HARSTAD KOMMUNE Møtebok

Comments

Transcription

HARSTAD KOMMUNE Møtebok
HARSTAD KOMMUNE
Møtebok
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Fra saksnr:
Formannskapet
22.01.2015
Rådhus 1A Formannskapssalen
1
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 7 av
Tidspunkt:
13:00 – 14:20
Til saksnr.
13
7
Følgende medlemmer møtte:
Navn
Marianne K. Bremnes
Jan Fjellstad
Halvar Hansen
Rune Stenstrøm
Johnny Kristiansen
Hanne C Simonsen Iversen
Rolf Bendiksen
Forfall:
Hege S. Fredheim-Kildal
Astrid Nygård
Funksjon
Leder
Nestleder
Gruppeleder
Varamedl.
Varamedl.
Gruppeleder
Medlem
Repr
AP
V
AP
H
SV
FRP
FRP
Gruppeleder H
Gruppeleder SP
Til stede fra administrasjonen:
Hugo Thode Hansen
Rådmann
Henry Andersen
Ass. rådmann
Ingvild Rogstad (sak 1)
Saksbeh.
Diverse merknader:
Ordfører ønsket velkommen til første møte i 2015.
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste:
Det var ingen merknader
Deretter ble møteinnkalling og saksliste godkjent.
Protokollunderskrift:
Johnny Kristiansen, SV, og Rune Stenstrøm, H, ble enstemmig vedtatt å
underskrive protokollen.
Orientering:
- Repr. Halvar Hansen, AP, stilte spørsmål vedr. reguleringsplan Røkenes.
Rådmannen besvarte med følgende:
«Reguleringsplansaka på Røkenes har versert helt tilbake til 2005.
Siste politiske vedtak i saka er i planutvalget 7.12.2011:
Protokollen lyder slik:
1
Saka sendes tilbake til administrasjonen med følgende føringer:
A. Busser skal kunne kjøre opp til Røkenes Gård og Gjestehus for å hente/
avlevere passasjerer uten å måtte rygge eller snu.
B. Det vurderes etablert egne parkeringsplasser for buss(er).
C. Antallet bilparkeringsplasser skal opprettholdes.
D. Reguleringsbestemmelsene i pkt 3 (spesialområde) siste avsnitt endres for å
imøtekomme forslagsstillers ønsker slik de fremkommer i brev av 11.juli 2011.
Hålogaland plankontor AS ble engasjert for å beregne/planlegge snuplass for
buss. Etter mange runder falt denne på plass. Den nye busstraséen kom inn i
den automatisk fredete gårdshaugen. Dette har vært dialog om dette med Troms
fylkeskommune, Kulturetaten.
Reguleringsplanen som var framlagt til politisk behandling i 2011 er utarbeidet
etter plan- og bygningsloven fra 1985. Planutvalgets vedtak av 7.12.2011
medfører at det må lages en helt ny plan etter plan- og bygningsloven av
2008. En reguleringsplan består av plankart, planbestemmelser og
planbeskrivelse.
Harstad kommune har nå inngått rammeavtale om planoppdrag til planforetaket
tegn_3 i Trondheim. Tegn_3 er nå engasjert for å lage ny reguleringsplan for
Røkenes.
Det er nå avtalt første møte den 28.01 med Tegn_3. Tegn_3 har fått tilsendt
materiale i forkant av dette møtet. Framdrift vil bli drøftet med tegn_3 i møtet
den 28.01.15. Areal- og byggesakstjenesten har som mål at plansak om offentlig
ettersyn framlegges for planutvalget 8.april 2015. Merknadsbehandling bør være
mulig å fremme for planutvalget 1.7.2015 og sluttbehandling i kommunestyret
27.08.2015.»
Marianne K. Bremnes
ordfører
Aud Jorun Pedersen
sekretær
Johnny Kristiansen
Rune Stenstrøm
PS 15/1 kommunal familiebarnehage
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Repr. Jan Fjellstad, Venstre,foreslo at saken behandles i utvalg oppvekst og
kultur.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
2
Saken sendes til Utvalg for oppvekst og kultur til behandling.
PS 15/2 Navnesak - Navn på bruer og tunell på
Bjarkøyforbindelsen
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
1. Følgende navneforslag på tunell og bruer på Bjarkøyforbindelsen
oversendes Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge fra Harstad
kommune;
Tunell fra Grytøy til Bjarkøy – Bjarkøytunellen
Bruer fra Grytøy til Sandsøy – Sandsøybruene.
PS 15/3 Oppføring bolighus - Venusveien 8
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Rune Stenstrøm, Høyre, fratrådte pga inhabilitet.
Til stede: 6 repr.
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
Formannskapet godkjenner inngått rettsforlik av 28.11.2014 hvor Harstad
kommune betaler kr 232.000 til May Kristin Vespestad og William Salminen.
PS 15/4 Klage på byggesaksgebyr - gnr 125, bnr
230
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
1. Det vises til klage mottatt 24.09.14 over byggesaksgebyr for endring av
tillatelse på kr 4538,2. Klage på byggesaksgebyr avslås. Gebyret opprettholdes.
3. Fastsetting av gebyrets størrelse er ikke et enkeltvedtak. Dette vedtaket
er endelig og kan ikke påklages ytterligere.
PS 15/5 Klage på byggesaksgebyr - Gnr: 50, bnr: 2
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
3
1. Det vises til klage mottatt 27.05.13 over byggesaksgebyr tillatelse til tiltak
på 6879,2. Klage på byggesaksgebyr avslås. Gebyret opprettholdes.
3. Fastsetting av gebyret størrelse er ikke et enkeltvedtak. Dette vedtaket er
endelig og kan ikke påklages ytterligere.
PS 15/6 Klage på byggesaksgebyr - Reparasjon av
skorstein - Gnr. 98, bnr. 14, Alvestad
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Frp. v/Bendiksen, fremmet følgende forslag:
«Gebyret reduseres til kr 1500,-«
Rådmannens tilråding ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer som ble avgitt for Frp.s
forslag.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
1. Det vises til klage mottatt 27.11.14 på byggesaksgebyr for rehabilitering
av skorstein, gebyret er på 4537,2. Klage på byggesaksgebyr avslås. Gebyret opprettholdes.
3. Fastsetting av gebyrets størrelse er ikke et enkeltvedtak. Dette vedtaket
er endelig og kan ikke påklages ytterligere.
PS 15/7 Behandling av søknad om tilskudd til
nærings- og miljøtiltak i skogbruket - krattrydding
på gnr. 75 bnr. 4, Storvassbotn
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
1.
I henhold til Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av
4.2.2004 og kommunestyrets vedtak i sak 09/55, tildeles Geir Gabrielsen
eier av Gnr 75 Bnr 4 et tilskudd på kr 4 200,- for
lauvrydding/avstandsregulering for 14 dekar gran-bestand hogstklasse 2.
2.
Det settes følgende vilkår for vedtakets punkt 1:
a. Tilskuddet skal maksimalt utgjøre 70 % av totalkostnaden.
Kommune forbeholder seg selv, Fylkesmannen og Riksrevisjonen retten til å
kunne kreve nødvendige opplysninger og retten til å kontrollere at bruken av
tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene.
Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og
miljørettslige prinsipper – er lagt til grunn ved innvilgelse av dispensasjon,
jf. naturmang-foldsloven § 7.
Vedtaket kan påklages innen tre uker i h.h.t forskrift om nærings- og
miljøtiltak i skogbruket § 11 og forvaltningsloven.
4
PS 15/8 Høringsuttalelse - Regional
forvaltningsplan 2016-2021 Vannregion Troms
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Innstilling Formannskapet - 22.01.2015:
1. Harstad kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles,
bærekraftig bruk av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og
ønsker å være en aktiv bidragsyter til at målene i vannforskriften nås.
2. Harstad kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske
ressurser fra statlig hold for å sikre gjennomføringen av
problemkartlegging i vannområdet og aktuelle tiltak innenfor ulike
sektorområder.
3. Vi mener at planen for Troms mangler tydelige føringer, nye regionale
retningslinjer og bidrar lite til samordning, det er mest generell info i
planen. Det generelle innhold i planen gjør det vanskelig å ta beslutninger
på.
4. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med
egenvurderingen i saken, som beskrevet under «vurderinger»
5. Harstad kommune mener tiltak rundt Kasfjordvatnet bør ha høyest
prioritet. Problemkartlegging og vurdering av kostnadseffektive tiltak er av
interesse også for andre områder fordi det er betydelige endringer i
landbruket.
6. Harstad Havn er merket som i risiko for ikke å nå miljømål i 2021. Etter
den store miljømudring som ble utført i 2012-2014 er det planlagt en
begrenset overvåking av utviklingen. Det trenges ekstra ressurser for
vurdering i forhold til miljømål i forvaltningsplanen, tiltaksorientert
overvåking.
PS 15/9 Søknad om dispensasjon /tillatelse til bruk
av motorkjøretøy i utmark og vassdrag - 07.01. 30.03.2015 - Transport turister
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Frp. v/Rolf Bendiksen fremmet følgende forslag:
(……)
3.
Røkenes Gård og Gjestehus innvilges tillatelse til å transportere
personer/turister i forbindelse med Nordlysturisme.
Rådmannens tilråding pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens tilråding pkt. 3 ble forkastet.
Frp.s forslag pkt. 3 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
1. Ihht forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
av 15.05.1988, § 6 innvilges Røkenes Gård & Gjestehus v/Kristian Fredrik
5
Kulseng dispensasjon for bruk av snøscooter på snødekt mark for
transport av ved, mat, nødvendig utstyr og for transport av deltakere på
Nordlyssafari til fastsatt sted på Gnr 81 Bnr 1 på Røkenes i Harstad.
Dispensasjonen gjelder for kjøring på snødekt mark frem til 30.4.2016.
2. Ihht Forskriftens § 7 settes følgende vilkår:
a. All kjøring skal foregå langs eksisterende skogsvei fram til fastlagt
sted ihht dispensasjonsdokument og kartvedlegg, datert
14.01.2015
b. Dispensasjonsdokument og kartvedlegg datert 14.01.2015, skal medbringes ved
all kjøring
c. Kjøretøyene skal ha tilkoblet henger/slede ved alle kjøring
d. Det skal tas hensyn til annen friluftsaktivitet og til dyrelivet i
området.
Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og
miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av dispensasjon,
jfr. Naturmangfoldlovens § 7.
Vedtaket kan påklages innen tre (3) uker ihht til bestemmelsene i
Forvaltningslovens (Lov-1967-02-10) Kap. VI.
PS 15/10 Saksframlegg - Dispensasjon /tillatelse til
bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag Skiløype med snøscooter området Kasfjorden,
Grunnvassbotn, Høgda, Skjerstad, Aunfjellet Januar - April 2015
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
1. I ihht Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag
av 15.05.1988, § 6 innvilges Kasfjord og Omegn grunneierlag v/Britt
Bergersen dispensasjon for oppkjøring av skiløyper for allmenheten, med
snøscooter på snødekt mark i perioden januar til og med april 2015.
2. I ihht forskriftens § 7 settes følgende vilkår:
a. Det tillates ikke kjøring på søn- og helligdager mellom kl. 10.00 og
kl. 17.00.
b. Det tillates ikke kjøring på påskeaften mellom kl. 10.00 og kl.
17.00.
c. Det tillates ikke kjøring mellom kl. 22.00 og kl. 06.00.
d. All kjøring skal foregå i henhold til løyper markert på vedlagte kart,
datert 25.11.2014.
e. Dispensasjonsdokument, kartvedlegg og kopi av grunneiers
tillatelse til kjøring med snøscooter over private eiendommer skal
medbringes ved all kjøring og forevises ved kontroll.
f. Det skal tas hensyn til friluftslivsaktiviteter som utøves i området.
g. Det forutsettes at kjøring skjer skånsomt slik at det ikke oppstår
kjøreskader i terrenget eller at kjøringen er til skade eller ulempe
for fauna og flora i området.
6
h. Generelle vilkår i ihht dispensasjonsdokument datert 25.11.2014
gjelder.
Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige
prinsipper – er lagt til grunn ved innvilgelse av dispensasjon, jf.
naturmangfoldsloven § 7.
Vedtaket kan påklages innen tre uker i ihht forvaltningsloven.
PS 15/11 Søknad om Dispensasjon /tillatelse til
bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag 24.12.2014 - 24.11.2017 - Transport utstyr og
turkjøring i Gausvikmarka
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
3. Ihht Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
av 15.05.1988, § 6, innvilges Jan Halstein Lian, 9440 Evenskjer
dispensasjon for kjøring med ATV m/belter fra Gausvik kapell til egen
fritidsbolig beliggende ved Øverforsdammen i Gausvik. Dispensasjonen
gjelder også frakt av utstyr til/fra rasteplasser og besøk hos hyttenaboer i
området på traseer som fremkommer av vedlagte kart, i perioden
01.02.2015 – 30.04.2015.
4. Ihht forskriftens § 7 settes følgende vilkår:
a. Det er ingen generell tidsbegrensning for kjøring for varig
bevegelseshemmet, men generelle vilkår ihht
dispensasjonsdokument datert 07.01.2015 gjelder.
b. All kjøring skal foregå etter traseer avmerket på vedlagte kart,
datert 07.01.2015.
c. Kjøringen skal i størst mulig grad følge eksisterende
veier/løyper/stier.
d. Det forutsettes at kjøring ikke skjer i perioder hvor
veier/løyper/stier/øvrige traséer er i en slik beskaffenhet at de blir
påført kjøreskader.
e. Det skal tas tilstrekkelige hensyn til andre friluftslivsaktiviteter som
utøves i områdene.
f. Det skal tas spesielt hensyn dersom det er rein som beiter i, eller
er under flytting i området.
g. Dispensasjonsdokument, kopi av legeattest og kartvedlegg skal
medbringes ved all kjøring og forevises ved kontroll.
h. Grunneiers/grunneieres skriftlige tillatelse skal medbringes og
forevises ved kontroll.
Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige
prinsipper – er vektlagt ved innvilgelse av dispensasjon, jf. naturmangfoldsloven
§ 7.
Vedtaket kan påklages innen tre (3) uker ihht Forvaltningslovens bestemmelser.
7
PS 15/12 Søknad om dispensasjon /tillatelse til
bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag Transport til værstasjon på Sollifjellet og Sjurfjellet
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
1.
2.
I ihht Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
av 15.05.1988, § 6 og kommunale retningslinjer innvilges Fonn Bygg AS v/
Egil Fonn dispensasjon for kjøring av inntil 10 turer med snøscooter på
snødekt mark i perioden 22.01.2015 – 30.04.2015. Dispensasjonen gjelder
for nødvendig transport av personell og utstyr i forbindelse med drift av
værstasjoner på Sollifjellet og Sjurfjellet.
I ihht forskriftens § 7 settes følgende vilkår:
i. Det tillates ikke kjøring på søn.- og helligdager mellom kl.
08.00 og
kl. 17.00.
j. Kjøring mellom kl. 22.00 og kl. 06.00 er ikke tillatt.
k. Kjøring på påskeaften mellom kl. 08.00 og 17.00 er ikke
tillatt.
l. Kjøretøyet skal ha tilkoblet henger/slede ved all kjøring.
m. All kjøring skal foregå etter trase avmerket på vedlagte kart,
datert 13.01.2015.
n. Det skal føres kjørelogg utarbeidet av Harstad kommune.
Kjøreloggen skal følge som vedlegg ved ny søknad om
tillatelse til samme formål.
o. Det skal tas hensyn til friluftslivsaktiviteter som utøves i
området.
p. Dispensasjonsdokument, kartvedlegg og kjørelogg skal
medbringes ved all kjøring og forevises ved kontroll.
q. Grunneiers/grunneieres skriftlige tillatelse til kjøring skal
medbringes ved all kjøring og forevises ved kontroll.
r. Generelle vilkår i ihht dispensasjonsdokumentet datert
13.01.2015 gjelder.
Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper – kunnskapsgrunnlaget og
miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av dispensasjon, jfr.
naturmangfoldsloven § 7.
Vedtaket kan påklages innen tre uker i ihht forvaltningsloven.
PS 15/13 Justering i administrativ organisering
Behandling Formannskapet - 22.01.2015:
Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
Vedtak Formannskapet - 22.01.2015:
1. Redegjørelsen i notat/saksframlegget tas til etterretning.
2. Det forutsettes at rådmannen løpende gjør tilpasninger av kommunens
administrasjon i tråd utviklingen, og de utfordringer kommunesektoren
8
generelt og Harstad kommune spesielt til en hver står overfor. Endringer
av prinsipiell karakter skal forelegges for politisk behandling.
9