Last Ned PDF - Oslo Barnehagen

Comments

Transcription

Last Ned PDF - Oslo Barnehagen
Oslo kommune
Bydel Sagene
Bjølsenparken barnehage
Bjølsenparken
barnehage
[email protected]
Telefon: 23475070
Webside på kommunens portal:
ÅRSPLAN
progresjonsplan
og kalender
2015
Innhold
INNLEDNING .........................................................................................................................................3
KORT OM BARNEHAGEN ...................................................................................................................3
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE ..............................................3
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER.............................................................................................4
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING ........................................................................4
BARNS MEDVIRKNING .......................................................................................................................4
SAMARBEID MED BARNAS HJEM ....................................................................................................5
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING .........................................................5
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN....................................6
SOSIAL KOMPETANSE ........................................................................................................................6
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE......................................7
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING .................................................................7
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE ....................................................................8
KALENDER...........................................................................................................................................13
OM ÅRSPLANMALEN ........................................................................................................................14
Årsplan 2015
2
INNLEDNING
Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir
informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.
Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument.
Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med
tiltakene som er fastsatt i årsplanen.
Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng
mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.
Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i
samarbeid med ansatte og foreldre.
Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
KORT OM BARNEHAGEN
Vi er en liten barnehage med tre avdelinger med plass til barn i alderen 1 - 6 år: Marihøna,
Tusenbeinet og Lille Bille. Vi har nære relasjoner på tvers av avdelingene, og alle barn og voksne
kjenner hverandre. Barnehagen ligger midt i den grønne Bjølsenparken, med flotte akebakker om
vinteren og store trær perfekte for å ha piknik under på varme sommerdager. På andre siden av
gjerdet vårt ligger Bjølsen skole, hvor vi benytter oss av fasilitetene på skolens uteområde. I
Bjølsenparken barnehage er vi opptatt av det gode samspill og at alle barn skal bli sett og hørt. Flere
av våre ansatte er kurset i samspillsprogrammet ICDP. For oss er det veldig viktig at barna utvikler et
godt selvbilde, er trygge og har det bra. Vi er en kulturinteressert barnehage og lar barna utfolde og
uttrykke seg gjennom kunst, musikk og dans både spontant og gjennom ulike prosjekter og
aktiviteter. I Bjølsenparken barnehage er det godt å være, for både barn og voksne.
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE



Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet
Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart
Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi har styringsgruppe for kompetanseheving på barnehageområdet.

Vi har ledersamlinger, høstseminar, fagdager, ASSIST (opplæringsprogram for ansatte) og
veiledning/refleksjon satt i system for alle ansatte.

Vi har tverrfaglige nettverk, opplæringsprogram for ledere, en lokal handlingsveileder (Fra
bekymring til handling), en fattigdomsplan og samarbeidsavtaler for å hjelpe utsatte barn og
familier i bydel Sagene, så tidlig som mulig.

Vi evaluerer vårt arbeid for å sikre kunnskap om hvilke satsninger som gir gode resultater.

Vi gjennomfører opplæring og innføring i norskferdigheter for ansatte og barn gjennom «Plan
for språkstimulering og språkmiljø».
Årsplan 2015
3
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER

Bjølsenparken barnehage er en barnehage som vektlegger barnet som individ, der hver og en
skal bli sett og anerkjent.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Dele i smågrupper.

Gi rom for ulikheter.

Bygge opp under og videreutvikle barnets positive selvfølelse.

Besøk på tvers av avdelingene for å skape trygghet og nærhet mellom barn-barn og barnvoksen.
MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er
forankret i menneskerettighetene.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi gir tid og rom for lek og tilrettelegger for lek i smågrupper.

Tilgjengelige voksne som gir støtte og veiledning i lek og aktiviteter.

Vi har vennskaps- og internasjonal måned.

Vi markerer FN-dagen og andre feiringer i tros- og livssyn som er representert i
barnegruppen.

De voksne er gode rollemodeller for barna ved å vise omsorg, respekt og nestekjærlighet for
alle.
BARNS MEDVIRKNING



Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.
Årsplan 2015
4
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi er lydhøre ovenfor barnas behov, ønsker og utforskertrang og velger aktiviteter ut fra disse
observasjonene.

Vi er fleksible i vårt planarbeid for å holde mulighetene åpne for noe som er av større
interesse for barna.
SAMARBEID MED BARNAS HJEM


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Foreldremøte en til to ganger i året.

Et aktivt og fungerende samarbeidsutvalg.

Foreldresamtaler to ganger i året og ved behov.

Alle foreldre og barn skal føle seg sett og hørt ved levering og henting.

Sosiale arrangementer for foreldre og barn i løpet av året.

Vi er åpne for og ønsker gjerne innspill til planer/arrangement fra foreldrene.
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi utnytter de rommene vi har til å dele i grupper og for å skjerme leken.

Vi har Ung Metro: et stort rom med speilbelagte vegger og et mindre rom fullt av puter i
ulike størrelser og høyder.

Vi oppsøker steder i nærmiljøet slik at barna kan få utfolde seg i ulike omgivelser.
Årsplan 2015
5
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN



Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi anerkjenner at vi alle er forskjellige, og vi legger til rette for å ha et sterkt fellesskap der
alle er med som likeverdige deltakere.

Vi undrer oss sammen med barna med føring på likeverd og respekt.

Vi har vennskaps- og internasjonal måned og markerer FN-dagen.
SOSIAL KOMPETANSE


Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted
for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi gir barna fellesopplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med andre barn.

Vi er tilstede i lek og veileder ved behov.

Vi deler barna i smågrupper.

Vi inkluderer hverandre og viser at alle har en viktig plass i gruppen.

Vi berømmer prososial adferd mellom barn-barn og barn-voksne.

Vi er bevisst påvirkningen de voksnes relasjoner har på barna, og har gode rutiner for å oppnå
et godt arbeidsmiljø.
Årsplan 2015
6
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til
skole og eventuelt aktivitetsskole.
Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng
mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt
foreldrenes samtykke.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi har førskolegruppe en gang i uka og egen førskoletur en gang i måneden.

Vi deltar på felles førskoleshow og arrangementer for alle skolestarterne i enheten.

Vi besøker skolene barna skal begynne på.

Vi har skoleforberedende samtaler med de foresatte til førskolebarna, hvor vi fyller ut
informasjonsskjema til skole i samarbeid med foreldrene.

Førskolegruppa opptrer på barnehagens sommerfest.
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING



Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.
Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes
fortløpende.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi bruker observasjon som utgangspunkt for vurdering og planlegging.

Vi har personal- og avdelingsmøter.

Vi skriver måneds- og periodeplaner.

Vi dokumenterer hverdagen gjennom ulike verktøy, blant annet gjennom bilder,
dagsrapporter på tavla og ukesglimt på e-post.

Foreldrene får innspill i planleggingen gjennom foreldresamtaler, møter og samarbeidsutvalg.
Årsplan 2015
7
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.



Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter.
FAGOMRÅDENE
KOMMUNIKASJON
SPRÅK
TEKST
KROPP
1-2 år
Årsplan 2015
Skolestartere

Vi leser for barna i grupper, eller
én til én.

Barna øver seg på kjenne igjen sin
bokstav.

Vi har leseforberedende
aktiviteter.

Vi benevner handlinger,
gjenstander og situasjoner.

Vi forteller eventyr med konkreter
og dramatiserer både for,- og med
barna.

Barna øver på å kjenne igjen sin
egen og andres bokstaver.

Barna øver seg på å ta imot enkle
beskjeder.

Barna øver seg på å gjenfortelle
enkle historier/rim og regler

Barna øver seg på å ta imot
kollektive beskjeder og beskjeder
med flere handlinger etter
hverandre.

Barna øver seg på å skrive sitt
eget navn med riktig blyantgrep.

Vi bruker tegn til tale.

Dialogisk lesing med barna.

Barna øver seg på å ta imot
beskjeder med flere ledd.

Vi lager nye eventyr sammen med
barna.

Vi synger sanger og leker oss med
rim og regler.

Vi går på turer i nærmiljøet slik at
barna kan gå selv.

Vi går på lengre turer og barna
bærer egen sekk.

Vi drar på heldagsturer og barna
bærer sekk og utstyr selv.

Vi tilbyr varierte fysiske

Vi besøker lekeområder i

Barna får være med å lage mat og
BEVEGELSE
HELSE
3-4 år
8
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
aktiviteter ute og inne.



KUNST
KULTUR
KREATIVITET
Årsplan 2015
Vi spiser hjemmelaget grovbrød
med variert pålegg
nærmiljøet med motorisk
utfordrende lekeapparater og
uteområde.

Vi lager varmmat en gang i uken.
Barna øver på å kle av og på seg
selv.

Vi gir barna erfaringer med ulike
skapende materialer.

Vi skaper lekemiljøer i tråd med
barnas interesser.

Vi er lydhøre og deltakende i
barnas spontane uttrykk.

Vi besøker biblioteket.
Skolestartere
Vi lager mat fra bunnen av og
snakker med barna om hva som er
sunn og usunn mat.
får kjennskap til ulike råvarer og
smaker.

Barna lærer regel-leker (som hauk
og due, stiv heks o.l.).

Vi øver på høyre og venstre.

Barna øver på å smøre maten sin
selv.

Barna leker ute hver dag.

Barna kler av og på seg selv.

Vi besøker museer og biblioteket.

Vi lager vår egen førskolesang.

Vi synger og danser, både til
tradisjonelle barnesanger og til
andre musikksjangre.

Vi lager vårt eget eventyr som vi
fremfører på felles førskoleshow i
bydelen.

Vi lar barna bruke ulike
rytmeinstrumenter i
musikksamling.

Vi lager "førskolegata" med ulike
materialer.


Barna har tilgang til bøker, bilder,
variert materiale og verktøy til
skapende virksomhet.
Vi øver på å tegne og klippe langs
linjer.

Vi har kunstprosjekter og
9
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
Skolestartere
inviterer foreldrene til vernissage.
NATUR
MILJØ
TEKNIKK
ETIKK
RELIGION
FILOSOFI

Vi undrer oss sammen med barna
om fenomener vi finner i naturen.

Vi går turer i nærmiljøet.


Vi kildesorterer avfallet vårt, og
barna får kjennskap til
gjenvinning.

Vi drar på turer til Brekkeskogen
og lar barna bidra med leirplassen
(sporløs ferdsel).

Vi går på lengre turer i
nærmiljøet.

Vi besøker minigjenbruksstasjonen og undrer oss
rundt bruk/kast.

Vi besøker parsellen vår i
skolehagen, hvor barna får være
med på å luke, grave og plante.

Vi er med på Rusken.

Vi lærer om året: årstider og
måneder.

Vi samtaler med barna om verdier
og normer i samfunnet.

Vi lærer barna til å være gode
rollemodeller for de yngre barna i
barnehagen.

Vi veileder barna i å bruke ordene
sine til å løse opp i konflikter
selv.

Vi bruker "førskolegata" til å
Barna er med på å kildesortere
søppel

Vi veileder barna til å kjenne
igjen ulike uttrykk for følelser.

Vi setter ord på barnas handlinger
i samspill med hverandre.

Vi fokuserer på stemning og
sanseinntrykk som hører med til
tradisjoner og høytider.

Årsplan 2015
Vi synger sanger om dyr, årstider,
planter og vær i samling.

Barna får utforske omgivelsene
sine og møter voksne som undrer

Vi tilrettelegger for at barna skal
oppleve glede av å ferdes ute i
naturen.

Vi har vennskaps- og
internasjonal måned hvor vi
jobber med vennskap, forståelse,
samarbeid og barnas rettigheter.
Vi anerkjenner at vi er
forskjellige, men har samme
likeverd. Vi snakker mye om hva
som ligger i det å være en god
venn.

Vi markerer FN-dagen.
10
FAGOMRÅDENE
1-2 år
seg sammen med dem.
NÆRMILJØ
SAMFUNN
Vi jobber med sosial kompetanse
og hvordan vi skal være mot
hverandre.

Vi markerer ulike høytider og
tradisjoner som er representert i
barnegruppen.
samtale rundt det å være
forskjellige og like.
Vi går på turer i området rundt
barnehagen.

Vi drar på turer hvor vi benytter
oss av offentlig transport.

Vi drar på tur og ser hvor alle på
førskolegruppa bor.

Vi benytter oss av de ulike
tilbudene som finnes i nærmiljøet.


Vi besøker skolene barna i
gruppen skal begynne på.

Vi gir barna begrunnelser når vi
setter grenser for dem.
Vi lærer om instanser i samfunnet
som politi, brannmenn, leger,
sykepleiere, søppeltømmere og
lignende.

Vi gir barna valg hvor flertallet
bestemmer (demokrati).

Barna blir bevisst sin rolle som de
eldste i barnegruppen.
Barna øver på å vente på sin tur.

Vi har bilder på leketøyskassene
for sortering.

Vi bruker begreper og benevner
for barna: stor/ liten, mange/ få,
myk/hard, høy/lav osv.
ANTALL
ROM

Årsplan 2015

Skolestartere


FORM
3-4 år

Vi blir kjent med trafikkreglene.

Barna rydder opp etter seg selv
etter aktiviteter og måltider.

Vi øver på å gjenkjenne tall.


Vi bruker preposisjoner som
under, over, ved siden av,
gjennom osv.
Vi baker med barna og måler,
veier, teller og øver på
mengdeforståelse.

Vi spiller UNO og terningsspill.
Vi lærer former som trekant,

Vi leker med ulike måter å vise

Vi legger til rette for at barna skal
11
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
erfare rommet på ulike måter.

Årsplan 2015
Vi teller i hverdagen.
Skolestartere
firkant og sirkel.

Vi undrer oss rundt størrelse og
vekt.

Vi bygger med lego og klosser.
12
antall på.

Vi leker med preposisjoner og
plasseringer i rommet.
KALENDER
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.
NÅR
HVA
27. februar
Karneval
7. april
Planleggingsdag
13. mai
17. mai-feiring (med forbehold om endring av dato)
18. juni
Sommerfest
23. oktober
FN-markering
27. + 28. august
Planleggingsdager
11. desember
Lucia
17. desember
Nissefest
Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer:
Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 23.01.2015
Årsplan 2015
13
OM ÅRSPLANMALEN
Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i
Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan
skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen
og evalueringen av forrige årsplan.
Styringsdokumenter:







Lov om barnehage
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Oslo kommunes budsjett
Bydelens budsjett
Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Barnehagens vedtekter
Veilederen ABC og 1,2,3
Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke
kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena.
www.barnehager.oslo.kommune.no| [email protected]| tlf: 02180
Årsplan 2015
14

Similar documents