StoSilco® R

Comments

Transcription

StoSilco® R
Teknisk faktablad
StoSilco® R
Silikonhartsbasert sluttpuss med rillestruktur
Karakteristikk
Anvendelse
• utvendig
• på mineralske og organiske underlag
• ikke egnet for horisontale eller lutende værutsatte flater
Egenskaper
• ekte silikonhartspuss – påføringssikre, langtlevende fasader
• ubrennbar, A2-s1, d0
• meget høy CO2- og vanndampgjennomslippelighet
• høy værbestandighet
• kapillærhydrofob
• høy vannavvisning
• iht. EN 15824
Utseende
• rillestruktur
Særskilte egenskaper /
anmerkninger
• med innkapslet filmbeskyttelse
Tekniske data
Kriterium
Standard/forskrift
Verdi/enhet
Densitet
EN ISO 2811
1,7–1,9 g/cm³
EN ISO 7783-2
0,08–0,10 m
Diffusjonsekvivalent
luftsjikttykkelse
Vanngjennomtrengningsgrad w
Rev.nr.: 2 / NO / 28.04.2015 / StoSilco® R
Anvisning
V1 høy
EN 1062 -3
< 0,05
kg/(m²*h0,5)
W3 lav
1/9
Teknisk faktablad
StoSilco® R
Vanndampdiffusjons-
EN ISO 7783-2
40–50
V1 høy
Brannegenskaper (klasse)
EN 13501-1
A2-s1, d0
ubrennbar
Varmeledningsevne
DIN 4108
0,7 W/(m*K)
motstandstall µ
Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På
grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte
leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.
Underlag
Krav
Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud,
saltutslag og slippmidler. Fuktig eller ufullstendig herdet underlag kan føre til
skader som f.eks. bobledannelse og sprekker i etterfølgende belegg.
For sluttpuss med kornstørrelse under 2.0 må underlagets jevnhet tilpasses den
planlagte finere overflateutførelsen, ev. kreves ekstra underlagsutjevnende tiltak.
Forberedelser
Kontroller bæreevnen til eksisterende belegg. Fjern ikke-bærekraftige belegg.
Påføring
Påføringstemperatur
Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Klargjøring av materialet
Anvend så lite vann som mulig ved innstilling av påføringskonsistens. Rør godt om
før påføring. For maskinell påføring må vanntilsatsen på aktuell maskin/pumpe
stilles inn. Intensive farger trenger som regel mindre vann for å optimere
materialkonsistensen. Hvis materialet blir for tynt forverres bearbeidingen og
egenskapene (f.eks. dekkevne, farge).
Forbruk
Utførelse
Forbruk ca.
R 1,5
2,20
kg/m²
R 2,0
2,70
kg/m²
R 3,0
3,50
kg/m²
Rev.nr.: 2 / NO / 28.04.2015 / StoSilco® R
2/9
Teknisk faktablad
StoSilco® R
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De
angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Eksakte forbruksverdier fastsettes
eventuelt for aktuelt prosjekt.
Oppbygging
Grunning:
Avhengig av underlagets type og tilstand kan stabiliserende, sugregulerende
grunning være nødvendig.
Mellombelegg på bærekraftige, mineralske underlag:
På mineralske underlag er som regel anvendelse av sugutjevnende og
vedheftforbedrende mellombelegg nødvendig.
Produkt: StoPrep Miral eller Sto Primer, StoPrep QS (alkalitetsisolerende)
Mellombelegg på bærekraftige, organiske underlag:
På organiske underlag anbefales fargetilpassede mellombelegg når sluttpussens
farge avviker sterkt fra underlaget. Ved anvendelse av rillestruktur anbefales
generelt et fargetilpasset mellombelegg.
Produkt: Sto Primer, StoPrep QS (alkalitetsisolerende)
Påføring
manuell, maskinell
Sluttpussen kan påføres manuelt eller maskinelt. Som regel er manuell
etterbearbeiding av nylig påført sluttpuss nødvendig for å oppnå ønsket struktur og
funksjonalitet.
Produktet påføres jevnt iht. kornstørrelse med en rustfri stålsparkel.
Struktureringen utføres med hard plastsparkel.
Kornstørrelsen 3,0 mm kan struktureres med trebrett.
Produktet kan sprøytes med traktsprøyte eller vanlige finpussmaskiner.
Arbeidsteknikk, påføringsverktøy samt underlag har en vesentlig påvirkning på
resultatet. Angitte verktøy er anbefalinger.
Tørking, herding,
overarbeiding
Produktet tørker fysikalsk gjennom vannavdampning. Gjennomtørking oppnås
etter ca. 14 dager. Ugunstige forhold forsinker tørkingen.
Ved ugunstig værforhold bør prinsipielt egnede beskyttelsestiltak foretas (f.eks.
regnbeskyttelse) for de pågående eller nypåførte fasadeflatene.
Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet:
overbearbeidingsbar tidligst etter 24 timer.
Rev.nr.: 2 / NO / 28.04.2015 / StoSilco® R
3/9
Teknisk faktablad
StoSilco® R
Rengjøring av verktøy
Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.
Leveranse
Farge
hvit, begrenset brytbar iht. StoColor System
Som belegg på de isolerte fasadesystemene StoTherm Vario, StoTherm Wood, får
fargen generelt ikke underskride en lysrefleksjonsverdi på 20 %. For StoTherm
®
Classic gjelder en minste lysrefleksjonsverdi på 15 %. Lavere lysrefleksjonsverdi
for aktuelt system skal bedømmes separat og prosjektrelatert av
systemprodusenten.
Fargestabilitet:
Grunnet generell værpåvirkning, spesielt UV-strålingens intensitet kombinert med
fuktpåvirkning, forandres beleggets overflate over tid. Synlige fargeforandringer
kan bli resultatet.
Dette er en prosess som påvirkes av material- og prosjektforhold. Det er derfor
teknisk praksis, ved intensive og/eller meget mørke farger, å forbedre
fargestabiliteten med et ekstra malingssystem. Strukturkornenes farge:
Som strukturkorn anvendes naturhvite marmortyper. Marmorens naturlige tekstur
kan iblant synes som mørkere strukturkorn i sluttpussen.
Ved lyse og klare farger, spesielt klare gulfarger, kan fargen på strukturkornene
flekkvis skinne gjennom den ferdige sluttpussen. Det er som regel en
fargekontrastbetinget effekt mellom fargen og marmorens kornstørrelse.
Begge effektene tilsvarer grunnkarakteren til marmorfylt sluttpuss og er et resultat
av de naturlige egenskapene til råstoffene som anvendes. Produktkvaliteten og funksjonaliteten påvirkes ikke av dette.
Fargenøyaktighet:
Grunnet en kjemisk og/eller fysikalsk herdeprosess ved ulike vær- og
prosjektforhold kan ingen garanti for jevn fargenøyaktighet og flekkfrihet gis,
spesielt ved:
a. ujevn absorpsjon i underlaget
b. varierende underlagsfukt i overflaten
c. delvis kraftig varierende alkalitet/bestanddeler i underlaget
d. direkte sollys med skarpt avgrenset skyggedannelse på det nypåførte belegget.
Emulgatorutvasking:
Grunnet tørkehemmende forhold kan det under den første tiden av
væreksponeringen med dugg, tåke, vannsprut eller regn forekomme
Rev.nr.: 2 / NO / 28.04.2015 / StoSilco® R
4/9
Teknisk faktablad
StoSilco® R
overflateeffekter (renner) i det ennå ikke gjennomtørkede belegget, forårsaket av
vannløselige additiver. Avhengig av fargeintensiteten fremvises denne effekten
ulikt. Dette innebærer ikke en kvalitetsforringelse av produktet. Som regel
forsvinner denne effekten av seg selv ved videre væreksponering.
Brytbar
Brytbar med maks. 1 % StoTint Aqua.
Mulig spesialinnstilling
For dette produktet er det ikke forutsatt noen spesialinnstillinger.
Forpakning
spann
Lagring
Lagringsforhold
Lagres godt tilsluttet og frostfritt. Beskyttes mot varme og direkte sollys.
Lagringstid
Beste kvalitet i originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper. Denne
kan avleses av chargenummeret på forpakningen.
Forklaring av chargenummer:
tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer
Eks.: 5450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2015
Sertifikater/godkjenninger
ETA-03/0027
StoTherm Classic® 1 (EPS og StoArmat Classic)
Europäische Technische Zulassung
ETA-05/0098
StoTherm Classic® 2 (EPS og StoLevell Classic)
Europäische Technische Zulassung
ETA-06/0004
StoTherm Classic® 3 (EPS og Sto Armeringsputs)
Europäische Technische Zulassung
ETA-13/0223
StoTherm Classic® 4 (EPS og StoArmat Classic AS)
Europäische Technische Zulassung
ETA-09/0058
StoTherm Classic® 5 (EPS og StoArmat Classic plus)
Europäische Technische Zulassung
Rev.nr.: 2 / NO / 28.04.2015 / StoSilco® R
5/9
Teknisk faktablad
StoSilco® R
ETA-11/0504
StoTherm Classic® 6 (EPS og Sto Armeringsputs)
Europäische Technische Zulassung
ETA-11/0505
StoTherm Classic® 7 (EPS og StoPrefa Armat)
Europäische Technische Zulassung
ETA-09/0266
StoTherm Classic® 8 (EPS og StoArmat Classic / Classic
plus)
Europäische Technische Zulassung
ETA-13/0582
StoTherm Classic® 9 (EPS og StoArmat RC)
Europäische Technische Zulassung
ETA-12/0030
StoTherm Classic® 10 (EPS og StoArmat Classic S1)
Europäische Technische Zulassung
ETA-07/0156
StoTherm Classic® 1 (MW/MW-L og StoArmat Classic)
Europäische Technische Zulassung
ETA-07/0088
StoTherm Classic® 2 (MW/MW-L og StoLevell Classic)
Europäische Technische Zulassung
ETA-09/0288
StoTherm Classic® 5 MW/MW-L (StoArmat Classic plus)
Europäische Technische Zulassung
ETA-12/0533
StoTherm Classic® 10 MW/MW-L (StoArmat Classic S1)
Europäische Technische Zulassung
ETA-06/0003
StoTherm Classic® QS 1 (EPS og StoArmat Classic QS)
Europäische Technische Zulassung
ETA-06/0148
StoTherm Classic® QS 2 (EPS og StoLevell Classic QS)
Europäische Technische Zulassung
ETA-05/0130
StoTherm Vario 1 (EPS og StoLevell Uni)
Europäische Technische Zulassung
ETA-06/0045
StoTherm Vario 3 (EPS og StoLevell Novo)
Europäische Technische Zulassung
Rev.nr.: 2 / NO / 28.04.2015 / StoSilco® R
6/9
Teknisk faktablad
StoSilco® R
ETA-06/0107
StoTherm Vario 4 (EPS og StoLevell Duo)
Europäische Technische Zulassung
ETA-03/0037
StoTherm Vario 5 (EPS og StoLevell Beta)
Europäische Technische Zulassung
ETA-12/0561
StoTherm Vario 7 (EPS og StoLevell FT)
Europäische Technische Zulassung
ETA-04/0075
StoThermVario S35 (EPS og StoLevell S35)
Europäische Technische Zulassung
ETA-09/0231
StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L og StoLevell Uni)
Europäische Technische Zulassung
ETA-07/0027
StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L og StoLevell Novo)
Europäische Technische Zulassung
ETA-13/0901
StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L og StoLevell FT)
Europäische Technische Zulassung
ETA-07/0023
StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L og StoLevell Duo/StoLevell
Duo Plus)
Europäische Technische Zulassung
ETA-13/0581
StoTherm Mineral 8 (MW-L – system A / system B)
Europäische Technische Zulassung
ETA-08/0303
StoTherm Wood 1 (HWF og StoLevell Uni, plugg/klammer)
Europäische Technische Zulassung
ETA-09/0304
StoTherm Wood 2 (HWF og StoLevellUni)
Europäische Technische Zulassung
ETA-06/0197
StoTherm Cell
Europäische Technische Zulassung
ETA-09/0267
StoTherm Resol
Europäische Technische Zulassung
Rev.nr.: 2 / NO / 28.04.2015 / StoSilco® R
7/9
Teknisk faktablad
StoSilco® R
ETA-13/0580
StoTherm Resol Plus
Europäische Technische Zulassung
Z-33.41-116
StoTherm Classic®/Vario, klebet på massiv konstruksjon
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-33.42-129
StoTherm Classic® / Vario / Mineral, skinnemontering
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-33.43-61
GUT-00000069
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-33.43-66
StoTherm Cell
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-33.43-925
StoTherm Wood på massiv konstruksjon
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-33.43-1182
StoTherm Resol, klebet og plugget
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-33.44-134
StoTherm Mineral L / Classic® L / Classic® S1
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-33.47-659
StoTherm Wood på trekonstruksjon
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-33.47-811
StoTherm Classic® / Vario / Classic® L / Mineral L, klebet på
trekonstruksjon
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-33.49-742
Utbedring av eksisterende isolerte fasadesystemer
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-33.2-124
StoReno sanering av puss og isolerte fasadesystemer
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-33.2-394
StoVentec Fasadesystem med pussebelegg
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Rev.nr.: 2 / NO / 28.04.2015 / StoSilco® R
8/9
Teknisk faktablad
StoSilco® R
Z-33.2-601
StoVentec for trekonstruksjon
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Merking
Produktgruppe
Fasadepuss
Sammensetning
Iht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for
overflatebelegg), polymerdispersjon, silikonhartsemulsjon, titandioksid,
kalsiumkarbonat, aluminiumhydroksid, kiselgur, silikatisk fyllstoff, vann, alifater,
glykoleter, Additiver, konserveringsmiddel
Sikkerhet
Hensynta sikkerhetsdatabladet
Særskilte opplysninger
Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre
normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar
imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun
utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette
gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.
Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere
utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.
Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
Telefaks: 66 81 35 01
[email protected]
www.sto.no
Rev.nr.: 2 / NO / 28.04.2015 / StoSilco® R
9/9

Similar documents