Intensjonsavtale om inngåelse av

Comments

Transcription

Intensjonsavtale om inngåelse av
Byrådssak 1141 /15
Intensjonsavtale om inngåelse av justeringsavtale - Strømme Gård
MOBR
ESARK-0615-201330455-18
Hva saken gjelder:
Saken gjelder inngåelse av intensjonsavtale om å inngå justeringsavtale med Strømme Gård Utbygging
AS.
Strømme Gård Utbygging AS (Utbygger) er et samarbeidsselskap mellom Vestlandske Boligbyggelag
(Vestbo) og Strømme Gård AS. Utbygger skal bygge ut planområdet Strømme Gård, plan nr 19590000,
vedtatt 28.03.2011. Planen utløser ca 340 boliger. Kostnader til offentlig infrastruktur er i størrelsesorden
100 mill kr. I møter med Etat for utbyggingsavtaler har Utbygger opplyst at de vil bygge all
infrastrukturen selv. I forbindelse med at kommunen ved ferdigstillelse overtar vei og VA-anlegg, ønsker
Utbygger at det inngås en justeringsavtale som gir mulighet for refusjon av merverdiavgift over en 10-års
periode, jfr. merverdiavgiftsloven § 9-4, 2. ledd.
I sak 1279/13 har byrådet fattet følgende vedtak:
Byrådet vil generelt åpne for at Bergen kommune kan inngå avtaler etter justeringsmodellen, der
dette viser seg å være hensiktsmessig. Avtalene inngås av byrådet.
I sak 201315973 er administrasjonsgodtgjørelsen ved justeringsavtaler behandlet av byrådet.
Justeringsavtale inngås ved kommunens overtagelse av infrastrukturen. I dette tilfellet har Utbygger
uttrykt et ønske om forutsigbarhet for en slik fremtidig avtale, ved at det inngås en intensjonsavtale
allerede nå. Utbygger viser til at investeringene er en stor likviditetsbelastning for selskapet. For å sikre
en forsvarlig økonomistyring i selskapet er det viktig å ha en tidlig og god oversikt over forventede
kostnader i prosjektet. En fremtidig justering/tilbakebetaling av mva for kostnadene til infrastruktur vil i
den sammenheng være en viktig faktor for økonomistyringen i selskapet.
På denne bakgrunn er det viktig for selskapet allerede på et tidlig tidspunkt å få på plass en
intensjonsavtale med kommunen for fremtidig inngåelse av avtale om justeringsrett. Dette vil gi en viktig
forutberegnelighet for selskapets styre ved den videre planlegging og økonomistyring.
Etat for utbyggingsavtaler anfører at bruk av justeringsmodellen er hensiktsmessig. Selve avtalen inngås i
forbindelse med overtakelse av offentlige VA- anlegg og vei. En mal for den fremtidige avtalen er lagt
ved intensjonsavtalen. Det fremgår av avtaleutkastet at dersom endringer i regelverk medfører at
justeringsretten bortfaller, kan ikke Utbygger kreve utbetalt beløp fra kommunen.
Etaten bemerker at hensiktsmessigheten av at det inngås en intensjonsavtale nå kan diskuteres, i og med
at det tas forbehold om kommunens praksis og gjeldende regelverk på det fremtidige tidspunkt for
avtaleinngåelse. Når utbygger likevel uttrykker et sterkt ønske om en slik intensjonsavtale, vil etaten vil
tilrå at ønsket imøtekommes. Intensjonsavtalen m/vedlegg (2 eks) legges fram for byrådet i samsvar med
byrådets vedtak i sak 1279/13.
1
Byråden for byutvikling, klima og miljø er enig med etat for utbyggingsavtalers vurderinger og
konklusjon.
Byråden ser at en utbygger har behov for å få en viss forutsigbarhet for de investeringer som skal gjøres,
herunder opparbeidelse av offentlig infrastruktur, og en intensjonsavtale vil være i tråd med byrådets
vedtak i sak 1279/13.
Byråden vil imidlertid presisere at kommunen tar forbehold om tilpasninger og justeringer av egen
praksis hva gjelder selve justeringsavtalens innhold. Denne vil først bli inngått på et senere tidspunkt.
Byråden vil anbefale at byrådet inngår en intensjonsavtale med Strømme Gård Utbygging AS.
Vedtakskompetanse:
I henhold til byrådets fullmakter vedtatt av bystyret i sak 294/13, er fullmakter til å utøve myndighet etter
plan- og bygningsloven, med nærmere angitte unntak, delegert til byrådet. I byrådssak 1279/13 tilligger
det byrådet å inngå justeringsavtaler.
Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
1. Byrådet godkjenner intensjonsavtale med Strømme Gård Utbygging AS.
2. Byråd for byutvikling, klima og miljø delegeres myndighet til å signere avtalen på vegne av Bergen
kommune.
Dato:
21. april 2015
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Henning Warloe
byråd for byutvikling, klima og miljø
Vedlegg:
Fagnotat fra etat for utbyggingsavtaler av 13.03.2015 med vedlegg:
Fremforhandlet intensjonsavtale med vedlegg
2