125968 Montasje_Bruk_Vedl_480-17_sept2015_A4

Comments

Transcription

125968 Montasje_Bruk_Vedl_480-17_sept2015_A4
125968/991.0358.696 01.09.2015
RD/KMB
480-17
Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning
Installation, user and maintenance instructions
FORORD
Villavent har produsert og levert utstyr for
boligventilasjon i en årrekke. Anleggene er
installert i tusenvis av hjem, både i Norge og i
utlandet.
INTRODUCTION
Villavent has manufactured equipment for domestic
ventilation for many years. The systems are installed
in thousands of buildings both in Norway and
abroad.
Selv om vi har brukt all vår erfaring i utviklingen All our experience has been put into the
development of the Villavent ventilation systems, but
av Villavent-utstyret, avhenger det endelige
the final result depends on the quality of the total
resultatet også av riktig prosjektering,
installasjon og vedlikehold. Studer derfor denne planning, installation and maintenance. Therefore
this instruction manual must be carefully studied
anvisningen nøye før arbeidet påbegynnes.
before the installation.
Produsent og forhandler er ikke ansvarlig for
The manufacturer and the distributors will not be
skade på utstyr eller brann som kan oppstå fordi responsible for damage on equipment or fire caused
etterfølgende instruksjoner ikke er fulgt.
by insufficient installation.
SIKKERHETSFORSKRIFTER
Les nøye gjennom denne bruks- og montasjeanvisningen, og spesielt sikkerhets-forskriftene
før du installerer og begynner å bruke produktet.
Lagre bruks-anvisningen for senere bruk, eller til
den som eventuelt overtar produktet etter deg.
Gjør produktet strømløst før all form for
rengjøring og vedlikehold.
SAFETY INSTRUCTIONS
Carefully read these instructions of use and the
installation guide, in particular the safety instructions,
before you install and begin using the product. Save
these instructions for later use or for the party who
may take over the product after you. Make sure you
unplug the product prior to any form of cleaning or
maintenance.
§ Avkastluft ledes ut av bygningen i samsvar
med gjeldende/offentlige forskrift.
§ Avkastluft skal ikke ledes inn i røykkanal,
benyttet til å avlede røykgass fra f.eks.
gasskamin, peis, vedovn, oljekjel, osv.
§ Det må være minst 45 cm mellom komfyr og
produkt (filterflaten). Fra gasskomfyr, må
avstanden økes til 65 cm. Dersom produsent
av gasskomfyr anbefaler en større
monteringsavstand, må dette tas hensyn til.
§ For å unngå fare, skal fast installasjon,
utskifting av kabel eller annen type tilkobling
utføres av fagperson.
§ Det er ikke tillatt å flambere under
avtrekkshetten.
§ Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når
avtrekkshetten er i bruk. Dette er spesielt
viktig ved samtidig bruk av f.eks. gasskomfyr,
gasskamin, peis, vedovn, oljekjel osv.
§ Produktet kan betjenes av barn fra åtte år,
personer med nedsatt mental, sensorisk,
fysisk evne eller som mangler erfaring og
kunnskap. Dette forutsetter informasjon om
hvordan produktet er tenkt benyttet.
§ Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring
og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten
tilsyn.
§ Tilgjengelige deler av produktet kan bli varme i
forbindelse med matlagning.
§ Faren for brannspredning øker dersom ikke
avtrekkshetten blir rengjort som angitt.
§ Diversion of exhaust air shall be carried out in
accordance with instructions issued by the
appropriate authority.
§ Exhaust air may not be directed into flues that are
used for fumes from gas, wood or oil-burning
stoves, fireplaces, etc.
§ The distance between the cooker and the product
must be at least 45 cm. For gas cookers, the
distance should be 65 cm. If a higher mounting
height is recommended by the gas cooker
manufacturer, this should be taken into account.
§ In order to avoid a potential hazard, installation,
replacement of cables or other types of connection
should be carried out by a qualified professional.
§ Flambéing underneath the product is not allowed.
§ There must be sufficient air in the room when the
hood is used at the same time as products that
use energy sources other than electricity, i.e., gas
hobs, gas, wood or oil-burning stoves or
fireplaces, etc.
§ The product may be used by children from 8 years
of age and persons with mental, sensory or
physical impairment, or a lack of experience and
knowledge, if they are informed on how the
product is to be used.
§ Children should not be allowed to play with the
product. Cleaning and maintenance must not be
performed by children without supervision.
§ Accessible parts of the product may become hot in
conjunction with cooking.
§ The risk of a fire spreading increases if cleaning is
not carried out as often as is recommended.
2
INNHOLDSFORTEGNELSE
INDEX
BESKRIVELSE
TEKNISKE DATA
MONTASJE
ELEKTRISK INSTALLASJON
KOBLINGSANVISNING
INNREGULERING
BESKRIVELSE OG BRUK
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
FEILSØKING
side
side
side
side
side
side
side
side
side
3
3
4
6
7
8
9
10
11
DESCRIPTION
TECHNICAL DATA
INSTALLATION
ELECTRICAL INSTALLATION
WIRING INSTRUCTIONS
COMMISSIONING
DESCRIPTION AND USE
MAINTENANCE AND CLEANING
TROUBLESHOOTING
page
page
page
page
page
page
page
page
page
3
3
4
6
7
8
9
10
11
Ø125
442
153
43
Fig. 1
BESKRIVELSE
Villavent kjøkkenhette, type 480-17, er beregnet for
innbygging i skap eller spesialhetter og kan brukes
sammen med alle typer Villavent avtrekksvifter.
* Kjøkkenhetten er utstyrt med testlyskilder fra fabrikk.
Dette er lyspærer/lysrør som kun er montert for
funksjonstest under produksjon, og som informasjon
om hvilken type lyskilde som kan benyttes.
Normalt vil ikke lyspærer/lysrør tåle transport, lagring
og montasje, og ny e lyskilder må beregnes
montert før boligen tas i bruk. Lyskilden(e) er således
ikke inklusiv i kjøkkenhetten, og manglende funksjon
ved overlevering av boligen er derfor ikke Systemairs
ansvar.
TEKNISKE DATA
Mål:
Maks. tilknyttet
effekt:
Belysning:
Spenning:
Regulering
Kanaltilkobling:
Utsparingsmål:
DESCRIPTION
The Villavent cookerhood, type 480-17, is designed for
installation in kitchen cupboard or special canopy, for use with
all Villavent extract fans and heat recovery unit, model VVX-200
Combini.
* The Villavent cookerhoods are supplied with light bulb/tube
from factory. These are used during function testing in
production, and are left in the hood to inform the end user
about type of bulb/tube to be applied.
Normally light bulbs/tubes will not stand transport, storing and
installation. Changing of light bulb/tube must therefore be
counted on. This will not be the responsibility of Systemair.
TECHNICAL DATA
Jfr. fig. 1
300 W ved 230 V
Kompaktlysrør, 4P, 11 W *
Sokkel 2G7
230 V ~ 50 Hz, jordet
3 trinn (trafo: 80/100,
Control130/145 og
230 V).
100 og 145 V er alternativ som kan
velges ved omkobling på trafo
Ø125 mm
453 x 298 mm
Dimensions:
Max. fan power
attached:
Light:
See fig. 1
300 W at 230 V
Compact luminous tube, 4P, 11 W *
Socket 2G7
Voltage:
230-240 V ~ 50 Hz, earthed
3 steps (transformer: 80/100, 130/145 and 230 V).
100 and 145 V are possiblealternatives
(re-wiring on transformer)
Duct connection:
Ø125 mm
Dimensions
installation opening: 453 x 298 mm
3
Fig. 2
Fig. 3
MONTASJE
Montering av tilkoblingsstuss med spjeld
INSTALLATION
Installation of duct connector with damper
Før innbyggingsenheten plasseres i skap eller hette
må tilkoblingsstussen (som ligger inni hetten)
monteres (jfr. fig. 2). Dette gjøres ved å plassere
spjeldakslingen, A, under spjeldlokket, samtidig
som festene, B i framkant på stussen kommer
under platekanten. Stussen trykkes deretter på
plass og festes vha. ”snapp-låsene”.
Mount the duct connector (provided) before installing
the cookerhood (see fig. 2). This is done by
positioning the damper axle, A, under the damper
lid. Make sure that the fixing devises, B, are placed
under the edge of the plate. Press the connector into
position and fix by means of the snap locks.
Montering i skap eller hette
Installation in cupboard or canopy
Innbyggingsenheten monteres i skap eller hette
vha. innbyggingsrammen, fig. 3. Utsparingsmål
453 x 298 mm. Plasser rammen i utsparingen og
skru fast med 4 medfølgende skruer. Trykk deretter
innbyggingshetten opp i rammen til den ”sneppes”
fast.
Install the built-in cookerhood in kitchen cupboard by
means of the provided frame, fig. 3. Dimensions for
installation opening: 453 x 298 mm. Place the frame
in the opening and fix by means of the 4 provided
screws. Press the cookerhood into the frame until it
"snaps" into position.
Plassering
Av ventilasjonstekniske grunner bør den frie
åpningen mellom kjøkkenhette og komfyr være
minst mulig. For å få gode arbeidsforhold, bør
imidlertid avstanden mellom underkanten av hetten
og komfyrtoppen vanligvis ikke være mindre enn
450 mm.
Placing
For ventilation technical reasons, free space
between cookerhood and cooker should be as small
as possible. In order to ensure good working
conditions by the cooker, the distance should
normally never be less than 450 mm.
For gas cookers the distance between gas flame
and bottom of the cookerhood/kitchen ventilator
must be minimum 650 mm re. EN60335-2-31.
For gasskomfyr må avstand mellom gassbluss og
underkant kjøkkenhette være min. 650 mm iht.
EN60335-2-31
NB! Ved evt. bruk av fleksibel slange ved tilkobling
av innbyggingsenheten, påse at
”kanaltverrsnittet” ikke reduseres. (Jfr. fig. 4).
NOTE! If flexible duct is installed for connection
between cookerhood and duct system,
make sure that the duct dimension is not
reduced (see fig. 4).
Demontering (fig. 5)
Ved evt. demontering skyves platene (1 og 2) opp
mellom rammen og innbyggingsenheten slik at
fjærene (3) frigjøres. Innbyggingshetten kan
deretter trekkes ut (4).
Disassembling (fig. 5)
If disassembling of the cookerhood is required, slide
the plates (1 and 2) upwards, between the frame and
the cookerhood to release the springs (3). The
cookerhood can now be removed (4).
4
Fig. 4
Fig. 5
Ventilasjonskanal
Ventilation duct
Kanal mellom kjøkkenhette og avtrekksvifte samt
fra avtrekksvifte til takhatt legges opp så kort og
rett som mulig, slik at god kapasitet oppnås.
Kanaler skal være av ubrennbart materiale.
Spirokanaler (galv. stål) anbefales benyttet, men
slange godkjent for slik bruk kan benyttes for
fleksibel tilkobling ved selve hetten. Kanalen skal
kunne rengjøres, evt. skiftes ut (se ”Vedlikehold
og rengjøring”).
The duct between the cookerhood and the extract
fan should be as short and straight as possible to
obtain a good capacity. The duct must be of a
non-flammable material. Spiro ducts (steel) are
highly recommended, but other duct qualities
approved for such use can be applied for flexible
connection to the cookerhood. The duct must be
accessible for changing or cleaning (see chapter
"Maintenance and cleaning").
NB! Avkastluften må ikke slippes ut i røykkanal!
NOTE! Do not connect the exhaust duct to smoke
shaft (chimney).
Kanal på kaldt loft eller i uoppvarmet rom må
Duct runs installed in cold loft space must be
isoleres for å unngå kondensering. Husk å isolere insulated to avoid condensation. Remember do
alle kanaldeler.
insulate all duct fittings well.
NB! Vær nøye med montering av kanalanlegget.
NOTE! Take care not to damage the ducts during
Sammenpressede kanaler, mangelfull festing
the installation. Smashed ducts,
eller isolering etc. vil kunne redusere
insufficient fixing or insulation etc. will
effektiviteten og resultere i vannskader pga.
reduce the efficiency and may lead to
kondensering.
water leakage caused by condensation.
5
ELEKTRISK INSTALLASJON
ELECTRICAL INSTALLATION
Elektrisk installasjon skal utføres av autorisert
installatør og i samsvar med gjeldene
forskrifter for elektriske anlegg.
Electrical installation to be made by authorised
installer and in correspondence with
regulations in force.
Villavent kjøkkenhetter er ferdig internt koblet. Det
skal kun sørges for strømtilførsel (10A/230V +
jord) til kjøkkenhetten, samt forbindelse mellom
hetten og avtrekksviften.
The Villavent cookerhoods are internally wired.
The electrical connection is therefore limited to
connection to mains supply (10A/230V + earth)
and connecting the hood to the ventilation unit.
Hurtigkobling
Både avtrekksviften og kjøkkenhetten er utstyrt
med kabel og en ferdigkoblet, spesiell
skjøtekontakt. Kjøkkenhetten har i tillegg ledning
med støpsel som skal kobles til 10A/230V jordet
stikkontakt.
Electrical quick connection:
The Villavent ventilation units and cookerhood are
both equipped with cable and special plug for safe
and quick electrical connection. In addition, the
cookerhood is equipped with cable and plug for 10
A/230 V + earth connection (For the UK marked,
13A/240V).
For elektrisk installasjon med skjøtekabel
henvises til egen anvisning som følger
skjøtekabelen.
NB!
For electrical connection using special extension
cable, see separate instructions supplied with the
extension cable.
Dersom innbyggingshetten monteres slik at
støpselet ikke blir tilgjengelig må allpolig
NOTE! If the cookerhood is installed so that the
servicebryter monteres (for eksempel i
electrical plug is not accessible, service
sikringsskapet). Støpselet må i så fall
switch must be installed (f.ex. in the fuse
demonteres, og kabel tilkobles fast
box). Remove the electrical plug and
opplegg via koblingsboks. (Tilgang til
connect wires to terminals in junction box.
støpsel ved demontering av
(Access to plug during de-mounting is an
innbyggingshetten er godkjent løsning som
acceptable solution, not requiring fixed
ikke krever fast opplegg).
wiring).
Fast opplegg u/skjøtekabel
Skjøtekontakter og støpsel kappes/kobles fra.
Tilkobling til fast opplegg foretas via koblingsboks.
Fixed electrical wiring (without quick
connector)
Remove quick connectors and electrical plug.
Fixed electrical connection is made via terminals
in junction box.
Allpolig servicebryter må monteres (f.eks. i
sikringsskap) iht. gjeldende forskrifter for
elektriske anlegg.
Install service switch, f.ex. in the fuse box, in
accordance with regulations in force.
Omkobling av spenning fra trafo
("reguleringstrinn")
Alternative spenninger og avtrekksluftmengder
kan velges ved omkobling på trafo. (Jfr. tekniske
data). Deksel med lysarmatur og bryterpanel må i
så fall demonteres. Etter at filterplaten er fjernet
kan ”snapp-låsene” løses ut vha. en rettspors
skrutrekker som stikkes inn i de 3 sporene.
Dekselet vippes ut og kabelskoene flyttes til
ønsket spenning.
Changeover of voltage on transformer (steps
for fan speed)
Alternative voltage steps and extract airflows
available on transformer (see technical data).
Remove cover for light bulb and control panel.
Remove the filter and release the snap locks by
pressing a screwdriver into the 3 slots. Flip out the
cover and move the cable glands to desired
position on the transformer.
NB! Etter at dekselet er trykket tilbake på plass
må spjeldoverføringen monteres i
reguleringsbryteren. Dette gjøres ved å åpne
luken i hettens overside og demontere
braketten som styrer spjeldoverføringen.
Deretter kan spjeldoverføringen plasseres i
sporet i reguleringsbryteren og låses ved å
montere braketten.
NOTE! After having removed the cover, the
damper axle must be installed in the
control switch. Open the hatch on the top
of the cookerhood and remove the bracket
controlling the damper axle. Then mount
the axle in the slot on the switch. Fix by remounting the bracket.
6
KOBLINGSANVISNING
WIRING INSTRUCTIONS
Fig. 6
7
Fig. 7
INNREGULERING
COMMISSIONING
I tillegg til innregulering av luftmengder ved valg av
alternative spenninger (omkobling på trafo) kan
grunn- og normalventilasjonsmengde ved lukket
spjeld innreguleres, jfr. fig 7.
In addition to commissioning of airflows by
(choosing alternative voltages on the transformer),
airflows for basic and normal ventilation with
closed damper can be chosen, fig. 7.
Ved bruk sammen med Villavent avtrekksvifte,
VV-450, kan flg. tabell benyttes som veiledning
ved innregulering av grunn og normalventilasjon:
When the cookerhood is installed together with
Villavent extract fan, type VV-450, the table below
can be applied for commissioning of basic and
normal ventilation.
Skyvespjeldstilling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Luftmengde,
lukket spjeld (l/s)
Grunnventilasjon
trinn 1, (80 V)
3,0
4,0
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
Damper
position
Normalventilasjon
trinn 3, (230 V)
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
For evt. måling av luftmengder, se egen anvisning.
Airflow,
damper closed (l/s)
Basic ventilation
step 1 (80 V)
3,0
4,0
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
Normal ventilation
step 3 (230 V)
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
For measurement of airflows, see separate
instructions.
8
Fig. 9
Fig. 8
BESKRIVELSE OG BRUK
For beskrivelse og bruk av ventilasjonsanlegget,
se egen anvisning som følger avtrekksviften.
DESCRIPTION AND USE
For description and use, see separate instructions
provided with the ventilation unit.
Fig. 8
A
Vippebryter for belysning
B
Bryter for spjeld, samt avtrekksluftmengde
(viftehastighet)
Fig. 8
A
Switch for light
B
Switch for damper and extract airflow (fan
speed)
Ved regulering av ventilasjonsanlegget fra
When controlling the ventilation unit from the
kjøkkenhetten oppnås følgende funksjoner (fig. 9): cookerhood the following functions are available
(fig. 9).
c - Lukket spjeld, hastighet 1;
c - Damper closed, fan speed 1;
Grunnventilasjon fra kjøkken og normalBasic ventilation from the kitchen and normal
ventilasjon fra evt. våtrom.
ventilation from wet rooms.
d - Åpent spjeld, hastighet 1;
Normalventilasjon fra kjøkken og grunnventilasjon fra evt. våtrom.
d - Damper open, fan speed 1;
Normal ventilation from kitchen and basic
ventilation from wet rooms.
e - Åpent spjeld, hastighet 2;
Normalventilasjon fra kjøkken og evt. våtrom.
e - Damper open, fan speed 2;
Normal ventilation from kitchen and wet rooms.
f - Åpent spjeld, hastighet 3;
Forsert ventilasjon fra kjøkken og normalventilasjon fra evt. våtrom.
f - Damper open, fan speed 3;
Forced ventilation from kitchen and normal
ventilation from wet rooms.
g -Lukket spjeld, hastighet 3;
Normalventilasjon fra kjøkken og forsert
ventilasjon fra evt, våtrom.
g -Damper closed, fan speed 3;
Normal ventilation from kitchen and forced
ventilation from wet rooms
9
Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
Før rengjøring må hetten gjøres strømløs ved
enten å trekke ut støpselet, ta ut sikringene eller
slå av evt. servicebryter.
MAINTENANCE AND CLEANING
Disconnect from mains supply by either pulling out
the plug, removing the fuses or set service switch
to off position.
Kjøkkenhetten tørkes av med en fuktig klut og
Wipe the cookerhood by using a damp cloth. The
mildt såpevann. Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger filter should be cleaned at least twice a month.
om måneden ved normalt bruk. Filteret kan tas løs Remove the filter from the hood for cleaning.
fra innbyggingshetten ved rengjøring;
Filterkassetten løsnes ved å trykke inn
”snappertlåsene” i bakkant, fig. 10, mens selve
filterduken frigjøres ved å løsne filterholderen, fig.
11. Bløtlegg filterduken og filterholderen i varmt
såpevann. Filterkassetten kan også vaskes i
oppvaskmaskin.
The filter cassette is released by pressing the
"snap" locks in the back of the hood, fig. 10. The
filter itself is removed by releasing the filter holder,
fig. 11. Soak the filter in warm soapy water or in
dish washer.
Noen ganger pr. år bør innbyggingshetten vaskes
innvendig med fuktig klut og mildt såpevann.
The inside of the cookerhood should, as
necessary, be wiped off using a damp cloth,
soaked in warm soapy water.
Sett tilbake filter og filterkassetten og trykk opp slik Replace the filter and the filter cassette. Check
at den låser fast i ”snappertlåsene”. Kontroller at that all four filter holders are snapped into
alle fire festene er på plass.
position.
Selve avtrekkskanalen fra kjøkkenhetten må også
rengjøres en gang i blant. Dette kan gjøres ved å
løsne kanalen fra avtrekksviften, og så trekke
børste eller fille gjennom ved hjelp av en snor.
Kanalen nærmest hetten er mest utsatt for
avleiring av fett og støv, og denne kan ofte være
mest hensiktsmessig å skifte ut. (Spesielt aktuelt
dersom slange benyttes for tilkobling av hetten til
kanalanlegget).
NB:
The duct between cookerhood and fan should be
cleaned every now and then. Disconnect duct from
cookerhood and ventilation unit and pull a brush or
cloth through the duct. After this operation, make
sure that the duct is taped properly back on the
connectors before starting the system. If
settlements of grease and dust are too heavy, the
duct should be replaced.
Manglende rengjøring av avleiret fett i
filter, på kjøkkenhetten og i ventilasjonskanalen kan medføre fare for antennelse
og brannspredning.
Bytte av lysrør
Ta løs lampeglasset ved at klipsfestet trykkes
bakover, fig. 12.
Lysrøret trekkes ut av holderen, og nytt lysrør
trykkes på plass.
Note! Lack of cleaning will lead to build-up of
grease and dust inside the cookerhood
and duct. This will increases the risk of
fire. Regular cleaning is therefore of
great importance.
Changing the light bulb
Release the lamp cover by pressing the holders
backwards, fig. 12.
Pull the light bulb out of it's socket and replace it
with a new one.
10
FEILSØKING
Dersom kjøkkenhetten ikke fungerer, bør følgende
undersøkes før service tilkalles:



TROUBLESHOOTING
Please check the following items before calling
your service representative:
Er sikringene hele?

Er støpselet på plass/servicebryter slått på?

Er vifte og kjøkkenhette koplet sammen (ved hjelp
av skjøtekabel)?

Service
Før det tas kontakt med servicepersonell, les av teknisk
dataskilt på undersiden av innbyggingshetten, bak
filterkassetten og noter type- og modellbetegnelse.
Kontakt din nærmeste Villavent servicepartner
11
Are fuses ok?
Is the plug connected to mains supply and
service switch on?
Check that unit and cookerhood are
connected (extension cable)?
Service
Before calling your service representative,
make a note of the data from the data sign
under the unit; i.e. specification and model.
Rett til endringer forbeholdes.
Specifications may be changed without
notice.
Produsent/Hersteller/Manufacturer:
www.systemair.com
12