Velkommen som beboer ved Kalfaret sykehjem

Comments

Transcription

Velkommen som beboer ved Kalfaret sykehjem
Velkommen som beboer
En informasjonsperm til beboere og pårørende.
Velkommen som beboer ved Kalfaret sykehjem!
På vegne av alle oss som arbeider her på Kalfaret sykehjem ønsker
jeg deg hjertelig velkommen som beboer her ved Kalfaret sykehjem.
Vi har et inderlig ønske om at du skal trives i ditt nye hjem og vi vil
samarbeide med deg for å gi deg gode hverdager.
Vi på sykehjemmet arbeider ikke bare for at du skal få den
nødvendige medisinske behandling og få dekket dine grunnleggende
behov– Vi arbeider for at du skal oppleve gode øyeblikk og dyrke
dine interesser.
Vi er åpen for alle tilbakemeldinger og innspill. Vi har tro på at alle
tilbakemeldinger, positive som negative, skaper læring og sår frø til
endring-Endring til det bedre.
I denne permen har jeg samlet informasjon om sykehjemmet, slik at
du kan bla igjennom den når det passer for deg. Håper du vil finne
svar på de spørsmål du måtte ha i permen.
Dersom du ønsker å snakke med meg, er mitt kontor alltid åpent for
deg.
Velkommen!
De beste hilsener
Ida Saxevik
Stedlig leder
Kalfaret sykehjem
[email protected]
KALFARET SYKEHJEM-HISTORIE I VEGGENE
Kalfaret sykehjem ligger på historisk grunn, sentralt plassert et steinkast fra
Stadsporten. På denne adressen, Kalfarveien 20, har det vært
helsevirksomhet i mange år.
Kalfarveien 20 ble oppført i 1843 og da som privat bolig for amtmann Jens
Schydtz.
I 1914 lå Betanien sykehus på denne adressen, som ble drevet som et
lokalsykehus. Fra 1991-1997 ble bygget et sykehjem, drevet av
Domkirkehjemmet i Bergen. Så overtok Bergen Kommune driften og foretok
en fullstendig oppgradering av sykehjemmet innvendig i 2001.
Foto:Bergen byarkiv.
Kalfaret sykehjem har i dag 34 langtidsplasser. 8 av disse er øremerket
personer med demenssykdom. Sykehjemmets boligdel er lokalisert i byggets
2 og 3 etasje. Boligdelene av sykehjemmet er lik i begge etasjene, men
rommene er av ulik størrelse.
Sykehjemmet er sentralt lokalisert med de fordeler og ulemper det medfører.
Av sikkerhetsmessige hensyn er derfor sykehjemmets inngangsdører alltid
låst. Besøkende og ansatte kan ringe på for å komme inn, ved sykehjemmets
hovedinngang.
HVEM ARBEIDER PÅ KALFARET SYKEHJEM?
Institusjonssjef Berit Breistein er leder for de kommunale sykehjemmene i
Bergen Sentrum, herunder også Kalfaret sykehjem. Hun har kontor ved
Engen sykehjem.
Ida Saxevik er stedlig leder ved Kalfaret sykehjem og har kontor i
sykehjemmets 4 etasje.
Sykehjemmet har 3 boenheter som ledes av avdelingssykepleiere:
 Boenhet 1: Ingrid Norpoll Erlandsen.
 Boenhet 2: Sigrunn Baadstø
 Boenhet 3: Edel May Hjørnevik.
På boenhetene arbeider det sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. En
av disse vil bli din primærkontakt. I tillegg arbeider det en vaktmester og to
konsulenter i administrasjonen i fjerde etasje.
PRIMÆRKONTAKTEN
Primærkontakten er bindeledd mellom deg, dine pårørende og sykehjemmet.
Primærkontakten utarbeider din aktivitetsplan og pleieplan sammen med
deg. Hun følger opp dine behov i forhold til ernæring, hjelpemidler og
personlige ting som klær og toalettartikler. Primærkontakten formidler
kontakt med prest eller lignende om du ønsker det.
I tillegg til primærkontakt, har du egen primærsykepleier, denne har ansvar
sammen med avdelingssykepleier, for at dine medisinske plager tas opp med
tilsynslegen.
FRISØR
I sykehjemmets fjerde etasje har vi egen frisørsalong.
Hun tar imot kunder hver tirsdag. Personalet
Formidler kontakt med henne om ønskelig. Bystyre
BEBOERROMMET
fastsetter
en gang pr år egenbetalingssats for vask,
legg,
klipp og
forditt
faste
beboere.
Rommet
dupermanent
får tildelt er
private
hjem så lenge du bor hos oss.
Det regnes tillegg for: leggevann,
Hvert rom er møblert med seng og nattbord. Du står fritt til å
skum, kur og farge m.m. Beboerne må selv betale
møblere rommet
slik du betaler
ønsker utover
dette. Når du møblerer
egenandelen.
Sykehjemmet
det resterende.
rommet
er det
viktig
at du
hensyn
at det er plass til å
Hvis
beboerditt,
ønsker
å gå
oftere
enntar
1 gang
pr til
mnd
brukemå
hjelpemidler
sombeløpet
f.eks. personløfter
på rommet.
til frisør
du betale hele
selv.
Dersom du har med deg elektrisk utstyr, er det ditt ansvar at det er i
FOTPLEIE
forskriftsmessig stand. Vaktmesteren vår vil hjelpe deg med å sjekke
Hver
sjette
uke hardet
vi viser
fotpleier
påutstyret
huset. Personalet
informererskal
deg det
på
dette.
Dersom
seg at
er f.eks. brannfarlig,
forhånd
nåri hun
ikke tas
bruk.kommer og vurderer ditt behov for fotpleie sammen med
deg. Bystyret fastlegger en gang per år egenbetalingen for fotpleie.
Sykehjemmet dekker det resterende beløpet for beboerne.
Sykehjemmet betaler felles tv-lisens, så du behøver ikke bekymreRK!
AKTIVITETER
Ved innleggelse i sykehjem er det viktig å
være klar over
at dine
private eiendeler
Sykehjemmet
har egen
aktivitetsgruppe
som utarbeider aktivitetsplan
er ditt eget
ansvar.
Det ervikun
månedlig.
I denne
forsøker
å imøtekomme alle beboernes ønsker så langt
eiendeler
er forsikret
av kreative og innovative i valg av
det sykehjemmets
er mulig. Vi prøver
i tillegg
å være litt
aktiviteter.
Har du gode ideer eller innspill, eller pårørende som ønsker å
kommunen.
bidra-ta kontakt med personalet.
Vi anbefaler deg
derfor
det oppslag
sterkesterundt
at om på sykehjemmet. I
Aktivitetsplanen
henges
opppåsom
tillegg
publiseres
aktivitetsplanen
du tegner
forsikring
for møblerogså
og på nettsiden vår og vår egen
facebook
privateside.
eiendeler som tas med til
sykehjemmet.
INNKOMSTSAMTALE
I løpet av de første ukene her på sykehjemmet, inviterer vi deg til en
innkomstsamtale. Formålet for samtalen er å bli bedre kjent, samt å
innhente bakgrunnsopplysninger om deg, ditt hjelpebehov,
INNKOMSTSAMTALE
I løpet av dine første uker på sykehjemmet, vil du bli invitert til en
innkomstsamtale. Bakgrunnen for samtalen er å bli bedre kjent med
deg, innhente bakgrunnsopplysninger og lære å kjenne dine
aktivitetsønsker og medisinske behov. Vi ønsker å benytte
anledningen til å informere deg om sykehjemmet og besvare de
spørsmål du måtte ha om sykehjemmet.
På innkomstsamtalen deltar:
 Tilsynslege Roger Veiby. Vil gi deg informasjon om det
medisinske tilbudet ved sykehjemmet, samt gi deg hans
medisinske vurdering av din tilstand.
 Stedlig leder Ida Saxevik. Vil gi deg
informasjon om sykehjemmet, samt foreta
en midlertidig statusrapport om hvordan
det har fungert den første tiden for deg på
sykehjemmet. .
 Avdelingssykepleier: Vil gi deg informasjon
om avdelingen, samt innhente opplysninger
fra deg i forhold til ernæring, møbler, forsikringer m.m.
 Primærkontakt: Vil presentere seg og lage en plan for det
fremtidige samarbeidet. Vil utarbeide en stellebeskrivelse
Dersom du ønsker det, kan du gjerne ta med deg en pårørende eller
en annen du stoler på i samtalen.
OPPFØLGNINGSSAMTALE
Sykehjemmet tilbyr oppfølgningssamtale en gang årlig. Vanligvis
foregår denne samtalen sammen med din primærkontakt. Dersom
du ønsker det, kan du få samtalen oftere. Du kan også få egen
samtale med avdelingssykepleier, stedlig leder eller tilsynslegen.
Primærkontakten vil invitere deg til samtalen!
ERNÆRING
Vi ønsker å sikre at du får en god ernæring tilpasset dine behov og
ønsker. Vi arbeider aktivt for å avdekke, forebygge og behandle
underernæring hos våre beboere.
Vi ønsker at måltidene skal være et høydepunkt i hverdagen og vi
tilstreber ro og hygge når vi spiser.
Vi serverer måltid til følgende tidspunkt:
0900 Frokost
1100 Drikkemåltid eller frukt.
1330 Middag
1700 Kaffemat
1900 Kvelds
Det er selvfølgelig muligheter for å få servert mat utenom de
fastsatte måltidene, kontakt personalet, så ordner de det!
ØKONOMISKE FORHOLD
Når du flytter inn hos oss, er det viktig å få klarlagt hvem som skal
håndtere din økonomi dersom du ikke er i stand til dette selv.
Egenbetalingen for din sykehjemsplass trekkes direkte av pensjonen.
Den delen av folketrygden som ikke blir
trukket som egenbetaling, omtales
som ”kontantytelse”. Den enkelte disponerer
denne delen privat. Sykehjemmet kan, dersom
en ønsker det, ivareta ens personlige økonomi.
Det vil bli opprettet egen bankkonto i beboers
navn som sykehjemmet fører regnskap over.
Regnskapene blir revidert årlig av revisorfirma utnevnt av
kommunen..
Ved diagnose som tilsier det, er sykehjemmet pliktig til å overta
ansvaret for beboernes kontantytelser i henhold til forskrift fra
Sosialdepartementet. Det vil bli gitt mer utfyllende informasjon
dersom dette blir aktuelt.
Penger du oppbevarer på rommet er ditt ansvar.
HVA HOLDER INSTITUSJONEN?
 Vi holder enkelte toalettartikler, men du må selv holde
tannkrem, sjampo, dusjsepe og barbersaker.
 Nye høreapparat rekvirert av lege dekkes av sykehjemmet.
Det samme gjelder utgifter til reparasjon. Utgifter til batterier
må du dekke selv. Sykehjemmet dekker ikke utgifter
når høreapparat blir borte. Vi anbefaler på det
sterkeste å tegne forsikring på samme måte som om
en bor hjemme. I følge Høresentralen er det er vanlig
prosedyre å forsikre høreapparat.
 Nye briller ordinert av lege (endret styrke av glass) blir dekket
av sykehjemmet. Tidligere innfatninger skal brukes.
Briller som skiftes av andre grunner skal dekkes av beboer.
Ved påvist forsømmelse fra sykehjemmets side, dekkes
utgiftene til nye briller etter individuell avtale.
Forsikring kan tegnes.
 Utgifter til tannbehandling blir dekket av den
offentlige tannhelsetjenesten.
Brukes din private tannlege, må du betale
behandlingen selv.
 Privat tøy skal bekostes av beboer selv, dette inkluderer også
truser av ulik type. Alt tøy skal merkes forsvarlig. Det beste er
navnelapper som sys på, eller merkepenn.
Institusjonen kan i hovedsak ikke erstatte tapt eller ødelagt tøy.
Pårørende oppfordres til selv å vaske tøy som lett blir ødelagt i
vask. Skulle det forekomme at ansatte i stor grad har vist
uaktsomhet ved vask eller behandling av beboertøy, kan
institusjonen etter skriftlig søknad dekke "nåverdien" av tøy
som er ødelagt eller forsvunnet.
POST
Din post blir sendt til sykehjemmet og
sortert i administrasjonen og videre fordelt
ut på avdelingene. Det er i mange tilfeller
en god løsning for både deg, dine
pårørende og sykehjemmet, at pårørende
heller får denne posten direkte til sin
adresse. Pårørende som ønsker å få beboerens post sendt til sin
adresse, oppfordres til å henvende seg til folkeregisteret for å få
opprettet en c/o-adresse. Gratis telefon: 800 80 000 Internett:
www.skatteetaten.no
Alternativt kan man henvende seg på postkontoret. Der kan man
få et skjema for å melde adresseendring. Eventuelt bruke internett:
www.posten.no.
NOE Å FEIRE?
Hvis du ønsker å feire noe og behøver
lokaliteter til dette som beboer ved
Kalfaret sykehjem, kan man ta kontakt
med konsulent Wenche Mjøs i fjerde
etasje for bestilling av lokaliteter.
PARKERING
Det er svært knapt med parkeringsplasser ved
sykehjemmet. Besøkende kan benytte parkering
nummer 7-11. Annen parkering er ulovlig og
kan hindre ambulanser og varelevering.
RESEPSJON
Kalfaret sykehjem har ikke resepsjonsvakt.
Henvendelser kan rettes til administrasjonen i fjerde
etasje, alternativt benytter man ringeklokken ved
siden av hovedinngangen.
BRUKERRÅDET
Ved Kalfaret Sykehjem har vi eget brukerråd,
dette består av representanter fra beboerne,
pårørende, eldrerådet, ansatte og ledelse ved
Kalfaret sykehjem og Enkers Aldershjem.
Brukerrådets mandat er å arbeide for
beboernes beste og fungere som rådgivende
organ for ledelsen ved sykehjemmet. Utvalget
har minst 4 møter i året. Referater fra disse
møtene deles ut til hver beboer i etterkant av møtet. Dersom du
eller noen av dine nærmeste har lyst til å delta i brukerrådet, ta
kontakt med personalet! Vi vil gjerne ha deg med!
KLAGE
Er det forhold ved sykehjemmet du finner
kritikkverdige, kan du klage. Klagen rettes til
institusjonssjefen. Dersom partene ikke finner en
løsning, kan klagen oversendes til Fylkesmannen
i Hordaland (Fylkeslegen) for overprøving.
Eventuelt til Pasient- og brukerombudet i
Hordaland.

Similar documents