Last Ned PDF - Oslo Barnehagen

Comments

Transcription

Last Ned PDF - Oslo Barnehagen
Oslo kommune
Bydel Frogner
Monolitten barnehage
Monolitten
barnehage
[email protected]
Telefon: 95011413
Webside på kommunens portal:
ÅRSPLAN
progresjonsplan
og kalender
2015
Innhold
INNLEDNING .........................................................................................................................................3
KORT OM BARNEHAGEN ...................................................................................................................3
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE ..............................................3
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER.............................................................................................4
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING ........................................................................4
BARNS MEDVIRKNING .......................................................................................................................5
SAMARBEID MED BARNAS HJEM ....................................................................................................5
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING .........................................................6
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN....................................6
SOSIAL KOMPETANSE ........................................................................................................................7
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE......................................7
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING .................................................................8
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE ....................................................................9
KALENDER...........................................................................................................................................15
OM ÅRSPLANMALEN ........................................................................................................................16
Årsplan 2015
2
INNLEDNING
Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir
informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.
Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument.
Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med
tiltakene som er fastsatt i årsplanen.
Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng
mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.
Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i
samarbeid med ansatte og foreldre.
Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
KORT OM BARNEHAGEN

Monolitten barnehage ligger flott til med Frognerparken og Skøyen skole som nærmeste
nabo.

Beliggenheten gir oss mange muligheter til å gi barna rike og varierte opplevelser. Vi har
parker, lekeplasser og mye spennende i nærmiljøet. I tillegg har vi kort avstand til
kollektivtrafikk, slik at vi også kan reise på litt lengre turer. Barnehagen har også tilgang på
turbuss en gang i måneden, som primært blir brukt av de største barna. Med bussen reiser vi
til Bygdøy, bondegårder og andre spennende ting.

Vi er en ordinær avdelingsbarnehage, med til sammen 74 barn fordelt på fem avdelinger. Vi
har tre småbarnsavdelinger og to avdelinger for store barn. En av småbarnsavdelingene våre
ligger ved Madserud sykehjem, men barn og voksne har alikevel et tett samarbeid.

Sammen med barna har vi 19 ansatte som er engasjert i og opptatt av barndommens
egenverdi, av barnehagefaget og av mennesker. Vi har en 100 prosent styrer på huset, og alle
våre 8 barnehagelærere har godkjent utdanning. I tillegg har vi to barne- og
ungdomsarbeidere og flotte engasjerte assistenter med erfaring fra barnehage.

Monolitten barnehage har et bevisst forhold til mat. Vi er opptatt av at maten vi serverer er
sunn, variert og næringsrik. All mat vi lager er lagd fra bunnen og helst uten sukker. Barna er
ofte med og hjelper til. Vi baker egne brød eller rundstykker , og ca fire ganger i uken
serverer vi et varmt måltid. Vi har flere ansatte som har vært på Fiskesprellkurs, hvor vi lærer
om enkel sunn matlaging med fisk.

For barnehageåret 2015 ønsker vi å ha fokus på prosjektarbeid som metode, rommets
utforming og språkutvikling. Hvordan vi konkret vil jobbe med dette vil skisseres og
dokumenteres i basenes månedsplaner og periodeplaner.
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE



Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet
Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart
Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling.
Årsplan 2015
3
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Monolitten barnehage har et stort fokus på språklæring, og arbeid med det psykososiale
miljøet.

Vi jobber etter Oslostadarden for god språkutvikling

Monolitten har lagt opp til en god møtestruktur, hvor alle ansatte får veiledning, utvikling og
tid til å reflektere gjennom hele året
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER

Språk

Rommenes utforming.

Godt psykososialt miljø for barna
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Målsetningene og satsningsområdene blir gjentagende tema på personalmøter, pedagogmøter,
refleksjonsmøter og planleggingsdager gjennom hele året.

Gi barna muligheter for å få positive erfaringer, samt nødvendig kompetanse om lek, samspill
og kommunikasjon Alle barn skal "bades" i språk, og vi kommer til å jobbe mye med språk
dette året. Hovedfokus vil være på hvordan de voksne bruker språket med barn, og få en
systematikk inn i språkarbeidet

Vi ønsker at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Vi ser på det fysiske
miljøet i Monolitten som en viktig ressurs og vi omtaler det som "rommet som den tredje
pedagog". Vi ønsker å skape rom som bidrar til kreativitet, lek og læring. Det fysiske miljøet
er tilrettelagt for kreative møter mellom barn og voksne. Det fysiske miljøets viktigste
oppgave er å oppmuntre barnet til selvstendig utforskning. Et miljø tilpasset barns behov er
under stadig forandring og krever fleksible løsninger

Vi kommer i 2015 til å ha mye fokus på barnas psykososiale miljø, fellesskapet og hvordan vi
er med hverandre. Vi kommer til å ha Fnsbarnekonvensjon som bakgrunn for arbeidet
MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er
forankret i menneskerettighetene.
Årsplan 2015
4
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Monolitten barnehage jobber ut ifra en annerkjennende holdning til alle barn som subjekter,
som betyr å møte barna med en likeverdig holdning. For oss så er det viktig å se barna som
egne individer, ta deres perspektiver og akseptere barnet slik det er som menneske

Barnehagen skal ha et godt og åpent samarbeid med alle foreldre når det gjelder lærings- og
utviklingsprossessene til barna.

Monolitten barnehage ser på lekens egenverdi som sentral i barnas hverdag.

I vår barnehage markerer vi blandt annet jul, påske, samenes dag, 17. mai og FN dagen. Også
andre religioners markering, alt etter barnegruppene våre. Vi ønsker å ha fokus på
tradisjonene, og ikke på det religiøse budskapet
BARNS MEDVIRKNING



Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Personalet arbeider ut ifra en tanke om å følge barns nysgjerrighet, interesser og øvrige "spor"
i sitt planleggingsarbeid, både med de store og de små barna

Barna gis anledning til og selv bestemme aktivitet og lek i varierende grad gjenneom
barnehagedagen. Derfor mener vi oppbygningen av rommet, og tilgjengelighet og muligheter
for valg er viktig.

Barna er i våre samlingsstunder aktive deltagere i utformingen av innholdet. Med de store
barna har vi mye fokus på barnesamtaler, for å snappe opp interessen og behovet til hvert
enkelt barn
SAMARBEID MED BARNAS HJEM


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Årsplan 2015
5
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Samarbeidsutvalget (SU)er med å sikre foeldrenes medvikrning i forhold til blandt annet
innhold i barnehagen. De skal blandt annet være med å godkjenne årsplan og diskutere
resultat av brukerundersøkelsen.

SU er likt representert med antall foreldre og ansatte.

Foreldreråd består av en foreldre fra hver avdeling, og fungerer som et ekstra bindeledd
mellom barnehage og foreldre.

Alle foreldre får tilbud om to foreldresamtaler hvert barnehageår, og evnt fler dersom
barnehagen eller foreldrene har behov.

Legge forutsetninger til rette for et godt og åpent samarbeid i hverdagen. Her ser vi
informasjonsflyten mellom hjem og barnehage er veldig viktig. Både i form av planer,
dokumentasjon og de daglige samtalene.
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Monolitten barnehage jobber kontinuerlig med å videreutvikle det fysiske miljøet i
barnehagen, med inspirasjon fra Reggio Emilia tankegangen.

Barnehagens fysiske miljø skal alltid være i en dynamisk vurderingsprossess med barnas
interesser og behov i hovedfokus.Det vil si at når barnegruppens interesser og behov endrer
seg, så skal også vært fysiske miljø endre seg i samsvar med disse
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN



Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Årsplan 2015
6
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

I monolitten barnehage ønsker vi å anerkjenne barna som subjekter, som betyr at vi møter
dem med en holdning av likeverd. Noe vi blandt annet gjør ved å akseptere barnet nettop slik
det er, ta barnets perspektiv og se de som et eget individ

Barnehagen jobber gjennom hele året med prosjekt knyttet opp mot vennskap, "meg selv",
uliketer og andre kulturer. Hver høst er vi med på Solsikkeaksjonen, som handler om å lære
om andre land og kulturer, og avsluttes med en solsikkefest. Her lager barna kunst, som de
selger. Pengene blir gitt videre til SOS barnebyer
SOSIAL KOMPETANSE


Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted
for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Gi barna kunnskap i bruken av språk som verktøy for å lære ny kunnskap, løse konflikter og
lære seg selv og andre bedre å kjenne

Rette et stort fokus på betydningen av oss voksne som rollemodeller. Dette skal være
overordnet tema de ansatte skal jobbe med gjennom hele året
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til
skole og eventuelt aktivitetsskole.
Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng
mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt
foreldrenes samtykke.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Monolitten barnehage følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage
og skole. I Oslostandarden ligger det blandt annet besøk til skoler, to foreldresamtaler med
fokus på skolestart, infomøte med skolen, foreldremøte for skolestartere på høsten.

Siste året i barnehagen skal vi ha egen skolestartergruppe, hvor hovedfokus skal være å jobbe
med selvstendighet, og det å ha oppmerksomhet på noe over tid. Og selvfølgelig mener vi det
skal være litt ekstra stas å være størst i barnehagen, med tanke på aktiviteter og utflukter.
Egen plan vil bli sendt ut til skolestarterforeldre på høsten
Årsplan 2015
7
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING



Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.
Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes
fortløpende.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Barnegruppen og hvert enkelt barn blir kontinuerlig observert i forhold til blant annet
kunnskap, interesser, behov og kognitiv og motorisk utvikling. Observasjonene vi gjør oss
danner grunnlag for videre pedagogisk arbeid og tilrettelegging.

Barnehagen skal være lydhøre og ha et godt samarbeid med alle foreldre.

Planer, aktiviteter og arrangementer skal evalueres med bakrgunn i erfaringer og
tilbakemeldinger fra ansatte, barn og foreldre

Alle avdelinger skal dokumentere arbeidet sitt og hverdagene i barnehagen ved hjelp av
dagsrapport månedsplan, månedsbrev og ved hjelp av bilder og annen dokumentasjon inne på
avdeling
Årsplan 2015
8
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.



Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter.
FAGOMRÅDENE
KOMMUNIKASJON
SPRÅK
TEKST
1-2 år

Vi navnsetter våre handlinger og
aktiviteter sammen med barna.

Vi bruker konkreter sammen med
verbalt språk.

Vi dramatiserer enkle sanger,
eventyr og korte dikt for og
sammen med barna.



Årsplan 2015
3-4 år

Vi lytter til og snakker med barna.

Lese fortsettelsesbøker.

Vi hjelper barna med å sette ord
på følelser, ønsker og erfaringer.

Lytte til hverandre og vente på
tur, øve på et felles fokus i
samtalen.

Vi leser med barna,eventyr og
fortellinger.

Vi forteller og dramatiserer
eventyr, dikt og bøker for og med
barna.
Barna øver på å ta imot beskjeder
hvor de skal utføre flere
handlinger.

Gjenfortelle og lage egne
historier.

Finmotoriske øvelser, mye
tegning og fargelegging innenfor
streker.

Lage handlelister til matlaging i
barnehagen.

Leke oss med rim, dikt og regler.

Barna skal støttes i sin interesse

Vi hjelper barna med å utrykke
behov og følelser.
Bildebøker og pekebøker er
tilgjengelig for barna.
Skolestartere

Lek med tall og bokstaver.

Implementerer rim og regler i
hverdagane med barna.
Vi synger sanger med telling og
bevegelse.
9
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
Skolestartere
for bokstaver.

Vi bruker både inne- og
uteområdet vårt aktivt for fysisk
aktivitet.

Vi bruker både inne- og
uteområdet våres aktivt for fysisk
aktivitet.

Vi går på tur på egne ben til
nærmiljøet vårt.

Vi bruker nærområdet og går på
tur på egne ben med sekk,
matboks og drikke.

Vi bruker bevegelsessanger og
snakker om kroppen vår.

Barna skal delta aktivt i
matlaging, vi har et variert og
sunt kosthold i barnehagen.

Vi lærer barna gode rutiner i
forbindelse med hygiene.

Selvstendighetstrening ved
toalettbesøk.

Barna får tid til å øve seg på all
av- og påkledning.
KROPP
BEVEGELSE

HELSE

Barna får tid til å øve seg på å kle
på og av seg selv.
Vi lærer barna gode rutiner i
forbindelse med hygiene.

Være med og lage gode og sunne
matpakker for lengre turer.

Selvstendighetstrening ved
toalettbesøk.

Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt.

Vi lærer barna å vurdere
påkledningen sin etter ulike
årstder og ulikt vær.

Dramatisering med konkreter.

Deltar i musikkeventyr.

Vi lager egne musikkeventyr.

Vi hører på ulike musikkuttrykk
og er med og

Lære navn på ulike instrumenter.

Gi barna innblikk i nærmiljøets
kulturelle

Være med på teater.

muligheter som bibliotek, museer
KUNST
KULTUR
KREATIVITET
Årsplan 2015
10
FAGOMRÅDENE
NATUR
MILJØ
1-2 år

spiller.

Vi legger fram materialer for
kreativ utførelse som barna kan
tilnærme seg på egne premisser.

Vi henger opp barnas kunst på
vegger og limer de på gulv og
lager utstillinger.

Vi gir tid for lek og humor hvor
barna kan videreføre lekekultur til
hverandre.

Kjenne og føle på forskjellige
overflater, bruke å videreutvikle
vår taktile sans.
Legge til rette for gode
opplevelser i naturen.

Tema knyttet til årstidene og
relaterte samtaler til tema.

Vi jakter på småkryp og lærer mer
om hvert dyr vi finner.

Årsplan 2015





TEKNIKK
3-4 år

Deltagelse i Ruskenaksjon.
Skolestartere
osv.
Lar barna bli kjent med ulike
materialer og teknikker som kan
brukes til kreativ skapelse.

Vi formidler og dramatiserer
kjente folkeeventyr og
tradisjonelle sanger.
Vi lar barna bli kjent med ulike
typer materialer som kan brukes
til kreativ skapelse.

Være med å lede samlinger.

Lange turer i skogen.

Lære om hvor maten kommer fra

Lære om forandringer som skjer i
naturen gjennom året.

Vi øver på å forstå betydningen
av miljøforvaltning, for eksempel
ved å avfallssortere.

Gjennomføre små eksperimenter.

Deltagelse i Ruskenaksjon.
Stimulere nysgjerrighet og
undring rundt fenomener.
Jobbe holdningsskapende for å
ivareta naturen rundt oss.
Utvikle og utforske egen og
andres kreativitet gjennom å
bruke de materialer vi finner, enten når vi kommer tilbake i
barnehage eller

på turen.

Plante frø.
11
FAGOMRÅDENE
1-2 år
RELIGION
SAMFUNN
Årsplan 2015
Deltagelse i Ruskenaskjon.
Vi lærer om våre grunnleggende
følelser.

Vi lærer om empati, og jobber
med å sette ord på våre følelser.

Vi lærer om empati, og jobber
med å sette ord på våre følelser.

Vi lærer å ta hensyn til hverandre.

Vi støtter i barna til å finne
løsninger i konflikter.

Vi støtter i barna til å finne
løsninger i konflikter.

Vi vektlegger et godt og
anerkjennende samspill.

Vi respekterer hverandre, og
vektlegger et godt og
anerkjennende samspill.

Vi respekterer hverandre, og
vektlegger et godt og
anerkjennende samspill.

Vi oppfordrer barna til å tenke
selv.

Vi oppfordrer barna til å tenke
selv.

Vi markerer høytider og
merkedager og barna får lære om
bakgrunnen til markeringer og
festligheter.

Vi markerer høytider og
merkedager og barna får lære om
bakgrunnen til markeringer og
festligheter.

Gjennom «Solsikkeprosjekt» fra
SOS – barnebyer gir vi barna et
lite innblikk i

Gjennom «Solsikkeprosjekt» fra
SOS – barnebyer gir vi barna et
lite innblikk i

hvordan barn i verden har det.

hvordan barn i verden har det.

Oppleve at de er en viktig del av
fellesskapet og lære om hva som

Oppleve at de er en viktig del av
fellesskapet, og lære om hvordan

Vi markerer høytider og
merkedager.
Vi støtter i barna til å finne
løsninger i konflikter.
FILOSOFI
NÆRMILJØ

Skolestartere


ETIKK
3-4 år

Gjennom «Solsikkeprosjekt» fra
SOS – barnebyer gir vi barna et
lite innblikk i

hvordan barn i verden har det.

Oppleve at de er en viktig del av
fellesskapet.
12
FAGOMRÅDENE
1-2 år

Vi lytter til barnas meninger og
innspill.

Gå på turer i nærmiljøet, oppleve
utemiljøet i alle årstider.

Vi skal undre oss sammen med
barna over forandringene i
naturen og gjennom ulike
eksperimenter.
3-4 år
kan virke inn på

utvikling av fellesskap, vennskap
og tilhørighet.

Gå på turer i nærmiljøet, oppleve
utemiljøet gjennom alle årstidene.



ANTALL
FORM
ROM
Vi prøver ut forskjellig offentlig
kommunikasjon.
Vi skal undre oss sammen med
barna over forandringene i
naturen og gjennom ulike

eksperimenter.
Telle barn i samling.

Vi har bokstaver og tall synlig på
avdelingen.

Være med å telle og dekke på
tallerkener,glass og bestikk.

Vi bruker samlinger og
hverdagssituasjoner å telle,
sortere og beregne.

Årsplan 2015
Gi innblikk i ulike yrker, besøk
av/til brannstasjon, politi etc.


Synge sanger som inneholder
ulike former, farger og begreper.
Gir barna mulighet for
konstruksjonslek som f.eks.
Skolestartere

Vi spiller spill med barna slik at
de får lære seg å telle og se
13
de kan

bidra positivt for og både skape
og opprettholde et godt
fellesskap, vennskap og
tilhørighet.

Vi besøker de ulike skolene i
nærmiljøet.

Vi lærer trafikkregler sammen
med Tarkus og Trygg Trafikk.

Vi prøver ut forskjellig offentlig
kommunikasjon.

Vi skal undre oss sammen med
barna over forandringene i
naturen og gjennom ulike
eksperimenter.

Delta aktivt i matlagingen med
blant annet å måle opp i litermål
eller på vekt.

Bruke aktiviteter hvor barna selv
tegner,klipper og limer
forskjellige geometriske former.

Vi gir barna mulighet for
konstruksjonslek, som f.eks.
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
duplo, treklosser, etc.
Årsplan 2015
likheter.
Skolestartere
LEGO, «mini plusspluss» etc.

Tegne ulike former og benevne
de.

Gir barna mulighet for
konstruksjonslek, som f.eks. lego,
«mini plusspluss» etc.
14
KALENDER
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.
NÅR
HVA
06. februar 2015
Planleggingsdag/ Fagdag for personalet- Barnehagen er stengt
I februar
Mini-olympiade for barna. Væravhengig og mer informasjon kommer nærmere
13. februar 2015
Karneval for barna
27. mars 2015
Påskefrokost ( invitasjon sendes ut nærmere)
20. -23. april
Foreldremøter ( mer informasjon kommer)
30. april 2015
Besteforeldre- og gode venners dag ( invitasjon sendes ut senere)
I Mai
Barnehagefotografering
13. mai 2015
Enkel markering av nasjonaldagen
15. mai 2015
Planleggingsdag/ fagdag for personalet- barnehagen stengt
12. juni 2015
Sommerfest ( invitasjon kommer ut nærmere)
06. juli- 26. juli 2015
Sommer barnehage
21. august 2015
Planleggingsdag/ fagdag for personalet- Barnehagen stengt
09. september 2015
Informasjonsmøte nye foreldre
14. til 18. september
Foreldremøter ( mer informasjon kommer nærmere)
23. oktober 2015
Solsikkefest
13. november 2015
Planleggingsdag/ fagdag for personalet- barnehagen er stengt
11. desember 2015
Luciamarkering ( mer informasjon kommer senere)
18. desember 2015
Barnas Nissefest
Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Kathrine Werenskjold Schmidt
Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 09.01.2015
Årsplan 2015
15
OM ÅRSPLANMALEN
Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i
Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan
skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen
og evalueringen av forrige årsplan.
Styringsdokumenter:







Lov om barnehage
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Oslo kommunes budsjett
Bydelens budsjett
Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Barnehagens vedtekter
Veilederen ABC og 1,2,3
Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke
kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena.
www.barnehager.oslo.kommune.no| [email protected]| tlf: 02180
Årsplan 2015
16

Similar documents