Protokoll - Fredrikstad kommune

Comments

Transcription

Protokoll - Fredrikstad kommune
Møteprotokoll
Kontrollutvalget Fredrikstad
Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:
08.05.2015,
fra kl. 09:00 til kl. 11.20
Rådhuset, møterom Østfold
15/9 – 15/15
Frammøteliste
Medlemmer
Lars Petter Kuran, leder
Ann-Cathrin Becken, nestleder
Vigdis Giltun
Arild Skau
Stian Bjerkebakke Westin
Møtt
x
Forfall
x
Forfall
Forfall
Varamedlemmer
Svein Roald Hansen
Marit Werner Haabeth
Ole Thyrré Østrup
Merknader
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.
Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin F Pettersen og Bjørn Gulbrandsen
Møtende fra revisjonen: revisjonsdirektør Laila Nagelhus, seksjonsleder Anders Svarholt,
seksjonsleder Jolanta Betker, revisor Jostein Ek, forvaltningsrevisor Lena Longva-Stavem
Møtende fra administrasjonen: kommunalsjef Kari Sørum, økonomisjef Egil Olsen og
regnskapssjef Thomas Jahreie, til sak 15/11, kemner Stein Didrik Laache, til sak 15/9
Frevar: økonomisjef Ann-Christin Stedjeberg til sak 15/10
Ordfører: Jon-Ivar Nygaard
Innkalling og dagsorden:
Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte
likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for
avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. § 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det,
skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent
møte (jf. Kl. § 31a)
Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking.
For åpne dører ble det vedtatt at muntlig orientering i sak 15/14 fra revisor angående
informasjon/status varslingssaker, skulle behandles for lukkede dører. (hjemmel: KL § 31 pkt.
5, Jf. Offl. § 13, fvl. § 13)
…………………….
Lars Petter Kuran, leder
…………………….
Svein Roald Hansen, (vara)
…………………….
Marit Werner Haabeth (vara)
Kontrollutvalget Fredrikstads møte 08.05.2015
Sakliste
PS 15/9
Orientering om skatteregnskapet 2014 - Fredrikstad kommune
PS 15/10
Uttalelsen til årsregnskapet 2014 for FEVAR
PS 15/11
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014
PS 15/12
Notat Forvaltningsrevisjon NAV-Fredrikstad
PS 15/13
Prosjektplan: Minoritetsspråklige barn
PS 15/14
Referater og meldinger
PS 15/15
Eventuelt
PS 15/9 Orientering om skatteregnskapet 2014 - Fredrikstad
kommune
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kemnerens redegjørelse om skatteregnskapet for 2014, tas til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 08.05.2015:
Konstituert kemner Stein Didrik Laache redegjorde for kemnerens årsmelding for 2014.
Vedtak ble som innstilling.
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 08.05.2015:
1. Kemnerens redegjørelse om skatteregnskapet for 2014, tas til orientering
PS 15/10 Uttalelsen til årsregnskapet 2014 for FEVAR
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for FREVAR KF som vist i
vedlegg 1 til saken.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 08.05.2015:
Økonomisjef Ann-Christin Stedjeberg fra FREVAR redegjorde for FREVARS årsmelding og
regnskap 2014. Revisor Jolanta Betker redegjorde for revisjonsberetningen.
Vedtak ble som innstilling.
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 08.05.2015:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for FREVAR KF som vist i
vedlegg 1 til saken.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet
PS 15/11 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Fredrikstad kommune som vist
i vedlegg 1 til saken.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes bystyret med kopi til
formannskapet.
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 08.05.2015:
Økonomisjef Egil Olsen redegjorde for kommunens årsmelding og regnskap for 2014. Revisor
Jolanta Betker redegjorde for revisjonsberetningen.
Vedtak ble som innstilling.
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 08.05.2015:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Fredrikstad kommune som vist
i vedlegg 1 til saken.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes bystyret med kopi til
formannskapet.
PS 15/12 Notat Forvaltningsrevisjon NAV-Fredrikstad
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Notat: Forvaltningsrevisjon NAV, tas til etterretning.
2. Neste prosjekt i FR-planen, «Minoritetsspråklige barn», igangsettes
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 08.05.2015:
Vedtak ble som innstilling
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 08.05.2015:
1. Notat: Forvaltningsrevisjon NAV, tas til etterretning.
2. Neste prosjekt i FR-planen, «Minoritetsspråklige barn», igangsettes
PS 15/13 Prosjektplan: Minoritetsspråklige barn
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Prosjektplan «Minoritetsspråklige barn», vedtas
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 08.05.2015:
Vedtak ble som innstilling
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 08.05.2015:
1. Prosjektplan «Minoritetsspråklige barn», vedtas
PS 15/14 Referater og meldinger
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Referater og meldinger tas til orientering
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 08.05.2015:
Vedtak ble som innstilling
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 08.05.2015:
1. Referater og meldinger tas til orientering
PS 15/15 Eventuelt
Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 08.05.2015:
Revisjonen ga en muntlig tilbakemelding angående arbeidet med to nye varslingssaker (i hht.
bestilling, jf. møtet 24.4).
Revisjonen jobber videre med sak angående lekkasje av fortrolige opplysninger knyttet til en
anskaffelse. Kontrollutvalget informeres løpende.
I forbindelse med den andre saken ble det gjort et vedtak om ny bestilling til revisjonen.
Kontrollutvalget ber revisjonen om å gjennomføre en evaluering av rammeavtalen knyttet til
bestemt leverandør. Undersøkelsen vil innebære å se på prosessen knyttet til inngåelse av
avtalen, og om avtalen etterleves – om avtalt produkt blir levert til rett pris (fakturakontroller).
Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak/innstilling 08.05.2015:
1. Kontrollutvalget ber revisjonen om å gjennomføre en evaluering av bestemt
rammeavtale som avtalt i møtet.

Similar documents