Utlysning av post 3 midler for 2015

Comments

Transcription

Utlysning av post 3 midler for 2015
Til alle klubber tilsluttet Norges Skøyteforbund
Utlysning av post 3 midler for 2015
Klubber og lag i Norges Skøyteforbund kan nå søke om Post 3 midler.
Post 3 midler er et tilskudd fra Norges idrettsforbund for målgruppene barn (6 – 12 år),
ungdom (13-19 år), funksjonshemmede og klubbutvikling (bl.a. trener-, leder- og
organisasjonsutvikling).
Norges Skøyteforbunds administrasjon vil stå direkte ansvarlig for:
Skøytecamp for ungdom begge kjønn (Skøytecamp)
Skøytefaglig utvikling for:
- Trenere
- Dommere
- Arrangementsansvarlige på internasjonalt nivå
- Unge utøvere
I tillegg vil NSFs administrasjon jobbe tett sammen med klubber i planlegging og
gjennomføring av nasjonale treningssamlinger for barn/unge innen alle NSFs grener
2. Norges Skøyteforbund ønsker at klubbene bidrar med:
a. Aktivitet med barn som er hovedmålgruppe
b. Organisasjonsutvikling i klubbene (bl.a. klubbutvikling)
c. Treningssamlinger for barn og ungdom
d. Utdanning av nye og eksisterende trenere
e. Tilrettelegging for at funksjonshemmede kan integreres og delta i en eller flere av NSFs
grener
Klubbene kan søke på følgende tiltak innen 2.a – 2.e.:
• Skøyteskole/ aktivitetsopplæring innen alle NSFs grener
• Klubbutvikling i samarbeid med idrettskrets/idrettsråd/særforbund
• Treningssamlinger arrangert av klubb/klubber for barn og ungdom
• Deltakelse i NSFs Trenerutdanninger
• Tiltak for grupper som i dag er svakt representert i idrettslaget, herunder spesielt
funksjonshemmede
Prosjekter som faller utenfor ordningen:
• Støtte til utstyrsinnkjøp
• Støtte til markedsføring
• Tiltak som er organisert utenfor de lokale idrettslag/-klubber
Søknadskrav:
• En kort beskrivelse av tiltaket og hva man har oppnådd/ønsker å oppnå med tiltaket.
NB! Gjelder for kalenderåret 2015!
• Budsjett som viser inntekter og kostander forbundet med tiltaket.
Det forventes at klubb stiller opp med egne midler i form av dugnadsarbeid, egenandel til
lokalleie, godtgjørelse til trener o.l.
Vi ønsker søknadene inn innen 22.11.2015. Søknadene sendes elektronisk til:
[email protected]
Vennlig hilsen
Norges Skøyteforbund