Oversikt parallellsesjoner

Comments

Transcription

Oversikt parallellsesjoner
Sesjon A 9. april kl. 13.00 - 14.30
Rom: 1414
Symposium:
Fokuselever
Fokuseleven
eksemplarisk
læring og
samspillende
ekspertise
Audhild Nedberg,
UiT Torunn Klemp
og Vivi Nilssen,
HiST
Å følge en
fokuselev – skriving
som bro mellom
teori og praksis i
lærerutdanninga
Vivi Nilssen og
Randi Solheim, HIST
Å følge en
fokuselev – en
autentisk oppgave
med relevans for
fremtiden
Vivi Nilssen og
Randi Solheim, HIST
Rom: 702
Danning
Rom: 1416
Mangfold
Rom: 1427
Høgskoleundervisning
Chair: Einar
Sundsdal
Chair: Ingvild
Åmot
Chair: Dorthea
Sekkingstad
Hva er
dannelse?
Idar Kjølsvik,
HiNT
«Det er ikkje
berre Hokus
Pokus å bli norsk»
(Lala 9 år)
Gunnhild Bergset,
Høgskulen i Volda
En utforskende student
i kroppsøvingsfaget
Kari Helene Danielsen
og Kristin Skaalvik, UiT
Etisk danning i
ulike barnehagepraksiser
Kathrine Moen,
HiNT
Danning og den
naturalistiske
vendingen?
Einar Sundsdal,
HiST
Skole- og
læringserfaringer
i møtet mellom
kulturer –
utfordringer og
muligheter ved
skole-hjemsamarbeid
Åsa Dahl Berge og
Gro Marte Strand,
HIST
Rett til medvirkning og rett til
spesialpedagogisk
hjelp i
barnehagen:
Muligheter,
begrensinger og
dilemma
Ingvild Åmot,
DMMH
Rom: 1426
Symposium:
Skoleledelse
Innovativt og
aksjonsrettet
skoleeierskap –
muligheter og
utfordringer
Rom: 1425
De minste barna
Rom: 1520
Kunst og estetikk
Rom: 1521
Ledelse
Chair: Trude
Kyrkjebø
Chair: Morten
Sæther
Chair: Berit Irene
Vannebo
Empati i 2 – 3
åringers samspill
Kari Nergaard,
DMMH
Å lage bilde bok –
på Gangnamsk vis
(gangnam style)
Henriette Jæger,
HiOA
Motiverte
assistentar?
Kjetil Børhaug UiB
og Dorthea
Sekkingstad, HiSF
Innledning
Hva er forholdet
mellom teori og praksis
i lærerutdanningsforskning?
Halvor Hoveid, NTNU
PLU
Frå lærar til
profesjonell lærar –
gjennom skulebasert
vidareutdanning
Ingrid Syse og Dorthea
Sekkingstad, HiSF
Å lykkes i lag –
samhandling,
politikk og
administrasjon
Margrete
Hartmann, UiT
Det tveeggede
skoleeierskapet
Morten Brattvoll,
UiT
Kjære ettåring. Nå
skal du tilvennes
Mari Engesæter,
HiSF
Samspillsbobler
Trude Kyrkjebø,
NLA Høgskulen
«Den gode viljen»
Hvordan
kompetanse og
mestringsfølelse
gjenspeiles i
musikk-aktiviteter
i barnehagen
Jan Ketil
Torgersen,
DMMH
Kunst i
barnehagen –
artikulasjon av
kunnskap
gjennom
profesjonsmøter
Morten Sæther,
DMMH
Leiing av læring i
barnehagen –
nasjonale
retningsliner og
lokale fortolkingar
Yngve Skjæveland,
DMMH
Kvalitet som
masteride i
barnehagesektoren i Norge
Kjell Åge Gotvassli,
DMMH og Berit
Irene Vannebo,
HiNT
Rom: 1414
Rom: 702
Rom: 1416
Rom: 1427
Rom: 1426
Rom: 1425
Rom: 1520
Rom: 1521
Studentaktiv
forskning
Danning
Særskilte behov
Høgskoleundervisning
Lek
Kroppsøving
Ledelse
Chair: Ingar
Pareliussen
Chair: Marit
Uthus
Chair: Bent Olsen
Symposium:
Skoleledelse
fortsetter
Chair: Einar
Sundsdal
Chair: Pål
Lagestad
Chair: Ane
Bergersen
Motstand – en
del av livet i
skolen
Rannveig Oliv
Myhr og Maria
Øksnes, NTNU
PLU
Lærernes
forventninger til
elever med
diagnoser
Lillian Kirkvold,
NTNU PLU
Barnehagelæreres
oppfatning av
leketøyets verdi i
barnehagen
Eva Brønstad,
DMMH
Barnehageansattes fysiske
aktivitetsnivå
Karin Kippe og Pål
Lagestad, HiNT
Når ledelse virker
– en studie av
samarbeidet
mellom barnevern
og barnehage for
implementering av
tidlig intervensjon
Torill Moe, HiNT
Sesjon B 9. april kl. 15.00 - 16.30
Chair: Eldar
Taraldsen
Hvilke erfaringer
har lærere med
kollega-observasjon
som
utviklingsverktøy i
«Ungdomstrinn i
utvikling?»
Liv Iren Grandemo
og Heidi Kristin
Holmen, HiNT
Studentaktiv
forskning i et emisk
perspektiv
Anne Grethe
Mjøberg, HiT
Marionettepedagogikk og klok
praksis
Eldar Taraldsen og
Endre Kanestrøm,
HiNT
Demokratiske
prosesser og
øyeblikkets
muligheter
Kjersti Nissen og
Sølvi Hessen
Schei, DMMH
Narrativ praksis
som
bevisstgjøring
av egen praksis i
barnehagen?
Ingar
Pareliussen og
Kari Kvistad,
DMMH
Tidlig innsats for
livslang læring –
teori og praksis
Monica Helland
Tøsse, NLA
Høgskolen
Inkludering i en
målstyrt skole –
hvor står vi og
hvor vil vi?
Marit Uthus, HiST
Nyutdannede læreres
opplevelse av
utfordrende øyeblikk i
skolen, og
implikasjoner for
lærerutdanningen
Anne Berit Emstad,
NTNU PLU
Profesjonsrettet
barnehagelærerutdanning –
omorganisering av
kunnskapsområdet
BULL (barns utvikling,
lek og læring) ved
Høgskolen i Østfold
Merete E. Lunde,
Kjartan A. Belseth og
Mette Røe Nyhus, HiOF
Foregripelsens
dialektikk: «skolens»
nærvær i barnehagens
pedagogiske
verdiunivers
Bent Olsen, NTNU PLU
Fra
tilstandsrapport
til
kvalitetsmelding
Lars Aage
Rotvold, UiT
Kunnskapsbasert
politikkutforming
Per-Oskar
Schjølberg, KS
Når antallet
teller?
Kirsten Stien, UiT
Lekens rolle i
skolefritidsordningen
Agneta Knutas og
Maria Øksnes,
NTNU PLU
Praksishypotesens
og lekens egenverdi
i pedagogikkens
tidsalder
Einar Sundsdal HiST
og Maria Øksnes,
NTNU PLU
Med krav og selvbestemmelse
hånd i hånd
Pål Lagestad,
HiNT
Utviklingen av det
maksimale
oksygenopptak
(VO2 peak) blant
ungdomsskoleelever – En
kroppsøvingsintervensjon
Pål Lagestad,
HiNT
Pedagogiske
lederes språkbruk i
veiledning av
assistenter – et
utgangspunkt for
kritisk tenkning?
Julie Nordahl, HiT
Forståelse av
pedagogisk ledelse
som begrep i ny
barnehagelærerutdanning
Ane Bergersen,
Hege Fimreite og
Merete Nornes
Nymark, HiSF
Sesjon C 10. april kl. 10.10 – 11.40
Rom: 1414
Rom: 702
Danning
Rom: 1416
IKT
Rom: 1427
Høgskoleundervisning
Rom: 1426
Læring
Rom: 1425
Didaktikk
Rom: 1520
Kroppsøving
Rom: 1521
Ledelse
Symposium
Åpne barnehager
Chair: Bent
Olsen
Chair: Nils
Kristian Rossing
Chair: Roald Tobiassen
Chair: Bård
Knutsen
Chair: Berit
Bungum
Chair: Ingrid
Frenning
Chair: Kristin Belt
Skutlaberg
Organisering, bruk
og betydning
Kjell-Åge Gotvassli,
DMMH
Hvor vil den
ferske
lærerstudenten,
og hvordan
komme dit?
Audhild Løhre,
Elin Moen og
Marit Uthus,
HiST
Skriving i digitale
rom – en
mediator for
profesjonsrettet
refleksjon i
lærerutdanning
Carl F. Dons og
Elin Strømman,
HiST
Lesing som
praksis i
barnehagen –
konsekvenser for
barns danning og
utvikling av
literacy
Tatjana K.
Samoilow og Atle
Krogstad, DMMH
Fra leseferdighet til
tekstkompetanse:
lesing i
engelsklæreres
meningsskaping
Anja Bakken, HiNT
Fysisk aktivitet i
en målstyrt
aktivitetsskole
Knut Løndal og
Siv Lund, HiOA
Strategisk ledelse i
barnehagen
Per Tore
Granrusten DMMH
Lærernes
kompetanse og
undervisning av
samfunnskunns
kap i et
danningsperspektiv
Tove Grete Lie,
HiST
Fagspesifikk bruk
av IKT i naturfag –
en kilde til
berikelse eller
frustrasjon?
Jardar Cyvin og
Anne B. Lund,
HiST
Styrken i de svake
fellesskap: Åpen
barnehage som
integrerende
organisasjon
Elin Birgitte
Ljunggren, DMMH
og Berit Irene
Vannebo, TFoU
Åpne barnehager
som rekrutteringsarena for ordinær
barnehage
Anne Sigrid
Haugset, TFoU
Førskolelærere
og assistenter:
Hvilke
sammenhenger
er det mellom
sosial klasse og
pedagogiske
verdier?
Bent Olsen,
NTNU PLU
Læringsutbytte
ved bruk av
interaktive
utstillinger ved
vitensenter
Nils Kristian
Rossing, NTNU
PLU
Studentaktive
arbeidsmåter – om å
motvirke det
skumleste
Marit Åbotnes, UiS
Utvikling av
lærerprofesjonalitet
gjennom samarbeid
Kåre Hauge, HIST
Praksisportefølje i
lærerutdanning:
refleksivitet,
samarbeid og
identitetsutvikling
Roald Tobiassen, HiOF
På tide å ta farvel
med ein sosialt
urettferdig
praksis?
Elisabeth
Rønningen, NTNU
PLU
Høytpresterende
elevers respons
på naturfagsundervisning i
prestasjonslike
elevgrupper på
ungdomstrinnet
Bård Knutsen,
NTNU PLU
Rammer for
profesjonelt arbeid
i barnehagen
Kjetil Børhaug, UiB
Bruk av språk og
diskusjoner for å
fremme elevers
forståelse i
moderne fysikk
Berit Bungum og
Cathrine W.
Tellefsen, NTNU
Fysiske
egenskaper og
karaktersetting i
kroppsøving
Terje Dalen, Gøril
Moe og Tore
Kristian Aune,
HiNT
Mye idrett – noe
refleksjon – liten
kobling: En
dokumentanalyse
av 30
studiepoeng
kroppsøving i
GLU-utdanningen
Kjersti Mordal
Moen, HiHm og
Ingrid Frenning
UiT
Dialogisk ledelse
av barnehagen
som helsebyggende
arbeidsplass
Merete Moe,
DMMH
Konflikt og
konflikthåndtering
i voksenmiljøet i
skolen
Kristin Belt
Skutlaberg, NLA
Høgskolen
Sesjon D 10. april kl. 12.30 – 14.00
Rom: 1414
Praksis i
barnehagen
Chair: Monica
Seland
Barn i gråsonen.
Ansattes forståelse
og vur-dering av
barns evne til å
dele
Karianne Franck,
DMMH
Fra teori og
praksisgapet til
sammenhengen og
samarbeid mellom
ulike
læringsarenaer i
barnehagelærerutdanningen
Wiebke Klages,
HiOA og Ranveig
Lorentzen, DMMH
Barns trivsel i
norske barnehager: Data fra
Barnehagens
Trivselsmonitor
2014
Ellen B. Sandseter
og Monica Seland,
DMMH
Rom: 702
Danning
Chair: Hilde
Tørnby
Anerkjennelse i
konfliktsituasjoner –
rom for demokratisk subjektivisering?
Ruth Ingrid
Skoglund, NLA
Religiøst
mangfold og
norsk identitet:
Spenninger i
norske
offentlige
barnehagedokumenter.
Helene Lund,
DMMH
Det magiske
rommet – danning gjennom lek
og estetiske
læringsprosesser
Hilde Tørnby,
HiOA
Rom: 1416
Lesing og
litteratur
Chair: Beret
Wicklund
Barnelitteratur i
barnehagen: teori
og praksis
Hilde Dybvik,
HiOA
Bruk av
leseutviklingsskje
ma som verktøy i
begynneropplæri
ng i lesing - en
treårig studie
Ingeborg
Ristesund og Gun
Svartaas HiST
Lærerstudenters
litterære
erfaringer
Beret Wicklund,
Ann Sylvi Larsen
og Gunilla
Vikbrant, HiST
Rom: 1427
Matematikk
Rom: 1425
Didaktikk
Rom: 1520
Kroppsøving
Rom 1521
Lærerutdanning
Chair: Trude Fosse
Chair: Kitt Lyngsnes
Chair: Mads
Pettersen
Chair: Cathrine W.
Tellefsen
Matematikklæreren er
en mann med rutete
skjorte og briller
Øistein Gjøvik, HIST
Innhald og
arbeidsmåtar for
femåringar i
barnehagen
Liv Ingrid Aske
Håberg, Høgskulen
i Volda
Fysisk form og
motorisk
kompetanse for
femåringer
Anne Berg og
Olav Bjarne
Lysklett, DMMH
Yrkesfaglærerløftet! Hvordan er
status og behov
for yrkesfaglærerutdanning i
Norge?
Klara Rokkones
NTNU PLU
Å studere
matematikklæreres
oppfatninger, noen
metodologiske
betraktninger
Morten Søyland
Kristensen, Janne
Fauskanger og Reidar
Mosvold, UiS
Barnehagelæreres
arbeid med
matematikk i
barnehagen
Trude Fosse og Magni
Hope Lossius HiB
Rom: 1426
Bruk av rollespill i
læringsprosesser:
fokus på
samfunnskunnskap
i lærerutdanningen
Tove Leming, UiT
Sørsamisk i
grunnopplæringen
– utfordringer og
muligheter
Kitt Lyngsnes, HiNT
Trivsel i
kroppsøvingsundervisningen
Øyvind Bjerke,
Idar Lyngstad og
Pål Lagestad
HiNT
Grunnleggende
ferdigheter i
kroppsøving –
hvem bryr seg?
Mads Pettersen
og Egil Galaaen
Gjølme, NTNU
PLU
Profesjonelle
læringsfellesskap
for lærere i
videreutdanning –
endring i
kunnskapskultur
Marianne
Maugesten og
Ingeborg
Mellegård, HiOF
Utdanning,
forskning og
utviklingsarbeid i
skjønn forening på
lektorutdanningen
i realfag.
Cathrine W.
Tellefsen og Ellen
K. Henriksen, UiO