Marit Gudim - Oslo universitetssykehus

Comments

Transcription

Marit Gudim - Oslo universitetssykehus
Trygderettigheter for
kreftpasienter
24.09.15
Marit Gudim
sosionom
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Langvarig sykdom
=
reduserte inntekter
+
økte utgifter
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Kreft og levekår
Fafo-rapport 2009:06
• Nesten 1 av 3 har opplevd negative endringer i økonomien etter
kreftdiagnose
• 1 av 4 har problemer med å klare løpende utgifter og/eller uforutsett
utgift på 5000 kroner
• Sårbare grupper
– Gjennomgått mer enn to behandlingstyper
– Fått spredning/tilbakefall
– To eller flere sykdommer i tillegg til kreft
– Enslige, enslige forsørgere, endret sivilstatus etter diagnose
– Lav utdanning eller utenfor arbeidslivet
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Å drøfte økonomiske konsekvenser av sykdommen
med pasienten
åpner for mulighet til planlegging
og øker opplevelsen av
mestring og kontroll
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Behandling i utlandet
Sykepenger
Grunnstønad
Permisjonsreiser
Arbeidsavklaringspenger
Hjelpestønad
Gjenlevendepensjon
Omsorgspenger
Tannbehandling
Parykk
Bilstønad
Gravferdsstønad
Frikort
Næringstilskudd
Reiseutgifter
Arbeidsreiser
Egenandeler
Måltider
Omsorgslønn
Uførepensjon
Barnepensjon
Pleiepenger
Fysioterapi
Bostøtte
Overnatting
Trygghetsalarm
TT-kort
Velferdspermisjon
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Parkeringstillatelse
Ytelser ved bortfall av arbeidsinntekt
•
Sykepenger
•
•
•
Rehabiliteringspenger
Yrkesmessig attføring
Tidsbegrenset uførestønad
•
Uførepensjon
•
Økonomisk sosialhjelp
Arbeidsavklaringspenger
01.03.10
Uføretrygd fra 01.01.15
Max beregningsgrunnlag i folketrygden pr. 01.05.15
6xG = 540.408,-
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Sykepenger
–
52 uker går veldig fort!
NAV-trygd gir informasjon om maksdato for sykepenger
–
Sykepenger fra Folketrygden opp til 6 x G (pt 540.408,-)
Arbeidstakere
Selvstendig næringsdrivende
Frilansere
–
Gradert sykmelding, enkeltstående behandlingsdager (4.4 i
sykmeldingsblanketten)
Aktiv sykmelding opphørte 01.07.11
–
Opparbeiding av nye rettigheter:
26 uker i inntektsgivende arbeid før ny periode er opptjent
Sykmelding av pårørende?
Syk av belastningene? Sorg? Eller omsorg og pleie?
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Pleiepenger
1. Pleie av nærstående i livets sluttfase
–
–
–
–
–
ved pleie i hjemmet
forutsetter sykepengerettigheter hos den som pleier og utbetales
tilsvarende sykepenger
inntil 60 arbeidsdager som ikke nødvendigvis benyttes
sammenhengende
dagene kan deles mellom flere pårørende
Legeerklæring NAV 09-12.05
2. Barns sykdom
-
ved livstruende eller svært alvorlig sykdom for barn under 18 år
kan graderes ned til 50%
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Hjelpestønad (NAV-trygd)
• ved særskilt behov for tilsyn eller pleie i hjemmet p.g.a. varig sykdom (2-3
år eller lengre)
• behov for hjelp minst 2,5 t. pr. uke
Eksempelvis hjelp til dusj, av- og påkledning, følge til toalett, opp av
stol/seng, ta medisiner, spise…
• pleien/tilsynet utføres av private
• ytelsen er skattefri – pt kr 1.171,- pr. mnd
• gis som hovedregel ikke for mer enn 3 mnd tilbake i tid fra søknadsdato
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Pårørende hjelper til med stell og pleie
- oversikt over ulike ordninger
• Hjelpestønad (NAV-trygd)
• Pleiepenger i livets sluttfase (NAV-trygd)
• Omsorgslønn (kommune)
• Pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid (NAV-trygd)
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Hva skjer med inntekten når retten til
sykepenger opphører?
Forbered pasienten på
nedgang!
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Arbeidsavklaringspenger
Vilkår:
Arbeidsevnen nedsatt med minst 50 prosent og en av følgende:
- Er under aktiv behandling
- Mens uføresøknad blir vurdert (inntil 8 mnd)
- Er student med behov for aktiv behandling for å gjenoppta
studier og har brukt opp retten til stipend under sykdom fra
Lånekassen
• Utgjør 66 prosent av inntekstgrunnlaget (inntekt over 6G regnes ikke
med i grunnlaget)
Minsteytelse på 2 G (pt 180.136,- pr år)
Barnetillegg kr 27,- pr barn under 18 år som forsørges
• Meldekort må sendes hver 14. dag for å få utbetaling - kan søke fritak
• Kan mottas i inntil 4 år
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Uføretrygd
- uførepensjon erstattet av uføretrygd 01.01.15
• Varig redusert inntektsevne med min. 50%
– 40% om du mottar AAP på søknadstidspunktet
• Beregningsgrunnlaget er gjennomsnittsinntekten i de tre beste av de fem
siste årene før du ble ufør. Inntekt opptil 6G for hvert år regnes med
• Uføretrygden utgjør 66 prosent av beregningsgrunnlaget og justeres i
forhold til uføregraden. Garantert minsteytelse 2,28G/2,48G
• Uføretrygden reduseres dersom du har mindre enn 40 års trygdetid
• Uføretrygd kan utløse andre rettigheter og forsikringer
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Tannbehandling
Dekkes fullt ut etter offentlige takster ved
• Kreft i munnhulen og tilgrensende vev
• Infeksjonsforebyggende behandling
Deler kan dekkes etter offentlige takster
• Dersom kreftbehandlingen har medført munntørrhet over tid og økt
kariesaktivitet
Tannlegen vurderer retten til å få dekket tannbehandling og
tannlege søker HELFO
Fri tannbehandling i offentlig tannhelsetjeneste for pasienter på
sykehjem og pasienter med hjemmesykepleie i mer enn 3 mnd.
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Problemer med forflytning
- oversikt over ulike ordninger
• Transport til lege og behandling (Helseforetakenes senter for Pasientreiser)
• Reisetilskudd til og fra jobb (4.3 i sykemeld. blankett – NAV-trygd)
• TT-kort til fritidsreiser – obs vilkår!! (kommune)
• Parkeringstillatelse for forflytningshemmede – sjåfør/passasjer (kommune)
• Grunnstønad til transport
– ekstrautgifter må minst tilsvare sats 1, pt kr 653,- pr mnd (NAV-trygd)
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Fysioterapi - full dekning etter honorartakst
• I palliativ fase når pasienten ikke kan drive
egenaktivitet
•
•
•
•
•
•
Etter store operasjoner
Fjernet lymfeknuter/lymfødem
Etter brystrekonstruksjon
Før og etter stamcellebehandling
Ved stråleskader
Etter langvarig immobilisering i sykehus
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Næringstilskudd
§ 6. Næringsmidler
Alle kreftpasienter kan få
næringstilskudd på blå
resept
Forskrift om stønad til dekning av
utgifter til viktige legemidler mv.
(blåreseptforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Helse- og
omsorgsdepartementet 28. juni 2007 med
hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om
folketrygd (folketrygdloven) § 5-14 fjerde ledd og
lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme
sykdommer § 6-2.
Endringer: Endret ved forskrift 12 feb 2008 nr.
134.
Folketrygden yter stønad til næringsmidler ved:
1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og
spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat. Sykelige
prosesser som affiserer mage eller tarm, og som
hindrer opptak av viktige næringsstoffer.
Stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom).
Behandlingsrefraktær epilepsi (ketogen diett).
2. Laktose-, melkeproteinintoleranse eller -allergi hos
barn under 10 år.
3. Fenylketonuri (Føllings sykdom).
4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom
som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd
er påkrevd.
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet
Legatmidler
Eks: Kreftforeningen gir støtte
til kreftpasienter som har fått
økonomiske vanskeligheter
p.g.a. sykdom og behandling.
Mer info og søknadsskjema på
www.kreftforeningen.no
Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet

Similar documents