Dokumentene ligger her.

Comments

Transcription

Dokumentene ligger her.
Stokke kommune
Handlingsprogram 2016-2019
Økonomiplan 2016-2019
Budsjett 2016
Rådmannen
2.11.2015
1
2
Innhold
1. INNLEDNING ......................................................................................................... 6
2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER..................................................................... 9
3. RÅDMANN OG STAB .......................................................................................... 18
Handlingsprogram - Rådmann og stab ............................................................................ 19
Økonomiplan og budsjett – Rådmann og stab ................................................................ 21
Budsjettkommentarer – Rådmann og stab ...................................................................... 22
4. OPPVEKST, KUNNSKAP OG KULTUR.............................................................. 24
4.1 GRUNNSKOLE .................................................................................................. 26
Handlingsprogram - Grunnskole ...................................................................................... 26
Økonomiplan og budsjett - Grunnskole ........................................................................... 28
Budsjettkommentarer – Grunnskole ................................................................................ 30
4.2 BARNEHAGE .................................................................................................... 34
Handlingsprogram - Barnehage ....................................................................................... 34
Økonomiplan og budsjett - Barnehage............................................................................. 37
Budsjettkommentarer – Barnehage ................................................................................. 39
4.3 BARNEVERN ..................................................................................................... 41
Handlingsprogram - Barnevern ........................................................................................ 41
Økonomiplan og budsjett – Barnevern ............................................................................ 41
Budsjettkommentarer – Barnevern .................................................................................. 42
4.4 KULTUR ............................................................................................................. 44
Handlingsprogram - Kultur .............................................................................................. 44
Økonomiplan og budsjett – Kultur................................................................................... 48
Budsjettkommentarer – Kultur ........................................................................................ 49
4.5 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) .......................................... 53
Handlingsprogram - PPT .................................................................................................. 53
Økonomiplan og budsjett – PPT ....................................................................................... 53
Budsjettkommentarer – PPT ............................................................................................ 54
5. HELSE, VELFERD OG OMSORG ....................................................................... 55
5.1 HELSE- OG SOSIALMEDISIN ........................................................................... 57
Handlingsprogram – Helse- og sosialmedisin .................................................................. 57
3
Økonomiplan og budsjett – Helse- og sosialmedisin ....................................................... 58
Budsjettkommentarer – Helse og sosialmedisin .............................................................. 60
5.2 NAV .................................................................................................................... 64
Handlingsprogram – NAV................................................................................................. 64
Økonomiplan og budsjett – NAV ...................................................................................... 65
Budsjettkommentarer – NAV ........................................................................................... 66
5.3 PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING ......................................................... 69
Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering ..................................................... 69
Økonomiplan og budsjett – Pleie, omsorg og rehabilitering .......................................... 71
Budsjettkommentarer – Pleie, omsorg og rehabilitering................................................ 72
5.4 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE...................................................................... 76
Handlingsprogram - Tiltak funksjonshemmede ............................................................. 76
Økonomiplan og budsjett – Tiltak funksjonshemmede .................................................. 77
Budsjettkommentarer – Tiltak funksjonshemmede ....................................................... 78
5.5 ENGVEIEN-SENTERET ..................................................................................... 82
Handlingsprogram – Engveien-senteret........................................................................... 82
Økonomiplan og budsjett – Engveien-senteret ................................................................ 82
Budsjettkommentarer – Engveien-senteret ..................................................................... 83
6. PLAN OG MILJØ ................................................................................................. 84
6.1 AREALPLAN OG BYGGESAK ......................................................................... 86
Handlingsprogram - Arealplan og byggesak ................................................................... 86
Økonomiplan og budsjett – Arealplan og byggesak ....................................................... 89
Budsjettkommentarer – Arealplan og byggesak ............................................................. 90
6.2 KOMMUNALTEKNIKK ...................................................................................... 91
Handlingsprogram – Kommunalteknikk ......................................................................... 91
Økonomiplan og budsjett – Kommunalteknikk .............................................................. 94
Budsjettkommentarer – Kommunalteknikk ................................................................... 96
6.3 EIENDOM ........................................................................................................... 99
Handlingsprogram – Eiendom .......................................................................................... 99
Økonomiplan og budsjett – Eiendom ............................................................................. 103
Budsjettkommentarer – Eiendom................................................................................... 104
7. ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT SAMLET ...................................................... 107
Hovedoversikt - drift ........................................................................................................ 107
4
Hovedoversikt - Investeringer ......................................................................................... 108
Kommentarer til investeringer ....................................................................................... 109
8. PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2016 .............................................. 112
9. ØKONOMISKE OVERSIKTER (§12) ................................................................. 114
5
1. Innledning
Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. I planloven (2008)
pålegges kommunen å utarbeide en handlingsdel hvor økonomiplanen kan inngå (§§11-1 til
11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram.
Målsettinger oppført under 2015 i handlingsprogrammet er utgangspunktet for årsrapportens
rapportering på måloppnåelsen.
Økonomiplanen utarbeides i henhold kommunelovens § 44 og gir en økonomisk oversikt
over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4årsperioden.
Årsbudsjettet utarbeides i henhold til kommunelovens § 45. Det første året i
økonomiplanperioden utgjør årsbudsjettet.
Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for
kommunens virksomhet den kommende 4-årsperioden.
Budsjett for 2016 og handlingsprogram og økonomiplan 2016 – 2019 er i balanse.
De økonomiske konsekvensene av kommunesammenslåing og evt endring av
kommunegrensen mot Tønsberg er ikke innarbeidet i økonomiplanen.
Stokke kommune har for 2016 fått en økning i inntekt fra skatt og ramme på netto ca 20,3 mill
kr sammenlignet med 2015 (3,8 % økning). Utgifter til lønn vil som følge av sentralt
lønnsoppgjør i 2015 utgjøre ca 9 mill kr mer i 2016 enn i 2015. I tillegg er det innarbeidet en
lønnsreserve på 2,7 % i 2016. Nye lovpålagte oppgaver og behov for styrking av
brukerrettede tiltak og andre utgiftsøkninger utgjør ca 8,3 mill kr. Det er foretatt
driftsreduksjoner med til sammen ca 8,1 mill kr totalt. Det er ikke satt av midler til uforutsatte
utgifter i budsjettet for 2016. Handlingsrommet er også i 2016 svært begrenset, da det er
budsjettert med absolutte minimumsløsninger innenfor samtlige tjenesteområder.
Hovedtrekk i økonomiplanperioden 2016-2019 og budsjett 2016.
•
•
•
•
•
Kommunen har en anstrengt økonomi, og det er ikke rom for økt aktivitet eller
tjenesteproduksjon. Kommunen utfører likevel sine lovpålagte oppgaver, men
innenfor et minimum av ressurser.
Premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse kan bli noe redusert som følge av
forventet resultat i 2015.
Det er innarbeidet nye driftsreduksjoner, og disse tiltakene innebærer samlet en
reduksjon med 8,6 årsverk. Stillingsreduksjoner kan iverksettes uten oppsigelser.
Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden. Disse tiltakene er merket med grått i
handlingsprogrammet.
Det er funnet rom for noen nye tiltak, men disse er stort sett knyttet til lovpålagte
oppgaver som følger av at behovet for tjenester øker når befolkningsstrukturen endres.
Enkelte nye oppgaver/ økt ressursinnsats innarbeides som følge av nye tiltak i forslag
til statsbudsjett 2016.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
Frie fondsmidler (drift og kapital) vil i all hovedsak være disponert til investeringer i
perioden.
Utgifter til renter og avdrag øker med 4,1 mill kr fra 2015 til 2016, og øker med 11,7
mill kr fra 2016 til 2019.
Det er ikke avsatt midler til uforutsatte utgifter noen av årene i økonomiplanperioden.
Momskompensasjon knyttet til investeringer er trukket fra på låneopptakene.
Lånefinansieringsgraden for investeringer er på 70 % hele perioden samlet. I 2016 er
53 % av investeringsutgiftene dekket ved låneopptak.
Det er ikke innarbeidet bygging av flere kommunale barnehager eller investeringer
innenfor omsorgsplanen.
Alle driftsreduksjoner er spesifisert med tiltak for samtlige år i økonomiplanen.
Driftsbudsjettet balanserer uten bruk av frie fondsmidler i økonomiplanen.
Handlingsprogrammet 2016-2019 viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført
i perioden. Tiltakene gjennomføres enten innenfor en seksjons basisbudsjett, ved tilføring av
nye midler i budsjett og økonomiplan eller ved at aktiviteten er finansiert i et tidligere
budsjettår. Handlingsprogrammet viser også noen prioriterte tiltak (i grått), som ikke lot seg
finansiere i denne økonomiplanen. Målsettingene i handlingsprogrammets første år (2016)
danner grunnlaget for årsrapporten for 2016.
Handlingsprogrammet viser hvordan ulike tiltak er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel
(2016-2025) og hvordan følgende mål er innarbeidet:
1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og
næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
5. Stokke skal være et bærekraftig samfunn og utvikles gjennom god arealforvaltning
basert på «stor U», nasjonale og regionale føringer
6. Stokke skal arbeide for reduksjon i energiforbruk og klimautslipp
Alle nye aktiviteter er knyttet opp mot ett eller flere mål i kommuneplanen.
I 2016 er blant annet følgende nye driftsaktiviteter planlagt:
•
•
•
•
•
•
•
Styrking av tiltak for funksjonshemmede enkeltelever i skoler
Økt ressursinnsats helsestasjon
Ny turnuslegehjemmel
Økt ressursinnsats flyktningetjenesten
Økt ressursinnsats Frydenbergsletta boligfellesskap
Skanning av byggesaksarkiv
Miljøsertifisering av alle kommunens barnehager
De største investeringene som er planlagt gjennomført i økonomiplanperioden:
•
•
Stokke ungdomsskole
Laholmåsen bofellesskap
7
•
•
•
•
•
•
•
Kapitalinnskudd i Sandefjord lufthavn AS
Kjøp av boliger (flyktninger)
Utbedring av bygg som følge av HMS avvik
Rehabilitering av Arnadal kirke
Oppgradering brannvarslingsanlegg Vear skole
Vann og avløpsprosjekter (Sentrum nord og deler av Bokemoa m fl)
Anskaffe kildesorteringsutstyr til samtlige av kommunens bygg
Rådmannen
2.november 2015
8
2. Økonomiske forutsetninger
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i 2016. Kommunens beregning av
skatt og rammetilskudd er basert på en prognosemodell fra KS og vurderinger utifra
befolkningsutvikling og skatteinntekter for kommunen. Deflatoren for 2016 er i
statsbudsjettet anslått å bli 2,7 %. Forventet lønnsvekst er i 2016 på 2,7 %.
Veksten i de frie inntektene er for kommunesektoren samlet i Statsbudsjettet for 2016
beregnet å bli på kr 4,2 mrd, hvorav demografiske endringer og økte pensjonsutgifter er
beregnet å koste samlet kr 2,5 mrd.
Rammetilskuddet tildeles etter offentlig statistikk der andelen av innbyggere i forskjellige
aldersgrupper veier tyngst. Kriterier i inntektssystemet er bl.a. andelen skilte og separerte,
arbeidsledige, dødelighet, aleneboende over 67 år, andel fremmedkulturelle, reisetider og
andel spredt bosetning. Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største
statstilskuddene på driftsbudsjettet:
Tall i hele 1000 kr
Skatteinntekter
Rammetilskudd inkl skjønn
Refusjon ressurskrevende tjenester
Refusjon mva kompensasjon
Rentekompensasjonsordninger
Vertskommunetilskudd
Sum
2015 1)
2016
2017
2018
2019
247 800
283 787
13 067
9 000
2 956
7 310
264 897
287 003
16 168
9 200
2 770
7 380
264 897
287 103
16 168
9 200
2 484
7 380
264 897
287 103
14 427
9 200
2 045
7 380
264 897
287 103
14 427
9 200
2 985
7 380
563 920
587 418
587 232
585 052
585 992
1) Buds jett pr 1.terti al 2015
•
•
•
Skatteinntektene er forutsatt økt med 7 % sammenlignet med budsjettet for 1.tertial
2015. I beregningen er det forutsatt at skatteveksten for 2016 blir som snittvekst for
årene 2012-2014. Veksten i 2015 sammenlignet med 2014 var pr september 5,7 %.
Anslag for folketall 1.1.16 er på 11 593 personer som er en økning på 0,8 % fra
samme tidspunkt i 2015. (SSB s 4M alternativ utgjør 0,9 %). Skatteinntekten er holdt
på samme nivå (2016-kroner) i hele perioden. Mer/ mindreinntekter fra skatt må
budsjettmessig ses i sammenheng med inntektsutjevning i rammetilskuddet.
Rammetilskuddet er i budsjettet for 2016 økt med kr 3,2 mill ifht 2015. Det er foretatt
en rekke ulike justeringer i rammetilskuddet som følge av lønns- og prisvekst (2,7 %)
og oppgaveendringer innenfor flere områder. Endringen i rammetilskuddet i perioden
2017-2019 er basert på at kommunen vil få demografiske endringer som utløser en
økning utover lønns- og prisvekst. Oppgaveendringene er innarbeidet i de ulike
seksjoners budsjettrammer, og sett opp mot nivået på tilsvarende utgifter i budsjettet
pr 1.tertial. Midler som tilføres rammetilskuddet er ikke øremerket de ulike formål,
men satsningsområdene er likevel foresøkt ivaretatt opp mot kommunens samlede
økonomi. Samlet økes skatt og rammetilskudd med 3,8 % sammenlignet med budsjett
2015.
Tilskudd for ressurskrevende tjenester er innarbeidet med endringer som følger av
ressursinnsats på enkeltbrukere i tråd med gjeldende regelverk. I 2016 dekkes 80 % av
9
•
•
•
utgifter over kommunal egenandel på kr 1 081 000,-. I 2016 er det 23 brukere i
ordningen, og i all hovedsak er dette mottakere av tjenester innenfor seksjon Tiltak
funksjonshemmede. Tilskuddet er holdt fast i perioden, men korrigert for planlagte
kostnadsendringer på brukere.
Fra og med 2014 er mva kompensasjon for investeringer ført direkte i
investeringsregnskapet, og kommer til fratrekk på låneopptak for investeringer.
Tilskuddet som kommer inn i driftsbudsjettet gjelder mva kompensasjon på
driftsanskaffelser. Inntekten er justert opp i tråd med forventet deflator.
I 2016 gjelder 4 ulike kompensasjonsordninger som er vist samlet i tabellen. Dette er
rentekompensasjon for skolebygg/ svømmehaller og kirkebygg. Tilskuddsordningen
som gjelder for bemannede omsorgsboliger er også budsjettert her. I tillegg er det en
tilskuddordning som ble innført ifm Reform 97 på skoler. Denne siste utgår i 2017/
2018 og er årsaken til at tilskuddet reduseres denne perioden. Når Stokke
ungdomsskole tas i bruk våren 2018 vil kompensasjonstilskuddet for skolebygg/
svømmehaller øke med ca 1 mill kr.
Kommunen har mottatt vertskommunetilskudd som følge av at det frem til våren 2015
var asylmottak i kommunen. Tilskuddet for vertskommune flyktninger bortfalt i 2015
som følge av at avtalen om drift av mottak på Fossnes ikke ble videreført. Kommunen
mottar vertskommunetilskudd (HVPU) da det fortsatt er brukere som hørte under
tidligere sentralhjem på Fossnes som bor i kommunen. Tilskuddet reduseres når disse
brukerne faller fra.
Andre inntekter
Alle inntekter som ikke reguleres i særsaker eller følger sentrale justeringssatser er økt med
forventet deflator som er på 2,7 % i 2016. For de andre årene i økonomiplanperioden er
størrelsene vist i faste 2016-priser.
I kap 8 i dette dokumentet følger en samlet oversikt over satser og priser.
Utgifter til lønn og pensjon
Lønnsveksten for 2016 er tillagt lønnsreserven (midler avsatt sentralt i budsjettet til fordeling
når 2016-oppgjøret er ferdig) og beregnet til 2,7 % med virkning fra 1.5.16. Helårsvirkning av
lønnsoppgjøret (sentralt og lokalt) i 2015 er innarbeidet i seksjonenes rammer. Lønnsreserven
er satt til kr 7,9 mill i 2016.
Stokke kommunale pensjonskasse (SKP) hadde i 2014 et godt resultat og dermed greid å
oppnådd tilstrekkelige reserver til at premiefondet igjen kan tillegges midler fra
regnskapsresultatet for kassen. Ved utgangen av 2015 er dette premiefondet beregnet å være
på ca kr 14 mill.
Reguleringspremie for kommunen er dekket av pensjonskassen også i 2015, og for 2016 er
denne premiestørrelsen beregnet å bli på ca kr 15 mill. Hvor mye som i 2015 kan tilføres
premiefondet er igjen avhengig av resultatet pensjonskassen klarer å oppnå.
Oversikten under viser regnskapsført og beregnet utgift til reguleringspremie og bruk av
premiefond i årene 2009 – 2019. Ved utgangen av perioden er fondet beregnet å være redusert
til ca 4 mill kr.
10
Tall i hele 1000 kr
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Saldo premiefond 1.1
22 778
34 349
49 172
41 730
25 111
35 970
28 520
14 157
9 157
9 157
4 157
Årlig reguleringspremie 1)
-9 596
-12 220
-11 750
-13 941
-7 741
-11 700
-14 363
-15 000
-10 000
-15 000
-10 000
Tilført 2)
21 167
27 043
4 308
-2 678
18 600
4 250
-
10 000
10 000
10 000
10 000
34 349
49 172
41 730
25 111
35 970
28 520
9 157
9 157
4 157
4 157
Saldo 31.12 3)
14 157
1) Bokført utgi ft i årene tom 2014. Beregnet utgi ft i å rene 2015-2019. Avhe nge r av lønns vekst det enkel te år
2) Bokført tilførse l ved SKP overs kudds avse tni ng tom 2014. Bere gne t til ført for årene 2015-2019. Avhe nge r av overs kudd ti l avs etning.
3) De rs om sal do vis er nega tivt beløp bli r kommunen fakturert reguleringspremi e
Forventet årlig tilførsel til fondet er en usikker størrelse, og i oversikten over er denne
stipulert til 10 mill kr pr år. For 2015 er foreløpige signaler fra SKP at premiefondet ikke kan
tilføres midler. For dette året er derfor estimert tilført satt til 0. I snitt har fondet blitt tilført ca
12 mill i perioden 2009-2014. Årlig reguleringspremie har i samme periode vært på ca 11 mill
kr i snitt. Størrelsen på premien det enkelte år varierer utifra om det er
hovedoppgjørsforhandlinger eller ikke. Tilførsel vil bla avhenge av fremtidige
avsetningsregler, finansavkastning og pensjonsutvikling generelt.
I budsjettet er det satt av 5,5 mill kr alle år i økonomiplanen til dekning av netto utgift
premieavvik og evt reguleringspremie. Dette skal også dekke andre avregningskostnader på
pensjonsområdet som ikke er budsjettert på sektorbudsjettene.
Finansinntekter
Kommunens finansstrategi ble i 2014 vesentlig endret ved at Kommunestyret 3.3.2014 vedtok
at kommunens langsiktig definerte plasseringer skulle innløses og kr 200 mill av kommunens
ubundne kapitalfond ble benyttet til å nedbetale lånegjeld.
Kommunen har på den måten oppnådd flere målsetninger i finansstrategien:
• Svingninger i finansavkastning påvirker ikke lenger driftsnivået på tjenestene.
• Gjeldsgraden ved inngangen til ny økonomiplanperiode er vesentlig redusert.
• Bufferfondet (driftsdelen av fondsmidlene), som tidligere har vært definert som
risikokapital knyttet til svingninger i finansmarkedet, kan nå defineres som generelt
bufferfond for å møte fremtidige investeringer og evt (engangs) utgifter i drift.
Kommunen har hatt stabilt god likviditet i 2015, og dette, sammen med gunstig
innskuddsbetingelser, har gitt kommunen merinntekter på finansområdet dette året.
Renteinntekter fra kommunens bankinnskudd er i 2016 budsjettert til kr 1,5 mill. Ny
bankavtale skal etableres i 2016, og kommunen vil i større grad vurdere aktive plasseringer av
overskuddslikviditet for å oppnå budsjettert finansinntekt.
Det er ikke budsjettert med inntekter fra selskapsutbytte i økonomiplanen.
11
Fondsmidler
Tabellen under viser hvordan de frie fondsmidlene vil utvikle seg med foreslått økonomiplan:
Tall i hele 1000 kr
2012 1)
2013 1)
2014 1)
2015 2)
2016 3)
2017 3)
2018 3)
Driftsfond pr 1.1.
Avsetning til fond
Bruk av fond 4)
28,2
8,9
-5,2
31,9
10,2
-6,7
35,4
15,2
-11,3
39,3
1,5
-2
38,8
20,4
-18,4
-20
Driftsfond pr 31.12.
31,9
35,4
39,3
38,8
20,4
Ubundet kapitalfond
Avsetning til fond
Bruk av fond
112,6
26,3
-2
136,9
34,8
-0,1
171,6
39,4
-203,3
7,7
11,4
-0,2
Ubundet kapitalfond pr 31.12
136,9
171,6
7,7
18,9
2019 3)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
18,9
6,3
6,1
5,9
-12,6
-0,2
-0,2
-0,2
6,3
6,1
5,9
5,7
1) Bokført sa l do i å rene tom 2014.
2) Beregnet utgå ende sa l do i 2015. Foruts etter buds jettert bruk/ a vs etni ng og endel i g regnska psres ul ta t for å ret.
3) Beregnet sa l do foruts a tt oppnå dd res ul ta t 2015 og pl anl agt bruk/ a vs etni ng i økonomi pl a nen 2016-2019.
4) Bruk a v fond ti l dekni ng a v utgi fter i dri fts - og/ el l er i nvesteri ngs buds jettet
Tabellen viser kommunens samlede frie fondsmidler totalt. Noe av dette er av kommunestyret
avsatt til enkeltformål og disponert i budsjettet til investeringer, men ligger likevel inkludert i
tallene her. Ny finansstrategi ble implementert i 2014.
Disposisjonsfond:
Pr 1.1.16 er det forventet at dette vil fordele seg slik på ulike fond (knyttet til formål tidligere
vedtatt av kommunestyret):
Tall i hele 1000 kr
Bufferfond finansavkastning
Rentereguleringsfond
"Skolefondet"
Fond fremtidige pensjonsutgifter
Utgifter pleie og omsorg eldre
Annet
Sum disposisjonsfond
31.12.2015
22 661
6 400
7 264
2 000
500
33
38 858
I Økonomiplanen er fondsmidlene disponert slik (samlet 2016-2019):
•
•
Utbygging Stokke ungdomsskole
Prosjekt velferdsteknologi Pleie og omsorgssektoren
kr 37,9 mill
kr 0,5 mill
Ved utgangen av økonomiplanperioden vil disposisjonsfond samlet være på ca 0,4 mill kr.
Kapitalfond:
Pr 1.1.16 er det forventet at dette vil fordele seg slik på ulike fond (knyttet til formål tidligere
vedtatt av kommunestyret):
12
Tall i hele 1000 kr
31.12.2015
Kapitalfond fremtidige investeringer
"Skolefondet"
Annet
Sum kapitalfond
12 523
6 350
35
18 908
I økonomiplanen er fondsmidlene disponert slik (samlet 2016-2019):
•
•
•
Utbygging Stokke ungdomsskole
Kapitalutvidelse Sandefjord lufthavn AS
Egenkapitaltilskudd KLP
kr 6,4 mill
kr 6 mill
kr 0,8 mill
Ved utgangen av økonomiplanperioden vil kapitalfond samlet være på 5,7 mill kr.
Driftsreduksjoner i 2016-2019
Det har vært nødvendig å iverksette ytterligere driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de
økonomiske rammene i de siste års budsjetter. Tabellen under viser driftsreduksjoner i 2016 –
2019 (helårseffekt av tidligere driftsreduksjoner er ikke inkludert i tallene).
Seksjoner
2016
2017
2018
2019
Rådmann og stab
Skoler
Barnehager
Barnevern
Kultur
PPT
Helse og sosialmedisin
NAV
Pleie, omsorg og rehabilitering
Tiltak for funksjonshemmede
Engveiensenteret
Areal og byggesak
Kommunalteknikk
Eiendom
-620
-2 403
-1 039
-199
-73
-50
-86
-1 034
-1 510
-96
-25
-45
-907
-820
-3 395
-1 280
-198
-73
-50
-86
-1 034
-1 510
-96
-25
-45
-1 508
-820
-3 395
-1 570
-198
-73
-3 710
-86
-2 584
-1 510
-96
-25
-45
-2 008
-820
-3 395
-1 570
-198
-73
-2 710
-86
-2 584
-1 510
-96
-25
-45
-4 008
-8 087
-10 120
-16 120
-17 120
Sum driftsreduksjoner
Målet for reduksjoner i drift 2016 var satt til ca 10,8 mill kr (2 % av netto rammer). Dette
målet ble ikke nådd, og til sammen 8,1 mill kr er trukket ut av seksjonenes rammer.
For å kunne vedta et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse har det vært nødvendig å
vurdere alle tiltak og inntektsmuligheter i tillegg til de driftsreduksjoner som ble vedtatt i
forbindelse med budsjettet for 2015, og løpende gjennomgang av driften. Det er ingen direkte
oppsigelser knyttet til disse innsparingene. De største driftsreduksjonene i økonomiplanen er
(opplistet etter omfang/ størrelse):
13
•
•
•
•
•
•
•
Reduksjon i antall undervisningstimer skoler samlet
Oppsigelse sykehjemsplass Mosserød sykehjem
Avvikle bakvaktsordning – tiltak funksjonshemmede
Reduserte strømkostnader
Avvikling boveilederfunksjon
Samordnet lederressurs barnehager og sommerstengte barnehager
Reduserte stillinger diverse boliger funksjonshemmede
For flere tiltak og utfyllende kommentarer – se seksjonskapitlene.
Driftsresultat
Tabellen under viser hvor mye kommunens netto driftsresultat utgjør i prosent av totale
driftsinntekter. Kommunene anbefales å budsjettere et netto driftsresultat tilsvarende minst
1,75 % av driftsinntekter. Dette som et bidrag til å ha tilstrekkelige midler for å sikre
forutsigbar drift og egenkapitalfinansiere investeringer. Tabellen under viser kommunens
resultatgrad i årene 2013 – 2014 og hvor mye resultatforbedring som kreves for å oppnå
resultatmålet på 1,75 % for årene 2016-2019.
Tall i hele 1000 kr
Netto driftsresultat 2)
Driftsinntekter
Resultat i % av driftsinntekter
Budsjett 1)
Regnskap
2013
2014
2015
Økonomiplan / budsjett
2016
2017
2018
-
8 871
5 102
724 707
761 476
730 525
751 217
749 847
745 868
746 802
1,22 %
0,67 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
13 146
13 122
13 053
13 069
Behov for kutt for å oppnå mål
-
-
2019
-
1) Buds jett 2015 er oppri nnel ig buds jett
2) Netto dri ftsres ul ta t korri gert for pl ikti ge overføri nger til i nves teri ngs buds jett (2013), og (netto) a vsetni nger ti l bundne fond
Korrigert netto driftsresultat er positivt i alle årene fra 2011 - 2014. Netto driftsresultat i
denne tabellen er korrigert for pliktig avsetning til investeringer (mva komp investeringer) da
disse ikke kan disponeres til drift. Avsetninger til, og bruk av bundne driftsfond er også holdt
utenfor. Fra 2014 er mva komp investeringer ført direkte i investeringsregnskapet og
forstyrrer ikke lenger bildet på netto driftsresultat. Som oversikten viser er resultatmålet
fraværende i hele økonomiplanperioden. Dersom målet på 1,75 % skulle vært oppnådd måtte
driftsutgiftene samlet reduseres med ytterligere ca 13 mill kr utover nivået økonomiplanen
legger opp til.
Investeringer
Det er budsjettert med investeringer på til sammen 98,3 mill kr i 2016. Av dette er 31,3 mill
kr investeringer innenfor selvkostområdet vann og avløp.
En del prosjekt som er planlagt utført i 2015 vil bli forskjøvet til 2016. Nøyaktig hvor store
beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av 2015. Denne
forskyvningen er forsøkt hensyn tatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2016, og
ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de
største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2016-budsjettet:
14
Prosjekt
Laholmåsen bofellesskap
Fjellvang, vann og avløpsprosjekt
Oppgradering rådhuset
Stokke ungdomsskole
Parkering Lilletorget
Antatt
beløp som
overføres
til 2016
28 400
4 000
3 400
2 800
2 000
Sum
40 600
Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for
2015 er ferdig. Resterende investeringsmidler blir da overført til 2016-budsjettet i egen
budsjettjusteringssak.
For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er
investeringsbudsjettet lagt på et minimumsnivå i hele perioden.
Det har likevel vært en klar tendens til at budsjetteringen av investeringer har vært for
ambisiøs ifht gjennomføringsevnen. Det har, pga forsinkelser i prosjekter, vært vesentlige
beløp som har blitt overført fra ett budsjettår til det neste. Det har i 2015 vært bedre fremdrift i
prosjektene, og etterslepet til 2016 forventes å bli noe mindre enn for tidligere år. I
økonomiplanen for 2016-2019 har det likevel vært sterkt fokus på å holde investeringene på et
så fremdriftsmessig realistisk nivå som mulig. Det vil derfor kunne bli behov for å foreta
enkelte oppjusteringer i løpet av 2016 ved revisjon av investeringsbudsjettet. Dette gjelder
særlig innenfor VAR-området.
De største investeringene i 2016-2019 innenfor ordinær sektor (ikke avgiftsfinansiert):
• Utbygging av Stokke ungdomsskole
• Fullfinansiering av Laholmåsen bofellesskap
• Kapitaltilførsel Sandefjord Lufthavn AS
• Boligkjøp (flyktninger)
• Rehabilitering av Arnadal kirke
Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i 2016-2019:
• Ny hovedledning avløp Fossnes- Vårnes og ny hovedvannledning Dalen- GryteVennerød
• V/A-sanering Solnesveien (Melsomvik)
• V/A-sanering Holtebakken- Hareveien- Elgveien (Bokemoa)
• Sentrum nord, vann og avløpsprosjekt
Investeringer som er selvfinansierende (investeringer innenfor VAR-områdene) skal gjøres til
selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte
finanskostnader. Investeringene er kommentert i kap 7.
Utvikling lånegjeld
Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden
2015-2019:
15
Tall i hele 1000 kr
2015
2016
2017
2018
2019
Total lånegjeld pr 1.1 1)
296 832
329 077
369 425
406 520
445 498
-9 200
41 445
-11 415
51 763
-14 964
52 059
-17 188
56 166
-18 798
57 024
329 077
369 425
406 520
445 498
483 724
28
32
35
38
41
Avdrag
Låneopptak 2)
Total lånegjeld pr 31.12
Gjeld pr innbygger pr 1.7 3)
1) Inkl uderer l å n ti l videre utl å n og ubrukte l å nemi dl er
2) Hens ynta tt fors kjøvet l å neoppta k
3) Frems krevet fol keta l l s veks t (0,8 % pr å r) i å rene 2016-2019
Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer er beregnet å utgjøre
totalt 22,7 mill kr i perioden. Lånefinansieringsgraden utgjør 53 % i 2016 og 70 % for
økonomiplanperioden samlet, som er en nedgang på 38 %-poeng fra forrige økonomiplan.
Dette skyldes bruk av fondsmidler til finansiering av Stokke ungdomsskole og inntektsføring
av mva kompensasjon i investeringsregnskapet.
For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen tilpasse en
øvre investeringsramme til «ikke-selvfinansierende investeringer» som samsvarer med
avdragsbudsjettet det enkelte år/ økonomiplanen samlet. Selvfinansierende investeringer er i
denne sammenheng i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene (VAR) og
investeringer i boliger til utleie. Også andre investeringer regnes som selvfinansierende
dersom de medfører reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Investeringsnivået på ikkeselvfinansierende tiltak i økonomiplanen ligger noe over netto avdragsnivå, og viktigste
enkeltårsak til dette er investeringen i ny ungdomsskole. I økonomiplanperioden samlet er det
lagt opp til et investeringsnivå som er 20 mill kr høyere enn målet skulle tilsi. Uten
investering i ny skole, men forutsatt samme fondsbruk ville investeringsnivået ligget 87 mill
kr lavere enn målet.
Utvikling renter og avdrag:
Størrelsen på avdragene skal minimum gjenspeile den gjenværende avskrivningstid på
kommunens anleggsmidler. Avdragsutgiften gikk vesentlig ned i 2015 som følge av
ekstraordinære avdrag foretatt i ny finansstrategi i 2014.
Av kommunens totale låneportefølje er ca 63 % av lånene på flytende rente og 37 % på
fastrenteavtaler (inkl rentebytteavtaler). Nytt investeringslån for 2016 er kalkulert til en rente
på ca 2 % i 2016. Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht
renteutsiktene i markedet. Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer
vil bestemme hvor stor andel av lånet som opptas, og tidspunktene for utbetaling av dette.
Styringsrenten er pr 1.11.15 på 0,75 % og snittrenten på kommunens lån er på ca 2 % (inkl
fastrentelån). Utsiktene til fortsatt lav og muligens også synkende renter i Norge tilsier at
utgiftene til renter fortsatt vil ligge på et lavt nivå. Det er budsjettert med en snittrente på 2,2
% i hele økonomiplanperioden.
En renteøkning tilsvarende 1 % for kommunens totale lånemasse gir en økt utgift pr år på ca
kr 3 mill (låneportefølje pr 31.12.15). Rentereguleringsfondet disponeres til
investeringsutgifter i økonomiplanen.
Avsetning til uforutsette utgifter
Det er ikke satt av midler til uforutsatte utgifter i budsjettet for 2016.
16
Befolkningsutvikling
Stokke kommune hadde ved inngangen til 2015 11 509 innbyggere. Dette var en nedgang på
(netto) 3 personer fra året før, etter mange år med stor vekst i folketall.
Diagrammet under viser Statistisk Sentralbyrås (SSB) befolkningsprognose for årene 2014 til
2015 fordelt på ulike aldersgrupper (Alternativ MMMM – Middels nasjonal vekst):
Befolkningsprognose 2014-2025
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
2014
16-19 år
2016
2018
20-44 år
2020
45-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år eller
eldre
2025
Hovedtyngden av kommunens utgifter knytter seg til tilbudet rettet mot aldersgruppen 1-5 år
(barnehage), 6-15 år (skole) og 67+ (pleie og omsorg).
Prognosen viser at barnetallet kan forventes å holde seg relativt stabilt samlet sett. I
aldergruppen 1-5 år viser prognosen en synkende tendens, mens det for aldergruppen 6-15 år
er økende. Aldersgruppen 6-15 år vil likevel utgjøre en mindre andel av befolkningen i 2025
(13,48 %) enn denne utgjorde 1.1.2015 (14,83 %). Aldersgruppen som øker mest ifht
befolkningssammensetningen i samme periode er innbyggere mellom 67 og 89 år.
I økonomiplanen er det forutsatt at inntektssystemet korrigerer for demografiutgifter
forløpende. Kommunen må likevel planlegge for en aldrende befolkning i fremtidige
investeringsbudsjetter.
17
3. Rådmann og stab
Hovedutfordringer
Stokke kommune skal slås sammen med Sandefjord og Andebu til en ny kommune fra
1.1.2017. Fra samme tidspunkt vil det også skje en eventuell grensejustering mot Tønsberg
kommune. Kommunens administrasjon vil derfor i 2016 ha som hovedfokus å tilrettelegge
for dette i samarbeid med de andre kommunene. Sentrale oppgaver innenfor hvert område er
nevnt i punktene under.
Organisasjonsstab:
• Ivareta prosessen knyttet til overføring av alle ansatte til nye Sandefjord kommune og
evt et antall til Tønsberg kommune
• Utarbeidelse av nye arbeidsavtaler til alle ansatte
• Utvikling av ny personalpolitikk, rutiner og reglementer i nye Sandefjord kommune
• Ivareta alle berørte IT-løsninger, herunder brukertilganger, tilgangsstyring, nettverk,
servere og sentrale løsninger som styres av IT-avdelingen
• I samarbeid med sektorene ivareta alle fagsystemer
• Gjennomgang av alle avtaler innenfor IT-området og delta i endringsprosesser knyttet
til disse
• Ivareta endringsprosessen innenfor arkiv- og saksdistribusjonsområdet
• Bistå og ivareta informasjonsarbeidet.
Økonomi og finans:
• Tilrettelegge for sammenslåing av kommunens økonomistyringsverktøy og sentrale
økonomiprosesser med tilhørende dokumenter
• Ivareta prosessen ifht historiske økonomidata og tilhørende dokumenter
• Etablere nye økonomirutiner for nye Sandefjord kommune
• Etablere ny bankavtale
• Ivareta innkjøpsprosesser og tilrettelegge for nye avtaler for ny kommune.
• Bistå og ivareta økonomiske utredninger.
Overordnet planlegging:
• Delta i arbeidet med felles planstrategi for den nye kommunen
• Kommunedelplan Torpområdet, parallelt med Jernbaneverkets planlegging av ny trase
mellom Stokke og Sandefjord. Startes i 2016 og avsluttes i 2018.
Kirken i Stokke
Kirkelig fellesråd har et selvstendig ansvar for kirkens budsjett og prioriteringer innenfor den
økonomiske rammen som kommunen bevilger. Overføring til kirken blir gitt som en samlet
bevilgning og fellesrådet disponerer selv denne. Kirken i Stokke er, som alle andre
tjenesteområder i kommunen, preget av at bevilgningene har ligget på minimumsnivå over
lang tid. Fellesrådet har vedtatt prioritering av tiltak for 2016-2019 i sak 33/15, og disse vises
i en egen tabell.
18
Handlingsprogram - Rådmann og stab
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
IT
Overordnet mål: Kommuneplanen (2016-2025) – Samfunnsdel:
1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap.
Planforankring: Stokke kommune IKT-strategi 2014-2017, IKT-Handlingsplan 2014-2017,
årlig rullering av tiltak
Handlingsmål: Stokke kommune skal bruke informasjonsteknologi for å støtte
videreutvikling av tjenester, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling til det beste for
ansatte, innbyggere og næringsliv.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
1
Utskifting og oppgradering av
felles administrative ITsystemer
Invest
2
Utskifting og oppgradering av
fagsystemer
Invest
Fornyelser
for å
opprettholde
en stabil ITdrift
Fornyelser
for å
opprettholde
en stabil ITdrift
Fornyelser
for å
opprettholde
en stabil IT –
drift
Fornyelser
for å
opprettholde
en stabil IT –
drift
500
500
500
500
Fornyelse
for å
opprettholde
digitale
tjenester og
forenkle
administrasjon
Fornyelse
for å
opprettholde
digitale
tjenester og
forenkle
administrasjon
Fornyelse for
å
opprettholde
digitale
tjenester og
forenkle
administrasjon
Fornyelse for
å
opprettholde
digitale
tjenester og
forenkle
administrasjon
1 000
1 000
1 000
500
2 270
Overordnet planlegging
Overordnet mål: Kommuneplanen (2016-2025) – Samfunnsdel:
1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og
næringsliv.
5. Stokke skal være et bærekraftig samfunn og utvikles gjennom god arealforvaltning
basert på «stor U», nasjonale og regionale føringer
Planforankring: Plan og bygningsloven og kommuneplanen for 2015-2024
Handlingsmål: Oppdaterte planverk som gir utviklingsrom
Tiltak
1.
Kommuneplan - revisjon
Drift
2.
Kommunedelplan for Torp
Drift
2016
2017
Planstrategi
vedtak
Oppstart
revisjon
SAS
35
Oppstart
370
19
Planarbeid
405
2018
Vedtak
2019
Kriseberedskap
Overordnet mål: Kommuneplanen (2016-2025) – Samfunnsdel:
3. Stokke kommune skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
Planforankring: Lov om kommunal beredskapsplikt og sivile beskyttelsestiltak.
Handlingsmål: Oppdaterte planverk gir økt trygghet
Tiltak
1.
2
Revisjon av overordnet
ROS-analyse og
beredskapsplan
Flomvern Melsomvik
2016
2017
2018
2019
Kommunestyre
behandler
Drift
Reg. plan
Tiltak
1000
Drift
Kirken
Overordnet mål: Kommuneplanen (2016-2025) – Samfunnsdel:
3. Stokke kommune skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring: Handlingsplan for Stokke kirkelige fellesråd – aktivitetsplan 2012-2016.
Handlingsmål: Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne
av sognene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten, fremme samarbeid
mellom menighetsrådene og ivareta sognenes interesser i forhold til kommunen.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
Rehabilitering av Arnadal kirke 1)
Diverse vedlikehold Arnadal kirke 2)
Utbedring/ reparasjon orgel Stokke kirke
Navnet minnelund Stokke øvre
Rehabilitering yttervegg Stokke kirke
Diverse vedlikehold Stokke kirke 2)
Automatisk ringeanlegg Stokke kirke
Stokke kapell – ny kjøle
Flytte dør Skjee kirke
Rehabilitering yttervegg Skjee kirke 2)
Diverse vedlikehold Skjee kirke 2)
60 % organisstilling 4)
Ny tilhenger
Sommervikar gravplasser
Forprosjekt utvidelse Stokke kirkegård
Port til kirkegård Stokke øvre og Skjee øst
Forprosjekt utvidelse Skjee kirkegård
1)
2)
3)
4)
Invest
Drift
Invest
Drift
Invest
Drift
Drift
Inv
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Invest
Drift
Invest
Drift
Invest
2 600
10
22
17
480
290
225
215
3)
600
250
75
90
15
220
100
60
50
100
K.sak 52/15
Tilstandsrapport kirker K.sak 52/15
Tidligere bevilget
Delfinansieres ved å redusere vikarbudsjett
20
280
55
220
60
236
220
70
100
220
70
Økonomiplan og budsjett – Rådmann og stab
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Rådmann og stab
Økonomiplan 2016-2019
Regnskap
(i 1000 kr)
2014
Utgifter
Inntekter
Netto utgift
1) Budsjett 1.tertial 2015
50 238
-1 251
48 987
Budsjett
20151)
Budsjett
2016
50 637
-1 579
49 058
2017
51 320
-1 488
49 832
2018
49 585
-1 488
48 097
2019
48 765
-1 488
47 277
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr
2016
2017
2018
Flere Effekt av lønnsoppgjør 2015
K-sak 42/2015. Godtgjøring
1000 folkevalgte
Flere Diverse endringer lønn
Flere Diverse lønnstillegg utgår
1200 Lønn rådmann
1200 KS-kontingent
1100 Revisjon
1002 Valg
1200 Samhandlingskoordinator helse
1000 Bortfall støtte til politiske partier
1200 HMS-opplæring
1200 Eiertilskudd IKA Kongsberg.
1800 Økt forsikring kommuneansvar
Flere AFP
Refusjon sykepengeinntekter. 1.
1200/2020 tertial
1000 Folkevalgtopplæring
3900 Lønnsoppgjør kirken 2015
3920 Støtte til andre trossamfunn
3290 Felles landbrukskontor med Andebu
1800 Økning personforsikringer
2019
200
200
200
200
420
-49
120
-49
-200
-1 400
8
17
120
-49
-200
-1 400
8
17
16
15
0
120
-49
-200
-1 400
8
17
-475
77
-50
60
16
15
0
91
-50
76
250
50
283
91
-50
76
250
50
283
91
-50
76
250
50
283
91
-50
76
250
50
283
939
-546
-961
-546
8
17
-475
77
-50
60
16
15
0
Sum endringer i basis
49 180
-1 488
47 692
77
-50
77
-50
16
15
0
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr Rådmann og stab
2016
2017
2018
2019
3010
3900
1000
1200
1200
1200
1200
Reduserte planmidler
Redusert overføring kirken
Politikersamling 1 dag
IT utstyr
Konsulentutgifter IT
Kjøp av programvare IT
Reduksjon telefonutgifter
Flere
Reduserte utgifter lærlinger
1800 Reduserte utgifter personforsikring
-200
-80
-50
-50
-20
-60
-30
-130
-200
-80
-50
-50
-20
-60
-30
-130
-200
-200
-80
-50
-50
-20
-60
-30
-130
-200
-200
-80
-50
-50
-20
-60
-30
-130
-200
Sum red utgifter/ økte innt.
-620
-820
-820
-820
21
Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr
Ref.
Deltagelse Offshore Northern
1000 Seas (ONS)
Kommuneplanrevisjon og
3010 kommunedelplan for Torp
2016
2017
2018
2019
405
405
0
0
2017
2018
2019
200
200
200
200
200
200
50
405
455
Sum nye driftstiltak
Investeringer
Tjen nr
Ref.
3900 Rehabilitering Arnadal kirke
1800 KLP egenkapitalinnskudd
Kapitalinnskudd Sandefjord Lufthavn AS
1200 Investeringer IT
Sum nye investeringer
2016
2 600
200
6 048
1 000
9 848
Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7
Budsjettkommentarer – Rådmann og stab
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på ca 0,8 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det
diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke
den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under
hver tjeneste.
Tjeneste 1000 Politisk styring
Omfatter lønn til ordfører og varaordfører og godtgjørelse til andre folkevalgte,
representasjon, kurs og overføringer til partiene. Utgifter til politikergodtgjøring øker som
følge av økte satser for stortingspolitikere. Det er også innarbeidet økte utgifter som følge av
frikjøp av politikere ifm kommunereformen. Det er budsjettert med utgifter til dagsamling
politisk strategiseminar.
Støtte til politiske partier lå fram til 2006 i rammetilskuddet fra staten. Støtten er ikke
lovpålagt og ble fra 2007 tatt ut av rammetilskuddet. I sak 56/06 vedtok kommunestyret i
Stokke å opprettholde denne støtten.
Støtten fordeles etter et grunnbeløp til partigruppene (kr. 3.541.-) og et representanttillegg (kr.
808.-) basert på stemmetall fra sist kommunevalg. Støtten er fjernet i budsjettet fra og med
2016 jfr K.sak 82/14.
Det er innarbeidet utgifter til kommunens deltagelse på Offshore Northern Seas (ONS).
Tjeneste 1200 Administrasjon
Tjenesten omfatter rådmannens ledergruppe, organisasjonsstab og økonomi- og finansstab.
Utgiftene omfatter fellesutgifter som drift IT nettverk og systemer, telefoni,
personforsikringer og bedriftshelsetjeneste. Det vil bli gjennomført HMS-opplæring i 2016.
22
Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter
Her budsjetteres det bla utgifter til avtalefestet pensjon (AFP), eldreråd, ungdomsråd og
brukerråd for personer med nedsatt funksjonsevne.
Tjeneste 3010 Kommuneplan
Tjenesten omfatter utgifter til kommuneplanrevisjonen. Det er innarbeidet utgifter til
innhenting av kunnskapsgrunnlag for utarbeiding av planstrategi i 2016 (felles for SAS).
Videre kostnader knyttet til utarbeiding av kommunedelplan for Torp (samarbeid med
Sandefjord)
Tjeneste 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet
Omfatter kommunens deltakelse i START, stiftelsen miljøfyrtårn, informasjon og div.
arrangement.
Tjeneste 3290
Kommunens andel av utgifter til felles landbrukskontor for Stokke og Andebu kommuner.
Tjeneste 3900 Den norske kirke
Tjenesten omfatter kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd. Kirken har levert innspill
til budsjett 2016 og dette ligger i saksmappen. Det er innarbeidet utgifter til lønnsjustering for
kirkens ansatte med kr 76’. Overføring gis som en rammebevilgning og disponeres av Stokke
kirkelige fellesråd. Overføringen er redusert med kr 80’ i 2016 som følge av generell
driftsreduksjon.
Diverse tjenester
Budsjettet for lærlinger er redusert, men det er forutsatt at kommunen skal ha 11
lærlingplasser i snitt for 2016.
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også eventuelle tiltak som
er utredet men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse evt er fremstilt i grått. Disse
tiltakene er da kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet.
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 0,6 mill. Dette
kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis».
Redusert overføring til kirken:
Generell reduksjon som medfører økt press på tjenesten.
Redusert utgift politisk strategiseminar:
Det vil i 2016 ikke være mulig å arrangere samling over flere dager da utgifter til reise og
overnatting vil være begrenset.
Reduserte utgifter lærlinger:
Budsjettet blir mer sårbart ift inntakstidspunkt for nye lærlinger, og deler av året vil det være
færre lærlinger enn målet.
23
4. Oppvekst, kunnskap og kultur
Sektoren består av følgende seksjoner:
• Barnehager
• Grunnskoler og voksenopplæring
• Pedagogisk- psykologisk tjeneste
• Kultur og fritid
• Barneverntjeneste
Sektoren skal gi kommunens innbyggere en trygg og god oppvekst og utdanning, samt et
variert og spennende kulturtilbud. Hver seksjon møter store utfordringer når det må spares.
Barnehagetilbudet består av 7 kommunale og 5 private barnehager som til sammen utgjør et
godt og variert tilbud. Retten til barnehageplass er hjemlet i barnehageloven, og opptaket
samordnes av kommunen. Det er ett hovedopptak i året, og alle søkere med rett til plass fra
august fikk tilbud om plass i 2015. Det er kapasitet innenfor de eksisterende barnehagene til å
møte en svak befolkningsvekst i aldersgruppen 1 – 6 år, slik nye prognoser peker i retning av.
I 2015 ble det innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for barn i
familier med lav inntekt. Dette bidrar til at flere vil ha råd til å benytte barnehageplass, og kan
føre til økende etterspørsel.
Det er vedtatt ny tilskuddsordning for private barnehager fra 2016. Tilskuddet skal fortsatt
baseres på kostnadene til vanlig drift i de kommunale barnehagene i regnskapsåret 2 år før.
Minimumstilskuddet er økt til 100 %.
Skolene i Stokke gir god undervisning i trange tider. Nye innstramminger vil ytterligere
redusere tilbudet og lærertettheten, og dette gjør det vanskeligere å få til økt måloppnåelse hos
elevene. Med virkning fra 1.8.2015 er det vedtatt nye reduksjoner. I tillegg er det budsjettert
med innsparing på driftsmidler. Å ivareta tilpasset opplæring og likeverdighetsprinsippet vil
bli enda mer krevende siden rammebetingelsene endres.
Kommunestyret vedtok 3.3.2014 et nybygg på Stokke ungdomsskole, som en erstatning for
det man kaller «støyfløyen». Den gamle delen er på 600 kvm, mens nybygget blir på 3900
kvm. I nybygget vil det blant annet bli 7 nye undervisningsrom/ klasserom, administrasjon/
personal, allrom/ kantine, lærerarbeidsplasser og spesialrom som musikk, kunst og håndverk
og mat og helse. Byggestart vil være juli/ august 2016. Dette vil medføre en byggeperiode på
opp mot 2 år. Nybygget er beregnet å stå klart til utprøving av anlegget mars 2018. Elever og
ansatte vil kunne oppleve dette som en krevende periode. Men fra skoleåret 2018/2019 er
nybygget klart for elever og ansatte.
PPT er kommunens sakkyndige instans etter kapittel 5 i Opplæringsloven om
spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. PPT skal bistå skoler i arbeid med å gi elever
med spesielle behov et likeverdig tilbud. PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering for barn i
førskolealder som trenger spesialpedagogisk hjelp.
Tjenesten har også ansvar for voksne med rett til spesialundervisning på grunnskolens
område. Tjenesten skal også arbeide systemrettet for å hjelpe skolene i arbeidet med
kompetanse- og organisasjonsutvikling.
24
Prosjektet «Den gode timen», igangsatt ved hjelp av fornyingsmidler i 2014, vil bli
gjennomført i løpet av 2015.
Stokke kommune skal gi et mangfoldig og kvalitetsmessig kulturtilbud til innbyggerne
gjennom egne tjenester og i samarbeid med frivillige og eksterne aktører.
Kulturområdet bidrar til aktiv deltakelse i lokalsamfunnet ved å skape gode uavhengige
møteplasser for offentlige samtaler og debatt. I et folkehelseperspektiv er det viktig med
lavterskeltilbud for uorganisert fysisk aktivitet i friluft og innendørs.
Stokke bibliotek er 100 år i 2015 og er en solid aktør i Stokkesamfunnet. Biblioteket bidrar
med gode leseopplevelser, kulturarrangementer og et mangfold av muligheter til orientere seg
i media. Trangere budsjetter vil minske mangfoldet i tilbudet og begrenser muligheten til å
være en ønsket utviklingsaktør.
Barneverntjenesten i Stokke skal sikre at barn som bor i kommunen har god utviklingsstøtte
og gode omsorgsbetingelser gjennom å oppdage barns og familiers behov tidlig og deretter gi
rett hjelp til rett tid. Barneverntjenestens fokus på tidlig innsats, kombinert med
skreddersydde tiltak av tilbudet, innebærer at flere barn nå får nødvendig hjelp i hjemmet og
at det blir færre plasseringer utenfor familien.
Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden
(i 1000 kr)
Grunnskole
Barnehage
Barneverntjeneste
Kultur og fritid
PPT
Sum sektor
Budsjett
2016
123 582
79 534
22 972
9 876
3 695
239 659
2017
121 855
79 293
22 972
9 757
3 890
237 767
25
2018
121 585
79 003
22 972
9 757
3 890
237 207
2019
121 585
78 903
22 972
9 757
3 890
237 107
4.1 Grunnskole
Handlingsprogram - Grunnskole
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Opplæring
Overordnet mål: Pkt 1 i Kommuneplanens samfunnsdel; Stokke kommune skal ha et åpent
blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap.
Planforankring: Kunnskapsløftet, Visjon og mål for skolen i Stokke kommune.
Handlingsmål: Gi elevene i grunnskolen en forbedret tilpasset opplæring.
Tiltak
1.
Utvide rammen til elevrelaterte
timer med mulighet for tidlig
innsats med 150 timer (37,5time
årlig)
2.
Øke timetallet til
spesialundervisning fra 455 til 508
med oppstart f.o.m. 01.01.16
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Øke timetallet til
spesialundervisning fra 469 til 575
med oppstart f.o.m. 01.01.16
Styrke svømmeopplæringen pga.
nye kompetansekrav i læreplan
Styrke bemanning i SFO med tanke
på barn med spesielle behov, høst
2016
Etter- og videreutdanning av lærere
Flere lærlinger i barne- og
ungdomsarbeiderfaget
Økt innsats enkelttiltak elever med
større behov
2016
2017
2018
2019
1 125
1 125
1 125
1 125
469 t/u
482 t/u
495 t/u
508 t/u
400
800
1 200
1 600
508 t/u
541 t/u
575 t/u
575 t/u
Drift
1 200
1 800
2 400
2 400
Drift
750
750
750
750
2 åv
2 åv
2 åv
2 åv
Drift
400
960
960
960
Drift
250
250
250
250
6
800
500
(basis)
6
800
6
800
6
800
500
500
500
Drift
Drift
Drift
Drift
26
Læremidler
Overordnet mål: Pkt 1 i Kommuneplanens samfunnsdel; Stokke kommune skal ha et åpent
blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap.
Planforankring: Kunnskapsløftet, Visjon og mål for skolen i Stokke kommune.
Handlingsmål: Elevene skal ha oppdaterte og hensiktsmessige læremidler.
Tiltak
2016
2017
Tilføre 0,4 mill kr for læremidler i
perioden 2016-2017
1.
1.1.
2.
Tilføre 1 mill kr for lærebøker jfr.
nye fagplaner (etterslep etter 2013)
Tilføre 0,3 mill for å drifte alle nye
digitale hjelpemidler/samt
oppfølging av programvaren og
kursing
Drift
200
Drift
1 000
Drift
300
2018
2019
300
300
200
300
Skolebygninger
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel pkt 1-3
1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og
næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
Planforankring: Opplæringsloven §9a
Handlingsmål: Skolekapasiteten skal være tilstrekkelig til befolkningsvekst og forventet
utvikling.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
Nytt bygg/
renovering
Stokke ungdomsskole.
Renovering/nybygg 1)
1.
Invest
32 158
Invest
1)
2)
500
119 000
Til sammen 140,1 mill er bevilget av kommunestyret i 2015 (K.sak 58/15). Tidligere bevilget kr 12 750’
Vedtatt av Kommunestyret 2014 (K.sak 4/14)
Tiltak
3.
30 192
Planlegging
ny Arnadal
skole
Ny skole – Arnadal 2)
2.
65 000
Oppgradering, tilsyn og
vedlikehold av
lekeapparater, årlig kontroll
av lekeapparater (tall kan
variere avhengig om det
brukes interne eller
eksterne ressurser).
2016
2017
2018
2019
350
350
350
350
Drift
27
Økonomiplan og budsjett - Grunnskole
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Grunnskole
(i 1000 kr)
Økonomiplan 2016 - 2019
Regnskap
2014
Utgifter
Inntekter
Netto utgift
150 562
-32 074
118 488
Budsjett
20151)
Budsjett
2016
143 530
-23 680
119 850
2017
144 881
-21 299
123 582
2018
143 154
-21 299
121 855
2019
142 884
-21 299
121 585
142 884
-21 299
121 585
Budsjett 1.tertial 2015
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr Grunnskole
2016
2017
2018
2019
2020 Engangsbevilgninger tatt ut
Alternativ supplerende
2020
kommunikasjon (ASK)
Effekt av lønnsoppgjør 2015 og
Flere
eff.av ans. opprykk
-280
-780
-780
-780
90
90
0
0
2 677
2 677
2 677
2 677
Flere Bortfall av fondsfinansiering
Nedgang timetall høst 15
2020
(5t/u)
nedgang barnetall SFO, netto
2150
inntektsvikt
1 017
1 017
1 017
1 017
-158
-158
-158
-158
367
367
367
367
2150 Økte priser SFO
Økte priser lisenser, leie,
Flere komm.avgifter sammenlignet
med 2014
-220
-220
-220
-220
77
77
77
77
7
7
7
7
-361
-361
-361
-361
-180
-360
-360
Vennerød mindre inntekt utleie
2220
av skolelokaler
Endret sats statens
Flere
pensjonskasse
2020 Skolekonsulentstilling utgår
VO; økte satser
2130 grunnskoleopplæring og
bortfall deler av tilskudd
1 262
1 262
1 262
1 262
Overføring mellom seksjoner
Flere
(PPT)
195
0
0
0
Prispåslag faste avtaler
Flere (lisenser,skyss,leie lokaler
Ven,komm.avg.10%,
renovasjon)
222
222
222
222
85
85
85
85
4 980
4 105
3 835
3 835
2230 Skyss endring moms
Sum endringer i basis
28
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med
budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr Grunnskole
2016
2017
2018
2019
Omlegging av undervisningstilbud
Vear skole
Stokke u.skole reduksjon 2,25t/u i
2020 2016
Reduksjon av budsjettet til
2230 spesialskyss
2020
-225
-225
-225
-225
-67
-67
-67
-67
-230
-230
-230
-230
0
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-25
-25
-25
-25
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-100
-100
-100
-100
-200
-200
-200
-200
2020 Reduksjon av timetall høst 2016 med
92t/u, tilføre tilbake januar 2017 26t/u
-1 146
-1 988
-1 988
-1 988
2130 Reduksjon av bemanningen ved
voksenopplæring ut i fra antall elever
-200
-200
-200
-200
-2 403
-3 395
-3 395
-3 395
-943
-2 264
-2 264
-2 264
-943
-2 264
-2 264
-2 264
2020 Fjerne tilbud om leirskole
Utprøving av annet system med
2020 leksehjelp
2130 Reduksjon av budsjettet til skyss
2020 Reduksjon vikarbudsjett Ramsum
Bortfall av skyss for elever til bading
2230 på Sole
Reduksjon av driftsbudsjetter i 2016
Flere alle skolene
Reduksjon timer til
2020 spesialundervisning
Sum red utgifter/
økte innt.
Flere Nedleggelse av Ramsum skole
Sum tiltak ikke innarbeidet
Nye driftstiltak (endringer sammenliknet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr Grunnskole
Ref.
1 time ekstra til naturfag 5.-7.trinn fra St.budsjett
2016
2020 høst 2016
2020 Tiltak enkeltelev skole/bolig
Flere Tiltak funksjonshemmede/syke elever
Sum nye driftstiltak
2016
2017
2018
2019
100
545
240
545
240
545
240
545
510
510
510
510
1 155
1 295
1 295
1 295
Investeringer
Tjen nr Grunnskole
Stokke ungdomsskole,
2220
renovering/nybygg 1)
2220 Ny skole Arnadal
Ref.
2016
2017
2018
KS sak
03.03.14
KS sak
32 158
65 000
500
30 192
0
0
0
32 158
65 500
30 192
0
Sum nye investeringer
Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7
29
2019
Budsjettkommentarer – Grunnskole
Forankring.
Handlingsprogrammet for seksjon grunnskole og voksenopplæring er forankret i
Opplæringsloven, Kunnskapsløftet, kommuneplanens samfunnsdel og i de strategier,
temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye
tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg.
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en økning på 3,7 mill kr. I dette beløpet ligger endringer som
fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den økonomiske
handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.
Detaljprosjektering av nybygg på Stokke ungdomsskole skal være ferdig januar 2016,
deretter vil det innhentes anbud på gjennomføring av prosjektet og det planlagt oppstart av
rivning av gammelt bygg er sommeren 2016.
Tjeneste 1200 Administrasjon
Tjenesten omfatter lønns- og driftsutgifter for skolesjef og 40 % skolekonsulent.
Tjeneste 2020 Grunnskole
Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til undervisning ved skolene, også
utgifter til spesialundervisning etter enkeltvedtak i friskoler og til elever utenfor den
vanlige grunnskolen.
Per 18.08.15 er det 1 387 elever i skolene i Stokke, 8 elever mer enn forrige skoleår.
Totalt timetall for skoleåret 2015/2016 er budsjettert med 2 841t/u. Timer til
morsmål/tospråklig fagopplæring kommer som tillegg. Det er en nedgang på 19 t/u,
hovedsakelig timer fra andre kommuner.
Det er budsjettert med prisøkning lik deflator på alle faste avtaler.
Driftsreduksjoner under tjenesten utgjør 1,9 mill hovedsakelig som reduksjon av antall
undervisningstimer, drift er redusert med 0,1mill.
Som nytt tiltak er det innarbeidet en ekstra time til naturfag for 5.-7.klassetrinn fra høst
2016 jfr. Statsbudsjett 2016. Videre er det innarbeidet tiltak for å ivareta
multihandicappede/syke elever ved to skoler med til sammen 1 mill kr. Tiltakene har
startet høsten 2015.
Kommunestyret vedtok i sak 82/14 å tilføre skolenes budsjett 2015 engangstilskudd på
90.000 kr til ASK – alternativ supplerende kommunikasjon. ASK er nå hjemlet i
Opplæringsloven og utløser kommunens ansvar for kompetanse. Planen er å utdanne 3
personer innenfor barnehage, tiltak funksjonshemmede og skole hvert år i tre år. Derfor er
det i budsjettet innarbeidet videreføring av midler.
Tjeneste 2130 Voksenopplæring
Stokke kommunale voksenopplæring gir voksne som trenger grunnleggende opplæring
fram til 10-årig grunnskoleeksamen. Tjenesten har egne lærere fast ansatt. Vikarer
benyttes på timebasis. Logopedtjenester ivaretas av privatpraktiserende logopeder som
lønnes av NAV Helsetjenesteforvaltning.
30
Introduksjonsprogrammet for flyktninger innebærer oppgaver med tilrettelegging av, og
samarbeid med andre kommuner, rundt norskopplæring for flyktninger.
Etter nedleggelse av Fossnes flyktningmottak bortfaller del av tilskudd tidligere brukt til å
finansiere grunnskoleopplæring av voksne innvandrere. Grunnskoleopplæringen er
kommunens ansvar og det følges ikke direkte refusjon i forhold til dette. Det er en
betydelig økning i antall elever fra høsten 2015, noe som sammen med økt pris for
opplæringen gir merkostnad på til sammen 0,6 mill.
Driftsreduksjoner under tjenesten utgjør 0,2 mill.
Tjeneste 2150 Skolefritidsordning
Tjenesten omfatter all SFO-drift.
Det er tatt hensyn til nedgang i barnetall på SFO, 2016 budsjettet er basert på 35 færre
heltidsplasser sammenlignet med forrige år.
Prisene økes med kommunal deflator, 2,7 % f.o.m. 1.februar 2016.
Tjeneste 2220 Skolelokaler
Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av skole- og SFO- anleggene i kommunen.
Under grunnskole budsjetteres det kun med kommunale avgifter, renovasjon og leie.
Priser for kommunale avgifter for 2016 er budsjettert med 10 % økning, renovasjon og
leiepriser er justert lik deflator.
Tjeneste 2230 Skoleskyss
Tjenesten omfatter ordinær skyss for elever med skolevei over 4 km (2 km for elever i
1.klasse), spesialskyss, skyss for elever med særlig farlig skolevei og skyss til
svømmeundervisning.
Det er i budsjettet tatt hensyn til økt moms i forhold til transport av elever. Videre er det
budsjettert med prisøkning lik deflator.
Driftsreduksjoner i tjeneste er innarbeidet med 0,3 mill basert på tall fra tidligere
regnskapsår.
Tjeneste 2510 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
Elev med behov for sikkerhetstiltak.
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen.
Tabellen viser også tiltak som er utredet, men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse
er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen, men inngår ikke i
tallgrunnlaget samlet.
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 2,4 mill. Dette
kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis».
Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak:
Omlegging av undervisningstilbud Vear skole.
31
Tiltaket går ut på å legge ned en ekstra valgmulighet av fremmedspråk på ungdomstrinnet
(ikke obligatorisk). Elevene fra Vear ungdomstrinn får 2 valgmuligheter innen
fremmedspråk, mens elever ved Stokke u.skole vil fortsatt ha 3. Videreføre førsøket med
aldersblandede grupper i undervisningen i valgfag påstartet høst 2015, og sammenslåing
av undervisningen i praktisk og estetiske fag. Konsekvensen av disse tiltakene blir
redusert lærertetthet.
Reduksjon av 2,25t/u ved Stokke u.skole.
Her dreier det seg om å fjerne deling av klassen i naturfag. Konsekvensen blir
undervisning i klassene med opp til 30 elever.
Reduksjon av budsjettet til spesialskyss.
Reduksjon av budsjettet gjennomføres på grunnlag av mindre forbruk etter at sykkelsti fra
Fossnes til Vennerød er tatt i bruk. Denne budsjettposten er lite styrbar, da det stadig
kommer nye søknader om tilrettelagt skyss grunnet farlig skolevei. Behov for å styrke
budsjettet kan jf. dette oppstå på nytt.
Fjerne leirskole.
Elever får ikke lenger tilbud om leirskoleundervisning fra kalenderåret 2017. Skolen
sparer lønnsutgifter til lærere og assistenter ev. vikarer. Nedleggelse av tilbudet vil
redusere presset på vikarbudsjettene. Elevene vil miste et tilbud de setter pris på.
Utprøving av annet system med leksehjelp.
I utgangspunktet skulle gratis leksehjelp gjelde fra 1 til 4 klasse. Fra skoleåret 14/15 ble
forskriften endret til at tilbudet kan utvides til 10. klasse med samme antall timer. Ved å
tilby leksehjelp til eldre klassetrinn vil tap i form av foreldrebetalingen for SFO-opphold
være mindre.
Reduksjon av budsjettet til skyss av elever i Voksenopplæringen.
Tiltaket baseres på forrige års regnskapstall. Dersom det blir endring i forhold til antall
elever må økningen av skysskostnader påberegnes.
Reduksjon vikarbudsjett Ramsum.
Personalsituasjonen ved Ramsum skole har vært stabilt gjennom mange år og
vikarbudsjettet har vært brukt i minimal grad. Men det er en liten skole og ved mange
sykdomstilfeller kan vikarforbruket endre seg drastisk.
Bortfall av skyss for elever til bading på Sole.
Innføring av dette tiltaket betyr at det ikke lenger gis tilbud om skyss til trening i
varmvannbasseng for elever som av helsemessige grunner har behov for det.
Reduksjon av driftsbudsjetter ved skolene.
Enda ett år med innsparing i allerede for snaue midler til drift, vil resultere i at behov for
innkjøp øker ytterligere framover og etterslep på manglende innkjøp øker. Det er allerede
notert stor slitasje på materialer og inventar. Skolene har gjennom flere år har utsatt
utskiftning av inventar og bøker/læremidler. Oppgradering av læreverk i tråd med nye
læreplaner er ikke gjennomførbart.
Reduksjon av timetallet til spesialundervisning.
32
Etter siste års reduksjoner i timetall merkes det et voksende behov for tettere oppfølging
av enkelte elever, og behov for å sette inn raske tiltak for å avverge situasjoner som er
ødeleggende for undervisning og sikkerhet på skolen.
Reduksjon av timetallet fra høst 2016 med 92 t/u.
Konsekvens vil være forverring av situasjonen innen undervisning og sikkerhet i skolen.
Redusert timetall øker antall vedtak om spesialundervisning fordi det ikke er timer nok til
å sette inn tiltak på tidligere tidspunkt. Fra januar 2017 vil 26 t/u føres tilbake. Behovet for
tilbakeføring av timer vil kunne være større.
Reduksjon av bemanningen ved voksenopplæring ut i fra antall elever.
Antall elever som får undervisningstilbud ved Engveien senter varierer fra år til år og
tilbudet som gis tilpasses elevens behov. Fra høsten 2015 registreres det mindre behov for
denne gruppa.
Konsekvenser av tiltak som ikke er innarbeidet i tallgrunnlaget:
Nedleggelse av Ramsum skole innebærer overføring av elevene fra Ramsum skole til
andre skoler i Stokke. Tiltaket medfører innsparing av 55 undervisningstimer da elever vil
fylle opp klasser i andre skoler. Videre gir tiltaket muligheten for reduksjon av
inspektørressurs, merkantil og administrasjon av SFO med 20 % hver. Antallet SFO barn
som overføres andre SFO-ene vil utløse mindre bemanningsbehov, og vil alene kunne gi
en innsparing på opp mot 60 % stilling. Ved overføring vil det også spares utgifter skolen
har til kommunale avgifter og renovasjon på stedet. Alternativ bruk av lokalene vil gi
ytterligere innsparing på andre områder.
33
4.2 Barnehage
Handlingsprogram - Barnehage
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Kvalitet og utvikling
Overordnet mål:
Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring:
Rammeplan for barnehagen
Strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagen – 2015 – 2020. Utdanningsdirektoratet.
Handlingsmål: Gi barn gode leke- utviklings- og læringsbetingelser i en god barnehage der
kompetente ansatte bidrar til en trygg og sunn oppvekst for alle, som kvalifiserer for et godt liv
med deltakelse i samfunns- og yrkeslivet.
2016
2017
2018
2019
Tiltak
1.
2.
3.
4.
5.
Kvalifisere for utøvelse
av yrket og heve
utdanningsnivået i
sektoren, ved å
implementere vedtatt
strategi for rekruttering
og kompetanse
Implementere ny
rammeplan for
barnehagen
Kompetansetiltak – alle
ansatte
Kompetansetiltak – alle
ansatte
Kompetansetiltak – alle
ansatte
Kompetansetiltak – alle
ansatte
Drift
100
100
100
100
Drift
Kurs /
opplæring i regi
av fylkesmannen
400
3 lærlinger
3 lærlinger
3 lærlinger
3 lærlinger
400
Øke antall lærlinger i
barne- og ungdomsarbeiderfaget
Drift
400
400
400
Innføre flere digitale
verktøy i arbeidet med
barna
Drift
70
Anskaffe og
implementere
program
70
70
96
96
Innføre
kvalitetsutviklingssystem med
tilsynsmodul
Inv
115
Drift
96
34
96
Styrket tilbud
Overordnet mål:
Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring:
Opplæringsloven.
Rammeplan for barnehagen
Handlingsmål: Sikre tidlig og koordinert innsats overfor barn med nedsatt funksjonsevne.
2016
2017
2018
2019
Tiltak
1.
Øke timetallet til
spesialpedagogisk hjelp
Drift
0,5 årsverk
spes.ped.
0,5 årsverk
spes.ped.
313
625
625
625
Samarbeid og sammenheng barnehage og skole/SFO
Overordnet mål:
Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring:
Rammeplan for barnehagen
Til barnas beste. Alle barn alles ansvar. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole /
SFO I Stokke commune
God oppvekst i Stokke kommune
Sammen om Vestfolds framtid – regional plan for et helhetlig opplæringsløp.
Handlingsmål: Sørge for et helhetlig opplæringsløp med kvalitet i overgangen fra barnehage til
skole.
2016
2017
2018
2019
Tiltak
1
Implementere felles
plan for samarbeid og
sammenheng mellom
barnehage og
skole/SFO
2
Implementere
handlingsplan for God
oppvekst
Basis
Basis
35
Et godt flerkulturelt barnehagetilbud
Overordnet mål:
Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring:
Rammeplan for barnehagen
Felles strategidokument for Stokke, Tønsberg, Nøtterøy og Horten: Et godt flerkulturelt
barnehagetilbud.
Handlingsmål: Utvikle et godt flerkulturelt barnehagetilbud som fremmer likestilling og
motvirker diskriminering.
2016
2017
2018
2019
Tiltak
1.
2.
3.
4.
Utvide språkpedagogstilling
fra 70 – 100 %
Tilstrebe ansettelse av
flere med
minoritetsspråklig
bakgrunn
Sikre økt kompetanse i
flerkulturell
pedagogikk
Sikre ressurser til
innleie av
morsmålslærer/
assistent ved behov
Drift
Drift
180
180
180
180
Basis
2 studieplasser
2 studieplasser
Drift
100
100
Drift
Basis
40
40
40
Bygninger og uteområder
Overordnet mål:
Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring:
Rammeplan for barnehagen
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager oig skoler
Handlingsmål: Barnehagene skal ha forskriftsmessig standard og egnede arealer ute og inne for
utviklende lek, aktivitet og hvile.
2016
2017
2018
2019
Tiltak
1.
2.
Bygging av planlagt
sovehus (Siste av i alt 8
slike bygg)
Oppgradering av
uteområder der
utrangerte
lekeapparater har blitt
fjernet på grunn av krav
til sikkerhet
Barnas Hus
Inv
Inv
725
2 barnehager
2 barnehager
345
345
36
Dimensjonering av tjenesten
Overordnet mål:
Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring:
Rammeplan for barnehagen
Handlingsmål: Virksomheten skal dimensjoneres slik at barns og foreldres rettigheter blir
ivaretatt.
2016
2017
2018
2019
Tiltak
1.
2.
Utnytte ledig kapasitet i
eksisterende barnehager
i et omfang som svarer
til behovet
Øke ressursene til
myndighetsutøvelse/
økonomisk
saksbehandling på
fagfeltet
Drift
13 plasser
22 plasser
1 377
(endr. i basis)
2 233
2 233
2 233
1 377
1 377
1 377
300
300
300
0,5 årsverk
Drift
300
Økonomiplan og budsjett - Barnehage
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Barnehager
(i 1000 kr)
Økonomiplan 2016 - 2019
Regnskap
2014
Utgifter
Inntekter
Netto utgift
91 578
-18 575
73 003
Budsjett
20151)
Budsjett
2016
90 079
-14 208
75 871
92 573
-13 039
79 534
1) Budsjett 1.tertial 2015
37
2017
92 332
-13 039
79 293
2018
92 042
-13 039
79 003
2019
91 942
-13 039
78 903
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr Barnehage
Resultat av lønnsoppgjør 2015 og ans.
Flere opprykk
Flere Oppjustering 1.tertial
Kommunal kontantstøtte for to-åringer
2850 utgår fra høst 2015
Bemanningsreduksjoner samtidig som
2010 matservering bortfaller
2010 Økte kostnader lisenser
2210 Prisendring komm. avgifter og renovasjon
Redusert foreldrebetaling og gratis
2010 kjernetid
Netto merinntekt maksimalpris effekt av
2010 endring i 2015
2010 Prisjustering avtale Velle
Utnytte ledig kapasitet i eksisterende
Flere barnehager etter behov*
Private barnehager
2010 Flere små barn fra høst 2015
2010 Prispåslag 2016
Endring jfr. sjablongspålegg for
2010 pensjonskostnader 13%
Endring av minimumsforpliktelse fra 98 til
2010 100% f.o.m. 01.01.16
2010 Effekt av ny maksimalpris
Endring av sats for påslag for
2010 administrasjonskostnader
Sum endringer i basis
2016
2017
2018
2019
1 587
676
1 587
676
1 587
676
1 587
676
-450
-450
-450
-450
-760
29
-760
29
-760
29
-760
29
23
23
23
23
672
672
672
672
-672
-3
-672
-3
-672
-3
-672
-3
1 377
1 377
1 377
1 377
776
788
776
788
776
788
776
788
233
233
233
233
483
-146
483
-146
483
-146
483
-146
89
89
89
89
4 702
4 702
4 702
4 702
*Ny behovsvurdering må utarbeides for 2017.
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett
2015 – 1.tertial)
Tjen nr Barnehage
2016
2017
2018
2019
2010
2010
2010
2110
Flere
2010
Redusert tilskudd til private barnehager
Sommerstengt i 4 uker
Uspesifisert - personalressurser
Bemanningsreduksjon
Vakanser/endringer i barnetall
Reduksjon ledelsesressurser
Sum red utgifter/ økte innt.
38
0
-300
-130
-110
-169
-330
-310
-400
-130
-110
-600
-400
-130
-110
-700
-400
-130
-110
-330
-330
-330
-1 039
-1 280
-1 570
-1 670
Budsjettkommentarer – Barnehage
Forankring.
Handlingsprogrammet for seksjon barnehage er forankret i barnehageloven, rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver, statlig strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagen
– 2015 – 2020, samt kommuneplanens samfunnsdel.
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en økning på 3,7 mill kr. I dette beløpet ligger det diverse
endringer som fremkommer i tabellene: ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den
økonomiske handlefriheten” og ”Nye tiltak”. Større endringer kommenteres under hver
tjeneste.
Tjeneste 1200
Tjenesten omfatter driftskostnader til administrasjon av barnehagetilbudet i kommunale og
private barnehager og kommunens ansvar som barnehagemyndighet.
Tjeneste 2010 Førskole
Tjenesten omfatter basistilbudet i 12 kommunale og private barnehager. Barnetallet per 1.
oktober 2015 er lagt til grunn. Tilbudet omfatter 606 barn, hvorav 67 % har plass i
kommunale og 33 % i private barnehager. Antall barn i kommunale barnehager (406) har gått
ned med 7, mens barnetallet i de private barnehagene (200) er redusert med 2 i forhold til året
før.
Det kommunale tilskuddet til private barnehager er budsjettert med 26,4 mill kr.
I utregningen av tilskuddet er ny maksimalpris, jfr. forslag til statsbudsjett 2016, kr 2 655,per måned, lagt til grunn. Kommunens minimumsforpliktelse vedr. finansiering av private
barnehager er økt fra 98 % til 100 %.
Kapitaltilskuddet er videreført på samme nivå, kr 9 500,- pr. plass.
Tilskuddet til private barnehager er beregnet ut fra regnskapet for 2014, med unntak av
foreldrebetalingen som beregnes ut fra justert maksimalpris. Regnskapstallene er
indeksregulert med kommunal deflator for 2015 og 2016.
I henhold til ny tilskuddsordning fra 2016 er det budsjettert med 13 % påslag for
pensjonskostnader og 4,3% påslag for administrasjonskostnader.
De foreløpige satsene i tabellen nedenfor er lagt til grunn i budsjettet. Vedtak om endret
maksimalpris, endret sats for kapitaltilskudd og andre endringer av betydning for tilskuddet
vil medføre endring i satsene og budsjettet må justeres i henhold til dette. Satsene for
kapitaltilskudd fastsettes av Kunnskapsdepartementet og er under utarbeidelse.
Satser for tilskudd til private barnehager
2016
Tilskudd ordinære barnehager - små barn
Tilskudd ordinære barnehager - store barn
Per heltidsplass
Drift inkl. adm.
Kapital
191 843
9 500
92 078
9 500
39
Totalt
201 343
101 578
Det er lagt til grunn en forutsetning om at merinntekter som følger av ny makspris fra 2016 vil
dekke økte kostnader knyttet til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for
lavinntekstfamilier.
Til drift av nye barnehageplasser i kommunale og private barnehager i 2016 er det avsatt kr
1,4 mill, regnet ut fra 2015-satser. Behovet kan dekkes innenfor kapasiteten i eksisterende
barnehager. Barnehageplasser i andre kommuner er budsjettert med samme satser som i 2015
og basert på antall plasser i bruk høsten 2015.
Tjeneste 2110 Styrket tilbud førskolebarn
Tjenesten omfatter spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder, tiltak for å
legge til rette for barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for å bedre språkforståelsen blant
barn fra språklige minoriteter.
Tjeneste 2210 Førskolelokaler og skyss av førskolebarn
Tjenesten dekker drift av barnehagelokaler og skyss.
Kommunale avgifter er innarbeidet med 10% økning i priser, prisøkning på renovasjon
tilsvarer kommunal deflator lik 2,7%.
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen.
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 1 mill. Dette
kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis».
Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak:
Redusert tilskudd til private barnehager.
Det kommunale tilskuddet utregnes på bakgrunn av to år gamle kommuneregnskap.
Konsekvensen av dette er at private barnehager vil få tilsvarende innsparing som alt er
gjennomført i de kommunale barnehagene, to år senere.
Sommerstengt i 4 uker.
Personalet får avviklet en ekstra uke av den lovbestemte ferien mens barnehagene er stengt.
Dette bidrar til økt stabilitet og lavere vikarforbruk i barnehagene. For foreldre blir
fleksibiliteten i forhold til ferieavvikling mindre.
Uspesifisert innsparing i personalressurser.
Barnehagesektoren har et omfang med potensiale til å effektivisere vikarbruken gjennom
samarbeid og ressursutnyttelse barnehagene imellom. Gjennomføring vil avhenge av at
barnehagene holdes stengt i 4 uker om sommeren.
Bemanningsreduksjon.
Nedgang i antall barn med store hjelpebehov gjør det mulig å redusere bemanningen i
henhold til behovet.
Vakanser/ endringer i barnetall.
Personalsituasjonen samt interne omrokkeringer gjør det mulig å holde stillinger delvis
vakante i korte perioder av året.
Reduksjon ledelsesressurser.
Trekanten barnehage og Barnas Hus har felles styrer f.o.m 2015 og ledelsesressursene i
barnehageteamet er varig redusert med 50 % stilling. Gjennomførbart som en konsekvens av
den nye teamstrukturen for ledelse.
40
4.3 Barnevern
Handlingsprogram - Barnevern
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Barn, unge & familier
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.3 «Stokke skal være et
trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn» og 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha
mulighet for et godt og aktivt liv».
Planforankring: Lov om barneverntjenester § 1-1
Handlingsmål: Seksjonen skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig av kjønn,
alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv med god helse
og god livskvalitet. Barneverntjenesten jobber for at alle barn og familier skal være sikret rett
hjelp slik at barna har en trygg og utviklingsfremmende omsorgssituasjon.
Tiltak
1.
2.
2016
Opprette eget tiltaksteam ved
å bruke midler fra kjøp av
eksterne konsulenter på
tjeneste 2510 og 2520
Behov for å avsette midler
for å møte fremtidige
utfordringer
Drift
5 årsverk
3 300
-3 300
Drift
2 500
2017
2018
2019
2 500
2 500
2 500
Økonomiplan og budsjett – Barnevern
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Barneverntjeneste
Økonomiplan 2016 - 2019
Regnskap
(i 1000 kr)
2014
Utgifter
Inntekter
Netto utgift
1) Budsjett
28 118
-5 281
22 837
Budsjett
20151)
25 651
-3 139
22 512
Budsjett
2016
26 450
-3 478
22 972
1.tertial
41
2017
26 450
-3 478
22 972
2018
26 450
-3 478
22 972
2019
26 450
-3 478
22 972
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr Barneverntjeneste
2440
2440
2510
2520
Helårseffekt av sentralt og lokalt
lønnsoppgjør 2015
Økt statstilskudd og lavere lønn på
nyansatt
Barn med tiltak i familien har fått tiltak
utenfor familien
Flere fosterhjem med forsterkning,
samt inst. tiltak på barn som tidl. har
hatt tiltak i familien
Sum endringer i basis
2016
2017
2018
2019
124
124
124
124
-161
-161
-161
-161
-485
-485
-485
-485
982
982
982
982
460
460
460
460
Budsjettkommentarer – Barnevern
Forankring
Handlingsprogrammet for Barnevern er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i de
strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være
nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg.
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en økning med 0,46 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse
endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den
økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver
tjeneste. Det har ikke vært mulig å finne tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten.
Tjeneste 2440 Barneverntjeneste
Tjenesten omfatter drift av barneverntjenesten med 10,6 årsverk. Av disse er 3,0 årsverk
finansiert av styrkningsmidler fra staten - barnevernløftet. Kommunen har også 2 tilsynsførere
for fosterhjem i Stokke med til sammen 0,4 årsverk. I forbindelse med fylkesnemndssaker
(tvangssaker) benytter barneverntjenesten private advokattjenester og engasjerer eventuelt
private psykologer/sakkyndige til utredninger.
Barneverntjenesten har hatt en jevn økning i antall saker siden 2007. Dette i kombinasjon med
at det har vært stort fokus på økt kompetanse og grundigere undersøkelser har ført til at det er
høyt arbeidspress i barneverntjenesten.
Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien
Tjenesten omfatter alle barneverntiltak der barna bor i sin egen familie, oppfølging,
veiledning, miljøarbeider, fritidstiltak, m.m.
Tidligere har hovedvekten av hjelpetiltak inn i hjemmet blitt kjøpt fra Bufetat (Staten), men
utvalget har vært lite og tiltakene dyre. Barneverntjenesten kjøper derfor inn spesialtilpassede
tiltak fra private aktører. Tiltakene er i større grad tilpasset familienes behov i tillegg til at
kostnadene pr familie er lavere enn kommunens egenandel ved kjøp av statlige tiltak. Kjøp av
tiltakene fra Bufetat ville alternativt kostet 10’ kr mer pr. mnd pr. barn. Dette tilsvarer minst
570’ kr siden Bufetats tiltak gjerne går over 3 til 6 mnd, mens de tilpassede tiltakene har en
varighet på 3 mnd. Barneverntjenesten har i noen tilfeller valgt å lage omfattende tiltak rundt
42
hjemmeboende ungdom der det er forsvarlig for å hindre plassering i institusjon. Dette øker
kostnadene, men er betydelig rimeligere enn det ville vært med institusjonsplassering.
Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien
Tjenesten omfatter alle kostnader til tiltak og plasseringer av barn utenfor hjemmet. Det er
forskjellige satser for de statlige barneverntiltakene. Lønn til fosterhjem er økt for 2016. Dette
skyldes at flere fosterhjem nå er forsterket. Antall barn/ungdommer på statlig institusjonsplass
er det samme som i opprinnelig budsjett for 2015. Men det er færre barn/unge på de dyreste
barneverninstitusjonene. I statsbudsjettet er de statlige satsene for kjøp av institusjonsplasser
økt fra 65 000 til 66 900 pr mnd. Dette er innarbeidet på 3 av de 12 plassene tjenesten kjøper i
dag. Barneverntjenesten kjøper inn forsterkningstiltak i mange fosterhjem for å unngå at
fosterhjemmene gir opp, og at barn får flere plasseringer utenfor hjemmet. Forsterkningstiltak
kan for eksempel være familieterapeuter, veiledere og atferdskorrigerende tiltak.
43
4.4 Kultur
Handlingsprogram - Kultur
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Overordnet mål: Alle pkt i kommuneplanens samfunnsdel
5. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap
6. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og
næringsliv
7. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
8. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
9. Stokke skal være et bærekraftig samfunn og utvikles gjennom god arealforvaltning basert
på «stor U», nasjonale og regionale føringer
Planforankring:
• Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018 med tilhørende temaplaner
• Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 - 2016
• Norsk kulturskoleråd: Rammeplan for kulturskolene
• Kulturanleggsplanens handlingsprogram
• Samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune: Den kulturelle Skolesekken 2014 2018
Handlingsmål: Synliggjøre omfang av ansvar og muligheter/utfordringer innenfor kulturfeltet
Tiltak
1.
2.
2016
2017
2018
2019
Utarbeide statusoversikt over kulturfeltet
Drift
125
125
inkludert utfordringer inn mot ny kommune
Kulturanleggsplan*: Bidra til etablering av nye og istandsetting av eksisterende kulturanlegg ved å
2.a Nærmiljø-/mindre anlegg (ønske om
kommunal medvirkning, fordelt over perioden):
Drift
874
874
874
874
2.b Større anleggsprosjekter (ønske om kommunal
medvirkning, fordelt over perioden):
Drift
5 836
5 836
5 836
5 836
2.c Økt tilskudd til drift av ikke-kommunale
anlegg
Drift
200
200
200
• Anlegg generelt
• Løyper (øke tilskudd til kjøring/rydding
Drift
120
120
120
av skiløyper/helårsløyer)
* Kommunal avsetning til egne og andres anlegg ligger alle under strek. Behandling og prioritering gjøres i egne saker
200
120
(Kulturanleggsplanens handlingsprogram 2016-2019, og Spillemiddelsøknader 2016). Enkelte av tiltakene er også synliggjort under andre
seksjoner
44
Kulturskolen
Overordnet mål: Pkt 1, 2, 3 og 4 i kommuneplanens samfunnsdel
1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og
næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring:
• Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018
• Norsk kulturskoleråd: Rammeplan for kulturskolene
•
Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 – 2016
Handlingsmål:
Antall elever mellom 6-15 år i kulturskolen skal tilsvare nasjonalt mål med tilbud til 30 % av
elevtallet i grunnskolen. Dette innebærer en økning på 275 elever (fra 141 elever i 2015 til 416
elever).
Tiltak
2016
2017
2018
2019
1.
2
Øke undervisningstilbudet med
totalt 60 t/u, ca 3 årsverk ved
utgangen av 2019
(netto/fratrukket elevpenger)
Disponere lokaler som er større
og bedre egnet.
Mål
15 %
20 %
25 %
30 %
Drift
620
830
1030
1250
Drift
100
100
100
100
Biblioteket
Overordnet mål: Pkt 1, 2, 3 og 4 i kommuneplanens samfunnsdel
1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og
næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring:
• Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018
• Bibliotekplan for Vestfold 2015-2018
• Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 - 2016
Handlingsmål: Øke tilgjengeligheten til bibliotekets tjenester og tilbud.
Tiltak
1.
2.
Innkjøp språkopplæringspakker
flyktninger *
Styrke mediebudsjett
(barneavdeling)
Økt åpningstid (fra 28 t/u i
2015)
2016
2017
2018
2019
Drift
20
Drift
50
50
50
50
Drift
34t/u
250
39 t/u
500
39 t/u
500
39 t/u
500
*I endringer i basis er det for 2016 lagt inn 20` til innkjøp av språkopplæringspakker for utlån. Målgruppe er flyktninger.
45
Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
Overordnet mål: Pkt 1, 2, 3 og 4 i kommuneplanens samfunnsdel
1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og
næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring:
• Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018
• Stortingsmelding nr 38 (2002-2003)
• Samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune: Den kulturelle Skolesekken 2014 2018
• Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 - 2016
Handlingsmål: Styrke og utvikle arbeidet med DKS kombinert med andre
formidlingsoppgaver.
Tiltak
1.
Gradvis økning av
koordinerende ressurser fra 0,4
til 1 årsverk innen 2019
2.
Gradvis økning av midler/
egenkapital til lokal
produksjoner/ tiltak/ prosjekter
2016
2017
2018
2019
20 %
30 %
40 %
60 %
Drift
150
230
310
460
Drift
75
125
175
225
Kulturbasert næring
Overordnet mål: Pkt 1, 2, 3 og 4 i samfunnsdelen
1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og
næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring:
•
•
•
•
•
•
•
•
Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018 med tilhørende temaplaner
Regional plan for verdiskaping og innovasjon (Vestfold fylkeskommune 2015)
Lokal samfunnsutvikling i kommunene – Tilsagn LUK midler 2015/2016
Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 – 2016
Norsk kulturskoleråd: Rammeplan for kulturskolene
Kulturanleggsplanens handlingsprogram
Samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune: Den kulturelle Skolesekken 2014 2018
Oppfølging av K-saker: – Sti for øye og fremtidig drift/salg av eiendommer og områder
på Fossnes.
Handlingsmål: Utvikling av kulturbasert næring og aktivitet tilknyttet Fossnes senter
46
Tiltak
1.
Forbedre rammevilkår
Stiftelsen Sti for øye (inkl
vedlikehold, sanitære
forhold og drift lokale)
2016
2017
2018
2019
Drift
300
300
300
300
1)
1)
1)
2.
Kulturbasert næring
Fossnes senter
Drift
Videre deltakelse
i prosjekt LUK
(Lokal
samfunnsutvikling
i kommunene)
3.
Kulturbasert næring
Fossnes senter. Realisering
mulighetsstudie Stiftelsen
Sti for øye
3.1 Visningsrom og
publikumstoalett
3.2 Paviljongen
3.3 Storeplenen
Drift
Det vil bli
fremmet politisk
sak våren 2016
1)
Kostnadsberegning vil komme i egen sak til politisk behandling i 2016.
Andre områder
Overordnet mål: Pkt 1, 2, 3 og 4 i kommuneplanens samfunnsdel
1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap
2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og
næringsliv
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv
Planforankring:
• Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018 med tilhørende temaplaner
• Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 - 2016
• Norsk kulturskoleråd: Rammeplan for kulturskolene
• Kulturanleggsplanens handlingsprogram
• Samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune: Den kulturelle Skolesekken 2014 2018.
Handlingsmål: Styrke kulturminnevernet og det frivillige kulturliv
Tiltak
1.
2.
3.
4.
5.
Driftstilskudd kulturhistoriske
stiftelser:
• Bogen Kunstnerverksteder
• Stokke Bygdetun
• Melsom Mølle
Økt driftstilskudd lag/foreninger
Frivillige ungdomstreff
• 30 % stilling koordinator
Naturforvaltning
Plan turvei Akersvannet (K-sak
33S/2015)
Stimuleringsmidler for utvikling
og gjennomføring av
flerkulturelle aktiviteter.
2016
2017
2018
2019
Drift
100
200
100
100
100
200
100
100
100
200
100
100
100
200
100
100
Drift
155
155
155
155
Drift
150
50
50
50
Drift
50
47
6.
Bokemoa 1000-årssted, erstatte
scene
Inv
725
Økonomiplan og budsjett – Kultur
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Kultur og fritid
Økonomiplan 2015 - 2018
Regnskap
(i 1000 kr)
2014
Utgifter
Inntekter
Netto utgift
13 167
-3 647
9 520
Budsjett
20151)
Budsjett
2016
11 043
-1 117
9 926
2017
10 821
-945
9 876
2018
10 802
-1 045
9 757
2019
10 802
-1 045
9 757
10 802
-1 045
9 757
1) Budsjett 1.tertial 2015
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
2017
Tjen nr Kultur og fritid
2016
2018
2019
Flere Helårsvirkning lønnsoppgjør
Økte leiesatser idrettshaller jfr Ksak
3810
85/2013 og 82/2014
Biblioteksjubileum
i 2015
3700
Engangabeløp til fornying av
3852
17.maibanner
3600 Bortfall økt løypetilskudd 2015
Flere Tilbakeført 1.tertial
Flere Monter og klimaanlegg
3700 Redusert gebyrinntekt
Språkopplæringspakker til utlån
3700
(flyktninger)
Flere Prisøkning 2016 faste avtaler
3830 Økt inntekt kulturskole
131
131
131
131
0
-50
-100
-50
-100
-50
-100
-50
-25
-80
59
37
16
-25
-80
59
37
16
-25
-80
59
37
16
-25
-80
59
37
16
20
51
-10
0
51
-10
0
51
-10
0
51
-10
Sum endringer i basis
149
29
29
29
48
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett
2015 – 1.tertial)
Tjen nr Kultur og fritid
3860
3860
3700
2310
2341
2016
Reduksjon av husleie
Fritidsmagasinet
Reduksjon av driftutgifter
Fritidsmagasinet
Reduksjon av driftsutgifter
biblioteket
Bortfall av tilskudd til frivillig
ungdomsarbeid
Bortfall styrket musikktilbud
Torsdagsklubben
Sum red utgifter/ økte innt.
2017
2018
2019
-10
0
0
0
-8
0
0
0
-13
0
0
0
-168
-168
-168
-168
-30
-30
-30
-198
-198
-198
-199
Budsjettkommentarer – Kultur
Forankring.
Handlingsprogrammet for seksjon kultur og fritid er forankret i kommuneplanens
samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende.
I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg og lovverk.
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på 50’ kr. I dette beløpet ligger det diverse endringer
som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den økonomiske
handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.
Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner
Tjenesten omfatter ledelse, koordinering og oppfølging av fellesoppgaver innenfor seksjonens
samlede ansvarsområde.
Tjeneste 2021 Den kulturelle skolesekken (DKS)
Tjenesten omfatter administrasjon og formidling av kulturopplevelser i skoletiden via Den
kulturelle skolesekken, inkludert Rikskonsertene i Stokke kommune. Kommunen mottar
eksterne midler til produksjon/kjøp. I tillegg kommer produksjoner via fylkeskommunen.
Eksterne midler kan ikke benyttes til å dekke administrative kostnader.
Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge
Tjenesten omfatter Ungdommens kulturmønstring (UKM) og tilskuddsmidler til barne- og
ungdomsformål og musikk. UKM er et samarbeid med Andebu og Sandefjord kommuner.
49
Driftstilskudd på kr 168’ øremerket ungdomsarbeid i regi av frivillige (ungdomstreff
Magasinet/Låven/Arnadal) utgår, da dette er et av tiltakene for å øke den økonomiske
handlefriheten.
Tjeneste 2341 Fritidsassistent/støttekontakt (tilrettelagt kulturtiltak)
Samlet tilskudd kr 120’ til videreføring av avtaler innenfor tilrettelagt kulturtilbud:
Torsdagsklubben med tillegg musikkaktivitet og Vear Unified. Fra 2017 utgår
tilretteleggingsmidler musikktilbud kr 30’.
Tjeneste 3600 Naturforvaltning og friluftsliv
Tjenesten omfatter mindre tilskudd til belysning og vedlikehold av lysløyper, kyststi og
turløyper.
Tjeneste 3650 Kulturminnevern
Kommunen har i dag ingen midler til generelt eller målrettet arbeid knyttet til vern og
formidling av kulturminner (i egen regi eller i regi av frivillige). Bistand til bearbeiding av
allerede registrerte kulturminner forutsetter kommunal egeninnsats.
De kulturhistoriske stiftelsene for Bogen Kunstnerverksteder og Melsom Mølle ivaretar og
drifter sentrale kulturminner/bygninger. Bogen kunstnerverksteder mottar årlig et mindre
driftstilskudd for å dekke kunstnerisk representasjon i styret. Det er ellers ingen fast drifts/tilskuddsavtale med kommunen.
Tjeneste 3700 Bibliotek
Tjenesten omfatter drift av Stokke Bibliotek. Biblioteket tilbyr innbyggerne informasjon,
tilgang til pc/internett og utlån av ulike medier. Det legges stor vekt på at personalets
kompetanse til enhver tid holdes vedlike.
Biblioteket er også en viktig møteplass og sosial arena for mange i kommunen. I samarbeid
med Bibliotekets Venner gjennomføres et stort antall åpne kulturarrangementer.
Biblioteket har en formalisert samarbeidsavtale med skolene og et tett samarbeid med
barnehagene. Dette krever betydelige ressurser både personalmessig og i form av økt bruk og
slitasje på barnebøker.
Konsekvensen av at det ikke kompenseres for prisstigning er stor ved innkjøp av bøker og
aviser da konsumprisindeksen for dette er høyere enn den generelle prisstigningen. I tillegg
øker utgifter til medietyper som skal dekkes av det samme mediebudsjett, for eksempel ebøker.
For 2016 er det avsatt midler til innkjøp av språkopplæringspakker til utlån. Målgruppen er
flyktninger.
Tjeneste 3750 Museer
Tjenesten omfatter kommunens økonomiske forpliktelse overfor Stiftelsen Stokke Bygdetun
som er vårt lokale museum beliggende i Bokemoa. Avsetningen omhandler også leie av deres
klimaanlegg til oppbevaring av grafikk. Budsjettet har ikke vært oppjustert på flere år og vil
ikke kunne dekke bygdetunets driftskostnader.
Tjeneste 3770 Kunstformidling
Tjenesten dekker kommunens faste avtaler/forpliktelser til Vestfold Festspillene, Sti for øye
og kulturpris/-stipend. I tillegg føres tilskudd og utgifter til Den kulturelle spaserstokken og
Den kulturelle barnehagesekken her.
Den kulturelle barnehagesekken (fra 0-6 år) administreres gjennom kulturskolen og
gjennomføres i samarbeid med seksjon Barnehage.
50
Erfaringer så langt viser at rammebetingelsene som ligger i kommunens driftstilskudd til
Stiftelsen Sti ikke burde vært oppjustert.
Tjeneste 3800 Idrett
Tjenesten omfatter tilskuddsmidler til drift idrettsformål og folkebadtilbud.
Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og anlegg
Tjenesten omfatter en samordnet drift av Stokkehallen og Vearhallen. Prisene fra 2014 er
også gjeldende for 2016. Fra 2017 vil prisene øke 41,7%, jfr vedtak i K-sak 82/2014.
Tjeneste 3830 Kulturskole
Tjenesten omfatter drift av Stokke kommunale kulturskole. Det tilbys undervisning i musikk
(fiolin, piano, gitar, sang, blokkfløyte, musikk fra livets begynnelse), teater (barne- junior- og
ungdomsteater), billedkunst, korpssamarbeid og samarbeid med frivillige organisasjoner. I
skoleåret 2015/2016 er det 153 elevplasser fordelt på 141 elever. I løpet av hvert skoleår
arrangeres flere samarbeidsprosjekter.
Fra 01.01.2016 økes betalingssatser med forventet prisstigning. Stokke kommune er av de
kommuner i Vestfold med høyeste satser.
Tjeneste 3850 Andre kulturaktiviteter og 3852 17.mai
Tjenesten omfatter bl.a. tilskudd til sang- og musikkforeninger, foreninger/tiltak som ikke
hører inn under spesielle foreningskategorier samt midler til avtalefestede tiltak i regi av
seksjonen. Det er ikke avsatt tilskudd til kulturaktiviteter i regi av ”voksenforeninger”.
Dagens scene er i en slik forfatning at det ikke er mulig å foreta nødvendige reparasjoner. Det
arbeides med søknader om tilskudd, men egenkapital kreves innarbeidet.
Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg og anlegg
Kulturskolen leier lokaler i Engveien-senteret, på Fossnes, inkl Black Box, og Pakkhuset. De
benytter også skolelokaler.
Fritidsmagasinet og Låven lånes ut til ungdomstreff i frivillig regi.
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen.
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 0,2 mill. Dette
kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis».
Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak:
Reduksjon av driftsutgifter på tjeneste 3860 og 3700.
Tiltak får ingen dramatiske konsekvenser. Hovedsakelig som følge av kutt basert på kjente
størrelser gjeldende for 2015.
Bortfall av tilskudd til frivillig ungdomsarbeid.
De frivillige vil måtte skaffe seg grunnlag for drift på annen vis (egeninnsats, inngangspenger
eller sponsorer). Det er fare for opphør av tilbudet. Kommunen eier Fritidsmagasinet og
Låven. Disse lokalene vil fortsatt kunne stiles til disposisjon som i dag.
Bortfall styrket musikktilbud Torsdagsklubben.
51
Ingen styrkningsmidler til tilrettelagt musikktilbud. Et evt kommunalt medansvar for
musikktilbud i eller utenfor torsdagsklubben vil måtte ivaretas av seksjon Tiltak for
funksjonshemmede.
52
4.5 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Handlingsprogram - PPT
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Sakkyndig vurdering og veiledningsarbeid
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel pkt 1 og 3
1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
Planforankring: Kunnskapsløftet og Opplæringsloven
Handlingsmål: Kartlegge og støtte elevene til å mestre skolehverdagen
Tiltak
1
2016
Styrking av bemanningen i PPtjenesten.
2017
2018
2019
650
650
650
1 stilling
Drift
650
Økonomiplan og budsjett – PPT
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
PP-tjenesten
Økonomiplan 2015 - 2018
Regnskap
(i 1000 kr)
2014
Utgifter
Inntekter
Netto utgift
4 080
-483
3 597
Budsjett
20151)
Budsjett
2016
4 309
-429
3 880
2017
3 695
0
3 695
2018
3 890
0
3 890
2019
3 890
0
3 890
3 890
0
3 890
1) Budsjett 1.tertial 2015
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr PP-tjenesten
2016
2017
2018
Flere
Flere
2020
2020
Flere
Helårsvirkning av s.lønnsoppgjør
010515
Helårsvirkning av l.lønnsoppgjør
010515
Reiseutgifter
Lisenser økt pris
Overføring mellom seksjonene
Sum endringer i basis
53
2019
55
55
55
55
20
5
3
-195
20
5
3
0
20
5
3
0
20
5
3
0
-112
83
83
83
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett
2015 1.tertial)
Tjen nr PP-tjenesten
2016
Bortfall av budsjett til audio2020
pedagogisk tjeneste
Sum red utgifter/ økte innt.
2017
2018
2019
-73
-73
-73
-73
-73
-73
-73
-73
Budsjettkommentarer – PPT
Forankring.
Handlingsprogrammet for Pedagogisk-psykologisk tjeneste er forankret i Opplæringsloven,
Kunnskapsløftet og kommuneplanens samfunnsdel, og vedtak som tidligere er gjort og som er
førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg.
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på 0,2 mill. kr i 2016. I dette beløpet ligger diverse
endringer som fremkommer i tabellen ”Endringer i basisbudsjett”. Større endringer
kommenteres under hver tjeneste.
Tjeneste 2020 Grunnskole
Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til PP-tjenestens arbeid med
skoleelever, herunder kostnader til utredning av elever i private skoler som gjennomføres av
PP-tjeneste i Stokke kommune.
Tjeneste 2110 Styrket tilbud til førskolebarn
Tjenesten omfatter alle lønnsutgifter relatert til PP-tjenestens arbeid med førskolebarn.
Tjeneste 2130 Voksenopplæring
Tjenesten omfatter alle lønnsutgifter relatert til PP-tjenesten.
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen.
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 0,1 mill.
Konsekvenser av foreslått og innarbeidet tiltak:
Bortfall – audiopedagogisk tjeneste
Kalenderåret 2014 og 2015 ble det ikke registrert nye behov av audiopedagogisk tjeneste. Det
vil si ikke nye utredninger og tiltak, og PP-tjenesten klarte å håndtere eksisterende tilfeller
innenfor egen tjeneste. Dersom behov oppstår fremover må man eventuelt kjøpe denne
tjenesten, eller skolere egne ansatte.
54
5. Helse, velferd og omsorg
Sektoren består av følgende seksjoner:
•
•
•
•
•
Helse- og sosialmedisin
NAV
Pleie, omsorg og rehabilitering
Tiltak funksjonshemmede
Engveien-senteret
I påvente av framtidig organisering av helse- og sosialsektoren i Nye Sandefjord er
driftsansvaret for Engveiensenteret flyttet til seksjon Pleie- omsorg og rehabilitering.
Stillingen som seksjonssjef er midlertidig omgjort til en aktivitets og frivillighetskoordinator.
Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, fra 2012, viser fortsatt et betydelig utbyggings-,
og dermed bemanningsbehov, på de fleste av sektorens ansvarsområder.
Samhandlingsreformens ulike forventninger har øket presset på tjenesteapparatet, og flere
brukere og endrede oppgaver må innarbeides i allerede knappe rammer.
Til tross for manglende ressurser er det etablert løsninger for å ivareta brukernes rettigheter i
forhold til lovverket og deres løpende behov for tjenester/omsorg.
Når det i budsjettet ikke er funnet rom for å opprette flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger
og avlastnings- eller dagplasser vil dagens praksis med å etablere “ad-hoc” løsninger etter
hvert som behovene synliggjøres måtte fortsette også inn i den kommende perioden. Dette
kan medføre økte kostnader og ikke alltid gode tilbud. Det er ikke avsatt midler til denne type
løsninger i økonomiplanperioden.
3 av 5 nye tilrettelagte institusjonsplasser er fortsatt ikke bemannet og bare 2 av 4 nye
omsorgsboliger er tatt i bruk. I budsjetter er det innarbeid innleie av 2 sykehjemsplasser på
Mosserød. Dette innebærer en reduksjon på 1 plass fra 2015. Resterende plasser er planlagt
oppsagt fra 2018.
Samlokaliseringen av Pikås og Laholm boliger til Laholmåsen bolig realiseres i 2016, men det
er ikke innarbeidet midler til drift av 4 nye (netto) plasser.
Enkeltbrukeres endrede behov har gjort det nødvendig å innarbeide styrking av bemanningen,
både fast og vikar, i enkelte boliger for funksjonshemmede. Det er ikke avsatt ressurser til nye
brukere innenfor denne seksjonen.
Det er ikke funnet rom for hverken plan- eller investeringsmidler til utvidelse av Engveien –
senteret.
55
Rådmannen har, på tross av den sentrale satsningen på rus- og helsestasjonsarbeid, ikke
funnet rom for å styrke disse områdene i Stokke.
Heller ikke folkehelse og frisklivstiltak er styrket. Begge disse områdene har i all hovedsak
blitt holdt på samme nivå som for 2015.
Migrasjonshelsetjenesten ble avviklet i 2015. Tilstrømningen av asylsøkere medfører at
kommunen må bygge opp et midlertidig legekontor for å ivareta helsetjenestene til de som
oppholder seg i kommunen.
Det er i 2016 lagt opp til mottak av 33 nye flyktninger. I tillegg kommer
familiegjenforeninger. Det er grunn til å anta at sentrale myndigheter vil forvente en betydelig
økning av antallet som skal bosettes i kommunen(e).
Det er ikke funnet rom for å øke sosialhjelpssatsene til 2016 nivå.
Den generelle fagutvikling innenfor sektoren stiller krav til endring og utvikling på mange
områder; særlig gir dette seg utslag innenfor velferdsteknologi og IKT. Det er avsatt kr. 500`
til innkjøp av velferdsteknologiske løsninger og oppgradering av signalanlegget på Soletunet.
Det er ikke funnet midler til å iverksette tiltak for å redusere bruk av ufrivillig deltid.
Sektoren har bare i mindre grad kunnet bidra med å frigjøre midler for å bedre den
økonomiske handlekraften. Omdisponering av ressurser, meget stram økonomisk styring og
høyt fokus på effektiv drift gjør likevel at sektoren klarer å gi flere brukere tilbud innenfor
eksisterende rammer. Dette gir derfor en indirekte besparelse ved at utgiftene holdes nede.
Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden.
(i 1000 kr)
Helse og sosialmedisin
NAV
Pleie, omsorg og rehab.
Tiltak funksjonshemmede
Engveien
Sum sektor
Budsjett
2016
36 039
4 518
98 662
91 944
2 170
233 333
2017
2018
36 039
5 896
98 662
91 944
2 170
234 711
56
32 379
8 971
97 112
91 944
2 170
232 576
2019
32 379
9 756
97 112
91 944
2 170
233 361
5.1 Helse- og sosialmedisin
Handlingsprogram – Helse- og sosialmedisin
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Planforankring: Veileder til forskrift for kommunens helsefremmende og forebyggende
arbeid i helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Vedtak i Kommunestyret sak nr. 21/2015,
13.04.15.
Handlingsmål: Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både dagens og
fremtidens behov. Dette ved å styrke det forebyggende helsearbeidet på helsestasjonen og i
skolehelsetjenesten.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
Drift
0,5 årsverk
2101)
0,2 årsverk
150
1,0 årsverk
650
150
1,0 årsv.
1300
Drift
1,0 årsverk
665
665
1.
Ny stilling som fysioterapeut
i skolehelsetjenesten
Drift
2.
Økt stilling som jordmor
Drift
3.
4.
1)
Ny stilling som helsesøster i
skolehelsetjenesten
Ny stilling som psykiatrisk
sykepleier i
skolehelsetjenesten
210
210
210
150
1,0 årsv.
1950
150
1950
665
665
Fratrukket fastlønnstilskudd.
Folkehelse- og frisklivstiltak
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Planforankring: Folkehelseloven og Folkehelseforskriften pålegger kommunen å ha
oversikt over helsetilstanden i kommunen og jobbe systematisk og tverrsektorielt for å
forebygge sykdom og fremme helse - tilpasset de utfordringer kommunen har.
Folkehelsestrategien vedtatt i kommunestyret sak nr. 101/2012, 19.11.12
Handlingsmål: Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både dagens og
fremtidens behov. Dette ved å etablere og stimulere til gode folkehelsetiltak.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
1.
2.
3.
4.
5.
1)
Etablere fast
fysioterapeutstilling på
frisklivssentralen.
Familiesenter med åpen
barnehage
Frivilligsentral
Driftsmidler til
Frisklivssentralen
Videreføring av generelle
folkehelsetiltak
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
0,5 årsverk
210)
210
210
210
360
360
360
150
150
150
60
60
60
60
75
75
75
75
0,6 årsverk
360
0,5 årsverk
150
Fratrukket fastlønnstilskudd
57
Psykisk helse- og rusarbeid
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Planforankring: Iht opptrappingsplanen på rusfeltet 2015 vektlegges folkehelseperspektiv,
bedre kvalitet og økt kompetanse, mer tilgjengelige tjenester, forpliktende samhandling,
bruker innflytelse, samt ivaretakelse av barn og pårørende.
Handlingsmål: Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både dagens og
fremtidens behov. Lokalt rus- og helsearbeid skal bidra til flere friske leveår for
befolkningen og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske
helseproblemer for den enkelte.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
1.
2.
3.
Ny stilling som psykiatrisk
sykepleier til psykisk
helsetjeneste
Koordinatorstilling psykisk
helseteam
Ny stilling som ruskonsulent
Drift
Drift
Drift
1,0 årsverk
670
0,4 årsverk
280
1,0 årsverk
550
670
670
670
280
280
280
550
550
550
Økonomiplan og budsjett – Helse- og sosialmedisin
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Helse- og sosialmedisin
Regnskap
(i 1000 kr)
2014
Utgifter
36 356
Inntekter
-3 047
Netto utgift
33 309
1)
Økonomiplan 2016 - 2019
Budsjett
20151)
40 172
-4 806
35 366
Budsjett
2016
40 204
-4 165
36 039
Budsjett 1. tertial.
58
2017
40 204
-4 165
36 039
2018
36 544
-4 165
32 379
2019
36 544
-4 165
32 379
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr
Flere
2413
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2411
2540
2330
2330
2420
2420
2320
2320
Helse- og sosialmedisin
Helårseffekt av sentralt og lokalt
lønnsoppgjør 2015
Avvikling av Vestfold
Migrasjonshelsetjeneste
Økning Tønsberg legevakt
Økning basistilskudd leger fra 421 til
427 kr. pr pasient
Kommunalt fastlegekontor ligger inne i
rammen og videreføres ikke
Reforhandlet avtale med Vear
legegruppe
Økn. Kommunetilskudd norsk
pasientskadeerstatning
Økte inntekter
gjestepasientoppgjørsordningen
Styrkning av folkehelsetiltak kun
engangsbeløp
Prisjustering Alerisbruker
Økt betaling miljørettet helsevern Re
Netto økning salgs- og
skjenkekontroller
SO-team endret finansiering fra
kommunal til helsforetakene
Økte utgifter Krisesenter og
Incestsenter
Helårseffekt av helsesøsterstilling
Økte utgifter sensitiv driftssentral og
HS-Pro
Sum endringer i basis
2016
2017
2018
2019
363
363
363
363
-676
198
-676
198
-676
198
-676
198
74
74
74
74
-123
-123
-123
-123
-40
-40
-40
-40
35
35
35
35
-40
-40
-40
-40
-100
107
30
-100
107
30
-100
107
30
-100
107
30
43
43
43
43
-115
-115
-115
-115
33
265
33
265
33
265
33
265
18
72
18
72
18
72
18
72
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett
2015 – 1.tertial)
Tjen nr Helse- og sosialmedisin
2016
2017
2018
2019
Red. utgifter til vikarer
2541 Prestegårdstunet
2540 Tilbakeføring bruker
Sum red utgifter/ økte innt.
2342 Avvikle dagsenteret "Kuben"
2320 Si opp avtale - ungdomshelsestasjon
2420 Si opp avtale Incestsenteret
Sum ikke innarbeidet
59
-50
-50
-50
-50
-3 660
-3 710
-50
-3 660
-3 710
-50
-306
-44
-26
-376
-612
-89
-52
-753
-612
-89
-52
-753
-612
-89
-52
-753
Nye driftstiltak
Tjen nr
Helse- og sosialmedisin
2330 0,2 årsverk helsesøster - smittevern
2410 Pålegg om ekstra turnuslege
Sum nye tiltak
Ref.
K-sak 55/15
2016
2017
2018
2019
127
524
651
127
524
651
127
524
651
127
524
651
Budsjettkommentarer – Helse og sosialmedisin
Forankring
Handlingsprogrammet for Helse og sosialmedisin er forankret i kommuneplanens
samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende.
I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg.
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en økning med 0,67 mill. kr i 2016. I dette beløpet ligger det
diverse endringer som fremkommer i tabellene: ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å
bedre den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres
under hver tjeneste.
Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjon
Omfatter lønn til seksjonssjef, merkantil ressurs, driftsutgifter til administrasjon og 50 %
stilling i Koordinerende enhet.
Tjeneste 2320 Skole- og helsestasjon
Tjenesten omfatter drift og lønn for 6 helsesøstre, en familieterapeut, to fysioterapeuter, to
leger, og en jordmor med til sammen 7,8 årsverk. Ressursene tilsier at oppfølgingsmuligheter
på skoler og helsestasjon er begrenset, og må prioriteres nøkternt. Særlig gjelder dette
fysioterapi. Psykisk helsetjeneste til alle barn og unge i Stokke er lagt til helsestasjonen, i
form av en familieterapeut.
Skolehelsetjenesten omfatter alle skolene i kommunen inkludert 2 videregående skoler, hvor
50 % av elevene bor på internat.
Den interkommunale ungdomshelsestasjonen i Tønsberg er en del av tjenestens lovpålagte
tilbud til kommunens ungdom som går på skole/jobber i nærheten av Tønsberg.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en sentral tjeneste i kommunens folkehelsearbeid,
hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunen og lov om vern mot smittsomme sykdommer.
Tjenesten skal bidra til et helhetlig, helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og
ungdom 0-20 år, og for gravide som går til kontroll hos jordmor på helsestasjonen. Barnetallet
i Stokke har økt, og prognoser fra SSB tyder på en fortsatt økning i årene som kommer. Mye
tilflytting av barnefamilier til kommunen, medfører også at barnekullene øker.
60
Det er øremerket 40 % helsesøsterressurs til smittevern og flyktninger. En forventet økning av
bosatte flyktninger i kommunen vil medføre økt behov for smittevern og flyktningarbeid i
tiden framover.
Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial
Tjenesten omfatter miljørettet helsevern. Kommunen deltar i den interkommunale tjenesten
”Miljørettet helsevern i Vestfold” lokalisert i Re.
Folkehelsearbeid og Frisklivssentral:
Stokke kommune etablerte våren 2011 en frisklivssentral i tråd med veileder fra
Helsedirektoratet. Frisklivssentralen er kommunens kompetansesenter innen
levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen holder i tillegg kurs
i depresjonsmestring (KID kurs) og har eget kurs- og treningsopplegg for diabetikere og
KOLS pasienter. Frisklivssentralens tilbud retter seg mot hele befolkningen og består både av
frisklivresept (krever henvisning fra lege eller annet helsepersonell) og ulike lavterskeltilbud.
Frisklivssentralen har i gjennomsnitt ca. 150 besøkende hver uke. Driften har så langt vært
basert på ulike kortsiktige tilskudd og prosjektmidler. Kommunen har tidligere etablert en 50
% folkehelsekoordinatorstilling og styrket i 2015 folkehelsearbeidet med kr 100´, som ble
brukt til ulike folkehelsetiltak. Det er behov for tilsvarende midler til generelle
folkehelsetiltak i 2016 og framover, men dette er ikke innarbeidet i budsjettet.
Tjeneste 2342 Aktivisering psykisk helsevern
Psykisk helse- og rustjeneste et aktivitetstilbud på” Kuben” som gir et dagtilbud til mennesker
over 18 år med psykiske lidelser. Det er ca. 50 brukere som benytter Kuben. Det er også et
lavterskeltilbud til rusmiddelavhengige.
Tjeneste 2410 Leger
Stokke har i dag til sammen 10 fastleger (10 lister) fordelt på 4 legekontor i kommunen. Alle
ytes fastlegetilskudd og tilskuddet pr. pasient økes hvert år fra 01.07. Kommunen har ansatt
kommuneoverlege i 0,25 årsverk. Kommunen har også avtale om to turnuslegestilling med
1,0 årsverk plassert ved Vear legesenter og 1,0 årsverk ved Nøtterøy legekontor.
Stokke er med i Tønsberg interkommunale legevakt med 6 kommuner og vil være det fram til
ny kommune er etablert i 2017.
Tjeneste 2411 Fysio- og ergoterapi
Tjenesten omfatter lønn til fysioterapeut for barn og unge. Tilbudet består av vurdering og
oppfølging av barn med spesielle behov på helsestasjonen og skolehelsetjenesten samt
forbyggende arbeid for å sikre barn og unge best mulig helse.
Fysioterapeuten gir veiledning til foresatte og ansatte i barnehage og skole. Fysioterapeuten
samarbeider med spesialisthelsetjenesten.
Se også kommentarer under tjeneste 2330 Forebyggende arbeid helse og sosial.
Tjeneste 2413 Migrasjonshelsesenteret
Senteret ble avviklet 1.7.2015 etter at Fossnes asylmottak ble lagt ned våren 2015.
Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning
Stokke kommune er sammen med andre kommuner i Vestfold med på å finansiere driften av
Krisesenteret i Vestfold med Tønsberg kommune som vertskommune.
61
Stokke kommune har vært med på å finansiere driften av SO-mottaket i Vestfold
(Interkommunalt tiltak for Seksuelle overgrep – Voldtektsmottak). Finansiering av slike
sentre er fra 2016 flyttet til helseforetakene.
Det gis også tilskudd til Incestsenteret i Vestfold.
Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusavhengighet
Den kommunale rustjenesten omfatter alle typer av rusavhengighet. Tjenesten bistår med råd
og veiledning til rusavhengige og deres pårørende. Tjenesten baserer seg på frivillighet, men
teamet har også plikt til å vurdere, igangsette og følge opp tvangstiltak etter Helse- og
omsorgstjenesteloven kap. 10. Tjenesten har til sammen 4,5 årsverk, hvor av den ene er
koordinator for rusarbeidet. 2 av årsverkene er finansiert med øremerkede midler.
Tjeneste 2540 Pleie, omsorg hjelp til hjemmeboende med psykiske lidelser
Tjenesten gir tilbud om støttesamtaler, behandling, råd, veiledning, krisehåndtering og
oppfølging til mennesker med psykiske lidelser.
Under tjenesten er det budsjettert med 5,7 stillinger, som må sees i sammenheng med hele
Psykisk helse- og rustjeneste. Målgruppen er voksne og familier med psykiske lidelser og
/eller rusproblemer. Antall brukere er ca. 250 i året. Mange brukere har behov for langvarige
og sammensatte tjenester. Psykisk helsetjeneste har ofte koordineringsansvar og ansvar for
utarbeidelse av individuell plan i samhandling med bruker. Tjenesten arbeider forebyggende
med gruppetilbud, depresjonsmestringskurs (KID) og depresjonsmestring for ungdom (DU).
Psykisk helsetjeneste har venteliste. Tjenesten arbeider i henhold til prioriterings-veileder, der
unge og familier med små barn blir prioritert. Akutte kriser og alvorlige psykiske lidelser
settes ikke på venteliste. 2 ansatte fra tjenesten er deltakere i kommunens kriseteam. Tjenesten
har ikke vært styrket siden 2008 da opptrappingsplanen på psykisk helse ble avsluttet.
Psykisk helsetjeneste har også ansvar for oppfølging av 2 brukere i privat heldøgns
omsorgstilbud.
Tjeneste 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig
Kommunen har 11 omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser. «Prestegårdstunet.»
Prestegårdstunet er en bemannet omsorgsbolig med personalet i egen base i et felles areal.
Det ytes praktisk bistand og opplæring til den enkelte bruker i Prestegårdstunet og til brukere
som bor i egen bolig.
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet,
men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun
synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet.
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende 0,05 mill kr.
Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak:
Reduserte vikarutgifter Prestegårdstunet
Reduksjon av midler til korttids- og ferievikar. Uproblematisk så lenge vikarbehovet holder
seg på samme nivå som nå.
62
Tilbakeføring – bruker
Dette er et kommunalt prosjekt etablert i spesialisthelsetjenesten (Granli) og bruker vil bli
tilbakeført kommunalt tiltak fra 2018.
De foreslåtte, ikke innarbeidede, tiltakene har et innsparingspotensiale på 0,75 mill kr over 2
år.
Avvikle dagsenteret «Kuben»
Avvikling av «Kuben» har vært foreslått tidligere, men har hver gang blitt avvist av samme
grunn: Det vil ramme de svakeste som ikke har andre tilbud og frata disse mulighet for
meningsfylte aktiviteter og sosialt fellesskap.
Si opp avtale – ungdomshelsestasjon
Unge fra Stokke som bl.a går på videregående skole i Tønsberg regionen bruker den
interkommunale ungdomshelsestasjonen. Helsestasjonen mål er å hindre uønsket graviditet,
hindre smittsomme sykdommer, prevensjon, hjelp til psykiske problemer, atferd og overvekt.
Det vil være unaturlig og vanskelig å nekte ungdom fra Stokke å benytte dette tilbudet.
Si opp avtale – Incestsenteret
Incestsenteret er en Stiftelse som bl. a. driver selve Incestsenteret i Vestfold. Finansieringen er
basert på tilskudd fra Staten og fra kommunene i Vestfold. Tilbudet er ikke lovpålagt men satt
stor pris på og nyter stor respekt.
Det anbefales ikke at Stokke kommune fjerner sin del av den kommunale støtten til
Incestsenteret.
63
5.2 NAV
Handlingsprogram – NAV
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Sosialtjenesten
Overordnet mål Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Planforankring: Lov om sosiale tjenester i NAV. Rundskriv nr A-1/2013 – statlige
veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold for 2016.
Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig
av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv
med god helse og god livskvalitet.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
1.
2.
Økte utgifter til hver enkelt
mottaker av økonomisk stønad
pga høye boutgifter/vanskelig
boligmarked og økt
arbeidsledighet
Heve de veiledende
sosialhjelpssatsene fra dagens
2015-nivå (2 % pr år)
Drift
Drift
650
650
650
650
2016-nivå
100
100
100
100
Flyktningtjenesten
Overordnet mål Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Planforankring: Anmodning fra Imdi som baserer seg på et beregnet behov som fastsettes
av nasjonalt utvalg for mottak og bosetting.
Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig
av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv
med god helse og god livskvalitet.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
1.
2.
1)
2)
Gjennomføring av
introduksjonsprogram og bosette
vedtatt antall flyktninger1)
Økte utgifter til sosialhjelp pga
økt antall flyktninger, høye
boutgifter/ vanskelig
boligmarked og økt
arbeidsledighet
Drift
33
292)
262)
262)
Basis
Basis
Basis
Basis
400
Antallet er inklusive enslige mindreårige flyktninger og eksklusive familiegjenforeninger.
Avhenger av ny rammeplan for bosetting. Inneværende plan er for 2014 – 2016.
64
Økonomiplan og budsjett – NAV
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
NAV
Økonomiplan 2016 - 2019
(i 1000 kr)
Utgifter
Inntekter
Netto utgift
1)
Regnskap
2014
32 454
-24 839
7 615
Budsjett
20151)
32 020
-25 363
6 657
Budsjett
2016
38 364
-33 846
4 518
2017
38 364
-32 468
5 896
2018
38 364
-29 393
8 971
2019
38 364
-28 608
9 756
Budsjett 1. tertial
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr NAV
2016
2017
2018
Flere
Flere
2810
2811
8500
8500
2750
2760
2420
2420
2413
2520
Helårseffekt av sentralt og lokalt
lønnsoppgjør 2015
Tilbakeføring vakanser
Økning økonomisk sosialhjelp
Økning økonomisk sosialhjelp
flyktninger
Økn./red. integreringstilskudd
Ekstra tilskudd flyktninger
Økt antall flyktninger på
introduksjonsstønad
Økning fra 2 til 4 i kvalifiseringsprogrammet
Økte tolkeutgifter
Bortfall statlig tilskudd boveileder
Avtale om migrasjonshelsetjenester
med Tønsberg
Økte utgifter EMF bolig
Sum endringer i basis
2019
245
25
200
245
25
200
245
25
200
245
25
200
1 500
-7 895
-525
1 500
-6 517
-525
1 500
-3 442
-525
1 500
-2 657
-525
3 100
245
200
160
3 100
245
200
160
3 100
245
200
160
3 100
245
200
160
152
65
152
65
152
65
152
65
-2 528
-1 150
1 925
2 710
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett
2015 – 1.tertial
Tjen nr NAV
2016
2017
2018
2019
2750 Reduksjon div. driftsposter
Sum red utgifter/ økte innt.
-86
-86
-86
-86
-86
-86
-86
-86
Nye driftstiltak
Tjen nr NAV
2420 0,8 årsverk ny flyktningekonsulent
Sum nye driftstiltak
65
2016
2017
2018
2019
475
475
475
475
475
475
475
475
Budsjettkommentarer – NAV
Forankring
Handlingsprogrammet for NAV er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i de
strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være
nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg.
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på 2,1 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse
endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den
økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver
tjeneste.
Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjon
Omfatter driftsutgifter og lønn til seksjonssjef, 50 % finansiert av NAV Vestfold.
Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning
Tjenesten består primært av lønn og drift av sosialtjenesten og flyktningetjenesten.
Sosialtjenestens primæroppgaver er å utføre lovpålagte tjenester i henhold til Lov om sosiale
tjenester i NAV– økonomisk stønad, boveiledning, bistand til arbeidstrening, økonomisk
rådgivning/gjeldsrådgivning og tvungen økonomisk forvaltning. I tillegg behandles søknader
om startlån og bostøtte. Sosialtjenesten har 6 ansatte i 6,0 årsverk. Flyktningetjenesten
omfatter koordinering av bosetting og integrering av flyktninger beregnet til å utgjøre 2,6
årsverk samt øvrige driftskostnader inkl. tolkeutgifter i kommunen. Tjenesten er økt med 0,8
årsverk med bakgrunn i tilleggsanmodning om bosetting av flere flyktninger. Det arbeides
med generell integrering av flyktninger samt oppgaver innen lov om sosiale tjenester i NAV,
se også kommentarer under tjenestene 2750, 2811 og 8500.
Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien
Tjenesten består primært av drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger. Boligen har 7
ansatte inkl. leder. Tjenestens formål er å bosette og integrere enslige mindreårige
flyktningbarn.
Det ble fra 2014 innarbeidet kommunal medfinansiering 20 % på statlig refusjon av
barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger.
Tjeneste 2750 Introduksjonsprogram for flyktninger
Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet til
nyankomne flyktninger. Deltakelse i introduksjonsprogrammet er en rett og en plikt for
flyktninger bosatt etter avtale med IMDI. Alle som deltar i programmet har krav på
introduksjonsstønad. Stønaden er på 2G for personer over 25 år og utgjør kr. 180 136 og 2/3
stønad, kr. 120 091 for de under 25 år. Budsjettet legger opp til at 28 personer over 25 år og 8
person under 25 år kan være på ordningen. Stønaden er skattbar inntekt. Tjenesten omfatter
1,0 årsverk som arbeider med organisering, tilrettelegging, utbetaling og oppfølging av
introduksjonsordningen samt driftskostnader.
Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogram
Kvalifiseringsstønaden (KVP) er 2G for personer over 25 år og utgjør kr 180 136 pluss event.
barnetillegg og 2/3 stønad, kr. 120 091, for personer under 25 år. Budsjettet legger opp til at 2
66
personer over 25 år og 2 personer under 25 år kan være på ordningen. Stønaden er skattbar
inntekt.
Kvalifiseringsprogrammet har en ordinær varighet på ett år, men kan forlenges i inntil 2 år
etter skjønnsmessig vurdering. Det antas at det vil være behov for å forlenge programmet for
noen av deltakerne, som generelt har stort behov for tett oppfølging for å komme ut i arbeid
eller aktivitet.
Tjeneste 2810 Økonomisk sosialhjelp
Sosialtjenesten har ca. 279 aktive klienter som mottar økonomisk stønad. Antall klienter
varierer og avhenger bl.a. av situasjonen på arbeidsmarkedet, endringer i trygderettigheter,
m.m. Det kan forventes en økning i antall mottakere av økonomisk stønad på bakgrunn av
situasjonen i arbeidsmarkedet, spesielt i oljeindustrien hvor det er økende grad av oppsigelser
og permitteringer. Samtidig strammer Nav-stat inn på regelverket for sykmeldte, det vil si at
langt flere brukere får stanset sykepengene sine fordi de ikke fyller vilkårene for sykepenger,
de blir dermed stående uten inntekt og kan ha rett på økonomisk stønad dersom de ikke
kommer tilbake i arbeid. Trenden i boligmarkedet fortsetter, leieprisene er høye, og hver
bruker har høyere boutgifter enn tidligere, noe som fører til økte utgifter på sosialtjenesten
samlet sett. Det er innarbeidet en økning i budsjettet tilsvarende 0,2 mill kr til økonomisk
sosialhjelp som følge av prognosen for utviklingen i utgiftene.
Tjeneste 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger
Tjenesten omfatter økonomisk stønad til flyktninger som har kortere botid enn 5 år.
Det er innarbeidet en økning i budsjettet tilsvarende 1,5 mill kr til økonomisk sosialhjelp som
følge av mottak av flere flyktninger.
UDI/Imdi estimerer en dobling i antall asylsøkere til Norge i 2016 ift 2015, opp mot 33 000
personer. Kommunene må forberede seg på å øke bosettingsantallet ytterligere ift det som
allerede er vedtatt. De nye bosettingene medfører mange flere familiegjenforeninger enn det
vi har hatt tidligere år. Familiegjenforeningene medfører en økt utgift fordi de har de samme
rettighetene som de ordinære flyktningene vi bosetter. Det er vanskelig å forutsi antall og
dermed budsjettere nøyaktig.
Tjeneste 2830 Bistand til etablering av bolig
Under denne tjenesten administreres følgende husbankordninger:
Startlån – supplementslån i tillegg til ordinære lån
Boligtilskudd til etablering – i tillegg til startlån for særlig vanskeligstilte
Boligtilskudd til utbedring – tilpasning av boliger for eldre og funksjonshemmede
Bostøtte, til personer med lav inntekt og høye boutgifter, administreres av NAV.
Midlene fra Husbanken tildeles i januar i budsjettåret.
Tjeneste 8500 Generelt statstilskudd flyktninger
Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten i en 5-årsperiode med totalt kr 717 400
voksne og barn i familie. For enslige voksne er beløpet i 5-årsperioden kr 767 400. Det
utbetales et ekstra tilskudd ved mottak av enslige mindreårige på kr 207 000 frem til og med
det året barnet fyller 20 år. Integreringstilskuddet vil variere på grunn av flyttinger inn og ut
av kommunen, familiegjenforeninger samt usikkerhet knyttet til hvor mange flyktninger
Stokke kommune faktisk mottar i løpet av året.
IMDI har anmodet kommunen om å bosette 65 flyktninger i perioden 2014 – 2016.
Kommunen har vedtatt anmodningen. Stokke kommune skal bosette 33 (20 ordinær
anmodning +13 tilleggsanmodning) flyktninger i 2016.
67
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen.
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende 0,086 mill kr.
Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak:
Reduksjon diverse driftsposter
Kuttet er tatt på telefon, kurs og oppsigelse av leasingavtale el-bil og makuleringsutgifter.
68
5.3 Pleie, omsorg og rehabilitering
Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Pleie- og omsorgstilbud
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Planforankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.4. «Utbygging av 9
nye sykehjemsplasser på Soletunet gjennomføres. Driftsmidler bør innpasses i budsjettet så
snart som mulig».
Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig
av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv
med god helse og god livskvalitet.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
Øke fra 1 til 2 nattevakter på
1. Soltoppen
Drift
2.
Bemanne 2 omsorgsboliger
Drift
3.
Bemanne resterende 3
sykehjemsplasser
demens/psykiatri 1)
Drift
1)
1,77 årsverk
1 300
2,76 årsverk
1 880
8,3 årsverk
5 640
1 300
1 300
1 300
1 880
1 880
1 880
5 640
5 640
5 640
Kostnad ved kjøp av plasser er ikke trukket fra, inntekt fra 3 sykehjemsplasser er trukket fra.
Imøtekomme fremtidige behov for pleie- og omsorgstjenester
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Planforankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.4. «Hjemmetjenesten
økes med minimum et årsverk pr. år i de nærmeste årene». Demensplan jf. St.m. 25 og
kommunens Pleie- og omsorgsplan. NOU 2011:17 Morgendagens omsorg.
Handlingsmål: 3.1.2 Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både
dagens og fremtidens behov.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
1.
2.
3.
Demensplan 2015, jf. St.m.25
0,5 årsverk demensteam
1,0 årsverk årlig i hj.tj.
I hht til Pleie- og omsorgsplan
Drift
Drift
Implementering av ulike
velferdsteknologiske løsninger
Invest
0,5 årsverk
320
1,0 årsverk
700
Anskaffe
velferdsteknologiske
løsninger og
oppgradere
signalanl.
500
69
320
1,0 årsverk
1 400
320
1,0 årsverk
2 100
320
1,0 årsverk
2 800
100
100
100
Samhandlingsreformen
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Forankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.4. «Samarbeid med andre
kommuner om å etablere lokalmedisinsk senter».
Handlingsmål: 3.1.2 Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både
dagens og fremtidens behov.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
1.
2.
Hovedavtale og delavtaler vedr.
samhandlingsreform
• Øyeblikkelig hjelp
• Utskrivningsklare/overliggerdøgn
Mer avansert medisinsk behandling,
kortere liggetid sykehus. Behov for
kompetanseheving i
ansattgruppene/implementeringsarbeid
Behov for økte ressurser
- Fagsykepleier 80%
Drift
120
120
120
120
0,8 årsverk
510
510
510
510
1) Finansieringsordningen er endret og rammetilskuddet er korrigert for dette.
70
Økonomiplan og budsjett – Pleie, omsorg og rehabilitering
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Pleie, omsorg og rehabilitering
Regnskap
(i 1000 kr)
2014
Utgifter
Inntekter
Netto utgift
1) Budsjett
Økonomiplan 2016 - 2019
Budsjett
20151)
124 479
-18 011
106 468
Budsjett
2016
105 941
-14 127
91 814
2017
109 994
-11 332
98 662
2018
109 994
-11 332
98 662
2019
108 444
-11 332
97 112
108 444
-11 332
97 112
1. tertial
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr
Pleie, omsorg og
rehabilitering
Helårseffekt av sentralt og lokalt
Flere lønnsoppgjør 2015 inkl. vakanser
2540 Økte utgifter ferievikar
2540 Overføring av bruker fra tiltak til pleie
Kommunale akuttdøgnplasser (KADplasser), finansiering inngår i
2560 rammetilskudd fra 2016
2530 Økte råvareutgifter mat 10%
2530 Lavere inntekt matomsorg
2530 Reduksjon overliggedøgn
Flyttet lisens turnusprogram til seksjon
2530 tiltak
Refusjon NAV som ikke kan
2530 videreføres
Sum endringer i basis
2016
2017
2018
2019
1 711
255
1 711
255
1 711
255
1 711
255
3 309
3 309
3 309
3 309
2 292
205
170
-50
2 292
205
170
-50
2 292
205
170
-50
2 292
205
170
-50
-47
-47
-47
-47
37
37
37
37
7 882
7 882
7 882
7 882
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett
2015
– 1.tertial)
Pleie, omsorg og
Tjen nr rehabilitering
2016
2017
2018
2019
2530 Oppsigelse av plasser Mosserød
2540 Reduksjon7 % hjemmehjelp
2530 Reduksjon 13,34% merkantil
Reduksjon medisinske forbruksvarer
2530 og medikamenter
Sum red utgifter/ økte innt.
-750
-33
-64
-750
-33
-64
-2 300
-33
-64
-2 300
-33
-64
-187
-187
-187
-187
-1 034
-1 034
-2 584
-2 584
Investeringer
Tjen nr Pleie, omsorg og rehab.
Ref.
Oppgradering signalanlegg og
2530
velferdsteknologi
Sum nye investeringer
2016
2017
2018
2019
500
71
500
0
0
0
Budsjettkommentarer – Pleie, omsorg og rehabilitering
Forankring
Handlingsprogrammet for Pleie, omsorg og rehabilitering er forankret i kommuneplanens
samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende.
I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg.
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en økning på 6,8 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse
endringer som fremkommer i tabellene” Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den
økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver
tjeneste.
Helse- og omsorgstjenesteloven tydeliggjør kommunens overordnede ansvar for helse- og
omsorgstjenester. Samhandlingsreformen skal sikre bedre samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Pasienter og brukere
skal sikres mer helhetlige og koordinerte tjenester gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og
avtalte behandlingsløp.
Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner
Omfatter lønn til seksjonssjef samt driftsutgifter til administrasjon.
Tjeneste 2320 Skole- og helsestasjon
Tjenesten omfatter fysioterapeut (kun turnuskandidaten) i skolehelsetjeneste og helsestasjon.
Tjeneste 2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede
Tjenesten omfatter personell i dagsenter (aktivitører/helsefagarbeidere) og sjåfører med
ansvar for transport av psykisk utviklingshemmede til/fra arbeidstilbud og transport til
dagsenter. Tjenesten omfatter også drift og vedlikehold av 2 busser, 1 varebil og
hjemmetjenesten sine biler. Seksjonens totale tilbud om dagopphold er samlet her. Det gis
differensiert dagtilbud til personer med demens eller med behov for rehabilitering. Tjenesten
gir vurdering/behandling samt tilbud om rehabilitering i gruppe og helseforebyggende
tjenester til voksne, som «morosjon», natursti og bassenggrupper.
Tjeneste 2411 Fysio- og ergoterapi / rehabilitering
Tjenesten omfatter fastlønn til fysio- og ergoterapeuter, og driftstilskudd til fysioterapeuter
med driftsavtale med kommunen. I tillegg omfatter tjenesten drift av korttidslager for tekniske
hjelpemidler i Engveien-Senteret, hjelpemiddelformidling og varmtvannsbasseng på
Soletunet. Det blir i 2016 innført nye krav til sertifisering av personell som skal formidle
elektroniske hjelpemidler.
Tjeneste 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon
Tjenesten omfatter drift av sentralbord, merkantil funksjon på Soletunet, saksbehandlere og
tilsynslege. Tjenesten omfatter også somatisk avdeling (Soltoppen), lønn til fysioterapeuter
som jobber i institusjon, avdeling tilrettelagt for demens (Solstua) og kjøkkendrift.
Somatisk sykehjemsavdeling Soltoppen har 21 plasser (21 rom og 22 senger), fordelt på 2
avdelinger. Langtidsavdeling med 12 plasser for pasienter med behov for omfattende pleie og
omsorg og korttidsavdeling med 10 plasser til lindrende- og rehabiliterende behandling samt
72
utredning. Begge avdelinger har pasienter med sammensatte diagnoser. Korttidsavdelingen
krever i dag høy grad av faglighet hos ansatte og gir spesialisert behandling. Spesialisert
behandling stiller nye krav til medisinsk teknisk utstyr og gir økt forbruk av medisinske
forbruksvarer og medikamenter. Eksempler på mer spesialisert behandling er: lindrende
behandling, sondeernæring, spesialernæring, dialyse og respiratorbehandling.
Pasienter tas imot på kort varsel. Økt press fører til kortere liggetid og raskere behandling. Det
har i lengre perioder vært behov for eksternt kjøp av sykehjemsplasser og budsjettet legger
opp til kjøp av 2 langtidsplasser, noe som er en reduksjon på 1 plass fra i 2015 og 2 plasser fra
2014. Seksjonen er i prosess for å redusere kortvaktene på Soltoppen. Deler av timene brukes
til å gi fast ansatte lengre vaktlengde. Seksjonen vurderer om dette kan være et ledd i å
frigjøre midler til å delvis finansiere behovet for ekstra nattevakt.
Avdeling tilrettelagt for personer med demens, Solstua har 24 plasser, hvor en av plassene
er definert som korttidsplass. Avdelingen er delt i 4 enheter, med 3, 7, 7 og 7 beboere på de
ulike enheter. En bruker har i tillegg oppfølgingstilbud alle dager i en av enhetene. Det er en
økning av pasienter med kognitiv svikt og demensdiagnose og i tillegg flere yngre pasienter
med demens og utfordrende adferd.
5 nye institusjonsplasser ble ferdigstilt desember 2012. 2 av plassene i forsterket enhet er
igangsatt høsten 2013, og budsjettet viderefører bemanningen i 2016. Tre plasser er ikke tatt i
bruk.
Demensavdelingen har en pleiefaktor på 1,03 og somatisk avdeling 0,87. Kommunen har få
plasser iht innbyggertall og terskelen for å få plass er høy. Det er likevel få overliggerdøgn og
mange pasienter med omfattende behov kommer direkte til hjemmet. Samhandlingsreformen
innebærer flere medisinsk uavklarte pasienter, noe som igjen krever høy kompetanse hos de
ansatte.
Sykehjemsavdelingene har 47 % stilling som fysioterapeut til behandling av pasienter i
institusjon. Det vesentligste av ressursen brukes til fysioterapibehandling av pasienter i
korttidsopphold. Pasienter i langtidsopphold får fysioterapibehandling ved skader og ved
sykdomsforandring.
Soletunet kjøkken sørger for produksjon av middag og utlevering av tørrvarer til
institusjonsbeboere, salg i kafeteria til kunder fra omliggende leiligheter og andre besøkende,
samt drift av personalkantine både på Soletunet og rådhuset, se også tjeneste 3200. Kjøkkenet
leverer mat til kommunale møter, frokostgruppe og middagsservering til brukere som har
dagopphold. Det er økte råvarepriser som medfører økte innkjøpskostnader.
Inntekter fra matomsorgen er redusert da flere velger bort tjenesten.
Tjeneste 2531 Vaskeritjenester
Soletunet vaskeri sørger for vask av sengetøy, pasienttøy, arbeidstøy og annet utstyr til
Soletunet, samt vask av arbeidstøy og duker m.m. for Engveien kafeteria og håndklær for
helsestasjonen.
Tjeneste 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet
Hjemmetjenesten:
Hjemmetjenesten yter helsehjelp og praktisk bistand. Avdelingen har også oppgaver som
tildeling og drift av trygghetsalarmer, praktisk formidling av hjelpemidler og
middagsutlevering. Antallet som får helsehjelp og praktisk bistand er jevnt økende og andelen
73
ustabile og uavklarte pasienter er også større enn tidligere. Tjenesten omfatter også
saksbehandlere og faglig veiledning og opplæring.
Etter innføring av samhandlingsreformen er det en økning av kompleksitet hos pasientene
som mottar hjemmesykepleie. For stadig flere forutsettes aktiv behandling etter
sykehusopphold. Intravenøs behandling, både ernæring og medikamentell, samt hjemmedialyse, er blant de oppgaver som hjemmetjenestens personell håndterer kontinuerlig.
Pasientenes sammensatte problematikk krever god samhandling mellom aktørene, både
internt i kommunen, med fastlegen og med spesialisthelsetjenesten. God saksbehandling og
grundig førstegangsvurdering er avgjørende for at pasienten skal få riktig hjelp.
Det er ikke tilført midler for å styrke hjemmebaserte tjenester i 2016 (jmf Omsorgsplanen).
Apoteket leverer ferdig pakkede doseringer med medisiner til den enkelte pasient via
hjemmetjenesten - multidoseordning. Det er behov for tilleggs systemer for å sikre riktig og
kvalitetssikker legemiddelhåndtering. Pasientene forflytter seg mellom tjenestenivåene, og det
brukes mye ressurser på å kvalitetssikre informasjonsflyt i disse overgangene.
Hjelpemiddelteknikerne, som er organisert i trening og rehabilitering, føres også på denne
tjenesten. De har ansvar for utkjøring/retur, montering, opplæring og reparasjoner av
hjelpemidler, samt opplæring og ettersyn av trygghetsalarmer i kommunen.
Bemannede omsorgsboliger, Bokollektiv og Trygghetsplasser:
Avdelingen består av 19 omsorgsboliger samt felles oppholdsrom. Det er 1 trygghetsplass
tilgjengelig.
Trygghetsleiligheten benyttes som korttidsopphold, opphold av kortere varighet med inntil 2
uker, og det er plass for 1-2 personer. Bokollektivet er et tilbud for 6 personer med psykiske
og/eller demens lidelser. Beboerne betaler husleie og egenandel for praktisk bistand hver for
seg. Målet med heldøgns omsorg i bokollektiv og omsorgsboliger er at beboerne skal ha riktig
tjeneste ut fra behov og kunne bo lengst mulig i egne hjem.
Det er også tatt i bruk en leilighet midlertidig for en ung multifunksjonshemmet bruker som
har sin egen bemanning. Helsetilstanden har medført behov for høyere kompetanse av
personell enn hva TFF kunne gi. Dette har medført økt arbeidsbelastning i avdelingen
tilsvarende 32 % stilling. Vedkommende bruker har fra juni 2015 fått tildelt omsorgsleilighet
på ordinært vis i avdelingen. Bruker har fremdeles eget personell.
Meldingsløftet (E-melding) i kommunene er et program for utbredelse av elektronisk
meldingsutveksling mellom kommunale helsetjenester og deres samarbeidspartnere.
Programmet er underlagt det nasjonale programmet “Nasjonalt meldingsløft”. Programmet
skal sikre god kvalitet i kommunikasjon med de aktuelle aktørene, som spesialisthelsetjeneste
og lege
Tjeneste 2560 Akutthjelp (Kommunale akutt døgnplasser KAD)
Tjenesten omfatter utgifter til tilbud om døgnopphold for personer med behov for akutthjelp.
Som følge av samhandlingsreformen ble det fra 2014 en plikt å tilby døgnopphold til personer
med behov for akutthjelp. Det er etablert samarbeid med Sandefjord kommune, og avtalen
med Nøtterøy kommune er sagt opp. Overføringene fra direktoratet og de regionale
helseforetakene knyttet til døgnopphold for øyeblikkelig helsehjelp blie ført som inntekt på
74
denne tjenesten. Tidligere lå denne tjenesten på sentralt ansvar. Fra 2016 er finansieringen
innarbeidet i rammetilskuddet.
Avtalen vedr. KAD plasser tilknyttet Nøtterøy mfl. er sagt opp. Avtalen med Sandefjord
fortsetter og er utvidet tilsvarende. Det øremerkede tilskuddet bortfaller og midlene går over i
rammen.
Tjeneste 2610 Bygningsdrift institusjon
Tjenesten omfatter kommunale avgifter og renovasjon.
Tjeneste 2730 Arbeid for funksjonshemmede
Tjenesten omfatter utkjøring av middag til eldre etter innvilget søknad til hjemmesykepleien,
samt utkjøring av post og møtemat.
Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet
Her føres drift av kantinen på rådhuset og cateringvirksomheten på Soletunet (ekskl.
lønnsutgiftene ifm catering). Det ligger inne midler til drift av kantina frem til 300616, i tråd
med finansiering fra Stokke kommunale pensjonskasse (støtte til attføringstiltak). Drift utover
010716 vil ikke blir videreført uten medfinansiering.
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet,
men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse evt. er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da
kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet.
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende 1,065 mill kr.
Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak:
Oppsigelse av plasser på Mosserød sykehjem
Oppsigelsen kan bety redusert tilbud til innbyggerne, lengre ventetid på å få tildelt
langtidsplass. Plassmangel vil øke presset på hjemmetjenesten. I planen blir 1 plass sagt opp
fra 1.1.2016 og resterende 2 plasser oppsagt fra 1.1.2018.
Reduksjon 7 % hjemmehjelp
Oppgavene må fordeles på de øvrige hjemmehjelperne. Manglende mulighet til å utvide
tjenestene. Fare for at man ikke klarer å dokumentere på utført oppdrag eventuelt annen
dokumentasjonsplikt da det praktiske arbeidet må gå foran administrasjon. Manglende
dokumentering kan gi avvik.
Reduksjon 13,34 % merkantil
Økt arbeidsmengde på merkantil nr. 2 og mindre anledning til å yte bistand overfor
avdelingslederne.
Omorganisere innkjøp medisinske forbruksvarer og legemidler
Ingen store konsekvenser. Endringen er allerede innarbeidet.
75
5.4 Tiltak funksjonshemmede
Handlingsprogram - Tiltak funksjonshemmede
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Bo- og avlastningsplasser
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Planforankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.4. «Starte
planlegging av en ny bogruppe for funksjonshemmede med 16 boliger, som dels skal
erstatte Pikås og Laholm, og dels gi 4 nye plasser».
Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig
av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv
med god helse og god livskvalitet.
2016
2017
2018
2019
Tiltak
1.
2.
3.
4.
1)
Bemanne for 5 nye brukere på
Laholmåsen (Pikås-Laholm) fra
011216.
Bemanning for full drift av alle
avlastningsleiligheter inkl 1 ny
bruker i barnebolig.
Renovering Eikelunden 3
Bemanning 3 nye brukere fra
010116.
Bygge og bemanne 2 nye
leiligheter Peer Gynts vei fra
010718.
Bemanne for 1 ny bruker i ledig
leilighet på Frydenbergsletta fra
2017
Drift
Drift
Invest
1 mnd
350
6,2 årsverk
3 900
3 900
3 900
3,7 årsverk
3 800
3 800
3 800
3 800
1,0 årsverk
0107
650
1 000
1 200
1 200
1 450
0,5 årsverk
Drift
300
Invest
Drift
300
Bygg
3 700
-1 6661)
2 034
1,8 årsverk
1 200
45% av byggekostnaden pr leilighet.
Dagsenterplasser
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Planforankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.4. «Utrede
alternative løsninger for nytt dagsenterbygg og samtidig foreta en grundig gjennomgang
hva gjelder innhold og kapasitet»
Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig
av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv
med god helse og god livskvalitet.
2016
2017
2018
2019
Tiltak
1.
2.
Lokalisere og bygge nytt felles
dagsenter for de 2 Ymeavdelingene
Bemanne opp for 3 nye
brukere på Yme
Utrede
alternativ
Bygg
13 000
Invest
Drift
2,4 årsverk
981
76
1296
1296
1296
Imøtekomme fremtidige behov for pleie- og omsorgstjenester
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Planforankring: NOU 2011:17 Morgendagens omsorg.
Handlingsmål: 3.1.2 Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både
dagens og fremtidens behov.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
1.
Anskaffe
teknologiske
hjelpemidler
Implementering av ulike
velferdsteknologiske løsninger
Drift
Invest
200
100
100
100
Økonomiplan og budsjett – Tiltak funksjonshemmede
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Tiltak funksjonshemmede
Regnskap
(i 1000 kr)
2014
Utgifter
103 461
Inntekter
-12 687
Netto utgift
90 774
Økonomiplan 2016 - 2019
Budsjett
20151)
95 216
-4 942
90 274
Budsjett
2016
96 934
-4 990
91 944
2017
96 934
-4 990
91 944
2018
96 934
-4 990
91 944
2019
96 934
-4 990
91 944
Budsjett 1. tertial
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr Tiltak funksjonshemmede
Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør
Flere 2015
Flytting av bruker til pleie, omsorg og
2541 rehabilitering
Prisjusterte avtaler
2541/2730 Nøkkelbo/Fønix/Smiløkka
Lisens turnusprogram for hele
2541 kommunen
Økte vikarutgifter korttids og ferie pga
2541 økt lønn og mange over 60 år
2541 Økt refusjon andre kommuner
2341 Økning støttekontakt
Økte ressurser praktisk bistand i
2541 privathjem
2542 Økning privat avlastning
2543 Økning omsorgslønn
Sum endringer i basis
77
2016
2017
2018
2019
1 566
1 566
1 566
1 566
-3 794
-3 794
-3 794
-3 794
123
123
123
123
59
59
59
59
447
-286
33
447
-286
33
447
-286
33
447
-286
33
340
144
628
340
144
628
340
144
628
340
144
628
-740
-740
-740
-740
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett
2015 – 1.tertial)
Tjen nr Tiltak funksjonshemmede
2016
2017
2018
2019
2541 Kutt bakvaktsordning 0,76 årsverk
2532 Kutt boveilederstilling 1,0 årsverk
Red. div. stillinger i bem. boliger
2541 funksjonshemmede 0,47 årsv.
Reduksjon avlastning Eikelunden 0,12
2532 årsverk
Sum red utgifter/ økte innt.
-669
-469
-669
-469
-669
-469
-669
-469
-314
-314
-314
-314
-58
-58
-58
-58
-1 510
-1 510
-1 510
-1 510
Nye driftstiltak
Tjen nr
Tiltak funksjonshemmede
Ref.
Økt ressursinnsats på enkeltbruker
2541 Frydenbergsletta
Sum nye driftstiltak
2016
2017
2018
2019
3 920
3 920
3 920
3 920
3 920
3 920
3 920
3 920
Budsjettkommentarer – Tiltak funksjonshemmede
Forankring.
Handlingsprogrammet for Tiltak funksjonshemmede er forankret i kommuneplanens
samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende.
I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg.
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en økning på 1,67 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse
endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den
økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver
tjeneste. Det har ikke vært mulig å finne tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten.
Tjenestene Tiltak funksjonshemmede forvalter er pliktmessige ytelser etter Lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven).
Det er stort press på alle tjenestene. Nye søknader kommer ukentlig og er ofte av omfattende
karakter. Brukerne i bofellesskapene blir eldre og mer pleietrengende og krever stadig mer
ressurser. Søknader fra gruppen unge fysisk funksjonshemmede er økende. Flere av disse kan
bli meget ressurskrevende da det ofte må settes inn separat bemanning i eget hjem 24 timer i
døgnet. Tjenestene er budsjettert etter vedtak gjeldende på den tiden budsjettet har vært
utarbeidet.
Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner
Tjenesten omfatter lønn til seksjonssjef samt administrative driftsutgifter.
78
Tjeneste 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Ansatte ved bofellesskapene kompenserer beboernes manglende dagtilbud med aktiviteter på
dagtid. Tilbudet gis i boligene og i ”Aktiviteten” lokalisert på Eikelunden. Noen brukere fra
Pikås gis tilbud på Yme Ved, men med bemanning fra bofellesskapet.
Tjeneste 2341 Støttekontakt
Seksjonen gir støttekontakttilbud til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming,
fysisk funksjonshemming og andre som av alder eller sosiale årsaker har behov for bistand til
en meningsfylt fritid. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe. Gruppetilbudet gis med base på
Eikelunden og dekkes av budsjettet der. Til tross for økning, er budsjettet lagt lavere enn
innvilgede vedtak pr. oktober 2015, dette med bakgrunn i erfaringstall. Seksjonen har stor
økning i søknader. Det er ikke lagt inn buffer for nye søknader i 2016.
Tjeneste 2532 Avlastningsopphold
All boligavlastning for funksjonshemmede barn og unge gis på Eikelunden barne- og
avlastningsbolig. Her får barn og unge, i tillegg til døgnavlastning også
ettermiddagsavlastning og sommeravlastning.
En avlastningsleilighet på Eikelunden er midlertidig omgjort til heldøgns-/barnebolig for en
mindreårig person. Ett barn til har dette behovet i 2016.
Manglende tilbud på heldøgnsbemannede boliger vil kunne øke etterspørselen av tjenesten.
Tjeneste 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig
Det ytes bistand i form av pleie og omsorg, praktisk bistand, trening og opplæring i alle livets
faser. Bistanden varierer fra noen timer i uken til hele døgnet. For brukere med langvarige og
koordinerte tjenester er det utarbeidet individuell plan.
Midler til heldøgnsbemanning til en person med fysisk funksjonshemming som bor i egen
privat leilighet budsjetteres under denne tjenesten.
Det er innarbeidet betydelige ressurser for en person som må ha 2-1 bemanning i
bofellesskap.
Det igangsatt nytt tiltak i privat hjem. Tjenesten gis som praktisk bistand.
Tjenesten omfatter også kjøp av plass for en funksjonshemmet person ved Signo Vivo.
Budsjettet er økt for vikar- og ekstrahjelp.
Tjeneste 2542 Privat avlastning:
Avlastning gis til familier hvor barn, søsken eller foreldre er funksjonshemmet og
omsorgssituasjonen er tyngende. Noen ordninger er omfattende, og det er engasjert flere
oppdragstakere hos samme familie. Privat avlastning utføres i hovedsak hos avlaster, men
også i familiens eget hjem. Mange av barna har alvorlige funksjonshemminger med
sammensatt multi- og atferdsproblematikk. Avlastningsordningene er sårbare. Det er
vanskelig å rekruttere faglig kvalifiserte avlastere, samt avlastere som har tilrettelagte hjem
for fysisk funksjonshemmede. Tjenesten privat avlastning øker allikevel fordi den kommunale
avlastningsboligen har fullt belegg.
Manglende tilbud på heldøgnsbemannede boliger vil kunne øke etterspørselen av tjenesten.
Til tross for økning, er budsjettet lagt lavere enn innvilgede vedtak pr. oktober 2015. Dette
med bakgrunn i erfaringstall. Det er ikke lagt inn buffer for nye søknader i 2016.
Tjeneste 2543 Omsorgslønn
Det gis godtgjøring i form av omsorgslønn til personer som har særlig tyngende
omsorgsarbeid. De fleste er foreldre med sterkt funksjonshemmede barn, eller
ektefelle/samboer til funksjonshemmede. Tjenesten ytes der hvor vanlige hjemmebaserte
79
tjenester ikke er tilstrekkelig bistand. 5 nye brukere har kommet til i 2016 budsjettet, hvorav
en av svært omfattende omfang.
Budsjettet er lagt etter innvilgede vedtak pr. oktober 2015. Manglende tilbud på
heldøgnsbemannede boliger og kommunale avlastningsplasser vil kunne øke etterspørselen av
tjenesten. Det er ingen buffer for nye søknader i 2016.
Tjeneste 2544 Brukerstyrt personlig assistanse
Tre brukere mottar tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Brukerne er
funksjonshemmede som har et aktivt liv og hvor det ikke er ønskelig å dekke behovet for
bistand via den tradisjonelle hjemmetjenesten. Den enkelte bruker er selv arbeidsleder. BPA
er rettighetsfestet fra 2015. Konsekvensen av endringen er vanskelig å forutse og det er heller
ikke lagt inn ekstra midler til dette. Budsjettet er lagt etter innvilgede vedtak pr. medio
september 2015. Det er ikke lagt inn buffer for nye søknader i 2016.
Tjeneste 2730 Kommunale sysselsettingstilbud
Tjenesten representerer tilrettelagt arbeid og dagsentertilbud for funksjonshemmede.
Tilbudene gis ved Yme produkter hvor det utføres keramikk-, tekstil- og vedproduksjon.
Øvrige sysselsettingsplasser er Fønix, Smiløkka, Signo Vivo (tidligere Nøkkelbo), samt et
gårdstilbud. Fønix og Smiløkka driver forskjellige typer produksjonsrettet virksomhet, samt
pakke- og monteringsarbeid. Det er stor pågang av søknader til Yme. Disse gis avslag da det
ikke ressurser for å ta imot flere brukere i 2016 dersom ikke friske midler tilføres. .
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet,
men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse evt. er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da
kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet.
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende 1,51 mill kr.
Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak:
Kutt av bakvaktsordningen
Bakvaktsordningen er avviklet. Uten bakvakt blir tjenesten i bofellesskapene veldig sårbar. På
helger og helligdager med lavere bemanning, ofte uten medisinsk kompetanse, har man ingen
å tilkalle ved behov for bistand. Spesielt vil nattevaktene rammes da disse nå står uten
mulighet til å tilkalle hjelp ved kriser som akutt innleggelse i sykehus, utagering/vold fra
brukere eller sykdom hos brukere m.v.
Kutt av boveilederstilling
Boveileder overflyttes til miljøterapeutstilling i turnus på Eikelunden, men vil kunne jobbe ca
50% av sin stilling som utadrettet boveileder. Noen tiltak er i form av praktisk bistand, bl.a. til
handling, vil måtte legges til den tjenesten der hvor det er naturlig.
Reduksjon av stillinger i boligene
Det er særlig i helgene en lav bemanning er ytterligere redusert. Innsparing tidligere år har
satt bemanningen til et minimum. Nåværende innsparing medfører at man flere steder er
under minimumsgrensen, og at aktiviteter utenfor bofellesskapene ikke kan gjennomføres i
helgene. Flere steder klarer vi nå ikke å gi den enkelte bruker det tilbudet som ligger i deres
80
formelle vedtak. Vi vil ikke kunne vinne fram i klagesaker dersom slike blir fremmet for
fylkesmannen. Vi ser allerede at vikarposter overskrides fordi det må settes inn vikar på alle
vakter, da grunnbemanningen er for lav.
Reduksjon av stilling på Eikelunden
En bruker som får individuelt tilbud må få tilbud i gruppe. Innvilgning av nye
avlastningstilbud og ytterligere øking av tilbud for brukere/familier vil ikke være mulig
innenfor nåværende ramme. Det foreligger pr i dag søknader om økning av
avlastningstilbudet fra flere brukere.
81
5.5 Engveien-senteret
Handlingsprogram – Engveien-senteret
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes
innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv».
Forankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.5. «Det anbefales at
kommunen legger til rette for bygging av et nytt eldresenter i Stokke sentrum med
klausulerte boliger, hvorav en andel bør utformes som et bokollektiv for demente. Senteret
bør ha en base for hjemmetjenesten som kan gi tilpasset hjelp til beboere etter behov».
Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig
av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv
med god helse og god livskvalitet.
2016
2017
2018
2019
Tiltak
Rekruttere
nye
frivillige
5
nye
5
nye
5
nye
5 nye
1
medhjelpere
Drift
medhjelpere
Basis
medhjelpere
Basis
medhjelpere
Basis
medhjelpere
Basis
95
95
95
95
2 Økt bemanning helg 15,5 %
Drift
3 Utvidelse Engveiensenteret
Bygging
Planlegging
– 24 nye enheter
Inv
71 300
-32 000 1)
500
1)
Kostnadestimat foreligger ikke. Beregnet anleggskostnad/ tilskuddsmidler er basert på Husbankens tilskuddsoppsett.
Økonomiplan og budsjett – Engveien-senteret
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Engveien-senteret
Økonomiplan 2016 - 2019
Regnskap
(i 1000 kr)
2014
Utgifter
Inntekter
Netto utgift
1)Budsjett
Budsjett
20151)
4 337
-2 188
2 149
Budsjett
2016
4 409
-2 186
2 223
2017
4 331
-2 161
2 170
2018
4 331
-2 161
2 170
2019
4 331
-2 161
2 170
4 331
-2 161
2 170
1. tertial
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr
2340
2340
2016
2017
2018
2019
Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør
2015
Flyttet husleieinntekter til Eiendom
Engveien-senteret
26
17
26
17
26
17
26
17
Sum endringer i basis
43
43
43
43
82
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett
2015 – 1. tertial)
Tjen nr Engveien-senteret
2016
2017
2018
2019
Kvalitetssikring/effektivisering av
2430 senterdrift
Sum red utgifter/ økte innt.
-96
-96
-96
-96
-96
-96
-96
-96
Budsjettkommentarer – Engveien-senteret
Forankring
Handlingsprogrammet for Engveien-senteret er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i
de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det
være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg.
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på 0,05 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det
diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre
den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under
hver tjeneste.
Tjeneste 2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede
Tjenesten omfatter ansatte på kjøkkenet, i resepsjonen og senterleder. Ca. 90 frivillige
medhjelpere er knyttet til senteret.
Senteret har som hovedformål å drive forebyggende helsearbeid. Aktivitetstilbudene er åpne
for alle pensjonister og trygdede bosatt i Stokke kommune. Kafeteriaen er tilgjengelig for alle.
Resepsjonen gir informasjon om, og koordinerer alle korttidsutlån og hjelpemiddelformidling.
Dette skjer mellom Hjelpemiddelsentralen i Borgeskogen, ergoterapiavdelingen på Soletunet
og kommunens innbyggere.
Senteret leier ut lokaler til privatpersoner, firmaer og offentlige virksomheter. Catering er et
satsingsområde for å skaffe økte inntekter.
Det arbeides med å etablere nye og attraktive tilbud som kan aktivisere flere og nye brukere
ved senteret.
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen.
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner på 0,096 mill kr.
Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak:
Kvalitetssikring/effektivisering av senterdrift
Dette har latt seg gjøre ved at noen av lederoppgavene er overført pleie, omsorg og
rehabilitering.
83
6. Plan og miljø
Sektoren består av følgende seksjoner:
•
•
•
Arealplanlegging og byggesak
Kommunalteknikk
Eiendom
I tillegg har sektoren ansvar for kommuneplanlegging, næringssaker, jernbanespørsmål,
regionale utviklingsprosjekt,
Sektorens hovedutfordringer i økonomiplanperioden:
Arealplan og byggesak
Områdeplanen for Sentrum øst ble ikke ferdigstilt som planlagt i 2015. Dette skyldes at
kommunen må avvente Jernbaneverkets planlegging av ny trasé gjennom Stokke sentrum. I
verste fall kan planleggingen av Sentrum øst ikke gjenopptas før i 2018.
Det er vanskelig å finne midler til gjennomføring av tiltak i klima og energiplanen, men det er
innarbeidet utgifter til å innføre kildesortering i alle formålsbygg.
Gebyrinntektene fra byggesaksbehandlingen har vært gode den siste tiden og vil trolig
fortsette de neste årene også. Opparbeidet fond kan finansiere skanning av byggesaksarkivet,
noe som bør skje i alle de 3 sammenslåingskommunene.
Det er små ressurser tilgjengelig til å holde de digitale kartsystemene oppdatert ift ny
teknologi og forventet standard på tjenesten.
Kommunalteknikk
Det er ikke funnet rom for bygging av nye gang- sykkelveiprosjekter i planperioden. Mindre
trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført iht trafikksikkerhetsplanen.
Forprosjekt for nedlegging av Fossnes Renseanlegg og ny avløpsledning fra Fossnes til
Vårnes ventes klar til politisk behandling i 2016. Bygging av ny avløpsledning er nødvendig
før nedleggelse av Fossnes renseanlegg og videre utbygging på Fossnes og Borgeskogen. Det
planlegges også ny vannledning i samme trasé. Det må i perioden tas stilling til om det
samtidig skal bygges gang- og sykkelvei fra Dalen til Gryte/Vennerød. Vestfold
fylkeskommune er invitert til et samarbeid om dette.
For øvrig vil en rekke saneringstiltak iht hovedplanen for vann og avløp bli utført i
planperioden.
I perioden er det lagt inn prosjektering av oppgradering av vann og avløpsanlegget i områdene
Fossnes, Pikås og Fossnes Senter. Dette er nødvendig for å kunne imøtekomme flere
utbyggingsinitiativ den siste tiden. Prosjekteringen vil avklare behovet for investeringsmidler
seinere i perioden.
84
Vestfold Vannverk (VV) har startet omlegging av hovedvannledningen øst for Stokke kirke.
Arbeidet tar ca 2 år og bekostes av VV, men kostnader med fjerning av gammel pumpestasjon
og diverse tilpasninger til kommunens ledningsnett er kommunens ansvar.
Eiendom
Behovet til verdibevarende vedlikehold er 3 ganger høyere enn det har vært mulig å
innarbeide i økonomiplanen. Avsatte vedlikeholdsmidler rekker kun til akuttvedlikehold, og
verdien av kommunens eiendomsmasse vil reduseres ytterligere. Det kan forventes nye pålegg
om utbedringer hvor konsekvensene kan bli betydelige dersom tiltak ikke gjennomføres.
Utbedringer ved Vennerød skole blir en prioritert oppgave.
Stokke rådhus er klassifisert som Miljøfyrtårn, og Klima og energiplanen har som mål at flere
av kommunens lokasjoner skal miljøfyrtårnsertifiseres.
Alle renholdere er i dag organisasjonsmessig samordnet i egen avdeling under Seksjon
eiendom. I planperioden forventes det en effektiviseringsgevinst på 1 – 2 mill. kr som følge av
dette og omlegging av renholdsmetoder.
Kartlegginger viser at det kan være et betydelig potensial for innsparinger i energiforbruket i
kommunale bygninger. I 2016 vil det bli lagt fram en egen politisk sak om investeringer i
energibesparende tiltak, som potensielt kan halvere energibruken og gi kommunen betydelige
årlige besparelser. Dette kan være mulig gjennom energisparekontrakter (EPC). Noe av
effekten av dette er allerede innarbeidet i økonomiplanen for årene 2018 og 2019.
I 2015 ble det fattet et vedtak om salg av flere kommunale eiendommer. Dette vil gradvis bli
gjennomført i perioden. Administrasjonen vil benytte eiendomsmegler til gjennomføring av
salgene.
Eiendommene kommunen eier på Fossnes Senter representerer store drifts- og
vedlikeholdsutfordringer. Noen bygninger anbefales revet og noen skal selges. Eventuelt salg
av de øvrige bygninger vil bli vurdert på nytt i egen sak.
Kommunen fikk i 2015 et nytt stort friområde Rossnesodden på 40 dekar som krever
betydelig drift spesielt i sommerhalvåret. Det er ikke avsatt midler til dette i 2016. Det
forutsette at denne saken vurderes nærmere i 2016.
Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden
(i 1000 kr)
Arealplan og byggesak
Eiendom
Kommunalteknikk
Sum sektor
Budsjett
2016
1 847
28 469
2 489
32 805
2017
1 844
26 672
1 531
30 047
85
2018
1 844
25 800
464
28 108
2019
1 814
23 800
199
25 813
6.1 Arealplan og byggesak
Handlingsprogram - Arealplan og byggesak
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor
Planavklaring gang- og sykkelveier
Overordnet mål: Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn.
Samf.delen 1.3 pkt. 3.
Planforankring: Kommuneplanens samfunnsdel, TS-planen, K.planens arealdel
Handlingsmål: Bidra til robust fysisk helse, redusere antall skader og ulykker
Tiltaket er forankret i kommuneplanens innsatsområder (trafikksikkerhet, folkehelse)
Tiltak
1
2
Grimestadveien
Tassebekkveien
2016
Mål
Vedtak
detaljreg
Inv
1)
Mål
Drift
2017
2018
2019
Vedtak
detaljreg.
500
1)Er finansiert. I tillegg har Statens vegvesen gitt forhåndstilsagn om tilskudd på 150,-.
Planavklaringer
Overordnet mål: Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere,
abeidstakere og næringsliv. Samf.delen 1.3 pkt. 2.
Planforankring: Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
Handlingsmål: Regulering av areal for å sikre gode bomiljøer, næringsarealer,
friområder og offentlige servicetilbud.
Tiltakene er forankret i kommuneplanens innsatsområder og beskrevne endringer i arealdelen
Tiltak
1
Utvidelse parkering og
friområde Melsomvik
2
Friområde Brunstad –
Ekspropriasjon av
båtrettigheter
3
4
5
Sentrum øst – omregulering –
ny områdeplan
Detaljregulering brannstasjon,
teknisk drift etc. Sundland
Regulere utvidelse av
næringsareal Borgeskogen
6
Stokke bygdetun
7
Vear grav- og urnelund
2016
Inv
Drift
2017
2018
Vedtak
detaljreg
2502)
Gjennomfør
ekspropr.
6)
Vedtak
områdeplan
1)
Inv
Vedta
detaljreg.
Drift
3)
Vedta
detaljreg
Inv
4)
Drift
Detaljreg.
50
Detaljreg.
86
2019
100
Inv
8
Regulere tomt ny
sentrumsbarnehage
9
Regulere skoletomt Arnadal
10
Statlige og regionale krav til
økt planlegging i kommunal
regi, krever styrket
konsulenthjelp
Vedtak
detaljreg.
250
Inv
Vedta
detaljreg
Inv
Drift
5)
Økte
kons.midler
150
150
150
150
1) Er finansiert tidligere. Spleis med grunneiere. Utsatt grunnet avklaring ny IC-trase. .
2) Er finansiert fra tidligere, planarbeid igangsatt, men behov før økte midler p.g.a behov for grunnundersøkelser
3) Finansieres via seksjon eiendom. Planarbeid gjøres med egeninnsats.
4) Finansieres eksternt
5) Utsatt i påvente av kommuneplan
6) Finansiert tidligere
Klima og energi
Overordnet mål: Stokke skal arbeide for reduksjon i energiforbruk og klimagassutslipp.
Samf.delen 1.3 pkt. 6.
Planforankring: Kommuneplanens samfunnsdel, klima og energiplanen fra 2010
Handlingsmål: Gjennomføre tiltak for reduksjon av klimagasser og energibruk.
Reduksjon av klimagasser og økt bruk av fornybar energi
Tiltakene er forankret i kommunens klima- og energiplan samt vedtatt planstrategi
Tiltak
1
2016
Redusere energiforbruk og
klimagassutslipp fra
kommunale bygg
Inv
2
Kommunens
holdningsskapende arbeid og
påvirkerrolle
30
Dialogmøte
med
næringslivet
Redusere den stasjonære
energibruken i næringslivet
Varmeplan
for
Borgeskogen
Drift
4
2018
Miljøsertifisere Miljøsertifisere Miljøsertifisere
kommunens
kommunens
kommunens
barnehager
skoler
øvrige bygg
Drift
3
2017
Innføre
kildesorteing
i alle
kommunale
bygg
500
Redusere energibruken i
husholdningene
Drift
50
Dialogmøte
med huseiere
om enøk
Basis
87
30
Miljøsertifisering
av minst 3
nye bedrifter
30
2019
5
Sykkelaksjon
for økt bruk av
sykkel i
kommunen
Redusere utslipp fra veitrafikk
Drift
6
Redusere klimagassutslipp fra
landbruket
Drift
7
Redusere energiforbruk og
klimagassutslipp fra
kommunens bygg og anlegg
8
Videreføre klima og
energiarbeidet.
Ny klima og energiplan
gjennomføres i ny
storkommune
Drift
Basis
Etabl. arbeids
gruppe for
utfasing av
olje og gass
Minst 1 lokal
varme
leverandør fra
landbruket
Basis
Kurs om
ENØK for
driftspersonell
(25)
Ansette egen
klima- og
miljøvern
Leder (600)
625
Basis
Inv
Arbeids
gruppe for å
utarbeide
bedre
gjødselplaner
Basis
ENØKforprosjekt
for alle
System for
energioppfølging
Basis
Oppstart
kommunedel
plan for klima
og energi.
100
Basis
Vedta
kommunedel
plan klima og
energi
100
Ansvaret for tiltakene og utgiftene hører inn under flere seksjoner.
Digitale prosjekter
Overordnet mål: Stokke kommune skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere,
arbeidstakere og næringsliv. Samf.delen 1.3 pkt. 2.
Planforankring: Kommuneplanens samfunnsplan, IT-planen
Handlingsmål: Tilby god og riktig kartinformasjon til innbyggerne.
Forankret i lovens krav til kart og stedfestet informasjon mv. (pbl. § 2-1)
Utvikling av kart- og oppmålingstjenesten etc.
Tiltak
1
Tilby oppdaterte
karttjenester.
Delta i
Geovekstprosjekt
med Kartverket
2
Oppmålingsbil
Drift
Drift
2016
2017
2018
2019
Delta i
samarbeidsprosj.
med Statens
kartverk
Delta i
samarbeidsprosj.
med Statens
kartverk
Delta i
samarbeidsprosj.
med Statens
kartverk
Delta i
samarbeidsprosj.
med Statens
kartverk
100
100
100
100
Ny bil
oppmålingsavd.
150
88
Økonomiplan og budsjett – Arealplan og byggesak
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Arealplan og byggesak
Regnskap
(i 1000 kr)
2014
Utgifter
Inntekter
Netto utgift
7 991
-5 733
2 258
Økonomiplan 2016 - 2019
Budsjett
20151)
Budsjett
2016
6 100
-4 859
1 241
2017
7 752
-5 905
1 847
2018
6 702
-4 858
1 844
2019
6 402
-4 558
1 844
6 372
-4 558
1 814
1) Budsjett 1.tertial 2015
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr Arealplan og byggesak
2016
2017
2018
Flere
2019
139
68
-770
-278
-90
20
139
68
-70
519
-90
20
139
68
230
219
-90
20
139
68
230
219
-90
20
-60
2
-60
2
-60
2
-60
2
70
70
70
70
-899
598
598
598
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten
(endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr Arealplan og byggesak
2016
2017
2018
2019
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
Nye driftstiltak
(endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr Arealplan og byggesak
2016
3020
3020
3020
3020
3030
3020
3010
3030
Effekt av sentralt lønnsoppgjør 2015
Lønnsglidning byggesak
Gebyrinntekter byggesak
Bruk/avsetning av fond byggesak
Reduksjon diverse utgifter byggesak
Økte IT-lisenser oppmåling
Statistikkmodul for rapportering
byggesak
Tilbakeføre ref. sykepenger 1. tertial
K-sak 10/15. Sti for øye garasje
Fossnes
Sum endringer i basis
Reduserte konsulenttjenester
3010 plansaksbehandling
Sum red utgifter/ økte innt.
Flere
2017
2018
2019
30
1 500
30
30
0
1 530
30
30
0
Miljøsertifisering
3020 Scanning byggesakarkiv
Sum red utgifter/ økte innt.
Investeringer
Tjen nr Arealplan og byggesak
Ref
Utvidelse parkering og friområde
3010 Melsomvik
Innføre kildesortering i alle
Flere kommunale bygg
2016
2017
2018
2019
0
0
0
250
500
Sum nye investeringer
750
Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7
89
Budsjettkommentarer – Arealplan og byggesak
Forankring.
Handlingsprogrammet for Arealplan og byggesak er forankret i kommuneplanens
samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende.
I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg.
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en økning på ca 0,6 mill kroner i 2016. I dette beløpet ligger det
diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre
den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under
hver tjeneste.
Tjeneste 3020 Byggesak
Tjenesten ivaretar bygge- og delingssaker, foretakstilsyn og egenerklæringer for
konsesjonsfrihet. I tillegg gir tjenesten rådgivning og veiledning i forhold til byggteknisk
forskrift og plan- og bygningsloven. Det er budsjettert med 1,5 mill kroner til scanning av
arkivet. Dette gjøres i samarbeid med Sandefjord og eventuelt Andebu kommune. Forventet
økte inntekter ca 0,8 mill kr. Gebyrinntektene økes på grunn av økt aktivitet, og ikke som
følge av regulering av satsene. Diverse driftsutgifter reduseres ca 0,1 mill kr. Det er
budsjettert med økt bruk av selvkostfondet ca 0,3 mill kroner.
Tjeneste 3030 Geodata/oppmåling
Tjenesten omfatter behandling av kartforretninger, matrikkelføring, seksjonering av fast
eiendom og tildeling av adresse- og stedsnavn, samt et overordnet ansvar for koordinering av
ulike kartbaser. En utfordring vil være kontinuerlig ajourføring av nyere kartverk. Gebyrene
justeres i henhold til Statens kartverks indeks. Økte IT-lisenser kr 20’.
Tjeneste 3010 Arealplanlegging
Tjenesten omfatter behandling av reguleringsplaner samt arbeid med gjennomføring av disse.
Klima og energi
Det er lagt inn årlig beløp kr 30’ fra 2016-2018 for miljøfyrtårnsertifisering av alle
kommunale formålsbygg, jfr. klima- og energiplan vedtatt i 2010.
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen.
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 25’. Dette kommer
i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis».
Konsekvenser av driftsreduksjoner:
Konsulenttjenester plansaksbehandling
Reduseres med kr 25’. Dette innebærer redusert ekstern bistand og større egeninnsats.
90
6.2 Kommunalteknikk
Handlingsprogram – Kommunalteknikk
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Overordnet mål: Punkt 3 i samfunnsdelen, Stokke skal være et trygt, inkluderende og
tilgjengelig lokalsamfunn
Planforankring: Trafikksikkerhetsplanen og hovedplan vei
Handlingsmål: Et veinett som sikrer god og sikker fremkommelighet for alle
trafikkgrupper
Tiltak
2016
1
2017
Prosjektering
2018
2019
Bygging
Bygging
200
400
G/S-vei langs FV 560 Dalen–
Vennerød skole1)
Drift
2
I henhold til TS-plan
Trafikksikring 2)
3
G/S-vei Sandsje-Bogen 3)
4
G/S-vei Rørkollveien- krysset
Torpveien/Stokke u-skole 4)
5
6
7
Grimestadveien kryss og G/Svei 5)
G/S-vei Vennerød-Holt 6)
Shared space Bankplassen,
Storgata (ny sentrumsplan) 7)
Inv
200
Drift
Inv
Inv
200
200
350
700
700
Prosjektering
Bygging
Bygging
500
4 500
4 500
Prosjektering
Bygging
Bygging
500
10 000
10 000
1 700
1 700
1 700
Bygging
1100
Inv
Planlegging
Drift
8
Veilys Ragnhildrødveien 8)
Inv
350
9
Veilys Dalenkrysset (2
lyspunkt) 9)
Inv
150
Måleskap til veilys 10)
Inv
10
200
1) Spleiselag. VFK har investeringen dersom de vedtar å bygge. Kommunen bidrar etter avtale bl.a. med grunnarbeid VA-anlegg.
2) Evt tilskudd fra VFK kommer i tillegg. I 2016 benyttes kr 150’ til veilys G/S-vei Vearåsen til FV 303. 50’ til øvrige TS-tiltak.
3) VFK har investeringen dersom de vedtar å bygge. SK betaler 30% tilskudd over driftsbudsjettet.
4) Avhenger av om vi får 30% tilskudd fra VFK.
5) Avhenger av om vi får 30% tilskudd fra VFK.
6) Avhenger av om vi får 30% tilskudd fra VFK.
7) VFK har investeringen. Kommunal andel 30%
8) Avhenger av om vi får 30% tilskudd fra VFK.
9) Avhenger av om vi får 30% tilskudd fra VFK.
10) Krav om måleskap fra 01.01.20 .
91
Vann (avgiftfinansieres)
Overordnet mål: Punkt 3 i samfunnsdelen, Stokke skal være et trygt, inkluderende og
tilgjengelig lokalsamfunn
Planforankring: Hovedplan vann og miljø
Handlingsmål: Sikker vannforsyning med nok godt vann
Tiltak
1
Ny midlertidig V/A-ingeniør.
50% på vann
2
VIV omlegging
hovedvannledning sentrum øst
og ny pumpestasjon
3
Oppgradering vann i hht
hovedplan
2016
Drift
Inv
2017
2018
2019
355
Ny PS
Fjerne PS
1 000
500
Huslyveien
Inv
1 300
1 400
Øvre og nedre
Fjellvang
Inv
1 000
1 000
Engveien
Inv
550
550
Holtebakken –
HareveienElgveien
Inv
4
5
Gj.føre tiltak iht lekkasjereduksjonsplan 1)
3 100
Inv
Vann Sentrum nord
Inv
5 000
Fossnes senter/Pikås, vann
Inv
500
7
Vann Nalbergodden
hytteområde
Inv
1 500
8
V/A-sanering Solnesveien
(Melsomvik) 2)
Inv
9
Investering for driftsovervåking
vann
Inv
10
Utskifting eternitt vann
Inv
11
Ny hovedvannledning DalenGryte-Vennerød
Område A
Område B
500
500
3 000
Behandling
forprosjekt
Inv
7 500
7 500
3 000
3 000
Bygging
Bygging
4 000
4 000
300
Inv
Ny feiemaskin V/A og vei
2 600
Ferdigstille
etappe 2
6
12
2 500
Prosjektering
350
240
1 )Utarbeidelse av lekkasjereduksjonsplan ble vedtatt i HPM 07.03.12
2) Avhenger av utbygger
92
Avløp (avgiftfinansieres)
Overordnet mål: Punkt 3 i samfunnsdelen, Stokke skal være et trygt, inkluderende og
tilgjengelig lokalsamfunn
Planforankring: Hovedplan vann og miljø
Handlingsmål: Et rent og biologisk mangfoldig vannmiljø, gjennom bekjempelse av
kjemisk og biologisk forurensning av miljøet (avløpsrensing og renovasjonssystemer)
2016
Tiltak
1
Ny midlertidig V/A-ingeniør.
50% på avløp
2
Oppgradering avløp i hht
hovedplan
Drift
2017
2018
2019
355
Huslyveien
Inv
1500
2 200
Øvre og nedre
Fjellvang
Inv
1500
1 500
Engveien
Inv
850
850
Holtebakken –
Hareveien –
Elgveien
Inv
3
Avløp Sentrum nord
3800
Inv
5000
Fossnes senter/Pikås, avløp
Inv
500
5
Avløp Nalbergodden
hytteområde
Inv
1 500
6
Biologisk rensing Vårnes
Forprosjekt
Inv
250
7
V/A-sanering Solnesveien
(Melsomvik) 1)
Inv
8
Oppgradering Storevahr
pumpestasjon
Inv
600
9
Oppgradering innløpsledning
Vårnes
Inv
1 300
10
Ny hovedledning avløp
Fossnes-Vårnes
Inv
Behandling
forprosjekt
Ny feiemaskin V/A og vei
1)
3 800
Ferdigstille
etappe 2
4
11
4 000
Inv
2 500
240
Avhenger av utbygger
93
Prosjektering
Bygging
Dalen-Gryte
350
6 000
2 500
Bygging
Dalen- Gryte
6 000
Trekkerør
Overordnet mål: Punkt 1 i samfunnsdelen, Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot
fremtiden bygd på fortidens kunnskap
Planforankring: Stokke kommunes bredbåndstrategi
Handlingsmål: Fiberoptiske kabler er den mest framtidsrettede
kommunikasjonsteknologien, og skal være standard ved nybygging og utvikling av
utbyggingsområder
Tiltak:
1
Legge trekkerør og fiber i
forbindelse med aktuelle
graveprosjekt og fiber til
kommunale lokasjoner
2016
2017
2018
2019
500
500
500
500
Inv
Veier
Overordnet mål: Punkt 3 i samfunnsdelen, Stokke skal være et trygt, inkluderende og
tilgjengelig lokalsamfunn
Planforankring: Hovedplan vei
Handlingsmål: Et veinett som sikrer god og sikker fremkommelighet for alle
trafikkgrupper
Tiltak
2016
2017
2018
2019
Veifornyelse ihht
handlingsplan for hovedplan
Veg
Inv
700
700
700
700
1
Inv
4 000
4 000
4 000
4 000
2
Ny feiemaskin V/A og vei
Inv
240
Økonomiplan og budsjett – Kommunalteknikk
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Kommunalteknikk
Regnskap
(i 1000 kr)
2014
Utgifter
46 063
Inntekter
-43 134
Netto utgift
2 929
1)
Økonomiplan 2016 - 2019
Budsjett
20151)
45 572
-43 333
2 239
Budsjett
2016
45 124
-42 635
2 489
Budsjett 1.tertial 2015
94
2017
44 664
-43 133
1 531
2018
44 673
-44 209
464
2019
44 687
-44 488
199
Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr
3320
3320
3320
3390
3390
3390
3320
3450
3500/3530
3550
3380
3540
Kommunalteknikk
Effekt av lønnsoppgjør 2015
Snøbrøytingsavtaler
Vedlikehold gatelys
Avtale med Sandefjord brannvesen
Lønn brannvesenet
Økte alarminntekter brannvesenet
Vedlikehold vei (HP 15-18)
Sum drift
Vann:
Effekt av lønnsoppgjør 2015
AFP utgår
Ny stilling driftsleder (HP 15-18)
Ny midlertidig V/A-ingeniør 50% vann
Vestfold vann IKS
Årsavgifter
Tilknytningsavgifter
Bruk av fond
Avløp:
Effekt av lønnsoppgjør 2015
AFP utgår
Ny stilling driftsleder (HP 15-18)
Ny midlertidig V/A-ingeniør 50% avløp
Matavfallskverner
Ny rammeavtale avløpsspyling
Tønsberg renseanlegg IKS
Årsavgifter
Tilknytningsavgifter
Bruk av fond
Renovasjon:
Vesar
Årsavgifter
Fond
Feiing:
Kjøp av feietjenester fra Sandefjord kommune
Årsavgifter
Bruk av fond
Septiktank-tømming:
TAU
Årsavgifter
Fond
Sum selvkostområdet
Sum endringer i basis
2016
18
50
200
130
100
-100
-20
378
2017
18
50
200
130
100
-100
-20
378
2018
18
50
200
130
100
-100
-20
378
2019
18
50
200
130
100
-100
-20
378
70
-176
165
355
-400
-1 809
100
1 516
70
-176
165
0
0
-2 769
100
1 890
70
-176
165
0
0
-4 087
100
2 546
70
-176
165
0
0
-4 277
100
2 546
79
-176
165
355
75
200
-328
-384
250
41
79
-176
165
0
0
200
-376
-413
250
41
79
-176
165
0
0
200
-370
-823
250
41
79
-176
165
0
0
200
-361
-983
250
41
-1 584
1 141
333
-1 584
1 218
341
-1 584
459
1 098
-1 584
540
1 098
150
-30
-113
150
-30
-113
150
-30
-113
150
-80
-69
269
-396
49
-83
295
242
-364
49
-1 041
-663
245
-366
49
-2 108
-1 730
250
-370
49
-2 373
-1 995
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015–1.tertial)
Tjen nr Kommunalteknikk
2016
2017
2018
2019
3390 Diverse driftsutgifter brannvesenet
Sum red utgifter/ økte innt.
95
-45
-45
-45
-45
-45
-45
-45
-45
Tjen nr Kommunalteknikk
3320
3320
3320
1800
Ref.
Trafikksikring
Veifornyelse
Ny feiemaskin V/A og vei
Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt
Sum nye investeringer
VIV omlegging hovedvannledn. Sentrum
øst og ny pumpest.
Huslyveien
Øvre og nedre Fjellvang
Engveien
Holtebakken-Hareveien-Elgveien
Tiltak i hht lekkasjereduksjonsplan
Vann sentrum nord, etappe 2
Fossnes senter/pikås vann
Vann Nalbergodden hytteområde
V/A-sanering Solnesveien (Melsomvik)
Investering for driftsovervåking vann
Utskifting eternitt vann
Ny hovedvannledning Dalen-Gryte3450 Vennerød
3450 Ny feiemaskin V/A og vei
Sum nye investeringer vann
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3530
3530
3530
3530
3530
3500
3530
3500
3530
3530
3500
3530
3530
2016
2017
2018
2019
200
700
240
500
1 640
200
700
200
700
200
700
900
900
900
1 000
1 300
1 000
550
3 100
500
1 400
1 000
550
2 500
500
2 600
500
5 000
500
1 500
7 500
7 500
3 000
3 000
3 000
350
4 000
4 000
9 800
17 600
14 500
2 200
1 500
850
4 000
3 800
300
240
14 490
Huslyveien avløp
Fjellvang VA-sanering avløp
Engveien VA-sanering avløp
Holtebakken-Hareveien-Elgveien avløp
Avløp sentrum nord, etappe 2
Fossnes senter/Pikås, avløp
Avløp Nalbergodden hytteområde
Biologisk rensing, Vårnes
V/A-sanering Solnesveien (Melsomvik)
Oppgradering Storevahr pumpestasjon
Oppgradering innløpsledning Vårnes
Ny hovedledning avløp Fossnes-Vårnes
Ny feiemaskin V/A og vei
Sum nye investeringer avløp
1 500
1 500
850
3 800
5 000
500
1 500
250
2 500
2500
350
6 000
6 000
9 150
12 300
8 500
600
1 300
240
16 790
Budsjettkommentarer – Kommunalteknikk
Forankring
Handlingsprogrammet for Kommunalteknikk er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og
i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det
være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg.
96
Generelt
Driftsbudsjettet innebærer en økning på kr 250’ i 2016. I dette beløpet ligger det diverse
endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den
økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver
tjeneste.
Tjenestene 3380, 3381 og 3390 Brannberedskap og brannforebygging
Stokke kommune har en samarbeidsavtale med Sandefjord brannvesen, og kommunene har
felles brannsjef. Stokke brannvesen har 20 deltidsansatte, inkl. utrykningsledere. Det er lagt
inn økning på kr 130’ til samarbeidsavtalen med Sandefjord brannvesen. Lønnsutgiftene til
Stokke kommunes brannvesen er økt med kr 100’. Alarminntekter økes med kr 100’. Fra
2016 vil Sandefjord brannvesen overta feiing for Stokke kommune. Budsjettet er økt med kr
150’. Ordningen er ny, og det er knyttet usikkerhet til beløpet.
Tjeneste 3320 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak og parkering
I kommunen er det 100 km kommunal vei og 12 km gang – og sykkelvei. I tillegg kommer
parkeringsplasser mv. Tjenesten omfatter planlegging, anlegg, utbedringer, drift og
vedlikehold. Videre inngår planlegging, anlegg og vedlikehold av belysningsanlegg med
styringsautomatikk, samt strøm og vedlikehold av ca 2 100 vei-/gatelys. Budsjettet er økt med
kr 200’ til vedlikehold gatelys. Brøytebudsjettet er økt med kr 50’. Reduksjon vedlikehold vei
er videreført fra handlingsplan 2015-18 med kr 20’.
Tjeneste 3450 Distribusjon av vann
Kommunens vannforsyning dekker 80 % av Stokkes befolkning og 100% av bedrifter, skoler
og institusjoner. 44 % av budsjettet er innkjøp av vann fra Vestfold vann IKS. Utgiftene til
Vestfold vann er redusert med kr 400’. Det er budsjettert med en midlertidig økning på 50 %
stilling som V/A-ingeniør i 2016.
Tjeneste 3500 og 3530 Avløpsrensing og avløpsnett/innsamling av avløpsvann
Forurenset kloakkavløpsvann fra 73 % av kommunens innbyggere og 100 % fra bedrifter,
skoler og institusjoner renses ved Stokkes kloakkrenseanlegg på Løke, Fossnes og Vårnes.
Det er budsjettert med en midlertidig økning på 50 % stilling som V/A-ingeniør i 2016.
Utgifter i forbindelse med retur av matavfallskverner er lagt inn med kr 75’. Ny rammeavtale
og økt aktivitet på avløpsspyling gir økte driftskostnader kr 200’. Kjøp av tjenester fra
Tønsberg renseanlegg reduseres med kr 328’, jfr økning på tjeneste 3540 Septiktanktømming.
Tjeneste 3540 Septiktank-tømming
Kjøp av tjenester fra Tønsberg renseanlegg økes med kr 269’, jfr reduksjon på tjeneste 3500
avløpsrensing.
Tjeneste 3550 og 3570 Innsamling og gjenvinning/sluttbehandling av avfall
Vestfold Avfall og Ressurs AS – VESAR er Vestfold kommunenes interkommunale
avfallsselskap. VESAR står for avfallshåndteringen i Stokke, herunder behandlingen,
innsamlingen og kundebehandlingen. Kostnadene til Vesar reduseres med ca 1,6 mill kroner’.
Dette skyldes ny avtale på innsamling av avfall.
Avgiftsfinansierte tjenester
Årsavgiftene endres slik (beløp inkl mva):
97
Vann: Økes med 23,6 %. Økning med kr 496 for husholdninger med stipulert forbruk. Pris pr
m3 økes fra kr 9,21 til kr 11,38.
Avløp: Økes med 3,6 %. Økning med kr 143 for husholdninger med stipulert forbruk. Pris pr
m3 økes fra kr 15,76 til kr 16,33.
Renovasjon: Reduseres med 14,2 %. Reduksjon med kr 368.
Feiing: Øker med 4,5 %. Tilsyn økes med kr 3 og feiing økes med kr 5.
Septiktank-tømming: Øker med 58,4 %. Økning på kr 308 for husstander.
Investeringsbudsjettet
Seksjonen har ansvar for alle investeringer innen vei, vann og avløp.
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen.
Driftsutgifter brannvesenet
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 45’. Dette kommer
i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis».
Konsekvensen av innsparingene på brannvesenet kan være at man ikke får gjennomført
nødvendig utskifting av utstyr.
98
6.3 Eiendom
Handlingsprogram – Eiendom
Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.
Forvaltning – eiendomsadministrasjon
Overordnet mål: Kommuneplan 2016 – 2025
1. Stokke kommune skal ha åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap.
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn.
Planforankring:
• Fsak 08/2014 Strategidokument for kommunal eiendomsforvaltning i Stokke
Handlingsmål:
• Tilfredsstille kravene til Helse, miljø og sikkerhet i bygg.
• Lukke påviste avvik etter tilsyn av brannvern og miljørettet helsevern.
Tiltak:
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
Intern oppfølging av
investeringsprosjekter.
1,4 stilling – Adm.
Internkontroll –
Sikkerhetsforvaltning og
Lukke avvik varig
Brannvern
Inneklima
Sikkerhetskontroll
Rådhuset
Adgangskontroll med
ID- kort for alle
ansatte/brukere av
kommunale bygg.
Energiledelse og
utvikling
Prosjektleder/byggeleder
økes fra 50 til 80 % lønn
over til lånefinansiert
investeringsprosjekt
Kompetanseheving for å
nå målene om
besparelser og optimal
drift. HMS
kompetansekrav
(45 personer.)
30 % Økning av
boveileder-funksjon
(NAV) Redusere
risiko/skader i bolig
Inv.
860
860
860
860
Sporbar
internkontroll
Sporbar
internkontroll
Sporbar
internkontroll
Sporbar
internkontroll
Drift
750
1 000
1 000
1 000
Inv.
1 000
Adgangskontroll satt i
system
500
Adgangskontroll satt i
system
0
Adgangskontroll satt i
system
Inv.
1 500
Adgangskontroll satt i
system
100
Drift
20
20
20
20
Drift
750
750
0
0
Inv.
220
220
220
220
Drift
125
125
125
125
Trygge
boforhold
Trygge
boforhold
Trygge
boforhold
165
165
165
Drift
Trygge
boforhold
165
Drift – bygg, boliger og grøntarealer
Overordnet mål: Kommuneplan 2016 – 2025
3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn
4. Alle Stokkes innbyggere skal ha muligheten for et godt og aktivt liv.
Planforankring:
• Fsak 08/2014 Strategidokument for kommunal eiendomsforvaltning i Stokke
99
Handlingsmål:
• Tilfredsstille lovkravene til Helse, miljø og sikkerhet i bygg.
• Lukke påviste avvik etter tilsyn av brannvern og miljørettet helsevern.
Tiltak
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Teppesoner og omlegging til
maskinelt renhold vil redusere
fra 24,4 årsverk i 2013 til 20
årsverk i 2018
Økt vaktmesterkapasitet
internkontroll formålsbygg
4 stillinger fra 2017
Inkl. driftsbehov Fossnes
Grøntareal friområde
Kjøp av tjenester
- Rossnesodden 40 dekar
Grøntareal mangler ressurs for
ivaretakelse av nye arealer, park
og strandsone med beplantning i
sentrum én stilling +
sommervikarer
Brunstad friområde. Grøntareal
og gjennomføring av
reguleringsplan og opprydding i
brygger
Grøntareal
Stupebrett Trælsodden
Gåsø – Fjerning av svartelistet
Edelgran
Gåsø og Ravnø – Ny bade,ilandstigningsbrygge
Tilpasse
renhold til
beste praksis
Tilpasse
renhold til
beste praksis
200
100
Drift
1 200
Drift
2019
Tilpasse
renhold til
beste praksis
Tilpasse
renhold til
beste praksis
2 150
2 150
2 150
150
50
50
50
Drift
750
750
750
750
Inv.
8001)
Inv.
1001)
Drift
5001)
Inv.
4001)
Inv.
Ansvaret for tiltakene og utgiftene hører inn under flere seksjoner. Enkelte av tiltakene er synliggjort også under andre seksjoner.
1) Eventuelle tilskuddsmidler kommer i tillegg til denne kommunale egenandelen
Vedlikehold/ rehabilitering bygg, boliger og grøntarealer
Overordnet mål: Kommuneplan 2016 – 2025
1. Stokke kommune skal ha åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap.
6. Stokke skal arbeidet for reduksjon i energiforbruk og klimautslipp
Planforankring:
• Fsak 08/2014 Strategidokument for kommunal eiendomsforvaltning i Stokke
Handlingsmål:
• Ivareta byggets verdi i levetiden.
• Lukke påviste avvik etter tilsyn av brannvern og miljørettet helsevern, varig.
Tiltak:
2016
2017
2018
2019
Inv.
3 000
0
0
0
Inv.
2 000
3 000
3 000
3 000
Inv.
1 000
1 000
1 000
1 000
1
Lukking av avvik fra tilsyn
miljørettet helsevern
Oppgradering Vennerød skole
og Frydenberg barnehage
2
3
Opptrappingsplan avvik
Lukking av avvik fra tilsyn
miljørettet helsevern og brann
• Trekanten bh
Feen bh
Opptrappingsplan – avvik
Boliger – Kirkeveien 5
100
4
3
4
5
6
Planlagt vedlikehold for
verdibevaring av kommunale
skoler, barnehager, sykehjem og
øvrige formålsbygg – Prioritert
2016
• Melsom Skole
• Stokke ungdomssk.
• Barnas hus
Bolig
• Kirkeveien 5
• Jevnakerveien 3
Vear skole – brannsikkerhet,
utbedring og energiøkonomiseringstiltak
Soletunet – Helhetlig
avfallssystem – lukking av
avvik brannvern
Lekeplassutstyr, mangler
ordning for, sikring,
oppgradering, godkjenning
Sikring av overvanns-avrenning
til ledningsnett på eiendommer
Verdibevarende
vedlikehold
Verdibevarende
vedlikehold
Verdibevarende
vedlikehold
Verdibevarende
vedlikehold
Drift
7 500
7 500
8 000
8 000
Drift
2 000
2 000
2 000
2 000
Brannvarslingsanlegg
Ventilasjon
gymsalbygg
Inv.
900
2 000
Inv.
600
Inv.
200
200
200
200
Drift
300
300
300
300
Ansvaret for tiltakene og utgiftene hører inn under flere seksjoner. Enkelte av tiltakene er synliggjort også under andre seksjoner.
1) Eventuelle tilskuddsmidler kommer i tillegg til denne kommunale egenandelen
101
Vedlikeholdspakke i statsbudsjettet
I Statsbudsjettet er det bevilget kr 500 mill til vedlikehold og rehabilitering av skole og
omsorgsbygg i kommunene. Dette vil bli fordelt med kr 96,- pr innbygger og skal rapporteres
i etterkant. Midlene må være regnskapsført i 2016, og videreføres ikke.
For Stokke kommune utgjør dette ca 1,1 mill kroner i 2016.
Tiltakspakken vil bli utnyttet til plan for akutt vedlikehold.
Sted
Tiltak
Kroner
Stokke ungdomsskole,
eksisterende bygning
Oppgradering av takbelegg p.g.a. lekkasje
700’
Soletun sykehjem,
svømmehall
Oppgradering av yttertak og sikring av tilstrekkelig
utlufting på loft
400’
Utvikling, (myndighetskrav*)
Overordnet mål:
1. Stokke kommune skal ha åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap.
6. Stokke skal arbeidet for reduksjon i energiforbruk og klimautslipp
Planforankring:
• Fsak 08/2014 Strategidokument for kommunal eiendomsforvaltning i Stokke
Handlingsmål:
• Tilfredsstille lovkravene til Helse, miljø og sikkerhet i bygg.
• Ivareta byggets verdi i levetiden.
Tiltak
2016
2017
2018
2019
Fullfinansiering Laholmåsen
bofellesskap 1)
Boligkjøp
Ref. Boligsosial handlingsplan
2 2012 - 2016
1
Rivning av Fossnesveien 23, 25
og 29
Energisparekontrakt - EPC
4 formålsbygg – egen sak
3
Drift
11 018
- 4 736
5 000
-1 000
15 000
250
Inv.
1 000
Inv.
10 0004)
20 0004)
0
0
Inv.
- 1 500 4)
Innfri krav
fornybar
energi
Skoler
5 0003)*
- 1 500 4)
Innfri krav
fornybar
energi
Utredning
30002)*
- 1 0004)
Innfri krav
fornybar
energi
Sole sykehj.
4 0003)*
Inv.
500
1 500
350
250
Inv.
2 700
Drift
20
20
20
20
Takst
(Salg/annet)
300
- 300
Inv
Inv.
Drift
Utfase fossilt brensel som
energikilde – Krav i.h.t. lov og
5 Klimaforliket: Offentlige
bygninger skal utfase innen 2018
Rådhuset - Miljøfyrtårn
6
Oppfølging og resertifisering
Ny områdelekeplass
7 Prestegårdsjordet, utvikling,
bygging og drift 5)
Utvikling av Fossnes senter,
8 avklaring av fremtidig bruk. Jmf.
K.sak 07/2014
Inv.
102
10 000
10 000
10 000
250
250
250
Ny lokalisering brannstasjon og
9 teknisk drift. Garasje og lager for
sivilforsvaret.
1 Bydel - Sentrum øst
0
Inv.
20 000
Uavklart
Uavklart
Uavklart
Uavklart
Ansvaret for tiltakene og utgiftene hører inn under flere seksjoner. Enkelte av tiltakene er synliggjort også under andre seksjoner.
1)
2)
3)
4)
5)
K.sak 59/15
Eventuelle tilskuddsmidler kommer i tillegg til denne kommunale egenandelen
Gjennomføring av energisparekontrakt vil kunne ivareta noe av omfanget.
Energisparekontrakt er selvfinansierende investering. Brutto besparelse/kapitalkost fremgår av driftsposter i tabellen. Det er
allerede innarbeidet noe besparelse i 2018 og 2019 i økonomiplanen (se driftsreduserende tiltak). Innsparing her kommer i tillegg
til dette. Nytt innsparingsestimat vil utredes i egen politisk sak legges frem i juni 2016.
Rådhuset er inkludert i postene og potensialet tas opp med eier, Stokke kommunale pensjonskasse.
Utbyggeres frikjøp fra krav til lekeplasser i sentrum reduserer kostnadene.
Økonomiplan og budsjett – Eiendom
Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen:
Eiendom
Økonomiplan 2016 - 2019
Regnskap
(i 1000 kr)
2014
Utgifter
Inntekter
Netto utgift
54 843
-22 944
31 899
Budsjett
20151)
Budsjett
2016
49 099
-18 795
30 304
45 815
-17 346
28 469
2017
2018
44 161
-17 489
26 672
2019
43 289
-17 489
25 800
41 289
-17 489
23 800
1) Budsjett 1.tertial 2015
Endringer i basisbudsjett
(endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial)
Tjen nr
Eiendom
2016
2017
2018
2019
Flere
Effekt lønnsoppgjør 2015
248
248
248
248
1210
Lærling utgår
13
13
13
13
1210
Forsikring bygninger
45
45
45
45
Flere
Forsikring bygninger/maskiner
12
12
12
12
2650/2651
Husleieutgifter, inkl. Laholmåsen
-674
-1 074
-1 074
-1 074
2650/2651
Husleieinntekter, inkl nytt Laholmåsen
-360
-503
-503
-503
1300
-6
-6
-6
-6
3200
Husleieinntekter NAV
Inntekter lokaler (Torp, Vear
helsesenter etc)
-107
-107
-107
-107
1300
Økt husleie rådhuset
122
122
122
122
3200
Grev Wedelsgate 10
525
372
0
0
Flere
Rammeavtale brøytevakter
Inntekter Olaløkka og Sigridløkka,
helårseffekt
100
100
100
100
3200
3350
3600
Sommerhjelp/grøntvedlikehold
Omorganisering renholdsressurser
K-sak årsregnskap 2014, utbedring
brygge Rakkevik/Sandodden
Flere
Sykepengeref. 1. tertial 2015
Flere
Sum endringer i basis
103
249
249
249
249
-180
-180
-180
-180
-1 000
-1 500
-1 500
-1 500
-125
-125
-125
-125
110
110
110
110
-1 028
-2 224
-2 596
-2 596
Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten
(endringer sammenlignet med budsjett 2015–1.tertial)
Tjen nr
Eiendom
Flere
Effekt Energisparetiltak (HP 15-18)
2016
2017
2018
2019
-301
-301
-301
-301
Flere
Redusert vedlikehold (HP 15-18)
-214
-214
-214
Flere
Inventar/utstyr (HP 15-18)
-387
-387
-387
Flere
Redusert strøm - EPC kontrakt
-500
-2 500
Flere
Innsparing strøm
-606
-606
-606
-606
Sum red utgifter/ økte innt.
-907
-1 508
-2 008
-4 008
2016
2017
2018
2019
Nye driftstiltak
(endringer sammenlignet med budsjett 2015–1.tertial)
Tjen nr
Eiendom
2650
Økning Laholmåsen forvaltning
100
100
100
100
Sum nye driftstiltak
100
100
100
100
Investeringer
Tjen nr Eiendom
Flere
Flere
2651
2220
2650
Intern oppfølging av investeringsprosjekt
Renholdsutvikling
Kjøp av boliger
Brannvarslingsanlegg Vear skole
Laholmåsen bofellesskap
Lukking HMS avvik Vennerød/Frydenb
Flere Tiltakspakke statsbudsjett 2016
Sum nye investeringer
Ref.
Flyktninger
2016
2017
2018
2019
860
200
5 000
900
11 018
3 000
1 100
22 078
860
100
860
860
960
860
860
(Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7)
Budsjettkommentarer – Eiendom
Forankring.
Handlingsprogrammet for Eiendom er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i vedtatt
strategi for eiendom Fsak 08/2014, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er
førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av krav/ pålegg av
tilsynsmyndigheter.
Generelt.
Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon med 1,8 mill. kr i 2016. I dette beløpet ligger det
diverse endringer som fremkommer i tabellene - ”Endringer i basisbudsjett” og ”Tiltak for å
bedre den økonomiske handlefriheten”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.
104
Brannvern løses i den enkelte seksjon ved HMS ansvarlige leder. Eiendom har behov for å
etablere et system som ivaretar myndighetenes krav til overordnet brannvern. Dette er et
prosjekt som vil bearbeides i kommunesammenslåing med Sandefjord og Andebu.
Tjeneste 1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
Tjenesten omfatter administrasjon på 1,6 stilling, da lønnsutgifter tilsvarende halv
ingeniørstilling og del av eiendomssjefens lønn er beregnet til prosjektoppfølging.
Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler
Tjenesten omfatter leie av lokaler i rådhuset. Deler leies ut til NAV.
Husleie til Stokke kommunale pensjonskasse for rådhuset utgjør ca 5,5 mill kroner.
Fordeling (alle tjenester) – Renhold, drift, bygg og anlegg
Budsjettet for drift i alle bygg er kun til normal drift. Midler til vedlikehold dekker kun få
akutte utskiftinger, og har ikke rom for planlagt verdibevarende vedlikehold.
Havari vil kunne medføre at deler av areal må stenges.
Seksjonen omfatter også renhold som utgjør 24 årsverk. Driftsreduksjoner innebærer
effektivisering og innsparinger tilsvarende kr 1 000’ i 2016 økende til totalt 1,9 mill i 2017.
Stillingsreduksjoner og effektivisering skjer ved naturlig avgang, bedre tilrettelegging,
omlegging av renholdsfrekvenser og metoder, samt investering i nye maskiner.
Det er ikke lagt inn rom for endringer i renholdsomfang som følge av endringer i arealer i
perioden.
Tjeneste 2210 Barnehager og 2220 Skoler
Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, begrenset ettersyn og kontroll av
bygningsmassen, samt noe oppfølging av utearealer som grønt og brøyting.
Myndighetspålagte kontroller av lekeutstyret skal den enkelte seksjon utføre selv.
Tjeneste 2610 Institusjonslokaler
Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, begrenset ettersyn og kontroll av
bygningsmassen, samt noe oppfølging av utearealer som grønt og brøyting.
Tjeneste 2650/2651 Kommunalt disponerte boliger
Kommunen disponerer totalt 269 boliger hvorav 184 boliger i kommunens eie. Øvrige boliger
er innleide.
Netto endring av leieinntekter/leieutgifter gir en økning på kr 1 034’.
Bygging og ombygging av nye Laholm 1 500 m2, medfører en økning i drift på kr 100’.
Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet
Tjenesten omfatter drift og utleie av bygninger. Her inngår bl.a. Vear helsesenter og
kommunens eiendommer og bygninger på Torp. Deler av tjenesteområdets bygningsmasse er
vedtatt å legge ut for salg. Disponering av salgsinntekter legges frem for vedtak i
kommunestyret fortløpende i tertialrapportering.
• Økte husleieinntekter utgjør kr 100’.
• Grev Wedelsgate 1, Migrasjonshelsesatasjon i Tønsberg: Kommunen har
husleieforpliktelser frem til september 2017, og leiekostnad i 2016 er på kr 525’.
• Bortfall av leieinntekter etter salg av barnehagene Ola og Sigridløkka utgjør kr 250’
105
Festeavgift
Festekontrakter med Opplysningsvesenets fond (OVF) utgjør en stor andel av totale
kontrakter. Differansen mellom fakturerbar festeinntekt og kommunens utgifter til OVF utgjør
ca 2,4 mill kr.
Utfall av forhandlinger og saker til skjønnsretten kan medføre endringer i budsjettet.
Fossnes
Det er i økonomiplanen forutsatt at eiendommene på Fossnes avhendes/ selges i 2016.
Tjeneste 3350 Parker, plasser, torg m.m.
Tjenesten omfatter drift av parker, lekeplasser og alle kommunens uteområder og friområder.
Budsjettet har rom for blomster i kommunevåpenet ved minnesmerket, fra 1. mai.
Blomster og skjøtsel i Borgekrysset med en ramme på kr 30’, er videreført.
Tiltaket er et samarbeid mellom kommunen og Gjennestad Gartnerskole.
Rammeavtale om vintervedlikehold medfører høyere kostnader til beredskap med kr. 100’
Det er ikke innarbeidet sommerhjelp for skjøtsel av blomsterampler og grøntarealer i
budsjettet.
Tjeneste 3600 Naturforvaltning
Tjenesten omfatter forvaltning og drift av badestrender, kommunale lekeplasser, friområder,
kommunens kyststi og friarealer. Stokke kommune er deleier i Skjærgårdstjenesten.
Fondsmidler for Vearåsen friområder skal disponeres i samarbeid med Vearåsen velforening.
Kommunen har overtatt driften av Rossnesodden friområde på ca. 40 dekar, uten at budsjettet
er økt, og dette vil medføre utfordringer som må søkes dekket innenfor budsjettet.
Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, ettersyn og kontroll av bygningsmassen.
Oppfølging av utearealer utføres av idrettslagene mens brøyting ligger inne i tjenesten.
Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg
Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, ettersyn og kontroll av bygningsmassen, samt
noe oppfølging av utearealer som grønt og brøyting.
Tjeneste 3900 Den norske kirke
Tjenesten bygger på samarbeid mellom park og grønt og kirkens ressurser.
Driftsreduksjoner
Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye
driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen.
Energibesparelse
Beregningen tar utgangspunkt i redusert forbruk etter oppgraderinger i 2016. For årene 2018
og 2019 er det lagt inn forventet besparelse som følge av inngåelse av EPC-kontrakter. Egen
sak om dette vil bli lagt frem til politisk behandling i 2016.
Strømkostnad
Innsparing strømkostnad, kr 0,6 mill. er forventning i forhold til marked og prognoser samt
forbruk i kommunens bygg.
106
7. Økonomiplan og budsjett samlet
Hovedoversikt - drift
Tall i hele 1000 kr
2015
2016
2017
2018
2019
50 637
143 530
90 079
25 651
11 043
4 309
40 172
32 020
105 941
95 216
4 409
6 100
45 572
49 099
51 320
144 881
92 243
26 450
10 821
3 695
40 204
38 364
109 994
96 934
4 331
7 752
45 124
45 815
49 585
143 154
92 002
26 450
10 802
3 890
40 204
38 364
109 994
96 934
4 331
6 702
44 664
44 161
48 765
142 884
91 712
26 450
10 802
3 890
36 544
38 364
108 444
96 934
4 331
6 402
44 673
43 289
49 180
142 884
91 612
26 450
10 802
3 890
36 544
38 364
108 444
96 934
4 331
6 372
44 687
41 289
8 469
9 200
6 327
5 489
2 595
10 358
11 415
4 432
5 489
1 595
12 130
14 964
4 432
5 489
1 595
13 680
17 188
4 432
5 489
1 595
14 705
18 798
4 432
5 489
1 595
Sum utgifter
735 858
751 217
749 847
745 868
746 802
Inntekter:
Rådmann og stab
Skoler
Barnehager
Barnevern
Kultur
PPT
Helse og sosialmedisin
NAV
Pleie, omsorg og rehabililtering
Tiltak for funksjonshemmede
Engveien
Arealplan og byggesak
Kommunalteknikk
Eiendom
-1 579
-23 680
-14 208
-3 139
-1 117
-429
-4 806
-25 363
-14 127
-4 942
-2 186
-4 859
-43 333
-18 795
-1 488
-21 299
-12 709
-3 478
-945
-4 165
-33 846
-11 332
-4 990
-2 161
-5 905
-42 635
-17 346
-1 488
-21 299
-12 709
-3 478
-1 045
-4 165
-32 468
-11 332
-4 990
-2 161
-4 858
-43 133
-17 489
-1 488
-21 299
-12 709
-3 478
-1 045
-4 165
-29 393
-11 332
-4 990
-2 161
-4 558
-44 209
-17 489
-1 488
-21 299
-12 709
-3 478
-1 045
-4 165
-28 608
-11 332
-4 990
-2 161
-4 558
-44 488
-17 489
Skatteinntekter
Rammetilskudd
Andre statstilskudd
Renteinntekter
Utbytte fra selskaper
Mva kompensasjon
-247 800
-283 787
-23 333
-3 000
-9 000
-264 897
-287 003
-26 318
-1 500
-9 200
-264 897
-287 103
-26 032
-2 000
-9 200
-264 897
-287 103
-23 852
-2 500
-9 200
-264 897
-287 103
-24 792
-3 000
-9 200
Inntekter
-729 483
-751 217
-749 847
-745 868
-746 802
Utgifter:
Rådmann og stab
Skoler
Barnehager
Barnevern
Kultur
PPT
Helse og sosialmedisin
NAV
Pleie, omsorg og rehabililtering
Tiltak for funksjonshemmede
Engveien
Arealplan og byggesak
Kommunalteknikk
Eiendom
Renteutgifter
Avdrag på lån
Reserverte midler (netto)
Premieavvik/ reguleringspremie
Andre utgifter finans
Netto mer/ mindreforbruk
Bruk av / avsetning til fondsmilder (netto)
Bruk av tidligere års overskudd
Regnskapsmessig over/ underskudd
6 375
-
-
-
-
1 505
-7 880
-
-
-
-
-
107
Hovedoversikt - Investeringer
Investeringer innenfor rammen
2016
500
500
6 048
200
2 600
32 158
Utskifting og oppgradering felles adm. IT-s ys temer
Utskifting og oppgradering fagsystemer IT
Emis jon Sandefjord lufthavn Torp AS
KLP egenkapitalinnskudd
Rehabilitering av Arnadal kirke
Stokke ungdoms skole renovering/nybygg
Ny s kole Arnadal
Anskaffe teknologis ke hjelpemidler Pleie og oms org
Laholmåsen (fullfinans iering)
Utvidels e parkering og friområde Melsomvik
Innføre kildes ortering i alle kommunale bygg
Trafikksikring
Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt
Veifornyels e
Ny feiemaskin V/A og vei
Intern oppfølging av investeringsprosjekter
Renholdsutvikling
Vedlikeholds pakke i statsbuds jettet (Stokke
ungdomss kole og Soletunet)
Boligkjøp (boligsos ial handlingsplan)
Brannvarslings anlegg Vear s kole
Lukking avvik etter tils yn Miljørettet helsevern/brann
Vennerød s kole og Frydenberg barnehage
2017
2018
2019
200
200
65 000
500
30 192
200
200
200
700
700
700
860
100
860
860
66 974
67 560
32 152
1 960
1 000
1 300
1 000
550
3 100
500
1 400
1 000
550
2 500
500
2 600
500
500
11 018
250
500
200
500
700
240
860
200
200
1 100
5 000
900
3 000
Sum inve ste ringe r ord. s e ktor
Ves tfold Vann omlegging hovedvannledning sentrumm
øst og ny pumpes t.
Huslyveien
Øvre og nedre Fjellvang
Engveien
Holtebakken-Hareveien-Elgveien
Tiltak i hht lekkas jereduksjons plan
Sentrum nord
Fos snes senter/Pikås
Nalbergodden hytteområde
V/A-s anering Solnesveien (Mels omvik)
Investering for driftsovervåking vann
Utskifting eternitt
Ny hovedvannledning Dalen-Gryte-Vennerød
Ny feiemaskin V/A og vei
Sum inves teringer vann
5 000
500
1 500
7 500
7 500
3 000
350
3 000
4 000
3 000
4 000
9 800
17 600
14 500
2 200
1 500
850
4 000
3 800
300
240
14 490
1 500
1 500
850
3 800
5 000
500
1 500
Huslyveien
Øvre og nedre Fjellvang
Engveien
Holtebakken-Hareveien-Elgveien
Sentrum nord
Fos snes senter/Pikås
Nalbergodden hytteområde
Biologis k rens ing Vårnes
V/A-s anering Solnesveien (Mels omvik)
Oppgradering Storevahr pumpes tas jon
Oppgradering innløps ledning Vårnes
Ny hovedledning avløp Fos snes -Vårnes
Ny feiemaskin V/A og vei
Sum inves teringer avløp
240
16 790
Sum inve ste ringe r VAR-område t
250
2 500
2500
350
6 000
6000
9 150
12 300
8 500
31 280
18 950
29 900
23 000
98 254
86 510
62 052
24 960
-200
-20 000
-10 144
-56 166
-200
-200
-4 828
-57 024
-294
-24 466
600
1 300
TOTALSUM INVESTERINGER
FINANSIERING:
Statstilskudd
Bruk av skolefond
Bruk av fond
Bruk av driftsfond (Stokke U)
Mva-komp. fra året
Lånefinansiering
-6
-13
-6
-10
-8
-52
SUM FINANSIERING
836
614
748
600
397
059
-98 254
108
-86 510 -62 052 -24 960
Kommentarer til investeringer
Utskifting og oppgradering felles administrative IT-systemer
Fornyelser for å opprettholde en stabil IT-drift.
Utskifting og oppgradering av fagsystemer IT
Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon.
Emisjon Sandefjord lufthavn Torp AS
Kapitalinnskudd. Innskuddet kan ikke lånefinansieres og er derfor finansiert ved bruk av
fondsmidler
KLP egenkapitalinnskudd
Årlig innbetaling av innskudd. Innskuddet kan ikke lånefinansieres og er derfor finansiert ved
bruk av fondsmidler
Rehabilitering av Arnadal kirke
Kledning og vinduer.
Stokke ungdomsskole renovering/nybygg
Detaljprosjektering og anbud i 2016.
Ny skole Arnadal
Oppstart planlegging ny skole.
Anskaffe teknologiske hjelpemidler Pleie og omsorg
Velferdsteknologi og signalanlegg Soletunet.
Laholmåsen (fullfinansiering)
Første del ferdig i september 2016. Alt ferdig 01.01.17.
Utvidelse parkering og friområde Melsomvik
Fortsette prosjektet som er påbegynt. Grunnundersøkelser for utfylling i sjø ble gjort i 2015.
Innføre kildesortering i alle kommunale bygg
Gjelder alle kommunale formålsbygg.
Trafikksikring
Tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen. Søkt om midler til Grimestadveien (kryss og
fortau), belysning G/S-vei Vearåsen, «shared space» bankplassen og punktbelysning ved
Melsom skole.
109
Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt
Legge trekkerør ved andre graveprosjekt (vann, avløp etc).
Veifornyelse
Tiltak i henhold til hovedplan for vei.
Ny feiemaskin V/A og vei
Utskifting av gammel maskin. Fordeles på vei, vann og avløp.
Intern oppfølging av investeringsprosjekter
Lønn som gjelder prosjektoppfølging belastes investeringsprosjekt.
Renholdsutvikling
Sammenheng med effektivisering og omlegging renholdsplaner. Nødvendige anskaffelser for
å effektivisere renholdsarbeid og oppnå budsjettert besparelse.
Vedlikeholdspakke i statsbudsjettet (Stokke ungdomsskole og Soletunet)
Stokke ungdomsskole: Oppgradering av takbelegg på grunn av lekkasje.
Soletunet sykehjem, svømmehall: Oppgradering av yttertak og sikring av tilstrekkelig
utlufting på loft.
Boligkjøp (boligsosial handlingsplan)
Støtter seg på boligsosial handlingsplan. Kjøp når egnede boliger er tilgjengelig og primært til
flyktninger.
Brannvarslingsanlegg Vear skole
Spredning av bebyggelsen krever en kvalitetssikring av varsling.
Lukking avvik etter tilsyn Miljørettet helsevern/brann Vennerød skole og Frydenberg
barnehage
Det vil legges fram egen politisk sak om prosjektet samtidig som budsjettet behandles.
Vennerød skole: Hindre vanninntrenging og sikre inneklima.
Frydenberg barnehage, gammel del: Nytt gulv, gulvvarme, nytt kjøkken, belysning. Utført i
2015. En del av beløpet i dette prosjektet må gå til å finansiere investering utført i 2015.
Vestfold Vann omlegging hovedvannledning sentrum øst og ny pumpestasjon
Stokke kommune legger vannledning til Laholm høydebasseng sammen med Vestfold Vann
sin nye hovedvannledning.
Huslyveien vann og avløp
Byggestart våren 2016.
Øvre og nedre Fjellvang vann og avløp
Fortsettelse av prosjektet som startet i 2015.
110
Engveien vann og avløp
Oppstart 2016.
Holtebakken-Hareveien-Elgveien vann og avløp
Oppstart 2016.
Tiltak i hht lekkasjereduksjonsplan vann
Soneinndeling på grunn av trykk. Planlegges i 2016.
Sentrum nord vann og avløp
Ferdig 2017.
Fossnes senter/Pikås vann og avløp
Oppstart i 2015.
Nalbergodden hytteområde vann og avløp
Hytteeiere vil knyttes til kommunalt nett. Tilrettelegge for dette.
V/A-sanering Solnesveien (Melsomvik)
Avventer utbyggere i forhold til gjennomføring.
Investering for driftsovervåking vann
Endringer som følge av at Stokke kommune selv skal overta styringen av vann. Ble tidligere
utført av Vestfold Vann.
Utskifting eternitt vann
Raveien først, retning mot Sem.
Ny hovedvannledning Dalen-Gryte-Vennerød
Kommunestyresak i 2016. Prosjektering i 2017. Bygge i 2018 og 2019.
Biologisk rensing Vårnes
Planlegging.
Oppgradering Storevahr pumpestasjon
Oppgradering på grunn av kapasitetsøkning fra Bogen.
Oppgradering innløpsledning Vårnes
Ferdig prosjektert i 2015. Bygges ferdig i 2016.
Ny hovedledning avløp Fossnes – Vårnes
Kommunestyresak i 2016. Prosjektering i 2017. Bygge i 2018 og 2019.
111
8. Priser for kommunale tjenester 2016
I henhold til særsaker for vedtak i kommunestyret 14.12.2015 – Alle priser er inkl mva
Tjeneste
Beskrivelse
Pris i 2015
Pris i 2016
100 % plass, 5 dager per uke
2.580,-
2.655,-
80 % plass, 4 dager per uke
70 % plass, 4 dager og 3 dager
annenhver uke
2.450,-
2.522,-
2.193,-
2.257,-
60 % plass, 3 dager per uke
50 % plass, 3 dager/2 dager per
uke. Annenhver uke, 4 t/d
1.935,-
1.991,-
1.677,-
1.726,-
40 % plass, 2 dager per uke.
1.417,-
1.460,-
Barnehage
Dagplass
275,283,-*
Nye barnehagepriser trer i kraft f.o.m. 01.01.
Makspris; Foreldrebetalingen er begrenset av maksimalprisen, som med forbehold om vedtak i statsbudsjettet
vil være kr. 2655 per måned fra 1. januar 2016.
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen; Ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av
inntekten sin for en barnehageplass. Årlig inntektsgrense fastsettes av Stortinget.
Søskenmoderasjon 30 % for 1.søsken og 50 % for de neste. Dersom barna har ulik oppholdstid, betales det
fullt for den dyreste plassen.
Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer; Alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i
husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Årlig
inntektsgrense fastsettes av Stortinget.
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om barnet har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn
med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis
noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.
hvorav mat
SFO
hvorav mat
100 % plass, 5 dager per uke
2.769,-
269,-
2.844,-
275,-
60 % plass, 3 dager per uke
1.992,-
161,-
2.046,-
165,-
40 % plass, 2 dager per uke
1.438,-
107,-
1.477
110,-
Ekstra dag
216,222,Nye SFO priser trer i kraft først f.o.m. 01.02.
Søskenmoderasjon 20 % for eldre søsken. Gjelder betaling for opphold, ikke mat
Pris pr. skoleår
Pris pr. skoleår
gratis
gratis
gruppeundervisning
2.711,-
2.784,-
individuellundervisning
2.936,-
3.015,-
490,-
503,-
Kulturskole
Kulturell barnehagesekk
Elever over 6 år;
instrumentleie
enkeltprosjekter
1.518 – 2.709,Søskenmoderasjon 25 % fra elevplass nr.2
1.559 – 2.782,-
Halleie
Henvises til Stokke kommunens hjemmeside: http://www.stokke.kommune.no/haller
112
Tjeneste
Gebyr papirfaktura
Praktisk bistand
(hjemmehjelp)
Beskrivelse
Gjelder ikke barnehage eller
kommunaltekniske avgifter
Inntekt grunnbeløp (G)/kr.
88 370 pr. år pr. 01.05.14
Pris i 2015
Pris i 2016
50,-
50,-
Inntil 6t/m
Benytte gjeldende statlig
sats iht
skjermingsregelen
Inntil 6t/m
Benytte gjeldende
statlig sats iht
skjermingsregelen
2-3G/ 176 740 – 265 110
132,- pr. time
136,- pr. time
3-4G/ 265 110 – 353 480
178,- pr. time
183,- pr. time
4-5G/ 353 480 – 441 850
5G eller mer/ 441 850 eller
mer
231,- pr. time
237,- pr. time
270,- pr. time
277,- pr. time
Pris pr. måned*
Pris pr. måned
Under 2 G
101,-
103,-
2-3G
239,-
245,-
3-4G
359,-
369,-
4-5G
420,-
431,-
Over 5G
480,-
493,-
1-2G/ inntil 176 740
Trygghetsalarm
Inntekt grunnbeløp (G)
*Prisene er justert med 25 kr pr mnd iht arkivsak 10/1497 Vertskommunesamarbeid om trygghetsalarmer
Kommunaltekniske
avgifter for en normalbolig inkl.mva
Pris pr. år
Pris pr. år
Vann
2.102,-
2 598,-
Avløp
3.963,-
4 106,-
Renovasjon
2.590,-
2 222,-
Feiing tilsyn
Feiing
65,108,-
68,113,-
8.828,-
9 107,-
527,-
835,-
0 – 2000 m2
28.791,-
29 885,-
2
46.417,-
48 181,-
Sum
Tømming av septiktank
Oppmålingssaker
Oppretting av grunneiendom
og festegrunn/matrikulering av
eksisterende umatrikulert
grunn
Areal
Areal 2001 – 5000 m
2
Bygge- og plansaker
Areal 5001 – 20000 m
64.632,67 088,Areal 20001 – økning pr.
påbegynt da.
2.350,2 439,Se Stokke kommunes hjemmeside:
http://www.stokke.kommune.no/Priser/Bygge- og plansaker/
113
9. Økonomiske oversikter (§12)
Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) definerer hvilke obligatoriske
økonomiske oversikter som skal utarbeides. Alle tall er i hele 1000 kroner. Utgifter vises med
positive beløp og inntekter med negative beløp. Budsjett 2015 er opprinnelig budsjett.
Skjema 1A - Driftsbudsjett
Budsjett Budsjett Regnskap
2016 1)
2015 2)
2014
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte og indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Rente- og investeringskompensasjon
Tilskudd ressurskrevende tjenester
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Interne finanstransaksjoner
Overføring fra særbedrifter
Netto finansinntekter/ - utgifter
Til dekning av tidligere års
regnskapsmessig merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessig
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
korrigering mot 1 b
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift
Regnskapsmessig resultat
-264 897
-287 003
-247 800
-286 787
-240 754
-284 357
-7 380
-2 770
-16 168
-578 218
-8 510
-2 956
-14 167
-560 220
-32 720
-3 081
-14 597
-575 509
-1 500
-2 000
-6 258
-24 269
10 358
10 468
11 415
8 000
12 243
681
16 846
20 273
16 468
-757
15 199
5 936
0
-14 339
-8 665
-2 975
-4 844
-557 945
-543 752
5 027
17 113
-558 970
557 945
543 752
551 090
0
0
-7 880
0
1) Endringer i tall kan forekomme når budsjettet er detaljregistrert i økonomisystem
2) Opprinnelig budsjett 2015.
114
Skjema 1 B - Driftsbudsjett
Sektor
Rådmann og stab
Oppvekst, kunnskap og kultur
Helse, velferd og omsorg
Plan og miljø
Mva-kompensasjon
Premieavvik
Reserverte midler
Andre utg/innt finans
Sum
Netto
49 832
239 659
233 333
32 805
(9 200)
5 489
4 432
1 595
557 944
Skjema 2 a
Budsjett
Budsjett
1)
2015
2016
Regnskap
2014
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag
Avsetninger
92 006
0
6 248
0
0
112 356
0
200
0
11 400
98 571
6 187
418
201 775
40 577
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV
98 254
123 956
347 528
FINANSIERT SLIK:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån/refusjoner
Andre inntekter
-52 059
0
-6 836
-8 397
0
0
-88 224
-13 754
-18 047
-745
0
0
-86
-35
-4
-7
-2
SUM EKSTERN FINANSIERING
-67 292
-120 770
-136 401
Overført fra drift
Bruk av avsetninger
0
-30 962
0
-3 186
-5 027
-206 100
SUM FINANSIERING
-98 254
-123 956
-347 528
0
0
0
UDEKKET
1) Tall etter 1. tertial 2015
115
338
780
609
074
600
0
Skjema 2 b
Investeringsprosjekter 2016
Kostnad
Utskifting og oppgradering felles adm. IT-systemer
Utskifting og oppgradering fagsystemer IT
Emisjon Sandefjord lufthavn Torp AS
KLP egenkapitalinnskudd
Rehabilitering av Arnadal kirke
Stokke ungdomsskole renovering/nybygg
Anskaffe teknologiske hjelpemidler Pleie og omsorg
Laholmåsen (fullfinansiering)
Utvidelse parkering og friområde Melsomvik
Innføre kildesortering i alle kommunale bygg
Trafikksikring
Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt
Veifornyelse
Ny feiemaskin V/A og vei
Intern oppfølging av investeringsprosjekter
Renholdsutvikling
Vedlikeholdspakke i statsbudsjettet (Stokke
ungdomsskole og Soletunet)
Boligkjøp (boligsosial handlingsplan)
Brannvarslingsanlegg Vear skole
Lukking avvik etter tilsyn Miljørettet helsevern/brann
Vennerød skole og Frydenberg barnehage
Vestfold Vann omlegging hovedvannledning
sentrumm øst og ny pumpest.
Huslyveien
Øvre og nedre Fjellvang
Engveien
Holtebakken-Hareveien-Elgveien
Sentrum nord
Fossnes senter/Pikås
Nalbergodden hytteområde
Investering for driftsovervåking vann
Ny feiemaskin V/A og vei
Huslyveien
Øvre og nedre Fjellvang
Engveien
Holtebakken-Hareveien-Elgveien
Sentrum nord
Fossnes senter/Pikås
Nalbergodden hytteområde
Oppgradering Storevahr pumpestasjon
Oppgradering innløpsledning Vårnes
Ny feiemaskin V/A og vei
Sum investeringer
116
500
500
6 048
200
2 600
32 158
500
11 018
250
500
200
500
700
240
860
200
1 100
5 000
900
3 000
1 000
1 300
1 000
550
3 100
5 000
500
1 500
300
240
1 500
1 500
850
3 800
5 000
500
1 500
600
1 300
240
98 254