeriet.
Målsettinger i 2016
-Å gi alle i Flå kommune som trenger hjelp/tjenester fra oss «rett hjelp til rett tid».
-Kompetanseheving: Legge til rette så langt som mulig for kompetanseheving på arbeidsplassen, med bl.a
at etisk refleksjon skal være et fast tema på avdelingsmøter.. Også legge til rette så langt det er mulig for
deltagelse på kurs, videre- og etterutdanning.
-Samhandlingsreformen: Nok kunnskap og kompetanse i personalgruppa til å kunne møte alle
utfordringer som følger med reformen. ( Forebygging, behandling, rehabilitering i fht ulike
pasientgrupper og diagnoser). Utvikle gode rutiner innad i kommunen, i samarbeid med andre kommuner
og med helseforetakene.
-Dokumentasjon og lovpålagte registreringer. Fortsette med gode rutiner og opplæring i fht IPLOSregistrering, dokumentasjon i fagprogrammet Cos Doc, samt elektronisk meldingsutveksling.
-Brukere/ pasienter: Fornøyde brukere/ pasienter som opplever at de får den hjelpen de trenger.
-Medarbeidere: Fornøyde medarbeidere som trives på jobb.
-Rullere enhetens kavalitetssystem/internkontrollrutiner og beredskapsprosedyrer.
Tiltak:
-
Etiske refleksjonsgrupper på avdelingsmøter
Gjennomføre brukerundersøkelse
Kompetansheving gjennom internundervisning, kurs og videreutdanning
Oppstart av dagaktivitetstilbud for demente
Oppdatere internkontroll og kvalitetssystem
Årlig gjennomgang av beredskapsplan og planer
Beredskap:
Lokal beredskapsplan for pleie- omsorg og fysioterapi skal revideres i 2016.
29
RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER
Handlingsprogram
Status:
Brukerbetaling av tjenester:
Kommunestyret har tidligere vedtatt at vi skal ligge på selvkost for våre forretningsområder (Vann,
Avløp, Renovasjon, Slam). Det varierer imidlertid noe fra år til år. Prisene er sammenlignet med andre
kommuner relativt høye.
Kommunale Veger:
Vi har flere kommunale veger som trenger opprustning. Vegen ”Tunnelen – Bårdsplassen” (det dårligste
partiet ble oppgradert i et prøveprosjekt i 2010) og ble reasfaltert sommeren 2014. Det pågår arbeid med
anbudsdokumenter for opprustning av den resterende del av vegen. Dette har tatt en del lengre tid enn
ønsket da disse arbeidene må samordnes med Jernbaneverket. Mest sannsynlig må arbeidene utsettes til
2016.
Kommunal veg gjennom Gulsvik (Støåsen) ble asfaltert og opprustet i 2012. Roppe Bru ble rustet opp i
h.h.t. tilstandsrapport i 2010. Roppevegen har en slik bruk at en etter hvert bør vurdere fast dekke på deler
av denne. Denne vegen er godt egnet for fast dekke.
Det er noen områder med kommunale veger (i boligfelt) hvor det er etterlyst gatebelysning. Det er pågår
et arbeid med en gatelysplan. Denne forventes å være klar til politisk behandling høsten 2015.
Det er videre en strekning langs Fv. 203 (Flå Stasjon – Avkjøring Heimoen) som er definert som farlig
skoleveg da den mangler gang- /og sykkelveg.
Det er etablert en trafikksikkerhetsplan for Flå.
For vinterdrift av de kommunale vegene har vi etablert kontrakter for videre 2 år fremover.
Kommunale Bygg:
Flerbrukshall er bygget i 2014. Det gjenstår kun mindre utomhusarbeider.
Flåheimen er et relativt nytt bygg og er godt vedlikeholdt. Det pågår nå byggearbeider med tilbygg til
Flåheimen. Dette skal være ferdig våren 2016.
For øvrig har vi noe etterslep på vedlikehold av øvrige kommunale bygg. Det er flere leilighetsbygg som
må beises. Det bør utarbeides en plan for hva som skal gjøres med de enkelte bygg i årene fremover.
Barneskolebygget er modent for beising. Den verste veggen ble beiset av pensjonistforeningen i sommer.
De gjorde en flott jobb med dette samt bytte av takrenne på Grønvold og maling av gjerdet ved Grønvold.
Det er målt radon i alle kommunale bygg med arbeidsplasser og utleieleiligheter og det må lages en plan
for tiltak der verdiene er over det maksimalt anbefalte. Vi har ingen resultater med svært høye verdier slik
at det kun er snakk om enklere tiltak.
Vann:
Flå kommune har 4 vannverk hvorav 2 er godkjenningspliktige.
Vi har hatt flere tilsyn fra Mattilsynet både på Flå Vannverk og Gulsvik Vannverk. I 2012 hadde vi tilsyn
på ledningsanlegget på Flå Vannverk. Dette resulterte i noen avvik som det arbeides med å lukke.
Flå Vannverk er godkjent.
Vi har gjort et omfattende arbeid med å skifte ut en god del gamle eternitrør og kummer/rørdeler. Det
gjenstår allikevel fortsatt en del før vi er i havn med dette. Dette arbeidet vil medføre en betydelig sikrere
vannforsyning og færre lekkasjer.
Det er utarbeidet en datamodell for å simulere vannforbruket og identifisere problemområder for
vannforsyningen, spesielt med tanke på den fremtidige utviklingen i Flå sentrum.
Denne modellen indikerer at vi kan måtte oppgradere ledningsdimensjon fra høydebassenget og ned til
fylkesvegen for å sikre nok vann til utviklingen som skjer i Flå. Forholdene rundt dette er ennå ikke helt
avklart.
I fbm. utbygging av Tunnelen 2 er det bygget et ekstra høydebasseng (300 m³).
30
Vi har videre et gammelt og dårlig system for overvåkning av vannverket. Dette medfører at
driftsoperatør må besøke anlegget oftere enn nødvendig for å sikre seg at det går med normal drift. Det
pågår nå arbeider med anbud for et nytt driftsovervåkningssystem.
Flå Vannverk er bygget ut med en ny hygienisk barriere (krav etter tilsyn) i form av UV-filter.
Gulsvik Vannverk har for lav pH-verdi i forhold til veiledende normer. Imidlertid vil vi ikke kunne få
godkjent dette vannverket med den beliggenheten det har samt ev. utbygging på Statoilodden som følge
av prosjektet ”Gulsvik fra Fjord til Fjell”.
Dette fører til at vi må se på andre løsninger. Kommunestyret behandlet vedtaket fra Mattilsynet i sak
101/09 den 19.11.09 med følgende vedtak:
”Flå kommunestyre vedtar at Gulsvik vannverk skal opprustes slik at drikkevannsforskriften oppfylles.
Dette innebærer om nødvendig flytting av brønnen. Videre innebærer dette klausulering av brønnen samt
etablering av nødvendig anlegg for pH-justering.
Dette innarbeides i neste behandling av økonomiplan (2011-2014).
Her skal det avsettes midler til planlegging av anlegget slik at endelige planer for nytt anlegg med kostnader er
ferdig innen utgangen av 2011.
Hele anlegget skal være ferdig og satt i drift innen utgangen av 2013 samt at godkjenningssøknad for anlegget skal
innsendes før 31.07.2014.
Ved videre behandlinger av økonomiplan og budsjetter avsettes nok midler slik at dette kan realiseres”.
Det er i 2012 utført befaringer, grunnundersøkelser og prøveboringer i et aktuelt område på vestsiden av
Krøderen. Det er i 2013/2014 utført prøvepumping samt boring av peilebrønner. Det er i 2015
gjennomført anbudsrunder for etablering av ny vannkilde i Kårmovika på vestsiden av Krøderen med
sjøledning over Krøderen og tilkobling til eksisterende ledningsnett. Det er valgt entreprenør både for
kontrakt for bygg/veg/ledningsanlegg og vannbehandlingsanlegg. Arbeidene starter i marka i oktober.
Begge vannverk oppfyller ellers alle krav til et godt og trygt drikkevann.
Kloakk:
Flå Renseanlegg drives greit og med gode renseresultater. Kommunen er med i driftsassistansen
(gjennom Rambøll) som utarbeider statusrapporter. Imidlertid har vi relativt store kostnader med
transportering av slam og avvanning av dette ved Nes Renseanlegg. Flå Renseanlegg har ikke mulighet til
å avvanne dette selv. Det gjelder slam fra eget renseanlegg samt fra større private anlegg. Vi må vurdere
rehabilitering av dette renseanlegget på sikt og dermed muligheter for å avvanne slammet selv.
Enheten har utført et tilsyn med private renseanlegg. Det gjenstår fortsatt litt arbeid med å få lukket dette
tilsynet.
Det er ført tilsyn med private slamavskillere i 2015 (brev sendt til alle med feil og mangler etter
tømmerunden i 2014). Det gjenstår en del arbeid med oppfølging av tilsynet i 2010, 2012 og 2014.
Renovasjon:
Renovasjonen i kommunen driftes av Hallingdal Renovasjon IKS. Dette fungerer greit. Det er imidlertid
noen problemer med misbruk av renovasjonsordningen. Vi er i gang med å se på endringer av
renovasjonsordningen i Flå. Kommunestyret har vedtatt å gå over til henteordning etter at det har blitt
laget en god plan for dette. Det er utført befaring over hele kommunen og Hallingdal Renovasjon IKS er i
gang med å lage en plan (teknisk og økonomisk) for en eventuell overgang til sekk/dunk-renovasjon.
Denne planen vil være en sak som tas opp i kommunestyret. Dette forventes å bli utført våren 2016 med
overgang til nytt system i løpet av 2016.
Det var etablert felles tilsynsordning med bedriftsrenovasjon i Hallingdal. Det skulle vært utført tilsyn i
Flå i 2012. Dette er ikke utført og Hallingdal Renovasjon har nå lagt ned dette arbeidet. Delegasjonen for
dette er tilbakeført kommunen. Vi må se om vi har kapasitet til å starte dette.
Personal / bemanning:
Enheten har i dag litt for lav bemanning i forhold til de oppgaver som må løses. I løpet av de siste årene er
bemanningen blitt redusert med til sammen over en hel stilling.
31
Takket være stor innsats og dyktige folk kommer vi stort sett i mål med de viktigste oppgavene. Vi må
imidlertid prioritere en del og det er ikke alltid dette blir like godt forstått av publikum. Det er også
oppgaver vi ikke har hatt tid til å utføre foreløpig. Imidlertid skulle vi ønsket flere personer for å kunne
yte bedre service til innbyggerne og brukerne av våre tjenester. Videre gjelder dette også innenfor
administrative oppgaver hvor det er mange oppgaver som må nedprioriteres.
Beredskap:
Flå kommune er en relativt oversiktlig kommune m.h.p. beredskap. Det blir arbeidet bra med dette
punktet noe som Fylkesmannens tilsyn også viste.
Imidlertid er det noen områder som mangler ROS-analyser og beredskapsplaner. Kommunen har en
overordnet beredskapsplan. Videre har vi ROS-analyse og beredskapsplan for vannverkene våre samt for
bortfall av strøm. Vi bør få på plass beredskapsplan for renseanlegg og kommunale veier. Dette er viktige
samfunnsinteresser som må opprettholdes også under kriser.
HMS/Internkontroll:
Resultatenheten har et HMS og Internkontrollsystem som benyttes i det daglige.
Mål:
Brukerbetaling av tjenester:
Vi bør tilstrebe fortsatt å ligge på 100 % dekningsgrad for våre forretningsområder (Vann, Avløp,
Renovasjon, Slam). Vurdere mulige kostnadsreduserende tiltak for å prøve å senke avgiftsnivået.
Kommunale Veger:
Opprustning av resterende del av Flatsjøvegen.
Det bør etableres en «vedlikeholdsplan» for kommunale veger der disse kan bli gitt en prioritering.
Normalt vedlikehold. Her bør det også vurderes tiltak for Roppevegen for å få en bedre løsning (utsatt for
vaskebrett).
Videre må det gjøres vurderinger rundt gatelys langs de kommunale vegene i boligfeltet på Voldsjordet
samt i øvrige deler av kommunen etter at den planlagte gatelysplan er utarbeidet.
Det bør gjennomføres grunnerverv for ny gangveg Flå St.-Hei og kostnadsoverslag for bygging av denne.
Kommunale Bygg:
Utføre nødvendig vedlikehold i tråd med budsjettmidler for å hindre ytterligere forfall av kommunale
bygg. Budsjettmidler og bemanning er ikke tilfredsstillende til å gjøre et fullverdig vedlikehold. Det må
derfor utføres en hard prioritering slik at vi får brukt midlere best mulig.
Fullføre utbyggingen av Flåheimen samt male ferdig småskolebygget. Prøve å få beiset noen kommunale
leilighetsbygg.
Vann:
Holde lekkasjemengden under kontroll og rehabilitere ledningsnettet i tråd med tildelte budsjettmidler.
Drifte vannverkene på en slik måte at kostnader holdes på et minimum og at vi kan fortsatt levere vann
med en god kvalitet og til en akseptabel pris for abonnentene.
Utbygging av vannverket i tråd med simuleringsmodellen, utviklingen i Flå Sentrum og tildelte
budsjettmidler.
Fullføre utbygging av ny vannkilde for Gulsvik Vannverk slik at avvikene fra Mattilsynet kan lukkes.
Kloakk:
Fortsette med den gode driften av renseanlegget slik at uheldige miljøpåvirkninger skjer. Utføre tilsyn
med flere av de private avløpsrenseanleggene. Vurdere ombygging av renseanlegget slik at vi kan
avvanne slammet selv.
Renovasjon:
32
Lage plan for overgang til henteordning og gjennomføre dette i praksis.
Personal / bemanning:
Holde en grei bemanning slik at vi kan løse de oppgavene vi er satt til uten at dette fører til uheldig
belastning på arbeidstakerne. Sørge for at alle arbeidstakere får et godt arbeidsmiljø og trives i jobben.
Beredskap:
Etablere ROS-analyser og beredskapsplaner for renseanlegget og kommunale veier.
HMS/Internkontroll:
Følge opp HMS-boken slik at denne blir et verktøy i daglig bruk og at all aktivitet styres av denne.
Tiltak:
Brukerbetaling av tjenester:
Vi må prøve å effektivisere driften og redusere kostnader slik at vi kan komme på 100 % dekningsgrad
uten for høye økninger av avgiftene.
Kommunale Veger:
Utarbeidelse av en vedlikeholdsplan for kommunale veger samt gatelysplan.
Fullføre opprustning av Flatsjøvegen.
Vurdere tiltak på Roppevegen.
Oppgradering av kommunale veger og gatelys i h.h.t. vedlikeholdsplan/gatelysplan og tildelte midler.
Kommunale Bygg:
Etablere en plan for hva som ønskes gjort med de enkelte bygg samt enkel vedlikeholdsplan for byggene.
Forefallende vedlikehold i den grad vi har budsjettmidler til dette og da i h.h.t. ovennevnte plan.
Fullføre utvidelse av Flåheimen. Beise ferdig småskolen. Beise noen kommunale bygg i den grad vi har
budsjettmidler til dette.
Vann:
Rehabilitere ledningsnettet i tråd med budsjettmidler.
Vurdere kapasitet i h.h.t. simuleringsmodellen og utviklingen i Flå Sentrum fortløpende slik at vi har nok
kapasitet til å forsyne Flå Sentrum med den utviklingen som skjer.
Fortløpende utbedring av vannlekkasjer.
Fullføre utbygging av ny vannkilde ved Gulsvik Vannverk og få dette vannverket godkjent av
Mattilsynet.
Kloakk:
Forsøke å få gjennomført tilsyn av flere private renseanlegg slik at disse på sikt kommer inn i en
regelmessig tilsynsrutine. Følge opp tilsynet med private kloakkanlegg.
Renovasjon:
Gjennomføring av ny renovasjonsordning i 2016 dersom kommunestyret vedtar dette etter fremlegging av
plan for dette.
Personal / bemanning:
Sørge for bemanning i forhold til arbeidsoppgaver og tildelt budsjettramme. Avholde
medarbeidersamtaler og vernerunde og følge opp tiltaksplaner etter dette.
Da det ikke er nok bemanning til å få utført alle arbeidsoppgavene både for administrasjonen og på
uteavdelingen må det etableres en oppgaveliste og settes prioriteringer.
Beredskap:
33
Holde høy fokus på beredskap i alt arbeid og all dokumentasjon. Etablere ROS-analyser og
beredskapsplaner for renseanlegget og kommunale veier. Det må vurderes å nedprioritere andre gjøremål
på enheten for å få dette på plass så raskt som mulig.
HMS/Internkontroll:
Sørge for at HMS-boken fortsatt brukes i alle ledd på enheten og at denne revideres og holdes à jour. All
aktivitet skal skje i henhold til denne.
34
RESULTATENHET NAV
Handlingsprogram
Status:
NAV Flå har ansvar for både kommunale og statlige tjenester som tilligger velferdsetaten. Kommune og
stat står økonomisk ansvarlige for sine respektive tjenester og deler utgifter til lokaler, lønn og drift 50/50
ihht partnerskapsavtale.
• Bemanning: Kontoret har 2 stillingshjemler, 1 statlig og 1 kommunal. Kommunen har
arbeidsgiveransvaret for lederstillingen og staten for veilederstillingen. Pga permisjon i
veilederstillingen er den bemannet med vikar fra NAV Gol og Hemsedal trolig fram til medio
august. For å ivareta de ansattes sikkerhet er det et ufravikelig krav om alltid å være minimum 2
tilstede når kontorene er åpne for publikum. Det betyr at kontoret ved ferie, sykdomstilfelle, kurs
og andre fravær også må ha kollegastøtte fra andre NAV-kontor eller ansatte i Flå kommune for å
unngå stengt kontor.
•
Lokaler: NAV Flå har fra juli -15 leid kontor av Flå kommune i Veksthuset. Det nye lokalet er
tilrettelagt for funksjonshemmede med automatiske døråpnere og teleslynge.
• Sikkerhet: Det nye kontoret er godt tilrettelagt i forhold til sikkerhet. Besøkende sluses inn via
servicekontoret. Kontoret er utstyrt med alarm og har gode rømningsveger inn til sikkert areal og
nærhet til politiet. Ansatte skal aldri betjene kontoret alene.
• Kommunalt ansvarsområde i NAV Flå:
- Informasjon og generell forebyggende virksomhet
- Økonomisk sosialhjelp
- Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, forvaltning av trygdeytelser
og bistand til gjeldsordning.
- Kvalifiseringsprogram
- Hjelp til midlertidig bolig (de kommende døgn)
- Husbankens ordninger for bostøtte, startlån og tilskudd
- Parkeringstillatelse for bevegelseshemmede
- Ledsagerbevisordningen
Mål:
• Opprettholde NAV-kontoret i Flå slik at kommunens innbyggere får tilgang på alle
velferdstjenester her.
• Sikre økonomisk og sosial trygghet for innbyggerne i Flå kommune.
• Flest mulig skal være i arbeid og aktivitet. Ny bestemmelse om aktivitetsplikt for mottakere av
sosial stønad settes i kraft fom 01.01.16.
• Færrest mulig med behov for sosial stønad
• Oppfylle NAV’s måltall for antall brukere på kvalifiseringsprogrammet i Flå, pt 1 person.
• Ungdom 16-20 år skal være i utdanning, arbeid eller praksis
• Oppfølging av unge arbeidsledige 20-24 år.
• Være oppdatert på relevant lovverk, rutiner og tiltak som gjelder de tjenester som hører inn under
NAV.
• Gi best mulig service, råd og veiledning – fornøyde brukere
• Gi ansatte mulighet for personlig og faglig utvikling.
35
Tiltak:
• Gode rutiner for saksbehandling, følge rutinehåndbok for sosiale tjenester i NAV Flå
• Benytte veiledende statlig sats for sosial stønad som utgangspunkt/minstenivå ved utmåling av
stønad for å sikre forsvarlige vedtak.
• Tidlig og tett oppfølging av brukere mot arbeid eller avklaring mot andre ytelser
• Særlig fokus på barns behov når tjenestemottaker har barn – barns situasjon kartlegges
• Sørge for at ansatte holdes oppdatert på NAV sine tjenester
• Økt kompetanse gjennom kurs og internopplæring
• Tett samarbeid med andre kommunale aktører ved behov
• Fokus på prioritert gruppe 16-20 år, skal være i utdanning, arbeid eller praksis. Samarbeid med
Oppfølgingstjenesten i Hallingdal.
• Fokus på oppfølging av unge arbeidsledige 20-24 år : tett oppfølging
• Kvalifiseringsprogrammet: Aktiv bruk – fortløpende vurdering av aktuelle kandidater
• Aktiv bruk av husbankordninger
Beredskap:
Mål:
• Sikre vern mot brannskader
• Følge opp hendelser av vold/trusler
• Det skal være trygt å arbeide i NAV, ansattes sikkerhet skal være ivaretatt på best mulig måte til
enhver tid.
Tiltak:
• Påse at rømningsveger og slukningsutstyr er i orden
• Gjennomgå sikkerhetsinstruks og branninstruks.
• Alltid være 2 personer tilstede når kontoret er åpent for publikum.
• Det holdes øvelse med politiet 1 gang/år med tanke på trusler/vold/alarmbruk. Alarmgruppa i
kommunen involveres også.
36
RESULTATENHET HELSE
Handlingsprogram
OMFATTER FØLGENDE TJENESTER:
Status:
Legetjenesten 2,6 årsverk:
• Konsultasjoner hos lege
• Utredning
• Ultralyd
• Akupunktur
• Blodprøver
• Urinprøver
• Øreskylling
• Sårstell
• EKG
• 24t BT
• Spirometri
• Akutt beredskap på dagtid
• Smittevern
• Samfunnsmedisin
• Medisinskfaglig rådgivning
Rus og psykisk helsetjeneste 1,4 årsverk:
• Dagtilbud to dager pr uke
• Individuelle støttesamtaler og
hjemmebesøk
• Veiledning og støtte i dagligdagse
aktiviteter
• Familiesamtaler, nettverksmøter eller
andre samarbeidsmøter
• Koordinering av tjenester
• PROSJEKT: Lavterskel arb./aktivitet 0,6
årsverk forutsatt støtte til forlengelse
Helsestasjon/skolehelsetjeneste 0,6 årsverk:
• Konsultasjoner hos helsesøster
• Foreldreveiledning
• Helsestasjon for ungdom
• Vaksinasjon til barn og ved reiser
• Hjemmebesøk
• Undervisning
Folkehelse 0,2 årsverk
•
Koordinering av folkehelsearbeid
•
Oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer
Adm/ledelse 0,2 årsverk
• Personal - HMS
• Økonomi
• Saksbehandling
Interkommunale tjenester:
• Svangerskapsomsorgen (0,1 årsverk),
konsultasjoner, oppfølging barsel/nyfødt,
svangerskapskurs.
• Legevakt og overgrepsmottak
•
Plan for helsemessig og sosial beredskap
•
Smittevernplan
•
Pandemiplan
•
Plan for psykososialt krisearbeid
•
Plan for psykisk helsearbeid
•
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
•
Plan for legetjenesten
•
Plan for helsestasjon
•
Plan for skolehelsetjenesten
•
Oversiktsdokument Folkehelse
Samlet antall årsverk i enhet helse: 5 (+ 0,6 i prosjekt hvis videreføring av prosjekt)
Aktuelle planer:
37
Status:
Legetjenesten:
Legekontoret har kort venteliste for time. For 2014 betalte Flå kommune 79.400,- for gjestepasienter i
andre kommuner (dvs for innbyggere i Flå som står tilmeldt til fastlege i annen kommune enn Flå, eller
benytter lege utenfor Flå). Dette er en reduksjon på vel 13 % sammenliknet med 2013. I forhold til videre
inventarbehov trengs en ny prøvetakingsstol. Det er ikke tilgang på røntgenundersøkelser ved
legekontoret. Overflytting til Flå Veksthus tilfredsstiller tidligere bygningsmessige mangler. Flå
kommune har også flyttet legevaktdistrikt til Ringerike Interkommunale legevakt fra og med 1.mai-15. .
Rus og psykisk helsetjeneste:
Tjenesten yter hjelp til personer som har vansker i forhold til psykisk helse, bruk av rusmidler, eller en
vanskelig livssituasjon. Målsettingen er å gi støtte til å mestre hverdagen. Tjenesten er gratis, og det
trengs ingen henvisning. Dagsentertilbudet har hovedfokus på nettverksbygging og sosialt samvær.
Prosjekt «lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud»
Kommunen mottok i 2014 og 2015 tilskudd til kommunalt rusarbeid og opprettet prosjektet med mål om
å bidra til å komme i arbeid og til økt livskvalitet gjennom opplevelse av mestring og sosial tilhørighet.
Erfaringene etter et års drift er at tiltaket bidrar til økt stabilitet i hverdagen og til å gjennomføre
behandlingsopplegg i spesialisthelsetjenesten og/eller komme videre i andre tiltak i NAV. Tiltaket kan
også bidra til at kommunen oppfyller aktivitetsplikten som er vedtatt i lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen (loven er ikke iverksatt ennå), og til at personer kommer over på ikke
kommunale ytelser. Tjenesten håper å kunne få tilskudd til drift i et år til, men videreføring på lengre sikt
forutsetter at stillingshjemmelen innarbeides i kommunens økonomiplan. Videreføring av prosjektet
forutsetter at kommunen opprettholder ressurser til drift på samme nivå som i 2015.
Kommunale boliger
Antallet kommunale boliger er redusert de siste årene. Kommunen har ingen omsorgsboliger eller andre
boliger som er øremerket personer med vansker i forhold til rus og psykisk helse, og de nye boligbyggene
i sentrum har en minsteleie over det som er godkjent grense for beregning av bostøtte. Tilstrekkelig med
kommunale boliger for vanskeligstilte er viktig for at brukere i en sårbar målgruppe skal ha et stabilt og
trygt bosted. Bolig og boligarbeid er også et satsingsområde i statlige tilskuddsordninger, også i forhold
til rusomsorg. Det ønskes nedsatt en arbeidsgruppe som kan se på behov for og muligheter til å tilby flere
boliger til vanskeligstilte.
Helsestasjon / skolehelsetjeneste / svangerskapsomsorgen:
Tjenesten består hovedsakelig av forebyggende arbeid som helseopplysning, veiledning og undervisning individuelt og i grupper. I tillegg har barn og foreldre med individuelle/spesielle behov oppfølging utover
fastsatt program. Tjenesten innbefatter tilbud til gravide, sped- og småbarn, skolebarn 6-16 år, ungdom
opp til 25 år, reisevaksinasjon og smittevern. Implementering av prosjekt «Tidlig Inn» - et opplegg i
forhold til å oppdage vansker i forbindelse med psykisk helse, rus og vold. Svangerskapsomsorgen kjøpes
fra Nes kommune tilsvarende 10 % stilling. Følgetjeneste for gravide opphørte fra og med 01.01.2015.
Folkehelse
Kommunene er gjennom Folkehelseloven pålagt å utarbeide oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i egen kommune. Denne oversikten skal oppdateres i 2016.
Hovedutfordringer i oversikten fra 2014: kortere levetid menn, frafall VGS, rus, høyere andel barn av
enslige forsørgere, høyre andel sykelighet livsstilssykdommer og overvekt.
Administrasjon
38
Enhetslederfunksjon er tillagt overordnet administrativt ansvar for økonomi og personal i enheten,
herunder oppfølging av HMS-arbeid, revidering/oppfølging av planer og rutiner. Fagansvaret ligger hos
den enkelte tjeneste i enheten.
Konkretisering av satsningsområder for 2016 på den enkelte tjeneste:
Legetjenesten:
Mål
- Trygghet for brukerne av
tjenesten
Tiltak
- Stabil bemanning
- God diagnostikk
- Tett oppfølging
- Gode rutiner for samarbeid med den øvrige
kommunehelsetjenesten, og andre kommunale
tjenesteytere
-
Høy kvalitet på
samfunnsmedisin og
allmennmedisinske offentlig
oppgaver
-
Godt samarbeid med
rus/psykisk helsetjeneste
-
Opprettholde lav terskel for kontakt
Felles veiledning med spesialisthelsetjenesten
Deltakelse i ansvarsgrupper
-
Styrket behandlingstilbud innen
behandling av muskel/skjelettlidelser og hodepine
Oppfølging av prosjekt «Tett på
legen»
-
Tilbud om akupunktur
-
Tettere oppfølging og hjelp til reduksjon av
forskrivning av vanedannende medisiner
-
Rus og psykisk helsetjeneste, inkludert Dagsenter:
Mål
Tiltak
- Aktiv brukermedvirkning
- På individnivå - gjennom deltakelse i utforming
av eget tjenestetilbud
- På systemnivå – ved hjelp av åpne samtaler og
brukerundersøkelser i forbindelse med planarbeid
- God individuell oppfølging
- Gjennomføre samtaler, hjemmebesøk og
samarbeidsmøter og individuelle planer
- Koordinere og følge opp individuelle planer
- Delta i tverrfaglige fora og samarbeidsprosjekt i
kommunen og i Hallingdal
- Sosial møteplass
- Drift av dagsenter to dager pr uke
-
Økt fokus på forebyggende
rusarbeid
-
Bruk av kartleggingsverktøyet Brukerplan
Videreføre oppfølging av «Tidlig Inn»
-
Mestring og økt livskvalitet
gjennom arbeidsrettet aktivitet
-
Videreføre drift av prosjekt «lavterskel arbeidsog aktivitetstilbud»
-
Tilgang til stabile boliger for
personer med vansker i forhold
til rus og psykisk helse
-
Kartlegging av tilgang til og behov for
kommunalt disponerte boliger for denne
målgruppen
39
Helsestasjon/svangerskapsomsorgen:
Mål
Tiltak
- Trygg svangerskapsomsorg
- Følge aktuell veileders anbefaling for faste
kontroller
- Tett oppfølging ved avvik i
svangerskapsutviklingen
- Fremme barns utvikling og
- Gi foreldre og barn/ungdom undervisning,
tilknytning
helseopplysning og veiledning
- Veilede foreldre i barns behov for trygghet og
grensesetting
- Benytte metoder som ICDP-foreldreveiledning og
«Motiverende Intervju»
- Fremme småbarns psykiske
- Barseltreff/gruppe 0-2 m/foreldre
helse gjennom styrking av
- Delta i tverrfaglige samarbeidsmøter
sosialt nettverk for
- «Tidlig Inn» - aktiv bruk av ulike
småbarnsforeldre
kartleggingsverktøy om psykisk helse/rus/vold
- Forebygge psykiske/sosiale
- Delta i tverrfaglige samarbeidsmøter
problemer hos ungdom
- Åpen konsultasjonstid i skolen
- Videreføre ”Helsestasjon for ungdom”
- Sikre brukermedvirkning
- Brukerundersøkelse i helsestasjon 0-5 år
Folkehelse:
Mål
- Fremme folkehelse ut fra lokale
behov
For alle avdelinger i enhet helse:
Mål
- Trygghet i utøvelse av eget fag
-
Høy faglig standard
-
Samhandlingsreformen
Tiltak
- Løpende oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer - avdekke lokale
folkehelseutfordringer
- Forankre folkehelse i Rådmannens ledergruppe
- Deltakelse i Hallingdal Folkehelsebase
- Tilby ”Bra Mat” –kurs
Tiltak
- Oppdatert internkontroll- og kvalitetssystem
- Årlig gjennomgang av HMS
- Årlig gjennomgang av kommunens visjon og
verdiplakat.
- Årlig 1.helpskurs legetjenesten
- Kompetanseheving gjennom intern undervisning
og utveksling av kunnskap i daglig virksomhet.
-
Deltakelse i ulike delprosjektgrupper under
prosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter
Oppfølging av vedtak innenfor prosjektet
Beredskap:
Eksisterende planer:
• Plan for psykososialt krisearbeid i Flå kommune 2012 – rulleres 2016
• Smittevernplan 2012 – rulleres 2016
• Pandemiplan 2009 – rulleres 2016
• Plan for helsemessig og sosial beredskap Flå kommune 2014 – rulleres 2018
40
Mål
- Trygg krisehåndtering v/behov
for psykososialt kriseteam
Tiltak
- Jevnlige møter i psykososialt kriseteam med
gjennomgang av teamets rolle
-
-
Oppdatert i forhold til
beredskap og planarbeid
-
Årlig gjennomgang av planer og aktuelle
oppdateringer
Revidering av planer i henhold til tid satt i
planene
41
RESULTATENHET ØKONOMI, PERSONAL OG FELLES FUNKSJONER
Handlingsprogram:
Status:
Den «nye» enheten personal, økonomi og Fellestjenester har begynt å finne sin form. Utfordringene
ligger på de mange og ulike fagområdene som skal ha sin tildelte ressurs og sin oppmerksomhet. På flere
områder har vi ansatte i deltidsstillinger som trenger støtte og oppfølging på sitt fagområde.
Fag og personalansvaret for medarbeiderne ligger hos personalsjef/enhetsleder og
økonomi/budsjettansvar hos økonomisjef. Det har vært en stor fordel at enheten har blitt mer samlet på
Veksthuset. Nå er det kun renholdere og lærlinger som fysisk har et annet arbeidssted. Enheten teller i
praksis 22 personer og er forholdsvis stor i Flå kommune sin sammenheng. Oppfølging av enkeltpersoner
utgjør en stor del av arbeidshverdagen.
Ansvarsområdet personal / HR området følger opp flere personer enn de som naturlig tilhører enheten.
Det gjelder lønn, sykelønn og oppfølging av sykemeldte utover det som gjøres på enhetene. Personalsjef
deltar jevnlig i dialog møter og eller andre oppfølgingsmøter med NAV, Vinn, Fretex, leger og andre
aktører. Rådgivning i konkrete spørsmål rettet mot lederne foregår til enhver tid. Det dreier som saker
innen regelverk for taushetsplikt, rettigheter eller mangler på sådanne innen aktuelt lov- og avtaleverk,
lønns- og ansiennitet spørsmål, ordninger i forhold til praksisplasser / utprøvingsplasser enten det handler
om språk eller utprøving innen ulike arbeidsoppgaver. Praksisplasser må koordineres fra enheten skal
man til enhver tid kunne ha oversikt og ikke minst kunne ivareta kommunens egne behov for
tilrettelegging.
Alle ansettelser av en viss varighet skal opp i Ansettelsesutvalget hvor personalsjef deltar som en av tre
aktører. Viktig at også vikariater blir behandlet her, jfr. tilbakemeldinger fra tillitsvalgte.
Behovet for samtaler med ansatte med hensyn til ulike typer pensjoner, uføre, attføring, rehabilitering o.l.
har økt. Vi har flere ansatte som har kommet i aktuell alder som har behov for denne type assistanse. Det
har også vært flere krevende saker knyttet til enkelt personer i forhold til rettigheter og muligheter innen
for KLP / folketrygden.
Alle våre pensjoner samt yrkesskadeforsikringene som er lovhjemlet i Hovedtariffavtalen, har vi gjennom
Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Øvrige forsikringsordninger er dekket gjennom felles
rammeavtale for alle kommunene i Hallingdal og er gjennom Gjensidige Hallingdal. Etter at
integreringstjenesten har bosatt flere familier i kommunen, har også enheten måtte gå inn på
forsikringsordninger utover det som har vært praksis inntil nå.
Veiledning i forhold til forsikringer og i flere sammenhenger i forhold til melding av skader i tjenesten
blir ofte gjort på enheten.
Flå kommune samarbeider fortsatt med Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste (HAVA) og har
rutiner for å lage en årlig handlingsplan som blir fulgt gjennom det aktuelle året. Helse- miljø og
sikkerhetsarbeid er viktig, og bistand i forhold til eventuelle tilsyn og rådgivning i enkelt saker er en del
av arbeidet. Vi kjøper fortsatt 90 timer, men har mulighet til å kjøpe ekstra timer dersom det er aktuelt.
90 % av alle medlemmene i Arbeidsmiljøutvalget har fått nødvendig opplæring innen feltet gjennom kurs
i regi av HAVA og eller gjennom andre eksterne aktører. Etter gjennomført kommunevalg, vil det nå
være nødvendig med gjennomgang av nye medlemmers kompetanse på dette området for å sørge for at
alle har gjennomført kurs som er lovpålagt.
Personalsjef sitter i valgkomiteen i Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste og er også kommunens
kontaktperson og øverste systemansvarlig for HMS. Rådmann og personalsjef deltar på
planleggingsmøter og revisjoner i samarbeid med HAVA.
42
IA-leder i Hallingdal har også siste året vært benyttet til opplæring av lederne innen ulike temaer.
Kontaktpersonen har ved flere anledninger vært benyttet i forhold til generell lederopplæring, men også
vært knyttet inn mot ulike enheter for spesifikk opplæring. Personalsjef benytter også denne
kontaktpersonen som sparringspartner innen spesifikke områder, gjerne knyttet til jus og grenseganger i
forhold til oppfølging av spesiell karakter.
Rådmann og personalsjef har fortsatt sine månedlige møter med alle hovedtillitsvalgte.
Hovedverneombudet deltar også på disse møtene, og vil fortsette som fast medlem i
Arbeidsmiljøutvalget. Det har også vært gjennomført drøftingsmøter i tilknytning til disse møtene av
praktiske årsaker når mange mennesker skal finne felles tid til nødvendige samtaler. Informasjon
utveksles, men burde kanskje vært enda mer spisset på det området som bør diskuteres. Noe ulik
håndtering av oppfølging med plasstillitsvalgte ute på enhetene. Dette må skjerpes, og skal gjenspeile
organisasjonens struktur for øvrig.
Forhandlinger er alltid en krevende prosess med tanke på for- og etterarbeid. Forhandlingsutvalget i Flå
kommune består av rådmann og personalsjef og suppleres med innspill fra enhetslederne når det kommer
til lokale forhandlinger. Det har vært strukturerte forhandlinger og forhandlingsutvalget har kommet til
enighet med partene og unngått brudd og mye ekstra arbeid som dette ville medført. Hovedoppgjør er
alltid krevende, i mellomoppgjøret har vi hatt gode dialoger med organisasjonene og gjort avtaler slik at
vi har kunnet gjennomføre disse mest mulig rasjonelt. Mellomoppgjøret for 2015 er avtalt og ingen brudd
denne gangen heller.
Pr dato har enheten 3 ordinære lærlinger i virksomheten samt en person som lønnes fra budsjett for
lærlinger, men er en type praksiskandidat.
Det har vært nedlagt en del arbeid og møtevirksomhet knyttet til avtale vi har inngått med Hønefoss
videregående skole om et 4- årig løp, hvor eleven er i praksis fra uke 1 i første skoleår. De gjennomfører
4 år i kombinasjon skole / praksis / lærlingplass og kommer ut i andre enden med fagbrev som
helsefagarbeider og studiekompetanse. De to første årene skal de ikke motta lønn fra Flå kommune med
unntak av noen uker om sommeren hvor de jobber for å få nok lærlingtid. Etter to år skal lærlingen ha 50
% lønn av fagarbeiderlønn. Det betyr at det må planlegges godt i forhold til hvilke type lærlinger vi kan
ta imot på ordinært løp gjennom Opplæringskontoret og de vi har gjort avtale med i forhold til det 4- årige
løpet. Det å kunne tilby lærlingplasser er en svært god rekrutteringsmulighet, og med riktig planlegging
ute i virksomheten en svært god og ikke minst lønnsom investering.
Vi er fortsatt medlem av Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud (KOB) som i hovedsak eies av
kommunene i Buskerud. Personalsjef sitter i Representantskapet her. Nye fag som introduseres som en
prøveordning er fagbrev som driftsoperatør. Det kan være aktuelt å se nærmere på dette faget også her i
kommunen. Det stilles stadig nye krav og mer kompetanse til de som ansettes i slike stillinger.
Renholderne er organisert innen PØF og teller pr i dag 7 personer. Noe sykefravær i et fysisk krevende
yrke har det vært, og dette har gitt noen utfordringer. Det begynner å gå seg til med tanke på renhold og
rutiner i det nye Veksthuset. Biblioteket er et tilleggsareal. Det er færre vikarer å spille på, og et mulig
samarbeid med NAV om aktuelle personer i praksisplass kan være et alternativ, og eller andre
deltidsansatte som ønsker å fylle opp stillingsprosenten.
Flyktning tjenesten har fått nytt navn; Integreringstjenesten og den ansatte har fått tittel
integreringskonsulent. Bakgrunnen for dette er å unngå stigmatisering og ikke minst ta høyde for at det
også er andre personer som har behov for hjelp og støtte / veiledning fra tjenesten. Det gjelder blant
andre personer fra andre land utenfor EØS som har inngått ekteskap med en nordmann og som kan ha rett
og plikt i forhold til introduksjonsordning og eller norskopplæring. Det kan også gjelde personer som har
flyttet hit på eget initiativ og har rettigheter i forhold til norskopplæring og er tilskudds berettiget.
Integreringskonsulent har kun en 40 % stilling og enhetsleder har derfor bidratt i forhold til søknader om
barnetrygd, bostøtte, redusert foreldrebetaling o.l, ulike typer vedtak, utbetaling/ utregning av
introduksjonsstøtte, eventuelle trekk i forhold til tilskudd, skriftlige framstillinger og annet papirarbeid.
43
Det mangler et system for å ivareta sikkerhet knyttet til sensitiv informasjon. Det er derfor gjort
henvendelse til IKT Hallingdal og det vurderes nå hvilke system man bør gå for. Sensitivt informasjon
har til nå blitt skrevet ut og nedlåst i eget arkiv på låst kontor.
Vi kjøper skoleplasser på Læringssenteret på Gol. Det har vært gjennomført et møte med rektor ved
Læringssenteret og aktører som jobber med fagfeltet i de andre Hallingdals kommunene. Dette møtet tok
opp ulike problemstillinger knyttet til økt antall elever ved Læringssenter og behovet for å styrke
bemanningen / fordele økte kostnader knyttet til den tiden som elevene har andre aktiviteter enn
undervisning. Oppfølging av disse problemstillingene skjer i høst med tanke på avklaringer.
Enhetsleder og integreringskonsulent har gjennomført en rekke samtaler og intervjuer med alle
nyankomne med autorisert tolk slik loven krever. Dette er et svært viktig arbeid og må prioriteres for å
kartlegge behov og sette i gang tiltak og ikke minst henvise til andre enheter / eksterne aktører dersom det
er nødvendig.
Innkjøp av brukte møbler, henting og befaring og innredning av hus tar mye tid, og langt over tildelt
ressurs. Det betyr i de mest hektiske periodene både arbeid på kveld og helger. Det er viktig å erkjenne
at en rekke funksjoner ligger på enheten, konsulentoppgaver, miljø- og programrådgivning, oppfølging
knyttet til skole, tannhelsetjeneste, sykehus, spesialhelsetjeneste og politi. Kontakt og informasjon
mellom oss og IMDI / UDI /UNE inngår også.
Det er nå opprettet et boligutvalg hvor integreringskonsulenten deltar. Dette vil strukturere tildeling av
boliger og er nødvendig i forhold til denne arbeidsoppgaven.
Siden Flå kommune samarbeider med Læringssenteret i forhold til opplæring i norsk og samfunnsfag,
kreves det mye og nødvendig samhandling. Flere av våre nye innbyggere er nå i språkpraksis minst 1 dag
pr. uke. Dette krever også en lokal oppfølging. Individuelle oppfølgingsplaner i forhold til skole og
utdanning / arbeid blir utarbeidet. Det er viktig at alle kommunale enheter bidrar til språkpraksisplasser.
Fire av kandidatene er i kommunal språkpraksis, og to er i praksis hos eksterne virksomheter. Sistnevnte
har også klart å skaffe seg noe inntektsgivende arbeid i tillegg til studier.
For nyankomne som av ulike grunner ikke har rett eller har permisjon i forhold til introduksjonskurs,
betaler enheten selv ut støtte til livsopphold. Nivået på beløpet er fremkommet gjennom et samarbeid
med NAV og satsene for sosialhjelp som de normalt benytter.
Kommunestyret gjorde tidligere år et vedtak om bosetting av en syrisk familie utover det antall som
tidligere er bestemt over en 3 års periode (30 personer): Dette vil også kunne medføre noe mer i økt
tilskudd, fra 25.000 – 50.000 per person.
Vi har pr. dato oppfylt vår forpliktelse i forhold til IMDI om bosetting i 2014 og 2015, samt forskuttert en
bosetting for 2016. I tillegg planlegges i disse dager mottak av familie, jfr. ekstraordinært vedtak i
kommunestyret. Det betyr at vi innen utgangen av 2015 vil håndtere 29 personer hvor alle har kommet i
perioden 16. 6.14 og dags dato.
Kultur med områdene bibliotek, generell kulturformidling og ungdomsklubb / MOT har også gjennomgått
forandringer. Det er henholdsvis 40 %, 40 % , 20 % stilling som skal dekke alle disse områdene, så
frivilligheten blir svært viktig for oss.
Fysisk flytting av bibliotek fra skole til Veksthuset startet i juni/juli. Registrering av bøker og annet
utlånsmateriell måtte gjøres elektronisk. Dette ble gjennomført av bibliotekar med støtte fra andre
kulturmedarbeidere. Vi overtok brukt utstyr / hyller, utstillingsreoler, skrivebord o.a fra Kongsberg som
skulle skifte ut sitt utstyr. En stor dugnad med hjelp fra Fylkesbiblioteket, ansatte på servicekontoret og
enheten for øvrig har gjort sitt til at vi begynner å se konturene av det nye biblioteket. Moderat innkjøp av
stoler / bord / sofaer og bestilling av mottaksskranke er foretatt. Sistnevnte er pr. dato ikke mottatt.
44
Endrede åpningstider på bibliotek er gjort fra i høst. Bibliotekar skal nå være tilstede to fulle dager, en av
dagene med åpning til kl. 19.00. Servicekontoret vil kunne være behjelpelig med mottak og utlån av
bøker i deres ordinære åpningstid. Det betyr i prinsippet et bedre tjenestetilbud med hensyn til
tilgjengelighet for publikum.
Kulturkonsulent har bidratt med utsmykning til kontorer i det nye Veksthuset. Prosjektet er ikke avsluttet
og fortsetter. Svært positivt tiltak.
Konsulenten har også jobbet med den Kulturelle Spaserstokken. Dette er en ordning som skal sikre et
profesjonelt kulturtilbud for eldre. Målet er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy
kvalitet for eldre, bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i
dagliglivet. Det blir gitt tilskudd til alle personer over 67 år, og ved siste tildeling var dette 220 personer i
vår kommune. Det utgjør et forholdsvis lite antall kroner, men det har vært gjennomført 3 konserter, to
på Flåheimen og en gjennom Flå Pensjonistlag.
Den kulturelle skolesekken er en tilsvarende ordning som skal vise bredden av kunst og kulturuttrykk
gjennom film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Tiltaket er rettet mot alle elevene
i grunnskolen.
Kinoen har flyttet til tidligere lokaliteter på skolen. Kulturkonsulent er fortsatt med å bidrar for Flå
kommune utover sin 40 % stilling på kveldstid 1 gang pr. måned. Noe varierende besøkstall.
Barnefilmer har høyeste besøkstall generelt.
Ungdomsklubben har nå drevet fra nye lokaler siste året. Foretatt noe innkjøp og har i høst /
vinterhalvåret kunnet tilby to kvelder, henholdsvis for juniorer og de som er noe eldre. Det samhandles i
forhold til å lage revy, øve, gjennomføre for å få dette til i praksis.
Motarbeidet med skoleringer, informasjon til nye elevgrupper, kurs og inspirasjon blir fulgt opp. Det er
også et samarbeid med Ungdomsrådet.
Siste halvår har enheten redusert bemanningen innen økonomi / lønn med ett årsverk. En av våre ansatte
er ute i permisjon, og oppgavene blir så langt det er mulig overtatt / fordelt på andre. Dette har gjort at
det er mindre kapasitet til fordypning på andre områder, f.eks. nye moduler som burde / skal igangsettes.
Rekruttering, kvalitetssystem, ehandel o.l. som nødvendigvis da ikke kan prioriteres. Reduksjonen har
vært et ledd i å få ned kostnadene. Det kreves stadig mer i forhold til oppfølging av sykerefusjon. Ved
innføring av nye regler i forhold til at NAV kan stoppe utbetaling av sykepenger ved manglende aktivitet
etter 8 uker / og eller mangel på legeerklæringer knyttet til dette, blir det ekstra viktig å følge med slik at
ikke kommunen taper penger ved tilsvarende manglende refusjon fra NAV.
Kommunal fakturering for barnehage, skolefritidsordning, husleie ifht kommunale boliger,
omsorgsboliger samt kommunale avgifter blir utført på enheten.
MÅL:
Enheten har etter hvert fått mange oppgaver. Innen den ressursen som finnes må oppgavene prioriteres i
forhold til behov. Det kan være en svært stram prioritering i perioder. Samspill og teamarbeid blir
viktigere enn noen sinne for å kunne nå mål om en god og forsvarlig tjeneste på de ulike områder.
Mange dyktige og fleksible personer på enheten viser at det går an å nå mål selv om det i teorien ikke er
mulig. Det er allikevel helt nødvendig å ta vare på våre medarbeidere, sette pris på jobben som blir gjort
slik at de som strekker seg svært langt blir sett og rost. Store belastninger over tid kan føre til økning i
sykefraværet og dette er viktig å unngå. Fordeling av arbeidsoppgaver mellom de ulike aktørene kan
være aktuelt å se nærmere på. Kan noen bidra på områder de ikke gjør i dag, kan vi samarbeide mer på
noen felter og dermed oppnå bedre resultater, både arbeidsmessig og ikke minst faglig.
45
Renholdstjenesten har påbegynt denne tenkningen. For å kunne unngå overbelastninger / få folk tilbake i
arbeid er det nødvendig å se med nye øyne. Teamarbeid vil kunne hindre svært uheldige
arbeidstidsordninger som sliter over tid. Belastningen på de ulike byggene er også svært forskjellig
avhengig av hvor gammelt bygget er, vedlikehold, utstyr ol.
Målet er å kunne tilføre hjelpemidler som vil avlaste de som jobber med renhold. Det betyr å slippe og
frakte mopper rundt omkring, ha tilgang på lette gulvvaskemaskiner på de ulike etasjenivåene, jobbe
sammen for å lette belastning og tilsvarende. Arbeidet er i gang allerede. Vi skal også jobbe med å
bevisstgjøre både oss selv og de vi utfører tjenester for hva som er vår oppgave, og hva som eventuelt
kreves av de som bebor områdene hvor tjenestene blir utført.
Med hensyn til lærlinger må vi fortsette å fortelle om/ bevise nytteverdien av å ta inn lærlinger.
Kompetansen blant de som har en lærling vil øke, også egen bevisstgjøring i forhold til hvordan og hva
man selv gjør er viktig. Rekruttering av fagpersoner inn i kommunal sektor blir viktigere enn noen gang
og ta imot ungdom som ønsker å utdanne seg innen et fagfelt hvor vi vet at behovet vil bli stort, må bli et
klart mål for alle. Det er en jobb å gjøre blant ansatte ute i enheten slik at det skapes en nødvendig
forståelse.
Det blir viktig å se på behov i andre sektorer, behov for nye type lærlinger i framtidas kommuner.
Driftsoperatørfaget som vil være en skolering mot en type vaktmester utdanning, hvor IKT , tekniske
systemer o.l. blir ivaretatt vil være nødvendig. Vi vil sørge for å skaffe oss mer informasjon knyttet til
denne muligheten også i Flå. Vi inviterer opplæringskontoret og prosjektleder for faget for å få mer
informasjon.
Integreringstjenesten har som mål å knytte til seg flere frivillige i arbeidet med våre nye landsmenn.
Det planlegges møter med ulike lag og foreninger i første omgang for å se hva disse kan / vil bidra med.
Det er gjort avtaler om dette på nasjonalt plan som bør / må forankres i lokalmiljøet.
Personlige fadderfamilier / personer er også aktuelt å se nærmere på. Med så mange nye mennesker med
annen kulturell og språklige bakgrunn er det et stort behov å ha flere å fordele oppgaver på. Samtidig
merker vi en positiv holdning blant mange som ønsker og gjerne vil være med å bidra.
Det ligger to delmål i dette. Først og fremst knytte oss til lag / foreninger, dernest til konkrete familier /
personer som ønsker å gjøre en jobb for felleskap og integrering.
En strategisk plan med tanke på boligsituasjonen bør settes på dagsorden. Ulike støtteordninger /
tilskuddsordninger og behov. Hva er mulig å gjøre mot det private markedet / kommunens rolle oppe i
dette og eventuelle muligheter for utbygging / framleie osv. Det vil være naturlig med et samarbeid på
tvers av enhetene i forhold til problemstillingen. Forutsigbarhet er et stikkord i denne sammenheng.
Sikker lagring av sensitiv informasjon i form av VISMA Flyktning eller annen modul som vil dekke våre
behov for vedtak, overføring til NIR må prioriteres på plass snarest. Det jobbes med saken.
I budsjettet for 2016 økes integreringskonsulenten stilling til 50 %. Det vil ikke dekke behovet som
ligger rundt mottak av ny(e) familier, men rettferdiggjøre fordeling mellom stillingen som skolesekretær
og integreringskonsulent noe. Fortsatt må vi søke å finne løsninger med frivillige medarbeidere for å
ivareta alle oppgavene og ikke minst integrering / sosialisering i Flå samfunnet.
En større kulturell sammenkomst er under planlegging – for at folk skal kunne treffes, informasjon
utveksles og at folk får sjansen til å bli kjent på tvers av kultur, språk og religion.
Innen kulturfeltet vil teamarbeid også bli et hovedsatsningsområde. Biblioteket skal også være en arena
for generell kulturformidling. Gjennom en lengre åpningstid på torsdag – til kl. 19.00, eller om
nødvendig ytterligere utvidet åpningstid en torsdag pr. måned, skal det utarbeides en plan for
46
kulturformidling med base på bibliotek / Veksthuset. Det betyr foredrag, bokkveld, forfattermøter,
intimkonserter, utstillinger av ulike slag som et utgangspunkt.
Arenaen skal samle ulike aldersgrupper og aktiviteter og øke besøksfrekvensen på biblioteket. Det er
også et mål å kunne gi våre nye hytteinnbygger et kulturelt tilbud.
Det er i denne sammenheng også nødvendig å samarbeide på tvers innen kultur – bibliotek, generelt
kulturformidling – barne- og ungdomsarbeid. Ut over dette må det også være et samarbeid og en
kartlegging av behov fra kunstforening, historielag og kor, revygrupper o.l.
For øvrig må samarbeidsånden settes i høysetet på enheten for øvrig. Gjennomgang av oppgaver,
fellesmøte med alle ansatte vil kunne bidra til å omfordele / fordele oppgaver på andre måter enn vi gjør i
dag. Det vil også kunne bidra til en bevisstgjøring om hvilke oppgaver som tilligger den enkelte
medarbeider.
Oppfølging av den enkelte medarbeider, kompetanseheving og inspirasjon må være viktige stikkord for
det neste år. Vi må lete etter muligheter innen de rammer og med de ressursers som er til rådighet, gjerne
gjennom at ansatte selv kommer opp med de beste løsningene for å kunne yte en god tjeneste.
Faglig oppdatering og kompetanse må alltid være i høysete. Det vil skape gode fagpersoner som både er
inspirert og som bidrar til fellesskapet.
47
SERVICEKONTORET
Handlingsprogram
Status:
Servicekontoret har en tjenesteyting som er effektiv, brukerorientert og serviceinnstilt.
Kort saksbehandlings/responstid via telefon, mail og skranke.
Hjemmesiden er under kontinuerlig oppdatering slik at innbyggere og andre skal kunne finne den
informasjonen de trenger til enhver tid.
Personalet tilknyttet servicekontoret har ansvar for fronttjeneste, post- og journalføring, sentralarkivet,
utleie av Thonhallen, koding av nøkler til URSUS og Flå Veksthus, eiendomsoppgaver, utleie
kommunale leiligheter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sentralbord og ekspedisjon
Postmottak – mailer for Flå kommune
Fordeling av post, frankere og levere post i butikk
Postføring (sentraladministrasjon/byggesøknader/tekniske tjenester/skog/landbruk/
næring/kultur/helse/sosial/personal/skole og barnehage)
Eiendomsoppgaver
Avtale med Skatt Sør om å informere/veilede om deres tjenester
Lage nabolister/situasjonskart
Avlaste etatene med kopiering/utsending
Påmeldinger til div. arrangement/møter
Bestilling av møterom
Salg av bøker, kommunepins
Kontantkasse
Utlån av nøkler til kommunale bygg, koding av nøkler til URSUS/Thonhallen og Flå Veksthus
Administrering av låssystemene i Thonhallen og Flå Veksthus
Administrere bruken av tjenestebilen
Stempling og godkjenning av byggesaker for utsendelse fra teknisk etat.
CIM-ansvarlig
Betjene biblioteket 3 dager i uken
Servicefunksjon for hele Flå Veksthus
Mål:
Servicekontoret skal hele tiden jobbe for å bli bedre og kontinuerlig oppdatere seg på aktuelle områder.
Beredskap:
Leder på servicekontoret er CIM-ansvarlig (CIM er et krisestøtteverktøy) og sitter også som loggfører i
kriseledelsen.
Vi er med på gjennomføring av alarmtester hver måned.
48
PLAN, BYGG OG NÆRING
Handlingsprogram
PLAN:
STATUS:
• Kommunedelplanen for Gulsvikområdet har vært på høringer og det gjenstår fortsatt en
innsigelse fra vegvesenet som må avklares.
• Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er igangsatt og planen forventes
ferdig våren 2016.
• Områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet er vedtatt.
MÅL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kommunedelplanen for Gulsvik-området sluttføres innen utgangen av 2015.
Arbeidet med kommuneplanens arealdel ventes gjennomført våren 2016.
Kommunens trafikksikkerhetsplan rulleres i løpet av 2015.
Flå kommune skal overholde de tidsfrister for behandling av plansaker som er fastsatt i sentrale
forskrifter.
Flå kommune skal ved behandling av plansaker legge vekt på samfunnssikkerhet, risiko- og
sårbarhetsanalyser samt universell utforming.
Fortsette adresseringen slik at opp i mot 100% av adresseverdige bygninger er adressert innen
utgangen av 2016.
Skilting av vegnavn, i første rekke der det er fastboende, gjennomføres i løpet av 2016.
Planstrategi for Flå behandles av kommunestyret senhøstes 2016.
OPPNÅELSE:
1. Kommunedelplanen for Gulsvik-området er ennå ikke sluttført. Det gjennomføres forhandlinger
med vegvesenet i forb. med innsigelse til planen.
2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel er godt i gang og den forventes vedtatt i løpet av våren
2016.
3. Rulleringen av trafikksikkerhetsplanen er ikke gjennomført. Dette må gjøres innen utgangen av
2015.
4. Tidsfristene overholdes, men for planfremmer kan det virke som mye tar lang tid. Årsaken til
dette er at kommunen ikke alltid kan forutsi om det kommer innsigelser og/eller klager på
planforslag.
5. Når det gjelder ROS-analyser så er dette blitt en naturlig del av alle planer.
6. Adresseringen er for det meste gjennomført (86% har nå vegadresser).
7. Skilting av vegnavn er ikke gjennomført.
TILTAK:
Det må jobbes intensivt ovenfor sentrale myndigheter og avholdes møter for om mulig å få avklart de
innsigelser som finnes på planer under arbeid. Dette krever store ressurser og mye arbeidstid og
kommunen må i stor grad basere seg på innleid hjelp til dette arbeidet.
Når det gjelder utarbeiding av kommuneplaner og områderegulering så er det viktig å legge mye arbeid i
utreding av konsekvenser og samfunnsvirkninger av de nye tiltak som foreslås. Her må det brukes mye
49
tid og ressurser slik at man ikke blir møtt med mengder av innsigelser når planene legges ut til ettersyn.
Til store deler av dette arbeidet må kommunen benytte innleid hjelp, alternativt ansette egen planlegger.
UTFORDRING:
•
Jobbe for at de føringer og intensjoner som er lagt i samfunnsdelen følges opp
i arealplanleggingen.
•
Stadig økende krav til div. utredninger og vurderinger i forhold til nye lover,
forskrifter, rikspolitiske retningslinjer og regjeringens politikk, stiller store krav til kunnskap,
tidsforbruk og økonomi.
BYGGESAK:
STATUS:
Kommunen har i utgangspunktet ca. 1 stilling som byggesaksbehandler.
Stort sett overholdes saksbehandlingsfristen (gjelder i de saker som er komplette når de innsendes til
kommunen). Det er fortsatt en del innsendte saker med mangler, men i disse sakene løper ikke
saksbehandlingsfristen før saken er komplett. Byggesaksbehandler legger vekt på å sende ut foreløpig
svar i slike saker slik Forvaltningsloven foreskriver.
MÅL:
1.
De saksbehandlingsfrister som fremgår av gjeldende forskrifter skal overholdes.
2.
Saksbehandlingen skal i større grad legge vekt på samfunnssikkerhet, dvs. ras, flom, osv.
3.
Tiltak mot radon-belastning skal vektlegges ved saksbehandlingen.
4.
Etter krav fra overordnet myndighet skal det gjennomføres flere tilsyn med byggevirksomheten.
5.
Det er et krav i alle byggetillatelser at det skal innsendes rapport/kvittering for levert
bygningsavfall før ferdigattest blir utstedt. Oppfølging av dette kravet skal skjerpes.
OPPNÅELSE:
1. Saksbehandlingsfristene overholdes.
2. ROS-vurderinger er en naturlig del av byggesaksbehandlingen.
3. Krav om radonforbyggende tiltak i alle byggesaker (bygg for opphold av mennesker).
4. Økt fokus på tilsyn, men dette er tidskrevende i en hektisk hverdag. Tilsynsobjekter plukkes ut
basert på erfaring.
TILTAK:
1.
Utarbeide rutiner som sikrer at de byggesaker som innsendes er mest mulig komplette slik at
saksbehandlingen kan gjennomføres raskt og smidig. Dette kan oppnås ved tidlig kontakt med
tiltakshavere og utbyggere slik at konflikter avklares mest mulig på forhånd.
2.
Påse at all nødvendig dokumentasjon vedr. flom, rasfare, radon, osv. foreligger når saken skal
behandles.
UTFORDRING:
Mengden byggesaker varierer sterkt i forhold til årstidene. Utfordringen er å holde pålagte tidsfrister når
saksmengden er som størst, dvs. på våren/forsommeren og om høsten (før snøen kommer).
Det er også en tydelig trend at det må behandles flere klagesaker. Slike saker tar lang tid og krever mye
ressurser.
50
OPPMÅLING:
STATUS:
All oppmåling/kartforretninger er satt bort.
Oppmåling foretas kontinuerlig i målesesongen og fristene overholdes. Saksbehandling og
matrikkelføring foretas av kommunen.
MÅL:
De tidsfrister som fremkommer av matrikkelloven skal overholdes (hvis ikke skal oppmålingsgebyret
automatisk halveres).
OPPNÅELSE:
Tidsfristene er overholdt.
TILTAK:
Oppmålingsmyndigheten følger dette nøye opp med oppmålingsfirmaet gjennom gode rutiner og
tilgjengelige dataprogram.
UTFORDRING:
Mengden oppmålingssaker varierer fra år til år. Viktig at fristene følges nøye opp gjennom gode rutiner.
KART:
STATUS:
Pr. i dag ligger alle vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner ute på hallingkart.no i digital form
samt i kommunens digitale planarkiv som også inneholder aktuelle dokumenter tilhørende hver plan.
MÅL:
Alle FKB-kartbaser skal være mest mulig ajour i løpet av året. Arealplaner skal være lagt inn i
kommunens planarkiv og planbaser slik at disse til enhver tid er mest mulig ajour.
OPPNÅELSE:
Reguleringsplaner i kommunes digitale planarkiv er ajour. Digitale planbaser er også ajour og
kvalitetsgodkjent av Kartverket.
UTFORDRING:
Kommunen blir stadig pålagt ansvaret for ajourføring av flere og flere kartbaser/ –typer.
Dette gjelder også baser for alle plantyper som skal ajourføres, kontrolleres i hht. sosi-standard og
innsendes for kontroll til Kartverket. Dette tar etter hvert svært mye tid på etaten og utfordringen er å få
tid nok til å følge opp dette og holde kartbasene ajour og med korrekte kodinger.
51
INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BRANN/FEIETJENESTER
Handlingsprogram
Status:
Hallingdal brann- og redningsteneste iks(HBR) leverer funksjonene som brannsjef, leder forebyggende
og leder beredskap i Flå brannvesen. Dette er lovpålagte funksjoner der stillingsprosentene på de ulike
funksjonene blir fastsatt ut fra innbyggertall. Det er undertegnede som innehar alle tre funksjonene, som
utgjør til sammen 67% stilling i Nes og Flå.
Jeg har hatt disse funksjonen i ca. 3 måneder så det tas forbehold om at jeg ikke har fått oversikt over
alle forhold ennå.
Forebyggende:
§13 tilsyn:
Gunnar Lagmandokk skal i 2016 gjennføre alle §13 tilsyn i Nes og Flå.
Feiing og tilsyn i bolig:
I påvente av vurderingen om Flå brannvesen skal inngå i et brannvesen med flere kommuner er det ikke
ansatt noen i den 40% vakante stillingen som feier i Flå. Vestnorske feietjenester er i 2015 leid inn for å
utføre feiing og tilsyn i 2015. De har gjennomført alt, og vi er a jour med planlagte feiinger og tilsyn i
2015.
Informasjons- og motivasjonstiltak:
Dette er et lovpålagt område der det forventes at vi deltar på minimum de sentralintierte aktivitetene.
Beredskap:
Øvelser:
Det blir gjennomført en øvelse pr. mnd. Det er ikke gjennomført alle lovpålagte øvelser pr. år. Dette
gjelder spesielt røykdykkerøvelser. Vi har derfor måtte legge inn noen ekstra øvelser høsten 2015. Men
vi kommer ikke a jour i år fordi flere har for lite oppmøte på øvelser(se vedlagt dokument på oppmøte).
Alle mannskap må kalles inn til alle øvelser. På røykdykkerøvelsene har det tidligere ikke vært vanlig å
ha med mannskap som ikke er røykdykkere, dette kan føre til at de mannskapene som ikke er
røykdykkere ikke blir så samkjørt med røykdykkerne som de burde, og at de ikke får øvd tilstrekkelig i
oppgavene. Dette gjelder oppgaver som vannføring, pumpekjøring, logistikk med luft og utstyr, logging
av innsatsen osv.
Det blir for lite trening på oppgavene ved de utrykningene Flå brannvesen har. En brann eller ulykke er
lik i Flå som f.eks. i Oslo, og det forventes av skadelidte, DSB, forsikringsselskap, innbyggere, media
osv. at vi løser oppgavene på en like god måte i små brannvesen som i store. Kravene til brannvesenet
som etat har blir vesentlig skjerpet de siste 4-5 årene. Og det skilles ikke på kravene til et deltids- og et
heltidsbrannvesen. Skjerpede krav viser bla evalueringene av brannene i Lærdal, Flatanger, Frøya,
Gudvangatunnelen osv. Samt flere eksempel på regresskrav fra forsikringsselskap på f.eks. branner som
har blusset opp igjen etter slokkeinnsats.
Vi må derfor øve mer enn før, og øve bedre. I å øve mere ligger at vi MÅ gjennomføre alle lovpålagte
øvelser. I å øve bedre ligger bedre struktur på planlegging og gjennomføring av øvelsene med å definere
klare mål, evaluere disse og rette opp i etterkant ved å endre rutiner o.l. Hver enkelt av mannskapene kan
mye og gjør en god jobb ved utrykninger, men det er behov for å strukturere øvelsene og øve mere for å
bli bedre samkjørt. Det er også mye å hente på å forbedre samarbeidet mellom mannskapene.
52
Utdanning/opplæring:
Det er fire mannskap som mangler grunnkurs og fem som mangler nettbasert kurs. Se vedlagt
opplæringsplan. Det er flere som burde har utrykningskurs kode 160.
Utrykninger:
Viser her til punktet under øvelser om behovet for å øve mer.
Vi deltar i et prosjekt som Norsk Luftambulanse har som kalles «Mens du venter på ambulanse» Dette
går ut på at mannskapene våre rykker ut på livreddende førstehjelp dersom ambulansen er langt unna.
Det er gjennomført kurs for alle mannskaper på dette. Det må forventes noen flere utrykninger i 2016 på
dette området. Erfaringsvis mellom 5 og 10 utrykninger i året.
Biler/utstyr:
Biler og utstyr er på et bra nivå, bortsett fra mannskapsbilen. Denne mangler forsvarlige sikkerhetsbelter
som er et lovpålagt krav i brannbiler. Bilen skal være en mannskapsbil, men den har ikke
mannskapscabin, kun en stor hytte med benk for mannskapene bak førersetet. Denne benken er for trang
til at røykdykkerne kan kle på seg røykdykkerutstyret på vei ut, de må kle på seg når de har kommet
frem til brannstedet, noe som medfører at det tar lengre tid før røykdykkerinnsats kan iverksettes. Det er
også et stressmoment for røykdykkerne å måtte gjøre dette ved fremkomst, i stedet for å være ferdig
påkledt og kunne gå rett på innsatsen slik det gjøres i andre brannvesen. Det er nær sagt ingen
brannvesen som ikke har dobbeltcabin pga dette, men også fordi mannskapene har helt nødvendig tid
sammen i bilen på vei ut for at utrykningsleder skal gi oppdrag til mannskapene i bilen, gjøre
mannskapene faglig og psykisk forberedt på hva som møter de på ulykkesstedet og for at alle skal få en
lik situasjonsforståelse. Hos oss sitter de så trangt bak i bilen at nær sagt alle kjører privatbil ut på
ulykkesstedet. Oppsummert utfordringene med mannskapsbilen vi har i dag:
• HMS:
o Mannskapene er ikke forsvarlig sikret om de sitter bak i bilen
o De blir lite samordnet på vei ut, og farlige situasjoner kan oppstå pga misforståelser om
oppgavene.
o Veldig mange velger å kjøre privatbil direkte ut til ulykkesstedet. Dette er en risiko fordi
det er veldig lett for at de kjører aggressivt for å rekke frem fort.
o Det er et stressmoment for mannskapene å ha på seg røykdykkerutstyret når de er fremme
på ulykkesstedet/brannstedet. En ekstra påvirkning på stress er huseiere/publikum i
nærheten. Dette kan føre til at utstyret ikke blir tatt riktig på og vi kan få skader på
mannskapene når de kommer inn i røyk/flammer.
• Faglig:
o Det blir vanskelig for utrykningsleder å lede, og vanskelig for mannskapene å få lik
situasjonsforståelse, som kan føre til at innsatsen ikke blir utført på en god måte.
o Det tar lengre tid før de er i innsats på røykdykking siden de ikke er klar når de kommer
frem. På trafikkulykker må de i mange tilfeller gå langt, langs hele køen av biler siden de
ikke har blålys på privatbilene.
• Økonomi:
o Kjøregodtgjørelse må utbetales på mannskaper som kunne sitte på med brannbilen.
Administrativt:
HMS:
Det er behov for å oppdatere brannvesenets HMS system
Rutiner/Prosedyrer/Beredskapsplaner/Innsatsplaner:
53
Det er behov for å lage/oppdatere brannvesenets rutiner og prosedyrer. Samt å ha innsatsplaner på de
største og mest komplekse byggene.
Beredskapsplanene til HBR gjelder for Flå også. (Jernbaneulykker, Skogbranner, kraftstasjoner osv.)
Personal:
Det er behov for å gjennomføre en arbeidsmiljøkartlegging i brannvesenet.
Mål:
Forebyggende:
§13 tilsyn:
o Gjennomføre tilsyn i alle særskilte brannobjekter (§13 bygg)
o Oppdatere fortegnelsen over særskilte brannobjekter
o Gjennomføre en risikovurdering av forebyggendeområdet ut frå krav i ny forskrift som kommer i
2016
Feiing og tilsyn i bolig:
o Gjennomføre tilsyn og feiing i alle boliger som skal ha det ift.fastsatt frekvens.
Informasjons- og motivasjonstiltak:
o Delta på minimum de sentralinitiserte aktivitene.
Beredskap:
Øvelser:
o Gjennomføre alle lovpålagte øvelser.
o Alle øvelser skal ha en skriftlig plan med definerte mål for øvelsen.
o Målet for øvelsen skal evalueres på alle øvelser.
o Alle forbedringspunkter som kommer opp på øvelser skal implementeres i etterkant.
o Gjøre tiltak for at flere møter på øvelsene.
Utdanning/opplæring:
o Alle som ikke har gjort det skal gjennomføre nettbasert opplæring(lovpålagt for alle mannskap)
o Sende to mannskap på grunnkurs deltid dersom det blir arrangert kurs regionalt (lovpålagt for
alle mannskap)
Utrykninger:
o Vi skal rykke ut på «mens du venter på ambulanse» oppdrag i 2016, anslagsvis ca. 5-10
utrykninger.
Biler/utstyr:
o Det skal i 2016 jobbes med å bytte ut mannskapsbilen på Flå, det er behov for å bytte ut denne så
fort det lar seg gjøre.
54
Administrativt:
HMS:
o HMS systemet for brannvesenet skal oppdateres slik at det er i henhold til krav. Det vil bli lagt
inn i det elektronisk baserte systemet til HBR.
Rutiner/Prosedyrer/Beredskapsplaner/Innsatsplaner:
o Det skal lages prosedyrer og rutiner for alle arbeidsområder. Alle mannskaper skal ha god
innføring i rutinene og de skal brukes som grunnlag for alle øvelser.
Personal:
Det skal i 2016 gjennomføres en arbeidsmiljøkartlegging i brannvesenet.
Tiltak:
Forebyggende:
§13 tilsyn:
o I årsplanen for forebyggende må det gjennomføres en risikovurdering av forebyggendeområdet
ut frå krav i ny forskrift som kommer i 2016
Feiing og tilsyn i bolig:
o Frem til avklaringer på eventuelle strukturendringer skal det leies inn et privat firma for
gjennomføring av tilsyn og feiing i bolig i 2016.
Informasjons- og motivasjonstiltak:
o Må beskrives i årsplanen.
Beredskap:
Øvelser:
o Det må i løpet av 2015 utarbeides en øvelsesplan for 2016 med fastsatte tider og hvem som har
ansvar for øvelsene, for å sikre gjennomføring av alle lovpålagte øvelser.
o Det skal utarbeides ny prosedyre for gjennomføring av øvelser for å sikre:
o En skriftlig plan med definerte mål for øvelsen.
o At målet/målene for øvelsen evalueres på alle øvelser.
o At alle forbedringspunkter som kommer opp på øvelser implementeres i etterkant.
o Det skal gjennomføres en samtale med hver enkelt av mannskapene med blant annet som formål
å sikre at flere møter på øvelsene. Når de er ansatt i en jobb med lovpålagt opplæring/øvelser så
kreves det at de møter på dette. Kommunen/brannvesenet har ansvaret for at de mannskapene de
setter i innsats har nødvendig opplæring, dersom mannskaper som ikke har nødvendig opplæring
skader seg i innsats er det kommunen som får problemet.
Utdanning/opplæring:
o Alle som ikke har gjort det skal gjennomføre nettbasert opplæring lovpålagt for alle mannskap).
De som mangler vil bli kontaktet og meldt opp på Norges brannskole.
o Vi skal sende to mannskap på grunnkurs deltid dersom det blir arrangert kurs regionalt (lovpålagt
for alle mannskap)
Utrykninger:
o Vi skal rykke ut på «mens du venter på ambulanse» oppdrag i 2016, anslagsvis ca. 5-10
utrykninger.
55
Biler/utstyr:
o Det skal i 2016 jobbes med å bytte ut mannskapsbilen på Flå, det er behov for å bytte ut denne så
fort det lar seg gjøre.
Administrativt:
HMS:
o HMS systemet for brannvesenet skal oppdateres slik at det er i henhold til krav. Det vil bli lagt
inn i det elektronisk baserte systemet til HBR.
Rutiner/Prosedyrer/Beredskapsplaner/Innsatsplaner:
o Det skal lages prosedyrer og rutiner for alle arbeidsområder. Alle mannskaper skal ha god
innføring i rutinene og de skal brukes som grunnlag for alle øvelser.
Personal:
HAVA Bedriftshelsetjeneste er engasjert for å gjennomføre en en arbeidsmiljøkartlegging i
brannvesenet. Dette arbeidet vil foregå utover i 2016.
56
INTERKOMMUNALT SAMARBEID - IKT-TJENESTER
Budsjett 2016 - Styringsgruppe IKT 31.8.2015
Fast
Folketall 01.01.15
Flå
0
1 033
Nes
3 414
Gol
4 588
Hemsedal
2 344
Ål
4 716
Hol
4 471
SAMMENDRAG
TILTAK
Flå
Region
IKT Hallingdal
3
Vertskommuner
3
SUM TILTAK
DRIFT
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
107 740
356 075
478 521
244 475
491 871
466 318
26 621
87 981
118 236
60 406
121 535
115 221
134 361
444 056
596 757
304 882
613 406
581 539
Flå
Region
Nes
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
835 201
2 258 662
2 903 688
1 491 930
3 018 884
2 925 636
IKT Hallingdal
3
729 268
2 410 185
3 238 995
1 654 796
3 329 359
3 156 396
Vertskommuner
3
245 638
811 819
1 090 986
557 382
1 121 423
1 063 164
1 810 107
5 480 666
7 233 669
3 704 108
7 469 667
7 145 197
Flå
Nes
Gol
Ål
Hol
SUM DRIFT
REGION
TILTAK
Nye
Regionalt prosjekt (2016)
Under arbeid
Kommune
3
Fagsystemer under arbeid Kommune
3
Moduler til eksisterende systemer
Kommune
3
Sum tiltak region
Hemsedal
107 740
356 075
478 521
244 475
491 871
466 318
107 740
356 075
478 521
244 475
491 871
466 318
DRIFT
Lisenser
Flå
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
Nytt regionalt system (2016)
Økonomi, lønn, fakturering, Kommune
e-handel
3
62 786
207 503
278 858
142 468
286 638
271 747
Sak/arkiv, inkl moduler
Kommune
3
18 082
59 761
80 311
41 031
82 552
78 263
Trio
Kommune
3
19 589
64 741
87 004
44 450
89 431
84 785
Web/skjema
Kommune
3
16 073
53 121
71 388
36 472
73 379
69 567
Intranett
Kommune
3
2 009
6 640
8 923
4 559
9 172
8 696
Kvalitet
Kommune
3
7 534
24 900
33 463
17 096
34 397
32 610
Microsoft
Kommune
3
120 548
398 405
535 408
273 539
550 345
521 754
Bibliotek
Kultur
3
6 781
22 410
30 117
15 387
30 957
29 349
Kulturskole
Kultur
3
3 265
10 790
14 501
7 408
14 905
14 131
Skole/barnehage
Oppvekst
3
31 644
104 581
140 545
71 804
144 466
136 961
Pedagogisk programvare
Oppvekst
3
7 785
25 730
34 578
17 666
35 543
33 697
Læringsplattform, inkl. FEIDE
Oppvekst
3
18 585
61 421
82 542
42 171
84 845
80 437
57
Budsjett 2016 - Styringsgruppe IKT 31.8.2015
Fast
Folketall 01.01.15
Flå
0
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
1 033
3 414
4 588
2 344
4 716
4 471
180 000
91 083
46 534
93 624
88 760
Pleie/omsorg
Pleie/omsorg
3
130 000
PPS pleie/omsorg
Pleie/omsorg
3
1 858
6 142
8 254
4 217
8 484
8 044
Individuelle planer
Pleie/omsorg
6 279
20 750
27 886
14 247
28 664
27 175
Turnus
Pleie/omsorg
19 518
64 506
86 688
44 289
140 000
160 000
Helsestasjon
Helse
3
22 000
40 000
50 665
25 884
52 078
49 373
Legekontorer
Helse
3
51 000
48 000
97 000
58 000
83 000
115 000
Sosial
Sosial
3
45 000
50 000
56 927
29 083
58 515
55 475
Barnevern
Barnevern 3
Kart/kommtek
Teknisk
3
UMS befolkningsvarsling
Teknisk
3
Sum
Serviceavtaler, linjeleie
9 041
29 880
40 156
20 515
41 276
39 132
69 315
229 083
307 860
157 285
316 449
300 009
2 311
7 636
10 262
5 243
10 548
10 000
671 004
1 716 001
2 174 417
1 119 347
2 269 268
2 214 963
Nes
Gol
Ål
Hol
Flå
Hemsedal
Linje EDI - økonomi
Kommune
1 005
3 320
4 462
2 279
4 586
4 348
Linje internett
Kommune 3
7 785
25 730
34 578
17 666
35 543
33 697
Bredbånd
Kommune 3
35 662
117 862
158 392
80 922
162 810
154 352
3 516
11 620
15 616
7 978
16 052
15 218
Telekostnader fellesttjenester Kommune
Drift fagsystemer
Kommune
12 557
41 501
55 772
28 494
57 328
54 349
Linje Helsenett
Helse/omsorg
3
11 050
36 520
49 079
25 074
50 448
47 827
71 576
236 553
317 898
162 414
326 767
309 792
Flå
Nes
Sum
Fagutvikling
Drift
faggrupper
Opplæring i
fagsystemer
Generell
opplæring for
brukere
Kommune
Hemsedal
Ål
Hol
7 233
23 904
32 124
16 412
33 021
31 305
Kommune 3
32 649
107 901
145 006
74 083
149 052
141 308
Kommune 3
12 557
41 501
55 772
28 494
57 328
54 349
52 439
173 306
232 902
118 989
239 400
226 963
Kommune 3
40 183
132 802
178 469
91 180
183 448
173 918
3
835 201
2 258 662
2 903 688
1 491 930
3 018 884
2 925 636
Nes
Gol
Ål
Hol
Sum
IKT-koordinator
Gol
3
SUM DRIFT REGION
IKT HALLINGDAL
TILTAK
Nye
Bytte WiFi-system
Flå
3
Ident-håndtering (integrasjoner)
Forvaltning av mobile enheter (MDM/MAM)
Hemsedal
17 580
58 101
78 080
39 891
80 259
76 089
1 507
4 980
6 693
3 419
6 879
6 522
0
0
0
0
0
0
58
Budsjett 2016 - Styringsgruppe IKT 31.8.2015
Fast
Folketall 01.01.15
Flå
0
1 033
Nes
3 414
Gol
4 588
Hemsedal
2 344
Ål
4 716
Hol
4 471
Under arbeid
Integrasjon HRM-AD
2 511
8 300
11 154
5 699
11 466
10 870
5 023
16 600
22 309
11 397
22 931
21 740
Sum tiltak IKT Hallingdal
26 621
87 981
118 236
60 406
121 535
115 221
Drift
Flå
Telefoni - konsolidering fase 2
3
Personalkostadner
515 295
Kontorkostnader
Nes
Gol
1 703 016
2 288 646
Hemsedal
1 169 265
Ål
Hol
2 352 497
2 230 282
8 237
27 224
36 586
18 692
37 607
35 653
Lisenser programvare IKT Hallingdal
10 548
34 860
46 848
23 935
48 155
45 654
Opplæring
16 977
56 109
75 403
38 523
77 507
73 480
Arbeidsstasjoner, mm
7 735
25 564
34 355
17 552
35 314
33 479
Leie transportmidler
6 027
19 920
26 770
13 677
27 517
26 088
564 820
1 866 694
2 508 609
1 281 643
2 578 597
2 444 637
Flå
Nes
Gol
Ål
Hol
Servere, lagring, nett, mm
53 845
177 954
239 149
122 181
245 821
233 050
Service/driftsavtaler
36 365
120 186
161 515
82 518
166 021
157 396
Sum
Driftsmidler
Hemsedal
Lisenser programvare datasenter
3
29 836
98 605
132 513
67 701
136 210
129 134
Kjøp av konsulenttjenester
3
44 402
146 746
197 209
100 753
202 710
192 180
Sum
164 448
543 491
730 386
373 153
750 763
711 760
SUM DRIFT IKT HALLINGDAL
729 268
2 410 185
3 238 995
1 654 796
3 329 359
3 156 396
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Hol
Gol
Hemsedal
VERTSKOMMUNER
TILTAK
Nye
Flå
Ingen
Under arbeid
Kommune
3
Kommune
3
Kart/geodata/kommtek
Flå
Teknisk
3
Sak/arkiv
Ingen
Sum tiltak vertskommuner
DRIFT
Vertskommunesystemer
Gol
Flå
Nes
36 824
121 700
163 550
83 557
Ål
168 113
Hol
159 379
Kommune
3
35 160
116 201
156 161
79 782
160 517
152 178
Økonomi, lønn, fakturering
Nes
Kommune
3
102 074
337 348
453 354
231 618
466 003
441 793
Skole
Hol
Skole
3
35 366
116 882
157 075
80 249
161 458
153 070
Sikker sone
Ål
Helse/omsorg3
36 215
119 688
160 845
82 176
165 333
156 744
245 638
811 819
1 090 986
557 382
1 121 423
1 063 164
SUM DRIFT VERTSKOMMUNER
59
INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BARNEVERNSTJENESTE
60
BETALINGSSATSER FOR TJENESTER, AVGIFTER OG GEBYRER LAGT TIL
GRUNN FOR BUDSJETTARBEIDET
Kirken
Tjeneste
Festeavgift
Pris 2015
kr 170
Pris 2016
kr 170
Pris 2015
kr 64
kr 200
Pris 2016
kr 64
kr 200
Sentraladministrasjonen
Tjeneste
Purring
Betalingsoppfordring
Priser for kopiering
Format
A4
kopier
A4 kopier
A3 kopier
A3 kopier
A4
Fargekopier
A3
Fargekopier
Antall
Ensidige kopier Ensidige kopier Tosidige
Tosidige kopier
inkl. mva
eks. mva
kopier
eks. mva
inkl. mva
10-500
kr. 1,00
kr 0,80
kr 1,50
kr 1,20
over 500
kr. 0,50
kr 0,40
kr 0,75
kr 0,60
1-10
over 10
kr 2,00
kr 1,75
kr 1,60
kr 1,40
kr 3,00
kr 2,00
kr 2,40
kr 1,60
1
kr 6,-
kr 4,80
1
kr. 12,-
kr 9,60
Resultatenhet for skole, skolefritidsordning
Skolefritidsordning
Foreldrebetaling pr. måned
Tjeneste
Skolefritidsordning
Pris 2016
1 dag pr. uke
2 dager pr. uke
3 dager pr. uke
4 dager pr. uke
5 dager pr. uke
Ettermiddager utenom fast avtale
Hele dager utenom fast avtale
Kr 370 ,- (før og etter/bare etter skoletid)
Kr 740 ,- (før og etter/bare etter skoletid)
Kr 1120 ,- (før og etter/bare etter skoletid)
Kr 1.490,- (før og etter/bare etter skoletid)
Kr 1.860,-- (før og etter/bare etter skoletid)
Kr 120,- pr. ettermiddag
Kr 240,- pr. dag
Morgentilbud mellom kl 7.00 og kl 8.30 for barn med SFO plass
om ettermiddagen
Morgentilbud mellom kl 7.00 og kl 8.30 for barn uten SFO plass
pr. dag.
Gratis
Kr 40,-
61
Mat 1 dag
pr. uke
Kr 60,-
Mat 2 dager pr. uke
Mat 3 dager pr. uke
Kr 120,Kr 180,-
Mat 4 dager pr. uke
Mat 5 dager pr. uke
Mat ekstra dag
Kr 240,Kr 300,Kr 35,-
Hvis det er flere søsken i skolefritidsordningen, skal den som har størst plass betale fullt, barn 2 får 50%
søskenmoderasjon jfr. kommunestyre vedtak 0068/00.
Søskenmoderasjon gis ikke på ekstradager.
Åpningstider:
SFO før skoletid: 07.00 - 08.30.
SFO ettermiddag: 14.00 - 16.30
Dag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Antall barn
formiddag
15
15
16
14
13
Resultatenhet for barnehage
Barnehageplass
Tjeneste
Barnehage
2 dager pr. uke, månedsbetaling
3 dager pr. uke, månedsbetaling
4 dager pr. uke, månedsbetaling
5 dager pr. uke, månedsbetaling
Antall voksne
formiddag
1 (+1 kl. 08:00)
1 (+1 kl. 08:00)
1 (+1 kl. 08:00)
1 (+1 kl. 08:00)
1 (+1 kl. 08:00)
Antall barn
ettermiddag
21
19
24
15
12
Ny sats 01.05.2015
kr 1.300
kr 1.800
kr 2.300
kr 2.580
Antall voksne
ettermiddag
3
3
3
2
2
Satser 2016
kr 1.400
kr 1.900
kr 2.400
kr 2.655
Søskenmoderasjon: Hvis det er flere søsken i barnehagen beholdes 50 % moderasjon.
Kjøp av enkeltdag
Kostpenger barnehage
Tjeneste
Barnehage
2 dager pr. uke, månedsbetaling
3 dager pr. uke, månedsbetaling
4 dager pr. uke, månedsbetaling
5 dager pr. uke, månedsbetaling
Pris 2015
Kr 230
Pris 2016
Kr 250
Pris 2015
Pris 2016
Kr. 136
Kr. 204
Kr. 272
Kr. 340
Kr. 136
Kr. 204
Kr. 272
Kr. 340
62
Pris 2015
Kr 17
Kost enkel dag
Pris 2016
Kr 17
Moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal
du ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015.
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2015 gjelder
det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 473 000 kroner.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvaret.
Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer
Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med
lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for
familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.
Resultatenhet pleie og omsorg og fysioterapi
Tjeneste
Pris 2016
Pris 2015
Trygghets alarm:
Leie av alarm(utenfor senteret)
Trygghetstelefon (i senteret)
Kr 213,- pr. kvartal (halv pris av kostnad)
Kr 0 - betaler for tellerskritt
Kr 250,- pr. kvartal
Kr 0 - betaler for tellerskritt
Frisklivssentral
Gruppetrening
Kostholds kurs
300
500
300
500
KOST
Månedsabonnement:
Kost månedsab
Middag månedsab
Kr. 2400,- / 2200,-pr. mnd
Kr. 1450,-/ 1200,-
Kr. 2400,- / 2200,-pr. mnd
Kr. 1600,-/ 1350,-
Enhetspris:
Frokost
Middag pensjonister m.m
Middag besøkende
Aftens
Kr. 30,Kr. 55,-/ 45,Kr. 80,-/ 70,Kr. 30,-
Kr. 30,Kr. 70,-/ 60,Kr. 75,
Kr. 30,-
Kr. 133,- pr døgn
Kr. 70.- pr dag
Kr. 70.- pr dag
Kr. 147,- pr døgn
Kr. 75,- pr dag
Kr. 75,- pr natt
Kr. 165,Kr. 660,Kr. 1120,Kr. 1910,Kr. 2270,-
Kr. 165,Kr. 660,Kr. 1120,Kr. 1910,Kr. 2270,-
Kr. 60,- (Maks. kr.160,- pr. mnd.)
Kr. 65,- (Maks. kr.175,- pr. mnd.)
Korttidsopphold institusjon
Døgnopphold
Dagopphold
Nattopphold
Praktisk bistand,
månedsabonnement:
Inntekt inntil 2G
Inntekt 2G - 3G
Inntekt 3G - 4G
Inntekt 4G - 5G
Inntekt > 5 G
Praktisk bistand
Inntekt inntil 2G
63
Inntekt 2G - 3G
Inntekt 3G - 4G
Inntekt 4G - 5G
Inntekt > 5 G
Kr. 90,Kr. 130,Kr. 170,Kr. 190,-
Kr. 110,Kr. 150,Kr. 190,Kr. 210,-
VASK AV TØY
Månedsabonnement:
Vask av privattøy månedsab
Leietøy
Kr. 230,- pr. mnd
Kr. 170,- pr. mnd
Kr. 300,- pr. mnd
Kr. 250,- pr. mnd
Enhetspris:
Vask:
Tørk i trommel:
Kr. 50,Kr. 35,-
Kr. 75,Kr. 50,-
Kr. 6190,- pr. mnd
Kommer i tillegg (kr. 600,- pr. mnd)
Kr 30,- pr mnd
Kr. 6400,- pr. mnd
Kommer i tillegg (kr. 600,- pr. mnd)
Kr 40,- pr mnd
HUSLEIE
Husleie omsorgsbolig
Strøm
Digital TV leie mott.
omsorgsbolig
Helse
Tjeneste
REISEVAKSINASJON
Vaksinepriser:
Egenandel voksen (over 18 år) for
1.gangs konsultasjon
Administrasjonsgebyr (dekker utgifter
til forbruksmateriell og utskrift av
vaksinasjonskort)
Pris 2015
Pris 2016
Pris pr vaksine hentes fra
Folkehelseinstituttets prisliste,
rundet opp til nærmeste 5,-.
Justeres x 2 pr år.
Kr. 141,-
Pris pr vaksine hentes fra
Folkehelseinstituttets prisliste,
rundet opp til nærmeste 5,-.
Justeres x 2 pr år.
Kr. 141,-
Kr. 50,-
Kr. 50,-
Kr 141,-
Kr 141,-
Kr 0,-
Kr 0,-
Kr 800,-
Kr 800,-
Kr 85,-
Kr 85,-
Kr 35,-
Kr 35,-
HØRSELSMÅLING VOKSNE
Egenandel (inkl utskrift av resultatet
fra målingen)
Måling m/henvisning fra lege
UTLEIE
Enuresealarm m/matte
UTSKRIFTER:
Utskrift/kopiering av pasientjournal til
pasient/repr. for pasient
Utskrift nytt vaksinasjonskort
Landbruk, næring og miljø
Tjeneste
Gebyr for delingssaker etter
jordloven
Konsesjonssaker
Konsesjonssaker, enkle/kurante
Pris 2015
kr 2.000
Pris 2016
kr 2.000
2.000
Kr 2.000
64
Konsesjonssaker, andre
Fellingsavgift for elg og hjort
Voksen elg
Elg kalv
Elg ungdyr i bestandsplan
Voksen hjort
Hjort kalv
5.000
Kr 5.000
kr 510
kr 300
kr 405
kr 390
kr 236
kr 510
kr 300
kr 405
kr 390
kr 236
Kulturskolen
2015
2016
Individuell musikkundervisning
Gruppeundervisning(dans,
musikk)
Kr 3.151,- pr. år
Kr 2.750,- pr. år
kr* 3.151,- pr. år
kr* 2.750,- pr. år
Prisene kan bli justert i henhold til
elevavgiften i Nes kommune.
Voksnen
kr 35
kr 40
Barn
Kr 20
Kr 30
Svømmebasseng
Tekniske tjenester
Tjenester
Pris 2015
Vannavgifter
Uendret
Abonnementsavgift
Uendret
Forbruk <300 m³, vekting 1
Kr. 2.150,- + mva
Forbruk >300<500 m³, vekting 2
Kr. 4.300,- + mva
Forbruk >500<1000 m³, vekting 3
Kr. 6.450,- + mva
Forbruk >1000 m³, vekting 5
Kr. 10.750,- + mva
Forbruksavgift
Uendret
Forbruksavgift
Kr. 21,82 pr. m³ + mva
NYTT:
Tilleggsgebyr ved manglende avlesning av vannmåler. Etter
oversittet frist av purring på vannmåleravlesning, må kommunen
foreta avlesning. Det faktureres da et tilleggsgebyr.
Tilkoblingsavgift
Uendret
Vannavgift tilkobling
Kr. 25.000 + mva
Kloakkavgifter
Abonnementsavgift
Forbruk <300 m³, vekting 1
Forbruk >300<500 m³, vekting 2
Forbruk >500<1000 m³, vekting 3
Forbruk >1000 m³, vekting 5
Øket med 16,7 %
Øket med 17,5 %
Kr. 2.350,- + mva
Kr. 4.700,- + mva
Kr. 7.050,- + mva
Kr. 11.750,- + mva
Pris 2016
Uendret
Uendret
Kr. 2.150,- + mva
Kr. 4.300,- + mva
Kr. 6.450,- + mva
Kr. 10.750,- + mva
Uendret
Kr. 21,82 pr. m³ + mva
750,- + mva pr. måler
Uendret
Kr. 25.000 + mva
Redusert med 3,5 %
Uendret
Kr. 2.350,- + mva
Kr. 4.700,- + mva
Kr. 7.050,- + mva
Kr. 11.750,- + mva
65
Forbruksavgift
Forbruksavgift
Tilkoblingsavgift
Kloakkavgift tilkobling
Renovasjon
Renovasjon for bolighus
Container
Renovasjon, sekk
Renovasjon kompost.
Renovasjon for hytter
Tilsyn med bedriftsrenovasjon
Faktureres bedriftene etter
forbruk.
Husleier
Depositum husleie
Husleie komm. boliger
Husleie næringslokaler
Feiing
Tilsynsavgift feiing (hvert 4. år)
Øket med 15,8 %
Kr. 20,84 pr. m³ + mva
Uendret
Kr. 25.000 + mva
Øket med 20 %
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
2.248,- + mva
2.580,- + mva
1.296,- + mva
1.274,- + mva
Uendret
Kr. 790,- pr. time
kr 6.000,Øket med 5 %
Ingen økning
Uendret
Kr. 256,- + mva a-konto pr.
år
Kr. 677,- + mva ved feiing
Kr. 160,- + mva ved feiing
Grunnavgift feiing inkl. 1 pipeløp
Avgift pr. pipeløp ut over
1 pipeløp
Ekstra (bestilt) feiing, feiing av
Faktureres pr. påbegynt time.
fritidsbolig
Tid løper fra avreise
kommunehus og til feier er
tilbake.
Timesats kr. 450,- + mva
Kjøring faktureres med
statens satser.
Eiendomsoppgaver
Øket med 4,2 %
Fullstendig eiendomsoppgave
Kr. 2.500,- + mva
Slamavgift.
Reduseres med 27,4 %
Årlige satser.
Helårsbebyggelse
Tett tank 0-5,0 m³.
Kr. 2.766,- + mva
Tømming hvert år.
Tett tank 5,0-10,0 m³.
Kr. 4.348,- + mva
Tømming hvert år.
Slamavskiller 0-4,5 m³.
Kr. 1.452,- + mva
Tømming hvert 2. år.
Slamavskiller 4,5-8,0 m³.
Kr. 2.146,- + mva
Tømming hvert 2. år.
Slamavskiller 8,0-12,0 m³
Kr. 3.402,- + mva
Tømming hvert 2. år.
Fritidsbebyggelse
Redusert med 7,1 %
Kr. 19,36 pr. m³ + mva
Uendret
Kr. 25.000 + mva
Uendret
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
2.248,- + mva
2.580,- + mva
1.686,- + mva
1.274,- + mva
Øket
Kr. 800,- pr. time
kr 6.000,Øket med 2 %
Ingen økning
Uendret
Kr. 256,- + mva a-konto pr.
år
Kr. 677,- + mva ved feiing
Kr. 160,- + mva ved feiing
Faktureres pr. påbegynt time.
Tid løper fra avreise
kommunehus og til feier er
tilbake.
Timesats kr. 450,- + mva
Kjøring faktureres med
statens satser.
Uendret
Kr. 2.500,- + mva
Uendret
Kr. 2.766,- + mva
Kr. 4.348,- + mva
Kr. 1.452,- + mva
Kr. 2.146,- + mva
Kr. 3.402,- + mva
66
Tett tank 0-5,0 m³.
Kr. 3.252,- + mva
Kr. 3.252,- + mva
Tømming hvert år.
Tett tank 5,0-10,0 m³.
Kr. 5.324,- + mva
Kr. 5.324,- + mva
Tømming hvert år.
Slamavskiller 0-2,5 m³.
Kr. 590,- + mva
Kr. 590,- + mva
Tømming hvert 4. år.
Slamavskiller 2,5-6,0 m³.
Kr. 724,- + mva
Kr. 724,- + mva
Tømming hvert 4. år.
Slamavskiller 6,0-10,0 m³.
Kr. 1.260,- + mva
Kr. 1.260,- + mva
Tømming hvert 4. år.
Slamavskiller 10,0-12,0 m³.
Kr. 1.260,- + mva
Kr. 1.260,- + mva
Tømming hvert 4. år.
Avgift for fremmøte når tømming I tilfeller hvor abonnenten ikke har klargjort tanken eller
ikke kan utføres.
slamavskilleren for tømming etter forutgående varsling, hvor
veiforhold eller andre hindringer medfører at tømming ikke
kan utføres, anses anlegget som tømt når renovatøren har
møtt frem for tømming. Gebyr beregnes som om anlegget er
tømt.
Tilsyn av private avløpsanlegg
Uendret
Øket
(over 15 pe)
Faktureres etter medgått tid med
kr 750,- + mva
kr 800,- + mva
timesats med min. og maks. sats.
Timesats
Minimumssats
kr 4.000,- + mva
kr 4.000,- + mva
Maksimumssats
kr 15.000,- + mva
kr 15.000,- + mva
Leie av
Kr. 450,- + mva pr. time
Kr. 500,- + mva pr. time
Vaktmester/Fagarbeider
Kr. 750,- + mva pr. time
Kr. 800,- + mva pr. time
Ingeniørtimer
Kr. 650,- + mva pr. time
Kr. 850,- + mva pr. time
Leiekjøring traktor, redskap og
fører
Uendret
Uendret
Kommunale tomter
kr 150,- pr m²
kr 150,- pr m²
Ødegårdsmoen
kr 150,- pr m²
kr 150,- pr m²
Bedehusmoen
Noter:
1. SELVKOST. Flå kommunestyre har tidligere vedtatt at kommunale avgifter skal ligge på 100 %
dekningsgrad (selvkost). Dette innebærer at de som mottar en tjeneste skal dekke kostnadene ved
denne tjenesten. For slam og renovasjon er kommunen pålagt å ligge på selvkost, mens for de
andre tjenestene kan kommunen velge å subsidiere.
2. VANN. Abonnementsavgiften beholdes uendret. Forbruksavgiften beholdes også uendret.
Dekningsgrad for vann med de foreslåtte satser: 100 %.
3. AVLØP. Avgiftene reduseres med 3,5 %. Abonnementsavgiften beholdes uendret, mens
forbruksavgiften reduseres med 7,1 %
Dekningsgrad for avløp med de foreslåtte satser: 100 %.
67
4. RENOVASJON. Renovasjonsavgiften beholdes uendret.
Dekningsgrad for renovasjon med de foreslåtte satser: 100 %.
5. SLAM. Slamavgiften beholdes uendret%.
Dekningsgrad for slam med de foreslåtte satser: 100 %
6. FEIING. Feieravgiftene beholdes uendret
Dekningsgrad for feiing med de foreslåtte satser: 100 %
7. TOTALE AVGIFTER.
Totale avgifter går noe ned i forhold til 2015-nivået for husstander tilknyttet kommunalt vann- og
avløpsnett. For en "normal" husstand tilsier dette en nedgang på 162,-. For husstander som ikke
er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett vil totale avgifter være uendret i forhold til 2015.
8. OVERSIKT OVER KOSTNADER
Det tas utgangspunkt i gjennomsnittlig forbruk for 2011 (110 m³) og satsene regnes ut deretter.
Videre forutsettes feiing hvert år for ett pipeløp og tilsyn. Kostnadene er ekskl. mva.
Husstand tilknyttet kommunalt vann/avløp:
Gebyrer
Vann
Avløp
Renovasjon
Feiing
TOTALT
2011
2012
2013
2014
2015
4.861,3.607,1.464,690,10.622,-
5.490,4.696,1.164,690,12.040,-
5.214,4.320,1.680,729,11.543,-
4.550,3.980,1.874,933,11.337,-
4.550,4.642,2.248,933,12.373,-
2016
4.550,4.480,2.248,933,12.211,-
Endring
Fastavgift
0,-162,0,0,-162,-
2.150,2.350,-
Husstand ikke tilknyttet kommunalt vann/avløp:
Gebyrer
2011
2012
2013
Slam
1.416,2.000,2.000,Renovasjon
1.464,1.164,1.680,Feiing
690,690,729,TOTALT
3.570,3.854,4.409,-
2014
2.000,1.874,933,4.807,-
2015
2016 Endring
1.452,- 1.452,0,2.248,- 2.248,0,933,933,0,4.633,- 4.633,0,-
Hytter
Gebyrer
Renovasjon
2014
1.062,-
2015
2016 Endring
1.274,- 1.274,0,-
2011
824,-
2012
660,-
2013
953,--
m³
pris
21,82
20,84
SOSIALTJENESTEN
Norm for stønad til livsopphold er lik den til enhver tid gjeldende veiledende statlige sats. (jf. K-sak
50/05 )
GEBYR FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN
1.1
Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom
areal fra 0 – 250 m²
kr
7.000,68
areal fra 251 – 500 m²
areal fra 501 – 2000 m²
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
kr
kr
kr
11.000,16.500,1.200,-
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 – 250 m²
kr
areal fra 251 – 500 m²
kr
areal fra 501 – 2000 m²
kr
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
kr
7.000,11.000,16.500,1.200,-
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. sak
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
areal fra 501 – 2000 m²
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
kr
kr
kr
Kr
7.000,11.000,16.500,1.200,-
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
volum fra 0 – 2000 m³
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.
kr
kr
7.000,1.300,-
1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Minstegebyr:
kr
1.300,1.2
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre
oppmålingsforretning.
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Det skal faktureres 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1.1 og 1.2 dersom saken blir trukket før den er gjort
ferdig eller at saken blir avvist eller at en ikke kan matrikkelføre den på grunn av endringer i
hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan gjøre den ferdig.
1.2.2 Registreringsbrev for hel teig
Utarbeidelse av registreringsbrev:
kr
4.000,-
1.3
Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av
eiendommens areal. Maksimalgrensen er satt til 500 m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som
i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grense-justering til veg- eller
jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
kr 5.000,kr 10.000,-
1.3.2 Anleggseiendom
69
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den
maksimale grensen settes til 1000 m³.
volum fra 0 – 250 m³
volum fra 250 – 1000 m³
kr 5.000,kr 10.000,-
1.4
Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
areal fra 0 – 250 m²
areal fra 251 – 500 m²
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører
en økning av gebyret på:
kr 13.000,kr 16.500,kr 3.500,-
1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være
registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføying er til stede.
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
volum fra 0 – 250 m³
volum fra 251 – 500 m³
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører
en økning av gebyret på:
kr 13.000kr 16.500,kr 3.500,-
1.5
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter
kr 2.000,For overskytende grensepunkter, pr. punkt
kr 800,1.6
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller
klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter
kr 5.000,For overskytende grensepunkter, pr. punkt
kr 2.000,Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7
Privat grenseavtale
Gebyr fastsettes etter medgått tid og minstesats er:
kr 1.500,-
1.8
Timepris for medgått tid
Timepris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser:
- feltarbeid
kr
- kontorarbeid
kr
1.280,1.020,-
1.9
Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og
de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget
70
tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har
fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
1.10 Betalingstidspunkt
Kommunen vedtar at gebyret kan kreves inn forskuddsvis.
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten, under sakens gang, forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken,
opprettholdes likevel gebyret.
1.12 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider
kr 175,Matrikkelbrev over 10 sider
kr 350,Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen
1.13 Tidsfrist for gjennomføring av saker
Dersom kommunen oversitter fristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18, 1. ledd for
oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19 i forskrift
om eiendomsregistrering. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd.
Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er
oversittet.
Med hjemmel i matrikkelforskriftens §18, tredje ledd, fastsetter Flå kommune at tidsfristen som er
fastsatt i matrikkelforskriftens §18, første ledd, ikke løper i perioden 15. oktober til 15. mai.
1.14 Betalingsbestemmelser
Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dersom rekvirenten ønsker å
utsette oppmålingsforretningen, beregnes gebyret etter satsene det året oppmåling skjer.
Gebyrsatsene inkluderer bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter.
Evt. tinglysingsgebyr etter gjeldende sats kommer i tillegg til gebyret.
Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving av gebyrene (jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars
1970 til skatteinspektørene).
Gebyrregulativet indeksreguleres automatisk hvert år i henhold til Statens kartverks indeks, med unntak
av gebyr etter pkt 1.12 som reguleres av Statens kartverk.
Betalingssatser etter plan- og bygningslovens §33-1
Gjeldende fra 01.01.2016
1. SØKNADSPLIKTIGE BOLIGER, JFR. PBL §§ 20-1, 20-2:
a Nybygg (med 1 bruksenhet)
kr. 12.000,-
b Tillegg pr. bruksenhet ved flere bruksenheter
kr. 2.000,-
c Tilbygg/påbygg over 50m2 BYA/BRA
kr. 5.500,71
d Tilbygg/påbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2
kr. 3.000,-
2. SØKNADSPLIKTIG FRITIDSBOLIG JFR. PBL §§ 20-1, 20-2:
a Nybygg
kr. 15500,-
b Tilbygg/påbygg over 50m2 BYA/BRA
kr. 6.000,-
c Tilbygg/påbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2
kr. 3.000,-
3. SØKNADSPLIKTIGE DRIFTSBYGNINGER ETTER PBL § 20-2:
a Nybygg
kr. 6.200,-
b Tilbygg/påbygg over 1000m2 BRA
kr. 5.000,-
c Tilbygg/påbygg under 1000m2 BRA SAK10 §3-2
kr. 3.000,-
4. SØKNADSPLIKTIGE FRITTSTÅENDE BYGG (GARASJE, UTHUS, ANNEKS M.M.) JFR.
PBL §§ 20-1, 20-2:
a Nybygg over 70m2 BYA
kr. 6.000,-
b Nybygg under 70m2 BYA
kr. 3.000,-
c Tilbygg over 50m2
kr. 5.500,-
d Tilbygg under 50m2
kr.3.000,-
5. INDUSTRIBYGG, HOTELLER OG ANDRE STØRRE BYGG TIL SERVICEFORMÅL ETC.,
NYBYGG, PÅBYGG, TILBYGG OG OMBYGGING JFR. PBL. § 20-1:
a Bruksareal inntil 100 m2
kr. 9.300,-
b Bruksareal inntil 200 m2
kr. 12.400,-
c Bruksareal inntil 300 m2
kr. 18.000,-
d Deretter for hver påbegynt 100 m2 bruksareal
kr. 3.100,-
72
6. ENDRING AV TILLATELSE JFR. PBL § 20-1
kr. 3.000,-
7. FOR ARBEID ETTER PBL § 20-1 SOM IKKE GÅR UNDER PKT. 1-5
kr. 4.000,-
8. FOR ARBEID ETTER PBL §§ 20-1, bokstav f, g, h, i, j, k og l og 20-2, bokstav c og d (andre
konstruksjoner eller anlegg, terrenginngrep, midl. bygninger, skilt, reklame, etc.)
kr. 4.000,-
9. FORNYELSE AV TILLATELSE ETTER BORTFALL, JFR PBL § 21-9
kr. 3.000,-
10. BRUKSENDRING JFR. PBL § 20-1, bokstav d
kr. 4.000,-
11. BEHANDLING AV ULOVLIG BYGGEARBEID JFR PBL §§ 32-1 jfr. 32-8
Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp på kr. 15000,- Pris pr. time: kr 875,- gebyr etter dette
punkt må faktureres etter utfylt timeliste.
12. DIVERSE
Avfall-/saneringsplan kr 2.600,-.
13. LOKAL GODKJENNING AV FORETAK ETTER PBL § 22-3
a) 1. gangs godkjenning og utvidelse av godkjennings nr: kr. 3.100,b) Senere godkjenninger uten andre endringer: kr. 930,14. FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN SOM IKKE FREMMES AV DET
OFFENTLIGE JFR PBL § 12-3
a) Fast sum: kr. 43.000,b) Tillegg pr. regulert tomt eller enhet: kr. 3.500,c) Tillegg pr. arealenhet: - inntil 10.000 m2: kr. 3.600,73
- tillegg for 10.000-30.000 m2: kr. 250,- pr påbegynte 1.000m2
- tillegg for areal over 30.000 m2: kr. 35,- pr påbegynte 1.000m2
d) For fradelte tomter innen planområdet (pris pr tomt) kr 600,Endelig plangebyr utregnes etter summen av punkt a+b+c+d
15. TILSYN I BYGGESAKER ETTER PBL §§25-1, 25-2 og SAK10 §15
Tilsyn utover den ordinære saksbehandlingen (F.eks. ulovligheter, osv. Jfr punkt nr.11) settes til kr.875,pr. time.
16. ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN JFR PBL § 12-14
a) Vesentlig reguleringsendring: samme satser som ovenfor under pkt. 14.
b) Mindre reguleringsendring: kr. 15.000,-.
17. FRADELING AV ENKELTTOMTER DER DET IKKE ER KRAV OM
REGULERINGSPLAN JFR PBL 20-1, bokstav m
kr. 2.500,-
18. DISPENSASJONER JFR PBL § 19-1:
a) Fra overordnet plan (kommuneplan/kommunedelplan): kr. 12.000,b) Fra andre planer (reg.plan/detalj- og områdereguleringsplan): kr. 10.000,c) Fra plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser: kr. 8.000,19. BEHANDLING AV KONSEKVENSUTREDNINGER JFR PBL § 14:
Faktureres etter medgått tid, timesats kr. 875,- minimumsbeløp kr. 27100,ALLE GEBYRER BETALES TIL ØKONOMIAVDELINGEN I FLÅ KOMMUNE ETTER
OPPGAVE FRA BYGNINGSAVDELINGEN
Gebyrene omfatter eventuell forhåndskonferanse, befaring, tilsyn ihht. PBL §§ 20 og 25 samt arbeid
med befaringer og utstedelse av midl. Brukstillatelse og ferdigattest. Ved 2-trinns behandling vil gebyrer
bli fakturert ved søknad om rammetillatelse og vil gjelde for behandling av både rammetillatelsen og
igangsettingstillatelse.
Det er en forutsetning at søknaden er fullstendig og godt dokumentert.
I forbindelse med private planer (jfr. pkt.14 og 15 ovenfor) vil det være tiltakshavers ansvar å betale
gebyrer fakturert fra andre offentlige instanser (for eksempel Fylkeskommunens kulturavdeling) samt
annonsekostnader ved oppstart av planarbeidet (før 1. gangs behandling i planutvalget).
Gebyr etter forurensingslovens § 52a og PBL § 33-1
Gjeldende fra 01.01.2016
74
1. ANLEGG 0 - 15 PE
a) 1 bruksenhet: kr. 4.500,b) Større anlegg under 15 PE: kr. 7.500,-.
c) Søknad om utslippstillatelse etter pålegg om utbedring samt utvidelse av eksisterende anlegg: kr.
4.500,-.
2. ANLEGG 15 - 1000 PE
a) 15 - 50 PE: kr. 15.000,-.
b) 50 - 100 PE: kr. 20.000,-.
c) 100-1000 PE: kr. 50.000,-.
Gebyrene under dette punkt dekker ikke kostnadene til annonsering av slike anlegg. Slike kostnader må
tiltakshaver dekke selv.
3. BEHANDLING AV ULOVLIGE UTSLIPP
Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp på kr. 10.800,- og maksimumsbeløp på kr. 24.700,-.
a) Pris pr. time: kr. 875,- gebyr etter dette punkt må faktureres etter utfylt timeliste.
TILSYN AV PRIVATE AVLØPSANLEGG (OVER 15 PE)
Minimumsgebyr kr.4650,- + mva
Maksimumsgebyr kr.17.000,- + mva
ALLE GEBYRER BETALES TIL ØKONOMIAVDELINGEN I FLÅ KOMMUNE ETTER
OPPGAVE FRA BYGNINGSAVDELINGEN.
Gebyrene dekker ikke tilsyn med drift av slike anlegg.
75
DRIFTSBUDSJETT 2016-2019
BUDSJETTSKJEMA 1 A
Regnskap 2014
Budsjett 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Budsjett 2018
Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
24.901.476,13
44.588.246,00
2.927.550,00
2.683.735,00
2.891.402,00
77.992.409,13
26.535.000,00
43.521.000,00
2.900.000,00
2.572.000,00
4.420.000,00
79.948.000,00
27.661.000,00
44.030.000,00
2.900.000,00
2.683.000,00
7.196.200,00
84.470.200,00
27.697.800,00
43.624.100,00
2.900.000,00
2.683.000,00
7.196.200,00
84.101.100,00
27.795.200,00
43.380.200,00
2.900.000,00
2.683.000,00
7.196.200,00
83.954.600,00
27.892.600,00
43.136.300,00
2.900.000,00
2.683.000,00
7.196.200,00
83.808.100,00
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
1.118.886,11
0,00
1.205.301,04
0,00
1.903.577,27
-1.989.992,20
910.500,00
0,00
1.558.400,00
0,00
2.559.300,00
-3.207.200,00
635.600,00
0,00
1.284.900,00
0,00
2.479.500,00
-3.128.800,00
635.600,00
0,00
1.337.200,00
0,00
2.208.500,00
-2.910.100,00
635.600,00
0,00
1.190.700,00
0,00
2.208.500,00
-2.763.600,00
635.600,00
0,00
1.044.200,00
0,00
2.208.500,00
-2.617.100,00
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
0,00
2.860.541,57
3.593.294,96
2.996.643,15
1.205.658,00
2.367.139,00
115.603,62
0,00
0,00
3.250.500,00
0,00
1.890.200,00
4.468.000,00
3.107.700,00
0,00
150.400,00
3.057.900,00
0,00
400.000,00
3.131.100,00
322.800,00
0,00
0,00
3.057.900,00
0,00
400.000,00
3.231.100,00
573.200,00
0,00
0,00
3.057.900,00
0,00
400.000,00
2.631.100,00
-26.800,00
0,00
0,00
3.057.900,00
0,00
400.000,00
2.631.100,00
-26.800,00
1.550.000,00
74.568.020,55
74.568.020,55
0,00
3.440.000,00
76.408.500,00
76.408.500,00
0,00
1.540.000,00
80.124.200,00
80.124.200,00
0,00
1.640.000,00
80.124.200,00
80.124.200,00
0,00
1.040.000,00
80.124.200,00
80.124.200,00
0,00
1.040.000,00
80.124.200,00
80.124.200,00
0,00
Budsjettskjema 1A - drift
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Mer/mindreforbruk
76
BUDSJETTSKJEMA 1B – FORDELING ANSVARSOMRÅDE
Regnskap
2014
Budsjett
2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Til fordeling fra skjem a 1A
74 568 022
76 408 500
80 124 200
80 124 200
80 124 200
80 124 200
Ansvarsområde rådmann 0100
Netto driftsram m e
-3 780 630
32 300
1 568 200
1 568 200
1 568 200
1 568 200
Ansvarsområde rådmann 1000
Netto driftsram m e
3 423 388
7 607 502
7 068 200
7 068 200
7 068 200
7 068 200
Ansvarsområde personalsjef 1100
Netto driftsram m e
7 892 828
9 191 026
10 305 600
10 305 600
10 305 600
10 305 600
-24 429
0
0
0
0
0
1 554 871
1 708 526
1 701 500
1 701 500
1 701 500
1 701 500
5 125 461
4 908 484
5 280 600
5 280 600
5 280 600
5 280 600
15 391 916
14 971 501
13 844 200
13 844 200
13 844 200
13 844 200
5 679 045
4 847 351
5 190 700
5 190 700
5 190 700
5 190 700
25 096 829
23 533 433
23 742 500
23 742 500
23 742 500
23 742 500
4 167 655
4 289 444
4 066 500
4 066 500
4 066 500
4 066 500
-873
0
0
0
0
0
Ansvarsområde interne tjenester 6500
Netto driftsram m e
10 041 961
5 318 933
7 356 200
7 356 200
7 356 200
7 356 200
Til fordeling drift
74 568 022
76 408 500
80 124 200
80 124 200
80 124 200
80 124 200
Fordelt til drift
74 568 022
76 408 500
80 124 200
80 124 200
80 124 200
80 124 200
Ansvarsområde HallingSkog 1200
Netto driftsram m e
Ansvarsområde NAV 1500
Netto driftsram m e
Ansvarsområde interkommunalt samarbeid 1800
Netto driftsram m e
Ansvarsområde skole 2300
Netto driftsram m e
Ansvarsområde barnehage 2500
Netto driftsram m e
Ansvarsområde pleie-og omsorg 3500
Netto driftsram m e
Ansvarsområde helse 3600
Netto driftsram m e
Ansvarsområde kultur 5000
Netto driftsram m e
77
NOTER TIL BUDSJETTET FOR 2016-2019
1) Grønt hefte for 2016 og KS prognosemodell er brukt ved beregning av skatteinntekter og rammetilskudd for budsjettåret 2016. For resterende år i
planperioden er rammetilskudd og skatteinntekter beregnet på grunnlag av forventet befolkningsvekst.
2) Beløpet som fremkommer på andre direkte eller indirekte skatter er konsesjonsavgifter som Flå kommune vil motta.
3) Andre statlige overføringer inneholder: kr 6.602.000,-, andre generelle statstilskudd flyktninger kr 80.200,- i rentekompensasjon, kr 434.000,- i
kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger, og kr 80.000,- i bistand til etablering av bolig.
4) Bundne avsetninger inneholder: konsesjonsavgift kr 2.683.000,- og næringsfond kr 188.000,-. Det er budsjetterte inntekter på konsesjonsavgifter og
næringsfond som avsettes som fond. Videre avsettes det til tapsfond ved bistand til etablering av bolig kr 16.000,-. Det er det avsatt kr 50.000,- til
energifond. I tillegg er det avsatt kr 55.700,- på selvkostfondet distribusjon av vann og kr 65.200,- på selvkostfondet renovasjon.
5) Bruk av bundne avsetninger inneholder: i størrelsesorden kr 1.040.000 – kr 1.640.000,- bruk av konsesjonsavgiftsfond som skal brukes i
investeringsbudsjettet i planperioden.
Kr 500.000,- av konsesjonsavgiftene brukes årlig i planperioden til nedbetaling av gjeld.
Kr 21.100,- brukes av næringsfondet årlig på tjenesten tiltaksarbeid.
Bruk av konsesjonsavgiftsfondet på tjenestene turistinformasjon kr 80.000,-, landbruksforvaltning kr 246.000,- og idrettsanlegg kr 100.000,- årlig.
Bruk av selvkostfond kr 198.200,- på tjenesten distribusjon av vann og kr 445.800 på tjenesten renovasjon.
78
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016-2019
Regnskap 2014
Budsjett 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Budsjett 2018
Budsjett 2019
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
3.905.915,02
19.018.116,51
11.523.109,33
44.588.246,00
2.891.402,00
187.926,00
24.901.476,13
2.927.550,00
2.683.735,00
112.627.475,99
4.229.300,00
16.695.000,00
6.896.600,00
43.521.000,00
4.420.000,00
187.000,00
26.535.000,00
2.900.000,00
2.572.000,00
107.955.900,00
4.103.800,00
17.318.200,00
7.355.400,00
44.030.000,00
7.196.200,00
188.000,00
27.661.000,00
2.900.000,00
2.683.000,00
113.435.600,00
4.103.800,00
17.318.200,00
7.358.400,00
43.624.100,00
7.196.200,00
188.000,00
27.697.800,00
2.900.000,00
2.683.000,00
113.069.500,00
4.103.800,00
17.318.200,00
7.358.400,00
43.380.200,00
7.196.200,00
188.000,00
27.795.200,00
2.900.000,00
2.683.000,00
112.923.000,00
4.103.800,00
17.318.200,00
7.358.400,00
43.136.300,00
7.196.200,00
188.000,00
27.892.600,00
2.900.000,00
2.683.000,00
112.776.500,00
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
53.713.995,06
14.027.906,31
11.445.948,48
20.826.866,67
9.159.550,34
4.357.213,05
0,00
113.531.479,91
54.623.800,00
13.202.600,00
13.280.700,00
16.068.300,00
7.231.000,00
0,00
0,00
104.406.400,00
52.581.600,00
13.365.600,00
14.592.600,00
19.788.700,00
8.751.100,00
0,00
0,00
109.079.600,00
52.581.600,00
13.365.600,00
14.592.600,00
19.788.700,00
8.754.100,00
0,00
0,00
109.082.600,00
52.581.600,00
13.365.600,00
14.592.600,00
19.788.700,00
8.754.100,00
0,00
0,00
109.082.600,00
52.581.600,00
13.365.600,00
14.592.600,00
19.788.700,00
8.754.100,00
0,00
0,00
109.082.600,00
-904.003,92
3.549.500,00
4.356.000,00
3.986.900,00
3.840.400,00
3.693.900,00
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
1.118.886,11
0,00
64.412,50
1.183.298,61
910.500,00
0,00
30.000,00
940.500,00
635.600,00
0,00
30.000,00
665.600,00
635.600,00
0,00
30.000,00
665.600,00
635.600,00
0,00
30.000,00
665.600,00
635.600,00
0,00
30.000,00
665.600,00
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler
Avdrag på lån
Utlån
1.205.301,04
0,00
1.903.577,27
93.233,00
1.558.400,00
0,00
2.559.300,00
40.000,00
1.284.900,00
0,00
2.479.500,00
40.000,00
1.337.200,00
0,00
2.208.500,00
40.000,00
1.190.700,00
0,00
2.208.500,00
40.000,00
1.044.200,00
0,00
2.208.500,00
40.000,00
Brutto driftsresultat
79
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016-2019 – FORTSETTELSE
Regnskap 2014
Budsjett 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Budsjett 2018
Budsjett 2019
3.202.111,31
4.157.700,00
3.804.400,00
3.585.700,00
3.439.200,00
3.292.700,00
-2.018.812,70
-3.217.200,00
-3.138.800,00
-2.920.100,00
-2.773.600,00
-2.627.100,00
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
4.357.213,00
1.434.396,38
0,00
332.300,00
0,00
1.217.200,00
0,00
1.066.800,00
0,00
1.066.800,00
0,00
1.066.800,00
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
2.996.643,15
1.205.658,00
2.367.139,00
6.569.440,15
0,00
1.890.200,00
4.468.000,00
6.358.200,00
0,00
400.000,00
3.131.100,00
3.531.100,00
0,00
400.000,00
3.231.100,00
3.631.100,00
0,00
400.000,00
2.631.100,00
3.031.100,00
0,00
400.000,00
2.631.100,00
3.031.100,00
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
1.550.000,00
0,00
2.860.541,57
3.593.294,96
8.003.836,53
3.440.000,00
0,00
0,00
3.250.500,00
6.690.500,00
1.540.000,00
0,00
150.400,00
3.057.900,00
4.748.300,00
1.640.000,00
0,00
0,00
3.057.900,00
4.697.900,00
1.040.000,00
0,00
0,00
3.057.900,00
4.097.900,00
1.040.000,00
0,00
0,00
3.057.900,00
4.097.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
80
ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER
Regnskap 2014
Budsjett 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Budsjett 2018
Budsjett 2019
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjone
Sum anskaffelse av midler
112.627.475,99
8.860.837,06
17.627.664,30
139.115.977,35
107.955.900,00
0,00
31.275.100,00
139.231.000,00
113.435.600,00
13.100.000,00
843.400,00
127.379.000,00
113.069.500,00
0,00
843.100,00
113.912.600,00
112.923.000,00
10.000.000,00
834.400,00
123.757.400,00
112.776.500,00
0,00
837.300,00
113.613.800,00
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler
109.174.266,86
26.907.293,41
4.979.665,28
141.061.225,55
104.392.400,00
38.396.892,05
4.783.680,00
147.572.972,05
107.165.600,00
1.680.000,00
17.082.200,00
125.927.800,00
107.168.600,00
1.780.000,00
3.763.200,00
112.711.800,00
107.168.600,00
1.040.000,00
13.608.000,00
121.816.600,00
107.168.600,00
1.040.000,00
3.464.400,00
111.673.000,00
-1.945.248,20
467.000,00
0,00
0,00
-1.478.248,20
-8.341.972,05
0,00
0,00
0,00
-8.341.972,05
1.451.200,00
0,00
0,00
0,00
1.451.200,00
1.200.800,00
0,00
0,00
0,00
1.200.800,00
1.940.800,00
0,00
0,00
0,00
1.940.800,00
1.940.800,00
0,00
0,00
0,00
1.940.800,00
9.390.816,97
11.336.065,22
0,00
-1.945.248,25
3.250.500,00
11.606.472,05
0,00
-8.355.972,05
3.208.300,00
3.671.100,00
0,00
-462.800,00
3.057.900,00
3.771.100,00
0,00
-713.200,00
3.057.900,00
3.031.100,00
0,00
26.800,00
3.057.900,00
3.031.100,00
0,00
26.800,00
5.907.213,00
5.907.213,05
-0,05
3.440.000,00
3.440.000,00
0,00
1.540.000,00
1.540.000,00
0,00
1.640.000,00
1.640.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
0,00
Anskaffelse og anvendelse av midler
Anskaffelse - anvendelse av midler
Endring i ubrukte lånemidler
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK
Endring i arbeidskapital
Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger
Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv
Interne utgifter mv
Netto interne overføringer
81
RENTEUTGIFTER 2016-2019
Gjeld
Renter
Gjeld
Renter
Gjeld
Renter
Gjeld
Renter
Gjeld
Renter
Gjeld
31.12.14
2015
31.12.15
2016
31.12.2016
2017
31.12.17
2018
31.12.18
2019
31.12.19
Skue
sparebank
2351.84.02404
257 256
3 561
59 256
593
0
0
20010050
535 400
9 035
267 700
2 677
0
0
0
0
0
0
Kommunal
banken
20090804
1 500 000
32 625
1 400 000
27 000
1 300 000
25 000
1 200 000
23 000
1 100 000
21 000
1 000 000
20110759
1 700 000
37 125
1 600 000
31 000
1 500 000
29 000
1 400 000
27 000
1 300 000
25 000
1 200 000
20140371
5 600 000
123 480
5 376 000
105 280
5 152 000
100 800
4 928 000
96 320
4 704 000
91 840
4 480 000
20140372
10 000 000
225 000
10 000 000
200 000
10 000 000
200 000
10 000 000
100 000
0
0
0
20150397
4 880 000
95 648
4 684 800
91 744
4 489 600
87 840
4 294 400
83 936
4 099 200
20150398
19 200 000
59 857
5 896 667
115 900
5 693 334
111 833
5 490 001
107 767
5 286 668
20150399
4 500 000
87 750
4 275 000
83 250
4 050 000
78 750
3 825 000
74 250
3 600 000
Husbanken
115001992
84 840
1 754
71 115
1 278
56 660
985
41 824
684
26 601
376
10 978
115036469
55 951
1 015
34 302
460
11 690
117
0
0
0
0
0
115133050
800 000
18 000
800 000
15 762
776 150
15 199
743 705
14 542
710 508
13 870
676 541
115165623
781 400
16 790
721 139
14 174
696 240
13 289
632 626
11 999
567 290
10 675
500 172
115202426
914 614
20 243
884 776
17 382
853 445
16 748
821 346
16 098
788 414
15 431
754 673
11528830
984 897
22 167
960 532
18 974
936 891
18 509
914 043
18 060
891 958
17 626
870 671
82
RENTEUTGIFTER 2016-2019- FORTSETTELSE
Gjeld
Renter
Gjeld
Renter
Gjeld
Renter
Gjeld
Renter
Gjeld
Renter
Gjeld
31.12.14
2015
31.12.15
2016
31.12.2016
2017
31.12.17
2018
31.12.18
2019
31.12.19
Kommunekreditt/
KLP
8317.50.34733
23 317 605
517 187
22 654 605
446 462
21 991 605
433 202
21 328 605
419 942
20 665 605
406 682
20 002 605
8317.50.50151
7 977 989
174 532
7 535 989
146 300
7 093 989
137 460
6 651 989
128 620
6 209 989
119 780
5 767 989
14 000
1 400 000
56 000
1 344 000
56 000
1 288 000
56 000
1 232 000
Nye innlån
Oppgradering ledningsnett
Renter pr. år
Samlet gjeld 31/12
1 202 514
54 509 952
1 284 596
80 945 414
1 337 202
66 625 137
1 190 688
64 239 072
1 044 233
51 861 766
49 481 497
Det er beregnet 2,75% rente på alle lån i 2015.
Det er beregnet 2,00% rente på alle lån i 2016-2019.
83
AVDRAGSUTGIFTER 2016-2019
Gjeld
Avdrag
Gjeld
Avdrag
Gjeld
Avdrag
Gjeld
Avdrag
Gjeld
Avdrag
Gjeld
31.12.14
2015
31.12.15
2016
31.12.2016
2017
31.12.17
2018
31.12.18
2019
31.12.19
Skue
sparebank
2351.84.02404
257 256
198 000
59 256
59 256
0
0
0
0
0
0
20010050
535 400
267 700
267 700
267 700
0
20090804
1 500 000
100 000
1 400 000
100 000
1 300 000
100 000
1 200 000
100 000
1 100 000
100 000
1 000 000
20110759
1 700 000
100 000
1 600 000
20140371
5 600 000
224 000
5 376 000
100 000
1 500 000
100 000
1 400 000
100 000
1 300 000
100 000
1 200 000
224 000
5 152 000
224 000
4 928 000
224 000
4 704 000
224 000
4 480 000
20140372
10 000 000
0
10 000 000
0
10 000 000
0
10 000 000
10 000 000
0
Kommunal
banken
0
20150397
4 880 000
195 200
4 684 800
195 200
4 489 600
195 200
4 294 400
195 200
4 099 200
20150398
19 200 000
13 303 333
5 896 667
203 333
5 693 334
203 333
5 490 001
203 333
5 286 668
20150399
4 500 000
225 000
4 275 000
225 000
4 050 000
225 000
3 825 000
225 000
3 600 000
71 115
14 455
56 660
14 836
41 824
15 223
26 601
15 623
10 978
Husbanken
115001992
84 840
13 725
115036469
55 951
21 649
34 302
22 612
11 690
11 690
0
0
0
0
0
115133050
800 000
0
800 000
23 850
776 150
32 445
743 705
33 197
710 508
33 967
676 541
115165623
781 400
60 261
721 139
61 898
696 240
63 614
632 626
65 336
567 290
67 118
500 172
115202426
914 614
29 838
884 776
31 331
853 445
32 099
821 346
32 932
788 414
33 741
754 673
11528830
984 897
24 365
960 532
23 641
936 891
22 848
914 043
22 085
891 958
21 287
870 671
84
AVDRAGSUTGIFTER 2016-2019 – FORTSETTELSE
Gjeld
Avdrag
Gjeld
Avdrag
Gjeld
Avdrag
Gjeld
Avdrag
Gjeld
Avdrag
Gjeld
31.12.14
2015
31.12.15
2016
31.12.2016
2017
31.12.17
2018
31.12.18
2019
31.12.19
Kommunekreditt/
KLP
8317.50.34733
23 317 605
663 000
22 654 605
663 000
21 991 605
663 000
21 328 605
663 000
20 665 605
663 000
20 002 605
8317.50.50151
7 977 989
442 000
7 535 989
442 000
7 093 989
442 000
6 651 989
442 000
6 209 989
442 000
5 767 989
1 400 000
56 000
1 344 000
56 000
1 288 000
56 000
1 232 000
Nye innlån
Oppgradering ledningsnett
Avdrag pr. år
Samlet gjeld 31/12
2 144 538
54 509 952
15 757 276
80 945 414
2 386 065
66 625 137
12 377 306
64 239 072
2 380 269
51 861 766
49 481 497
85
BRUK AV FOND 2016-2019
FOND
DISPONIB
2015
DISPONIB
31.12.14
2016
DISPONIB
31.12.15
2017
DISPONIB
31.12.16
2018
DISPONIB
31.12.17
2019
DISPONIB
31.12.18
31.12.19
BUNDNE INVESTERINGS- OG DRIFTSFOND
NÆRINGSFOND
713 420
187 926
0
0
NÆRINGSFOND VASSFARET
747 992
0
747 992
KONSESJONSAVGIFTSFOND
2 349 087
2 683 735
1 372 322
0
-3 660 500
BRUK NÆRINGSFOND
BRUK KONSESJ. AVGIFT.FOND
VILTFOND
32 324
3 842 823
901 346
187 926
747 992
2 683 735
1 495 557
-2 560 500
3 053 984
187 926
747 992
2 683 735
1 918 792
-2 260 500
3 365 145
187 926
747 992
2 683 735
2 542 027
-2 060 500
3 576 306
187 926
0
747 992
2 683 735
3 165 262
-2 060 500
32 324
811 161
1 253 050
0
0
32 324
211 161
1 065 124
0
0
32 324
311 161
877 198
-400 000
0
32 324
-788 839
1 089 272
0
4 387 467
32 324
811 161
5 198 628
INVESTERINGSFOND
INVESTERINGSFOND
674 652
BRUK AV INVESTERINGSFOND
TOMTE- OG BOLIGFOND
674 652
0
85 056
BRUK TOMTE-OG BOLIGFOND
674 652
0
85 056
674 652
0
85 056
674 652
0
85 056
674 652
0
85 056
85 056
0
759 708
0
759 708
0
759 708
0
759 708
0
759 708
0
759 708
DISPOSISJONSFOND
DISPOSISJONSFOND
11 996 707
BRUK AV DISPOSISJONSFOND
SUM FONDSBEHOLDNING
11 996 707
0
11 996 707
11 996 707
11 996 707
11 996 707
0
0
0
0
0
0
0
0
11 996 707
0
11 996 707
0
11 996 707
0
11 996 707
0
11 996 707
0
11 996 707
16 599 238
-788 839
15 810 399
311 161
16 121 560
211 161
16 332 721
811 161
17 143 882
811 161
17 955 043
86
KOSTRA - TALL FOR 2014
Utvalgte nøkkeltall, kom m unekonsern - nivå 1
Flå
Kostragrupp
e 05 Buskerud
Landet
uten Oslo
Landet
2014
2014
2014
2014
2014
-0,8
0,8
0,4
0,7
0,5
Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
1,4
1,5
1,4
1,2
1,3
67 269
68 679
47 118
48 610
49 371
182
218
204
216
214
20
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
18
9
17
13
52 588
62 429
48 444
58 160
54 588
157 854
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern
136 195
125 223
128 633
129 446
17 710 konsern16 625
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger,
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern
Prioritering
4 931
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern
26 konsern
559
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten,
11 781
12 480
12 169
4 452
2 216
2 319
2 285
26 072
15 434
16 386
16 045
3 163
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern
2 155
3 359
3 138
3 504
12 927
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern
8 537
8 961
7 978
8 014
10 589
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern
10 045
4 350
4 258
4 004
Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
92,7
88,2
90,1
90,9
90,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
13,7
9,9
8,7
8,1
8,0
9,7
16,0
9,7
10,4
10,3
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 19,0
11,2
10,0
9,0
8,9
100,0
97,1
96,6
94,8
95,0
9,6
18,1
11,1
13,4
13,7
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon
5,9år
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66
:
:
3,9
4,0
5,6
:
:
4,8
4,8
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 29,0
100,0
104,0
53,0
49,0
33,0
31,0
22,0
21,0
20,0
0,0
..
0,8
0,7
0,7
189 105
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage,
konsern 181 230
171 776
174 907
178 088
167 904(202, 222,
145
888per elev,
99 512
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss
223),
konsern 105 109
105 630
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere
Produktivitet/enhetskostnader
11
15
14
14
150 konsern
975
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner),
224 157
223 361
239 788
238 273
1 391 400
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern
938 611
1 051 791
1 039 336
1 053 325
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)
5 423
4 171
3 403
3 317
3 313
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)
5 476
3 745
4 458
3 655
3 652
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)
2 248
3 010
2 303
2 645
2 647
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn
9
..
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager
..
273
244
245
20
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager
..
112
57
57
69 081
174 521
121 552
129 826
Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern
91 190
87
Kort om tallene:
Mange av tallene er kommentert tidligere. Flå er en liten kommune og vil automatisk ligge noe høyt
også i forhold til kommunegruppe 05.
Utgifter per elev i grunnskolen er høyt i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette er et resultat av
nedgang i folketallet i aldersgruppen skolepliktig alder.
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass er også svært høy på grunn av få plasser.
Dette vil endre seg i 2016 på grunn av åpning av nye sykehjemsplasser på Flåheimen.
Utgifter pr mottaker av hjemmetjenester er svært lav i forhold til sammenlignbare kommuner, noe som
gjør at vi bør se på kostnadsfordelingen mellom disse to tjenestene.
Utgifter til barnevernstjenesten er nesten det dobbelte av hva den er i sammenlignbare kommuner. Det er
foretatt en evaluering av Hallingdal Barnevernstjeneste i 2015.
88
INVESTERINGSBUDSJETT 2016-2019
BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGSBUDSJETT
Regnskap 2014
Budsjett 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Budsjett 2018
Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
26.907.392,38
533.000,00
560.521,00
683.934,00
0,00
2.936.980,44
31.621.827,82
38.396.892,05
170.000,00
271.380,00
184.600,00
0,00
0,00
39.022.872,05
1.680.000,00
0,00
0,00
13.277.800,00
0,00
0,00
14.957.800,00
1.780.000,00
0,00
0,00
177.500,00
0,00
0,00
1.957.500,00
1.040.000,00
0,00
0,00
10.168.800,00
0,00
0,00
11.208.800,00
1.040.000,00
0,00
0,00
171.700,00
0,00
0,00
1.211.700,00
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
16.133.000,00
1.497.680,00
0,00
5.263.639,06
2.067.258,69
343.625,00
25.305.202,75
30.150.000,00
0,00
0,00
0,00
184.600,00
0,00
30.334.600,00
0,00
0,00
0,00
3.001.000,00
10.276.800,00
0,00
13.277.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.500,00
0,00
177.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.168.800,00
0,00
10.168.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.700,00
0,00
171.700,00
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
1.550.000,00
0,00
4.766.625,07
31.621.827,82
3.440.000,00
0,00
5.248.272,05
39.022.872,05
1.540.000,00
0,00
140.000,00
14.957.800,00
1.640.000,00
0,00
140.000,00
1.957.500,00
1.040.000,00
0,00
0,00
11.208.800,00
1.040.000,00
0,00
0,00
1.211.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Budsjettskjema 2A - investering
Udekket/udisponert
89
BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGSBUDSJETTET
Regnskap
100
Finansutgifter
0100.3202
Kjøp eiendom
1000.1206
Andre fellesfunksjoner
1000.1207
IKT-tjeneste
1100.1721
KLP - egenkapitalinnskudd
1100.3854
Bygdebok - gårds og slektshistorie
2300.2021
Skoleanlegg
3600.2411
Legetjenester
6500.2211
Drift av barnehageanlegg
6500.2221
Skoleanlegg
6500.2611
Institusjon
6500.2651
Boliger utenfor institusjon
6500.3151
Boligbygging og fysisk b
6500.3202
Annen kommunal eiendom
6500.3321
Kommunale veier
6500.3321
Kommunale veier , skilt
6500.3321
Kommunale veier, redskapsbærer og traktor
6500.3351
Opparbeidelse kirkepall
6500.3401
Vannforsyning eget vann, Gulsvik
6500.3451
Distribusjon av vann, ledningsnett
6500.3501
Renseanlegg, forprosjekt
6500.3811
Flerbrukshall
6500.3931
Kirkegården
Til fordeling investering
2014
8 392 119
0
400 000
260 521
140 000
131 184
158 070
0
500 000
207 087
2 241 950
0
42 680
1 107 880
185 000
26 142
17 829 195
31 621 828
Budsjett
Budsjett
2015
2016
354 600 13 277 800
350 000
557 179
788 977
200 000
271 380
140 000
8 817
Budsjett
Budsjett
Budsjett
2017
2018
177 500 10 168 800
2019
171 700
200 000
200 000
200 000
0
340 000
0
340 000
500 000
500 000
140 000
300 757
73 892
19 302 913
438 316
500 000
6 030 674
500 000
400 000
1 000 000
4 905 105
1 463 012
0
340 000
0
340 000
400 000
1 000 000
500 000
200 000
1 477 250
300 000
39 022 872 14 957 800 1 957 500 11 208 800 1 211 700
90
ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING 2016-2019
Regnskap 2014
Budsjett 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Budsjett 2018
Budsjett 2019
1.497.680,00
343.625,00
1.755.893,00
5.263.639,06
0,00
0,00
0,00
8.860.837,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.099.000,00
3.001.000,00
0,00
0,00
0,00
13.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.843.489,94
19.660.164,41
5.403.639,06
98,97
0,00
26.907.392,38
0,00
0,00
2.296.156,92
36.100.735,13
0,00
0,00
0,00
38.396.892,05
0,00
0,00
0,00
1.540.000,00
140.000,00
0,00
0,00
1.680.000,00
0,00
0,00
200.000,00
1.440.000,00
140.000,00
0,00
0,00
1.780.000,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
683.934,00
533.000,00
560.521,00
0,00
2.793.157,01
143.823,43
4.714.435,44
184.600,00
170.000,00
271.380,00
0,00
0,00
0,00
625.980,00
13.277.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.277.800,00
177.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.500,00
10.168.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.168.800,00
171.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.700,00
Finansieringsbehov
22.760.990,76
39.022.872,05
1.857.800,00
1.957.500,00
1.208.800,00
1.211.700,00
Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
16.133.000,00
0,00
311.365,69
1.550.000,00
30.150.000,00
0,00
184.600,00
3.440.000,00
0,00
0,00
177.800,00
1.540.000,00
0,00
0,00
177.500,00
1.640.000,00
0,00
0,00
168.800,00
1.040.000,00
0,00
0,00
171.700,00
1.040.000,00
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner
91
ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING 2016-2019 - FORTSETTELSE
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert
Regnskap 2014
Budsjett 2015
Budsjett 2016
Budsjett 2017
Budsjett 2018
Budsjett 2019
0,00
1.505.571,97
1.551.654,02
1.709.399,08
0,00
0,00
424.617,03
2.483.931,66
2.339.723,36
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.760.990,76
39.022.872,05
1.857.800,00
1.957.500,00
1.208.800,00
1.211.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92

Similar documents