20150616 RS referat A

Comments

Transcription

20150616 RS referat A
Referat A-protokoll
Møte:
Sted:
Regionstyret
Regionkontoret
Møtenr.:
Dato:
6 – 2015
Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 – 21.15
T
T
T
T
T
T
T
T
I
I
Fra regionstyret:
Egil Svela
Jan Ove Selstø
Dagfinn Brandsæter
Brith Halvorsen
Heidi Klingsheim
Eirik Løland
Ove Sandvik
Håvard Brekkå
Asbjørn Nordpoll
Olav Halsne
Formann
Nestformann
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem
Fra administrasjonen:
T Ernst Jan Halsne
T Arnt Magne Granberg
T Arvid Lodden
Regionleder
Ung-Leder
Administrasjonsleder
T = til stede
I = ikke innkalt
F = forfall
T1 =
Åpningsord: Ernst Jan Halsne – Mark 2,5ff – Bønn
Saksliste:
Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten
Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205
Sak 44-2015 Orienteringer fra ledergruppa
Sak 45-2015 Konstituering av styret
Sak 46-2015 Møteplan for regionstyret 2015/2016
Sak 47-2015 Referater
Sak 48-2015 Plan for strategiarbeider region Sørvest
Sak 49-2015 Personalsaker
Sak 50-2015 Bibelcampingen på Tonstadli Ungdomssenter
Sak 51-2015 Evaluering av årsmøtet 2015
Referent: Arvid Lodden
Referat A-protokoll
Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten
Vedtak:
Regionstyret har ingen merknader til sakslisten.
Sak 43-2015 Godkjenning av referat fra regionstyremøte 18.5.2015 og 6.6.2015
Vedtak:
Regionstyret godkjenner referat fra møtene 18.5.2015 og 6.6.2015 uten merknader.
Sak 44-2015 Orienteringer
1) «Tro virksom i kjærlighet – Utkast til prinsippdokument om diakoni for NLM»
2) Uttalelse fra skolestyret på Tryggheim skular til hovedstyret ad. håndtering av seksuelle krenkelser
3) Ungdomsarbeider i Dalane
 Referat fra samtale med formann i Ålgård Misjonsforsamling, områdeleder for Dalane og ungleder
angående behov for en ungdomsarbeider for området, og spesielt Gjesdal kommune.
4) Ført i regionstyrets B-protokoll
5) Henvendelse fra personer som ønsker å arbeide i Region Sørvest
 Ung-leder la fram oversikt over mulige endringer i staben i ung-avdeling, lokale behov for hjelp fra
regionen og ungdommer som har sagt seg villige til en tjeneste i misjonen.
6) Regnskapsrapport pr. 30.4.2015

Regnskapsrapporten viser at gaveinntektene ligger 807.000 kroner under budsjett, mens kostnadene
ligger 65.000 over budsjett. Regionbidraget ligger 698.000 under budsjettet.
7) Styresammensetning – oppdatering
Vedtak:
Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å finne de siste styrekandidater til våre institusjoner.
8) Takk til hovedkomiteen for regionårsmøtet og GF 2015
Vedtak:
Regionstyret ber administrasjonen følge opp saken.
Referat A-protokoll
9) Festsamvær i anledning misjonærinnvielse under GF og forbønnshandling under UL
Vedtak:
Regionstyret ber administrasjonen følge opp saken.
Vedtak:
Regionstyret tar den øvrige informasjonen fra administrasjonen til orientering.
Sak 45-2015 Konstituering av styret


Regionstyret hadde en kort samling 6.6.2015, i etterkant av årsmøtet, og gjorde dette valg:
 Regionformann: Egil Svela
 Nestformann: Jan Ove Selstø
Valg av regionstyrets arbeidsutvalg (AU)
Vedtak:
Regionstyret velger Ove Sandvik som medlem i arbeidsutvalget i tillegg til formann og nestformann

Gjennomgang av styringsdokumentet.
Sak 46-2015 Møteplan for regionstyret 2015/2016
Vedtak:
Regionstyret godkjenner denne møteplan for regionstyret og AU for 2015/16:
RS: 31. august, 20. oktober, 24. november, 2. februar, 15. mars, 26.april og 24. mai.
AU: 18. august, 29. september, 10. november, 12. januar, 2. mars og 5. april.
Sak 47-2015 Referater
A) Referater til orientering
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Tryggheim skular – styremøte 26.5.2015
Lasseliten barnehage – korrespondansemøte 18.5.2015
Lasseliten barnehage – korrespondansemøte 30.4.2015
Frøyland barnehage – styremøte 29.4.2015
Lasseliten barnehage – styremøte 15.4.2015
Lasseliten barnehage – styremøte 25.2.2015
Tryggheim barnehage – styremøte 21.5.2015
Lube barnehag – styremøte 27.5.2015
Tonstadli – styremøte 26.5.2015
Lundeneset vgs – protokoll fra generalforsamling
Tonstadli – protokoll fra generalforsamling
Vedtak:
Regionstyret tar de framlagte referatene til orientering.
Referat A-protokoll
B) Referater til godkjenning
1) Flekkefjord felleslag – styremøte 20.5.2015
2) Utsyn Ungdomssenter – styremøte 3.6.2015
3) Arbeidsmiljøutvalget – referat fra møte 20.5.2015
Vedtak:
Regionstyret godkjenner de framlagte referatene uten merknader.
Sak 48-2015 Plan for strategiarbeidet for Region sørvest

Notat «Plan for strategiarbeid årsmøtet 2016»
Vedtak:
Regionstyret vil arbeide med en strategiplan for regionen som skal legges frem for årsmøtet 2016.
Regionstyret vil i utgangspunktet legge til grunn «Plan for strategiarbeid årsmøtet 2016.»
Sak 49-2015 Personalsaker
1) Steffen Torgersen – oppsigelse som daglig leder Holmavatn
Vedtak:
Regionstyret tar oppsigelsen fra Steffen Torgersen til etterretning og vil rette ham en hjertelig takk for
tjenesten som daglig leder på Holmavatn Ungdoms- og Misjonssenter.
2) Holmavatn – ny daglig leder
Vedtak:
Regionstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å gjøre de nødvendige beslutninger for å ansette ny daglig leder
på Holmavatn.
3) Knut Heng – oppsigelse som IKF-arbeider
Vedtak:
Regionstyret tar oppsigelsen fra Knut Heng til etterretning og vil rette ham en hjertelig takk for tjenesten i
IKF.
4) Ført i regionstyrets B-protokoll
5) Ettåringer
 Søknad fra to ettåringer om stilling i regionen
Vedtak:
Regionstyret gir ledermøte fullmakt til å tilsette to ettåringer i regionen fra 1.8.2015.
Referat A-protokoll
6) Regionleder fra 1. september 2015
Vedtak:
Regionstyret går inn for en intern utlysning av stillingen som ny regionleder med søknadsfrist 15. august, og
arbeider med midlertidig konstituering i stillingen fra 1. september og ut året.
Sak 50-2015 Bibelcamping på Tonstadli Ungdomssenter

Referat fra møte mellom regionen og styret for Tonstadli angående framtiden for bibelcampen. Daglig
ledelse og styret ønsker at bibelcampingen vurderes. Bakgrunnen for dette er blant annet sviktende
oppslutning senere år og vanskelighet for å få avviklet sommerferie for de ansatte.
Vedtak:
Regionstyret er takknemlige for den betydning bibelcampingen på Tonstadli har hatt gjennom mange år.
Styret vil rette en varm takk til komiteen og alle dem som har lagt ned et viktig arbeid for å arrangere
campingen.
Med en sviktende oppslutning og behov for å tenke nytt om sommerdriften på Tonstadli velger regionstyret
å legge ned bibelcampingen.
Sak 51-2015 Evaluering av årsmøtet 2015
Vedtak:
Regionstyret utsetter saken grunnet mangel på tid.

Similar documents