HB-Nytt 2015-Spesialnummer - Hallagerbakken borettslag

Comments

Transcription

HB-Nytt 2015-Spesialnummer - Hallagerbakken borettslag
Trygghet – Trivsel – Ansvar
l
Spesial 2015
Hallagerbakken Nytt
Nyhetsbrev fra styret i Hallagerbakken borettslag
Hallagerbakken
borettslag
Postadresse/styrerom
Hallagerbakken 54
1256 Oslo
Styretelefonen:
+47- 90 01 25 50
(tekst- og talemeldinger)
E-post adressen:
[email protected]
hallagerbakken.no
Nettstedet:
www.hallagerbakken.no
Utskifting av vinduer og balkongdører i blokkene
Generalforsamlingen har vedtatt at alle balkongdører og vinduer i
blokkleilighetene skal skiftes ut.
Arbeidene er beregnet påbegynt 17. august og skal etter planen være ferdig 23.
oktober. Normalt vil arbeidet ta 1-2 dager per leilighet. Dette forutsetter at
leiligheten er ryddet i henhold til instruksjonene (kommer senere).
Det er inngått en kontrakt med entreprenørfirmaet Palmgren AS som er
ansvarlig for jobben, og de vil fortløpende informere de berørte beboerne. I
tillegg til en generell fremdriftsplan vil en mer eksakt og detaljert informasjon
foreligge minst 2 uker før oppstart i hver enkelt adresse. Ytterligere varsel med
eksakt dato og ca. klokkeslett for arbeidet i hver enkelt leilighet vil bli lagt ut på
dørmatta minst 2 døgn i forkant.
Dessuten vil styret legge ut informasjon på nettet [www.hallagerbakken.no].
Styret i borettslaget
Leder
Bjørn Tommy Tollånes
Nestleder
Asgeir Enersen
Styremedlemmer
Geir Brunsvik
Ebba Irgens Hylland
Alexandr Mitsevitc
Varamedlemmer
Wenche Berger
Ine Berglund-Castro
Nikolai Hagen Huse
Cathrine Watz
Hovedprinsippet ved rehabiliteringer i borettslaget er «likt mot likt», eventuelt
en lik forbedring over alt. Beboer-monterte ting blir ikke demontert og/eller
remontert av entreprenøren.
Det er begrenset hvilke muligheter den enkelte har til å få til individuelle
tilpasninger. Blant annet kan man ikke få endret størrelsen på vinduene.
Rammen for rehabiliteringen er gitt og kan ikke endres.
Geriktene (listene rundt vinduene) vil bli tilpasset slik at de dekker overgangen
til malt veggflate, evt. tapet.
Standardiseringer
Av ting som blir standardisert, kan nevnes:
• Plassering av den delen av dobbeltvinduene som lar seg åpne:
For vinduer som henger sammen med balkongdør: Den åpningsbare delen
plasseres lengst bort fra balkongdør.
• Åpningsbare vindusfelt for øvrig:
Slagretningen er bestemt ut i fra antatte innvendig forhold, og er forsøkt
standardisert i forhold til den retningen som de fleste vinduene slår i dag.
Plasseringen av den åpningsbare delen av dobbelt- og trippelvindu blir
standardisert ut ifra flertallet i en rett vertikal linje på fasaden, med unntak av
der hvor det er hensiktsmessig med en annen løsning. Kort oppsummert:
noen vil bli endret, mens flertallet blir som før, for både slagretning og
plassering av åpningsbart felt.
• Hengsler på balkongdør plasseres nærmest rekkverk.
Dersom beboer ønsker andre lister eller løsninger innvendig enn det som blir
levert kontrakten med Palmgren AS må andelseieren selv ordne med dette i
etterkant av vindusprosjektet. I slike tilfeller må andelseieren selv betale alle
tilleggskostnader.
Stillaser?
Brann:
Politi:
Ambulanse:
110
112
113
Husbråk, "skumle
folk" og annet
Når du har behov for
assistanse fra vekteren
kan du ringe
Securitas vakttelefon:
916 60 516
Det er ikke planlagt bruk av stillaser. I noen tilfeller kan det bli aktuelt å benytte
lift. Arbeidet bør derfor i liten grad vil berøre hagepartier eller grøntanlegg.
Arbeidstid på dagen
Det legges opp til normal arbeidstid fra kl. 07.00 til 17.00 mens støyende
arbeider kun skjer etter kl. 08.00 (i henhold til Husordensreglene). Blir det
nødvendig med støyende arbeid utover dette, skal det avtales med styret, som
så vil informere videre.
Persienner, markiser, elektrisk opplegg etc.
Vaktmesteren
Kjell Øvergård
Tlf.: 906 03 007
[email protected]
multinett.no
Alt som henger på vinduskarmen, som persienner, markise-armer og evnt.
snorgjennomføringer, må demonteres! Det er ikke nødvendig å demontere
markiser som henger på fasaden over vindusåpningen (såfremt ikke noe er
festet i vindussmyget). Parabolanlegg nær vindu/ balkongdører må demonteres!
Rørlegger
VVS Gruppen AS
Tlf.: 948 80 836
Dersom det er montert elektriske ledninger, brytere og/eller stikkontakter på
eller inntil vinduer og/eller balkongdør med tilhørende listverk, må også dette
fjernes. (Listverk blir skiftet ut med listverk som er noe bredere enn de
eksisterende.)
Elektriker
Oppegård Elektriske
Tlf.: 66 99 28 77
Feil på fjernvarmeanlegget og strøm
Hafslund Fjernvarme
Tlf.: 815 20 040
Hafslund Strøm
Tlf.: 815 30 400
Feil på kabelTV
Get kundeservice
Tlf.: 02123
Hvis uhellet er ute
Listen ovenfor er en liste
over hvem som kan
kontaktes om uhell/
skader skulle inntreffe:
NB! Borettslaget tar ikke
uten videre på seg
ansvar for skader eller
uhell.
I de saker hvor det ikke
er nødvendig med
øyeblikkelig hjelp er det
viktig å gå via styret.
NB! Husk at alle elektriske arbeider skal utføres av godkjent elektriker!
Ansvar for rydding og klargjøring av leiligheten
Arbeidene vil normalt skje fra innsiden av leiligheten. I forkant av arbeidet i den
enkelte leilighet må derfor eieren/beboeren rydde minst 1 meter, helst noe mer,
fra vinduer og balkongdør. Det må også gjøres klar en «gangvei» fra
inngangsdøra til vinduene og balkongdøra. Arbeiderne må kunne jobbe uhindret
av møbler, hyller, lamper, gardiner, planter etc.
Beboeren har også ansvar for tildekking av leiligheten. Gulv bør tildekkes med
papp som festes til gulvet med f.eks. limbånd. Møbler og annen innredning
tildekkes med dekkeplast. Tildekkingsmateriell vil bli satt utenfor døra samtidig
med «2-dagers-varselet». Palmgren AS vil rulle ut medbrakt gummimatte på
gulvet foran vindu/balkongdør.
Det vil bli gitt mer detaljert informasjon om dette i forkant av oppstart i den
enkelte leilighet.
På sin side plikter arbeiderne å gå varsomt fram. Etter endt arbeid skal
arbeiderne rydde opp. Likevel er det ikke forventet at de foretar gulvvask før
møbler m.m. kan settes tilbake på plass. Det må eier/beboer selv gjøre.
Dersom klargjøringsarbeidet kan synes vanskelig å få gjort av beboer alene,
kan det være lurt å inngå avtale om hjelp. Borettslaget tar sikte på å inngå
avtale med et firma som kan hjelpe til (på beboers regning, dersom man velger
å bruke dem). Beboerne står ellers fritt til å avtale med andre personer eller
firmaer. Betaling vil i alle tilfeller gå direkte fra beboer til den som utfører jobben.
Borettslaget skal ikke belastes med fakturaer.
Ikke klargjort?
Dersom leiligheten ikke er klargjort av andelseier når arbeidet starter, så må
Palmgren AS gjøre dette, og tidsbruken med omkostninger vil bli fult ut fakturert
ansvarlig andelseier.
Tilgang til leiligheten
Palmgrens fremdriftsplan skal følges så langt det er mulig. Hvis man ikke selv
kan være tilstede for å slippe inn håndverkerne når arbeidene skal utføres, må
man levere nøkkel til prosjektleder
Benjamin Effersø (mobil: 95 96 66 42 eller e-post: [email protected]).
Ved levering av nøkler må disse merkes med det navnet som står på døren,
adresse, etasje (høyre eller venstre) og mobilnummer.
Kvalitetskontroll
Vår rådgiver, OBOS Prosjekt, vil kontrollere arbeidet ved å foreta stikkprøver.
Palmgren AS leverer ut evalueringsskjemaer til beboerne og informerer om
reklamasjonsprosedyrer. Eventuelle reklamasjoner blir befart og håndtert
fortløpende av OBOS Prosjekt.
Henvendelser/forespørsler/evt. klager
Alle henvendelser må være skriftlige - aller helst på epost - og sendes til styret,
[[email protected]] som så håndterer dette videre.
Ingen henvendelser må gå direkte til entreprenøren.
Det vil imidlertid gis anledning til å kontakte den aktuelle håndverkeren direkte i
forbindelse med selve arbeidet. Opplysning om dette vil bli gitt sammen med
«2-dagers-varselet».
Styrets kontaktperson i denne saken er Geir Brunsvik, HB 68B
[915 45 590, [email protected]].
Fremdriftsplan
Fremdriftsplanen er kun veiledende og vil bli oppdatert dersom den avviker mer
enn 1 uke. Ca. 14 dager før oppstart av arbeidet vil vi legge ut oppdatert
fremdriftsplan o.l. på www.hallagerbakken.no
***
Vi håper på en smidig gjennomføring og avvikling, at vi alle bidrar til dette og ikke minst - at vi etterpå kan si oss fornøyd med forbedringen.
Det tas forbehold om endringer.
Styret
Hallagerbakken borettslag