Protokoll - Lillesand kommune

Comments

Transcription

Protokoll - Lillesand kommune
MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE
25.11.2015
Møtested:
Møtetid:
Bystyresalen
15:30 - 18:40
Møteinnkalling var sendt ut den 5.11.2015.
Til stede:
Hanssen, Abel Cecilie Knibe
Lossius, Ingelinn Gleditsch
Gauslaa, Birger
Holmer-Hoven, Einar
Sollie, Æsæl M
Thomassen, Arne
Lossius, Jorunn Elisabet Gleditsch
Tønnessen, Tor Olav
Kylland, Oddbjørn
Jørgensen, Signe Ann
Toldnæs, Petter Natanael (fra sak 078)
Parti
AP
FRP
H
H
H
H
KRF
PP
SP
SV
V
Varamedlemmer som møtte
Røsnes, Eddie (i sak 077)
Parti
AP
Fra administrasjonen
Arnt Jørgen Eidsaa
Aud Sunniva Fuhr
Britt Hellem
Espen Grimsland
Geir Jenssen
Jan Henning Windegaard
Jorunn T. Lukashaugen
Roger Edvardsen
Tittel
Kommunalsjef skole
og barnehage
Kommunalsjef teknisk
sektor
Stabssjef
Økonomisjef
Kommunalsjef helse
og kultur - ass.
rådmann
rådmann
formannskapssekretær
enhetsleder
Orienteringer i møtet:
- Ordfører orienterte om at han, sammen med rådmann og kommunalsjef for helse og kultur,
arbeider med mulig etablering av kommunalt mottak for asylsøkere. Det kan være aktuelt
med 100-120 plasser. Det vil eventuelt komme en sak til politisk behandling om dette.
- Ordfører orienterte om at Outleet saken i Sørlandsparken nå er sendt fylkesutvalget til
behandling.
- Ordfører orienterte om at fire nye etableringer er på gang på Kjerlingland, men han kan
foreløpig ikke gå ut med navn.
Behandlingsrekkefølge: 076, 079, 077, 078/15
Sak nr.
076/15
077/15
078/15
079/15
081/15
Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll fra møte 18.11.2015
Hovedplan for vann og avløp 2016-2027 - Forslag til vedtak
Budsjett og økonomiplan 2016-2019
Fast forhandlingsutvalg 2015-2019 Opprettelse
Ankenemnd for eiendomsskatt - nytt valg av medlem
Lillesand, 26.11.2015
Jorunn T. Lukashaugen
møtesekretær
076/15 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 18.11.2015
25.11.2015 Behandling i Formannskapet
FS- 076/15
Møteprotokoll fra formannskapets møte 18.11.2015 godkjennes.
077/15 Hovedplan for vann og avløp 2016-2027 - Forslag til vedtak
Administrasjonens forslag:
Forslag til hovedplan for vann og avløp 2016 – 2027 vedtas
24.11.2015 Behandling i Helse-, kultur- og velferdsutvalget
HKV- 010/15
Innstilling fra Helse-, kultur- og velferdsutvalget:
HKV tar administrasjonens forslag til orientering.
25.11.2015 Behandling i Formannskapet
Oddbjørn Kylland Sp tok opp spørsmål om egen habilitet (fremføring av VA-anlegg passerer
hans eiendom) og fratrådte. Eddie Røsnes A møtte som vara.
Etter forslag fra Arne Thomassen H, ble Kylland enstemmig (10 stemmer) kjent habil. Han
tiltrådte igjen.
Petter Toldnæs V var forsinket til møtet, og Eddie Røsnes A møtte som vara i hans sted. Det
var da 11 til stede.
Rådmann og enhetsleder VA besvarte spørsmål.
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H pva H, KrF, Frp og Pp.
Hovedplan for vann og avløp 2016-2019 vedtas med de endringer som følger av vedtak om
økonomiplan 2016-2019.
Vedtak med 7 mot 4 stemmer: Forslag fra Holmer-Hoven vedtas.
Flertallet var: Arne Thomassen H, Æsæl Sollie H, Einar Holmer-Hoven H, Birger Gauslaa H,
Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp, Jorunn Lossius Krf.
Mindretallet som stemte for administrasjonens forslag var: Abel Cecilie Knibe Hanssen A,
Eddie Røsnes A, Signe Ann Jørgensen SV, Oddbjørn Kylland Sp.
FS- 077/15
Innstilling fra formannskapet er dermed:
Hovedplan for vann og avløp 2016-2019 vedtas med de endringer som følger av vedtak om
økonomiplan 2016-2019.
078/15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019
Administrasjonens forslag:
1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2017-2019 for drift og
investering vedtas.
2. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2016 vedtas.
3. Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med
følgende satser:
· Næring, verker og bruk: 3 ‰
· Helårs- og fritidsboliger: 2 ‰
· Det beregnes ikke bunnfradrag
Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
·
·
Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne
kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap.
Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av
riksantikvaren.
4. Det tas i 2016 opp kr 15 000 000 i startlån (etableringslån) fra Husbanken.
5. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr 6 742 000 fra rammeområde 03
(fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2016.
6. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp
likviditetslån.
23.11.2015 Behandling i Arbeidsmiljøutvalget
AMU uttrykker bekymring for ansattes arbeidshelse dersom det vedtas ytterligere
innstramninger i budsjettet.
AMU mener at rådmannens forslag til budsjett er på grensen til det forsvarlige.
AM- 035/15
AMU innstiller på Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019.
1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2017-2019 for drift og
investering vedtas.
2. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2016 vedtas.
3. Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med
følgende satser:
· Næring, verker og bruk: 3 ‰
· Helårs- og fritidsboliger: 2 ‰
· Det beregnes ikke bunnfradrag
Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
·
·
Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne
kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap.
Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av
riksantikvaren.
4. Det tas i 2016 opp kr 15 000 000 i startlån (etableringslån) fra Husbanken.
5. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr 6 742 000 fra rammeområde 03
(fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2016.
6. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp
likviditetslån.
24.11.2015 Behandling i Administrasjonsutvalget
Rådmann og økonomisjef orienterte om saken og besvarte spørsmål.
AU- 016/15
Innstilling fra administrasjonsutvalget: Administrasjonens forslag tas til orientering.
1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2017-2019 for drift og
investering vedtas.
2. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2016 vedtas.
3. Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med
følgende satser:
· Næring, verker og bruk: 3 ‰
· Helårs- og fritidsboliger: 2 ‰
· Det beregnes ikke bunnfradrag
Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
·
·
Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne
kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap.
Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av
riksantikvaren.
4. Det tas i 2016 opp kr 15 000 000 i startlån (etableringslån) fra Husbanken.
5. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr 6 742 000 fra rammeområde 03
(fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2016.
6. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp
likviditetslån.
24.11.2015 Behandling i Helse-, kultur- og velferdsutvalget
Forslag fra Arnt Helleren (PP):
Administrasjonens forslag tas til orientering.
Oversendelsesforslag fra Arnt Helleren (PP):
Antall sykehjemsplasser er i løpet av den siste tiden redusert slik at vi i dag har et antall på
60. I tillegg er det 14 aldershjemsplasser på Sjømannshjemmet. Dette gir en dekningsgrad
på 15,2 % for personer i alderen 80 år og eldre. (For få år siden skulle kommunen planlegge
for en dekningsgrad på 25 %).
Med en økende levealder vil vi også få en betydelig økning av skrøpelige eldre, hvor
omsorgs-/pleiebehovet ikke kan løses ved hjemmebaserte tjenester, selv om disse i økende
grad vil gjøre bruk av nyere tekniske løsninger. Etter prognosene vil 40 % av personer 90 år
og eldre, ha en demenslidelse.
Norske Helsehus planlegger nye sykehjemsplasser først i fase 3.
Det må bli en prioritert oppgave å øke antall sykehjemsplasser vesentlig ved utbygging av
Dovreområdet. Tilstrekkelig antall nye sykehjemsplasser må innarbeides i budsjettet mot
slutten av planperioden.
Oversendelsesforslag fra Gro Nordbø (Ap):
Rådmannens forslag vedtas med følgende endring i rådmannens innstilling på pkt 3:
Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med følgende
satser:
- Næring, verker og bruk: 3 ‰
- Helårs- og fritidsboliger: 3,2 ‰ (Tilsvarende 7,7 mill.)
- Bunnfradraget beholdes uendret
Oversendelsesforslag fra Gro Nordbø (Ap) for endring i gebyrregulativene:
"Døgnpris - bobiloppstilling; Døgnpris kr. 300 (inkluderer strøm, vann og internett så langt
kapasiteten rekker)".
Tilleggsforslag fra Arnt Helleren (PP) vedrørende gebyrer og satser:
For å lette oversikt over utvikling, skal det også presenteres tabell for de 2 foregående år.
Votering:
Forslag fra Arnt Helleren (PP): - Vedtas.
Tilleggsforslag fra Arnt Helleren (PP): - Vedtas.
HKV- 009/15
Innstilling fra helse-, kultur og velferdsutvalget:
HKV tar administrasjonens forslag til orientering.
Vedrørende gebyrer og satser:
For å lette oversikt over utvikling, skal det også presenteres tabell for de 2 foregående år.
24.11.2015 Behandling i Oppvekstutvalget
Orientering v/økonomisjef. Spørsmål ble besvart av administrasjonen.
Tilleggsforslag fra oppvekstutvalget fremmet av Tor Olav Tønnessen Pp:
Oppvekstutvalget viser til at elevtallet på barnetrinnet i sentrum har økt med 52 elever eller
7,2 % på ett år.
Prognoser viser at med så sterk vekst sprenges kapasiteten både på barne- og
ungdomstrinn i kommende økonomiplanperiode.
Oppvekstutvalget anbefaler at formannskapet snarest oppnevner et nytt skolestrukturutvalg,
som innen sommeren 2016, leverer forslag til en oppdatert skolestrukturplan, som viser
hvordan nødvendig kapasitet kan fremskaffes. I dette arbeidet må også nye tomter
(lokalisering) for skoler også vurderes. Planen vil da kunne behandles av bystyret før
behandling av økonomiplan 2017-2020.
Oppvekstutvalget ønsker å spille en aktiv rolle i dette arbeidet.
Tilleggsforslag fra Cecilie Knibe Hansen Ap:
Sak om organisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og unge,
fremmes for bystyret innen sommer 2016.
Forslag fra Cecilie Knibe Hansen Ap:
Rådmannens forslag tas til orientering
Votering:
Felles tilleggsforslag fremmet av Tor Olav Tønnessen vedtas.
Tilleggsforslag fra Cecilie Knibe Hansen vedtas med 9 mot 2 stemmer.
Flertallet var:
Cecilie Knibe Hanssen Ap, Leif Kristian Drangsholt Ap, Agnethe Rislå V, Jan Helge Kjøstvedt
V, Kari Lise Svaleng H, Fredrik Lossius H, Agnete F. Knudsen Pp, Tor Olav Tønnessen Pp
og Peter Busch Frp.
Mindretallet var:
Helga Skomedal Krf og Else Jorunn Malmgård Krf.
Forslag fra Cecilie Knibe Hansen vedtas.
OU- 006/15
Innstilling fra oppvekstutvalget ble dermed: Forslag med tilleggsforslag fra Cecilie Knibe
Hansen og Tor Olav Tønnessen vedtas.
Rådmannens forslag tas til orientering.
Sak om organisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og unge,
fremmes for bystyret innen sommer 2016.
Oppvekstutvalget viser til at elevtallet på barnetrinnet i sentrum har økt med 52 elever eller
7,2 % på ett år.
Prognoser viser at med så sterk vekst sprenges kapasiteten både på barne- og
ungdomstrinn i kommende økonomiplanperiode.
Oppvekstutvalget anbefaler at formannskapet snarest oppnevner et nytt skolestrukturutvalg,
som innen sommeren 2016, leverer forslag til en oppdatert skolestrukturplan, som viser
hvordan nødvendig kapasitet kan fremskaffes. I dette arbeidet må også nye tomter
(lokalisering) for skoler også vurderes. Planen vil da kunne behandles av bystyret før
behandling av økonomiplan 2017-2020.
Oppvekstutvalget ønsker å spille en aktiv rolle i dette arbeidet.
25.11.2015 Behandling i Formannskapet
Rådmann og kommunalsjefer besvarte spørsmål.
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Endring i pkt 3:
Det skrives i 2016 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med følgende
satser:
- Næring, verker og bruk 3 ‰ .
- Helårs- og fritidsboliger: 3,2 ‰ (tilsvarende 7,7 mill.)
- Bunnfradraget beholdes uendret.
Endring på gebyrregulativ:
"Døgnpris - bobiloppstilling.
Døgnpris kr 300 (inkludert strøm, vann og internett så langt kapasiteten rekker)".
Tilleggsforslag 1. fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Lillesand kommune gjeninnfører målsetningen om 50/50 fordeling mellom private og
kommunale barnehager.
Tilleggsforslag 2. fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A:
Sak om omorganisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og
unge fremmes for bystyret innen sommeren 2016.
Forslag fra Signe Ann Jørgensen SV:
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:
Pkt. 3.
- Helårs- og fritidsboliger: 3,5 ‰
- Bunnfradraget på kr. 600 000 opprettholdes.
- Det gjøres en gjennomgang av de boligene som har dobbelt bunnfradrag for å sikre at alle
enhetene er reelle boenheter og at de da også er skattebelagt som selvstendig boenhet.
- Økt inntekt avsettes til fond.
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:
1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 vedtas med
følgende endringer:
2. Investeringsmidler omdisponeres, fortrinnsvis ubrukte midler fra 2015, for å kunne bygge
gang og sykkelvei fra Heldalslia til Verktøymakeren. Kostnadsramme 0,8 mill.
3. Driftsmidler omdisponeres for å kunne leie parkeringsplass i Brekkestø. Kommunen
monterer automat og leier ut plasser.
4. Innenfor enhetenes ramme ansettes det aktivitør på Dovre i minimum 50 % stilling.
5. VA investeringene reduseres med 15% hvert år i perioden. Reduserte finansutgifter skal
disponeres til reduksjon av VA-gebyrene.
6. Nybygg Habilitering flyttes fra 2018 til 2019.
7. Utvidelse Tingsaker tas ut og sees i sammenheng med Skole, struktur og vekst.
8. Nye sykehjemsplasser (nettoutgift) legges inn med 16 millioner kr i 2019.
9. Økonomiplanen endres ved at bunnfradrag gjeninnføres fra 2017 for perioden 2017 –
2019 og med et beløp på kroner 800 000 pr boenhet.
10. Stillingshjemler kan bare opprettes eller fjernes etter eget vedtak i formannskapet.
11. Alle investeringsprosjekter på to millioner eller høyere, skal godkjennes i formannskapet
før de igangsettes. Formannskapet avgjør hvordan prosjektene skal følges opp.
12. Formannskapet får i hvert møte en oppdatert regnskapsrapport som viser den
økonomiske situasjon for kommunen. Formannskapet fastsetter hva rapporten skal
inneholde.
13. Formannskapet ber rådmannen via trafikksikkerhetsutvalget legge frem en sak om
sikring av skoleveier, som inneholder, oversikt over aktuelle traseer som må forbedres, slik at
de kan vurderes i kommende budsjett, opp mot ATP eller fylkeskommunen.
Følgende gjennomgang starter i januar 2016:
• effektene av ad hoc-utvalgets arbeid gjennomgås og man får tilbakemelding om de
konkrete resultatene sett opp mot forventet innsparing.
• plan og byggesaksavdelingen gjennomgås for å se på ressursbruk i Lillesand kommune
opp mot andre kommuner i forhold til saksmengde, kostnadsnivå og drift.
• miljø drift og samferdsel gjennomgås for å se på ressursbruk, administrasjon og drift i
forhold til oppgaver og budsjett.
• VA avdelingen gjennomgås for å se på de administrative ressurser sammenlignet med
tilsvarende kommuner.
• kommunens bruk av innleide konsulenter, rådgivere og advokater gjennomgås.
• rådmannen legger frem en oversikt over administrasjonens støtteapparat i de ulike enheter.
• rådmannen legger frem en oversikt over salgbare eiendommer og forventet tidspunkt for
salg og til hvilken pris.
• vaktmestertjenesten evalueres og sammenlignes med tilsvarende virksomheter i andre
kommuner.
• bystyret velger fire personer til overnevnte gjennomgang. Varaordfører, ordfører og to fra
opposisjonen.
• arbeidet forventes ferdig 1. april 2016.
Tilleggsforslag til forslag fra Holmer-Hoven fra Arne Thomassen H:
• gjennomgang av bunnfradrag der alle sider ved saken gjennomgås og man ser på antall
fradrag, hvem skal ha bunnfradrag og hvordan dette skal håndteres fra 2017. Bystyret får en
sak på dette i april 2016.
Tilleggsforslag fra Tor Olav Tønnessen Pp:
Det vises til rådmannens kommentar i pkt 5.3:
«Med den sterke befolkningsveksten Lillesand nå opplever, og medfølgende press på
tjenestetilbudet, er det ønskelig å oppnå et bedre prognosegrunnlag for vekst lokalt. I den
forbindelse står boligbyggeprogram og nær kontakt med utbyggingsaktørene sentralt.
Realisering av nye boligområder og tilflytting til disse er en viktigere årsak til befolkningsvekst
enn vekstkraften i eksisterende befolkning og/eller flytting til og fra eksisterende bebyggelse.
Derfor må vi vite i hvilke områder og i hvilket omfang en kan forvente boligbygging fra år til
år. Hensikten er å få et bedre grunnlag til å vurdere behovet, og styre tidspunktet, for
videreutvikling av sosial infrastruktur (barnehager, skoler, tilbud til eldre) i et lengre
tidsperspektiv.»
Lillesand innfører et 4-årig boligbyggingsprogram som fastsetter hvor det skal bygges og hva
som skal bygges hvert av de 4 år i planperioden. Programmet rulleres hvert år.
Forslag fra Petter Toldnæs V:
1. Alle nye kommunale biler skal være lav- og nullutslippskjøretøy.
ette kan gi reduksjon i
driftsutgifter på sikt.
2. Halv pris byggesaksgebyr på passivhus.
3. ådmannen utreder alternative VA -gebyrer som i større grad gjenspeiler forbruk.
Voteringer:
Vedtak med 7 mot 4 stemmer: Forslag fra Einar Holmer-Hoven H vedtas.
Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H,
Jorunn Lossius KrF, Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp.
Mindretallet var: Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Signe Ann Jørgensen SV, Petter Toldnæs V,
Oddbjørn Kylland Sp.
Forslag fra Signe Ann Jørgensen SV falt med 10 mot 1 stemme.
Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H,
Jorunn Lossius KrF, Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp, Abel Cecilie Knibe
Hanssen A, Petter Toldnæs V, Oddbjørn Kylland Sp.
Mindretallet, som stemte for forslag fra Jørgensen, var: Signe Ann Jørgensen SV.
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A (om eiendomsskatt) falt med 8 mot 3 stemmer.
Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H,
Jorunn Lossius KrF, Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp, Petter Toldnæs V.
Mindretallet, som stemte for forslag fra Knibe Hanssen, var: Abel Cecilie Knibe Hanssen A,
Signe Ann Jørgensen SV, Oddbjørn Kylland Sp.
Vedtak: Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A (om bobiloppstilling) vedtas.
Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A (om 50/50 fordeling barnehager) falt med 9 mot 2
stemmer.
Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H,
Jorunn Lossius KrF, Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp, Petter Toldnæs V,
Oddbjørn Kylland Sp.
Mindretallet, som stemte for forslag fra Knibe Hanssen, var: Abel Cecilie Knibe Hanssen A,
Signe Ann Jørgensen SV.
Vedtak med 10 mot 1 stemme: Forslag fra Abel Cecilie Knibe Hanssen A (om
oppvekstsektor) vedtas.
Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H,
Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav Tønnessen Pp, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Signe Ann
Jørgensen SV, Petter Toldnæs V, Oddbjørn Kylland Sp.
Mindretallet var: Jorunn Lossius KrF.
Vedtak: Tilleggsforslag (om gjennomgang av bunnfradrag) fra Arne Thomassen H vedtas.
Forslag fra Tønnessen Pp (om boligbyggingsprogram) falt med 8 mot 3 stemmer.
Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Æsæl Sollie H, Birger Gauslaa H,
Jorunn Lossius KrF, Oddbjørn Kylland Sp, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Signe Ann
Jørgensen SV.
Mindretallet, som stemte for forslag fra Tønnessen, var: Ingelinn Lossius Frp, Tor Olav
Tønnessen Pp, Petter Toldnæs V.
Vedtak med 9 mot 2 stemmer: Forslag fra Petter Toldnæs V pkt 1 vedtas.
Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius
KrF, Oddbjørn Kylland Sp, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Signe Ann Jørgensen SV, Ingelinn
Lossius Frp, Petter Toldnæs V.
Mindretallet var: Tor Olav Tønnessen Pp, Æsæl Sollie H.
Vedtak med 7 mot 4 stemmer: Forslag fra Toldnæs V pkt 2 vedtas.
Flertallet var: Arne Thomassen H, Oddbjørn Kylland Sp, Abel Cecilie Knibe Hanssen A,
Signe Ann Jørgensen SV, Ingelinn Lossius Frp, Petter Toldnæs V, Æsæl Sollie H.
Mindretallet var: Tor Olav Tønnessen Pp, Einar Holmer-Hoven H, Birger Gauslaa H, Jorunn
Lossius KrF.
Vedtak: Forslag fra Toldnæs V pkt 3 vedtas.
FS- 078/15
Innstilling fra formannskapet er dermed:
1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 vedtas med
følgende endringer:
2. Investeringsmidler omdisponeres, fortrinnsvis ubrukte midler fra 2015, for å kunne bygge
gang og sykkelvei fra Heldalslia til Verktøymakeren. Kostnadsramme 0,8 mill.
3. Driftsmidler omdisponeres for å kunne leie parkeringsplass i Brekkestø. Kommunen
monterer automat og leier ut plasser.
4. Innenfor enhetenes ramme ansettes det aktivitør på Dovre i minimum 50 % stilling.
5. VA investeringene reduseres med 15% hvert år i perioden. Reduserte finansutgifter skal
disponeres til reduksjon av VA-gebyrene.
6. Nybygg Habilitering flyttes fra 2018 til 2019.
7. Utvidelse Tingsaker tas ut og sees i sammenheng med Skole, struktur og vekst.
8. Nye sykehjemsplasser (nettoutgift) legges inn med 16 millioner kr i 2019.
9. Økonomiplanen endres ved at bunnfradrag gjeninnføres fra 2017 for perioden 2017 –
2019 og med et beløp på kroner 800 000 pr boenhet.
10. Stillingshjemler kan bare opprettes eller fjernes etter eget vedtak i formannskapet.
11. Alle investeringsprosjekter på to millioner eller høyere, skal godkjennes i formannskapet
før de igangsettes. Formannskapet avgjør hvordan prosjektene skal følges opp.
12. Formannskapet får i hvert møte en oppdatert regnskapsrapport som viser den
økonomiske situasjon for kommunen. Formannskapet fastsetter hva rapporten skal
inneholde.
13. Formannskapet ber rådmannen via trafikksikkerhetsutvalget legge frem en sak om
sikring av skoleveier, som inneholder, oversikt over aktuelle traseer som må forbedres, slik at
de kan vurderes i kommende budsjett, opp mot ATP eller fylkeskommunen.
Følgende gjennomgang starter i januar 2016:
• effektene av ad hoc-utvalgets arbeid gjennomgås og man får tilbakemelding om de
konkrete resultatene sett opp mot forventet innsparing.
• plan og byggesaksavdelingen gjennomgås for å se på ressursbruk i Lillesand kommune
opp mot andre kommuner i forhold til saksmengde, kostnadsnivå og drift.
• miljø drift og samferdsel gjennomgås for å se på ressursbruk, administrasjon og drift i
forhold til oppgaver og budsjett.
• VA avdelingen gjennomgås for å se på de administrative ressurser sammenlignet med
tilsvarende kommuner.
• kommunens bruk av innleide konsulenter, rådgivere og advokater gjennomgås.
• rådmannen legger frem en oversikt over administrasjonens støtteapparat i de ulike enheter.
• rådmannen legger frem en oversikt over salgbare eiendommer og forventet tidspunkt for
salg og til hvilken pris.
• vaktmestertjenesten evalueres og sammenlignes med tilsvarende virksomheter i andre
kommuner.
• bystyret velger fire personer til overnevnte gjennomgang. Varaordfører, ordfører og to fra
opposisjonen.
• arbeidet forventes ferdig 1. april 2016.
• gjennomgang av bunnfradrag der alle sider ved saken gjennomgås og man ser på antall
fradrag, hvem skal ha bunnfradrag og hvordan dette skal håndteres fra 2017. Bystyret får en
sak på dette i april 2016.
- Endring på gebyrregulativ:
"Døgnpris - bobiloppstilling.
Døgnpris kr 300 (inkludert strøm, vann og internett så langt kapasiteten rekker)".
- Sak om omorganisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og
unge fremmes for bystyret innen sommeren 2016.
- Alle nye kommunale biler skal være lav- og nullutslippskjøretøy.
driftsutgifter på sikt.
ette kan gi reduksjon i
-
alv pris byggesaksgebyr på passivhus.
-
ådmannen utreder alternative VA -gebyrer som i større grad gjenspeiler forbruk.
079/15 Fast forhandlingsutvalg 2015-2019 Opprettelse
Administrasjonens forslag:
1) Det opprettes et fast forhandlingsutvalg på fire medlemmer. Rådmannen utpeker
sekretær. Utvalget skal behandle saker særlig i skjæringspunktet mellom kommunen som
forvaltningsmyndighet og kommunen som (potensiell) grunneier/bidragsyter.
2) Som medlemmer velges …….
3) ……….. velges som leder og ……….. velges som nestleder.
25.11.2015 Behandling i Formannskapet
Forslag fra Signe Ann Jørgensen SV: Cecilie Knibe Hanssen A og Oddbjørn Kylland Sp
velges.
Forslag fra Einar Holmer-Hoven H: Arne Thomassen H og Jorunn Elisabet Lossius velges.
Forslag fra Holmer-Hoven H: Som leder velges Arne Thomassen med Jorunn Elisabet
Lossius som nestleder.
Vedtak: Administrasjonens forslag med tillegg av forslag fra Jørgensen og Holmer-Hoven
vedtas.
FS- 079/15
Innstilling fra formannskapet er dermed:
1) Det opprettes et fast forhandlingsutvalg på fire medlemmer. Rådmannen utpeker
sekretær. Utvalget skal behandle saker særlig i skjæringspunktet mellom kommunen som
forvaltningsmyndighet og kommunen som (potensiell) grunneier/bidragsyter.
2) Som medlemmer velges:
Cecilie Knibe Hanssen, Oddbjørn Kylland, Arne Thomassen og Jorunn Elisabet Lossius.
3) Arne Thomassen velges som leder og Jorunn Elisabet Lossius velges som nestleder.
081/15 Ankenemnd for eiendomsskatt - nytt valg av medlem
25.11.2015 Behandling i Formannskapet
Birger Gauslaa H er valgt inn i ankenemnd for eiendomsskatt. Arne Thomassen H orienterte
om at Gauslaa ikke kan være medlem, siden han også er medlem i formannskapet. Det må
foretas et nytt valg av person til ankenemnda.
Vedtak: Forslag fra Einar Holmer-Hoven H vedtas: Birger Gauslaa fritas som medlem av
ankenemnda for eiendomsskatt. Som nytt medlem, og leder, velges Roar Ørvik.
FS- 081/15
Innstilling fra formannskapet er dermed:
Birger Gauslaa fritas som medlem av ankenemnda for eiendomsskatt. Som nytt medlem, og
leder, velges Roar Ørvik.

Similar documents