Koordinerende enhet Klepp kommune

Comments

Transcription

Koordinerende enhet Klepp kommune
KOORDINERANDE EINING -KLEPP
KOORDINERTE TENESTER.
INDIVIDUELL PLAN.
KOORDINATOR.
KOORDINERANDE EINING
•
Personar med behov for samansette og langvarige tenester.
Samhandling, brukarmedverknad, tidleg innsats, habilitering og rehabilitering er verdiar.
• Prosess i Klepp over fleire år med utprøving av
ulike modellar.
• Frå mars 2014: 1 årsverk til leiar for
koordinerande eining.
Leiargruppa til
Helse og
sosialavdelinga
Leiar koordinerande eining
•Arbeidsgruppa
•Koordinerande
team.
•Individuelle planar. Saksbehandling,
oppstart og infoKoordinerande
•SAMPRO - systemansvarlig
team:
•Opplæring og oppfølging av koordinatorar .
•Representant frå:
•Ansvar for arbeidsprosedyrar
• Omsorg og rutinar.
•Handtering av komplekse
•Rehab.saker .
•Ansvarsgrupper. •Psyk/sos
•Oversikt over framtidige
behov for
•Helsestasjon.
kommunale tenester .•Nav
•PPT ? om
•Knutepunkt for informasjon
•Avlastning/barneb.
tenestetilbod i kommunen
og 2. linja.
•Kontaktstad for spesialisthelsetenesten.
•Samhandling på systemnivå i kommunen
Implementering
Presentasjon av rolle og tenestar :
• Brukarråd
• På personalmøter i aktuelle avdelingar. Omsorg,
barnevern, helsestasjon, fysio/ergo, psykisk
helseteneste, rusvern, miljøtenesten, skule,
barnehage, NAV, legemøte og andre eksterne
samarbeidspartar
• Politiske utval
• Koordinatorsamlingar
• Samarbeid om nye rutinar for samhandling. Døme
rehabiliteringsavdeling, kvardagsrehabilitering ,koordinerande eining.
Samarbeid med skule / barnehage
Vegen vidare :
• Tid for evaluering av dagens organisering.
• Ny organisering frå 2016. KE inn i nytt
tenestekontor /mestringeining.
• Ny strategiplan i kommunen legg føringar for
vidare satsing og utvikling av samordning og
Individuell plan.